Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü
KANSER İMMÜNOLOJİSİ

Renal Hücreli Karsinom

Renal hücreli karsinoma


ilişkin bilgiler

Her yıl tüm dünyada 175.000’den fazla ölüme neden olan1 böbrek kanseri dünyada en yaygın kanserlerden biri olmaya devam etmekte ve renal hücreli karsinom (RCC) tüm olguların yaklaşık %90’ını oluşturmaktadır.2

RCC, böbreklerin dokusunda, spesifik olarak da kanımızı süzen küçük tüplerde (tübüller olarak da bilinir) anormal hücreler geliştiğinde ortaya çıkar.3 Tipik olarak RCC böbrekteki tek bir tümördür; ancak nadir olgularda bir böbrekte ya da her iki böbrekte ortaya çıkan birkaç tümör olabilir.4

Yakın tarihte böbrek kanseri alanında kaydedilen ilerlemeye karşın, bu hastalığın bulunduğu insanlar için tedavi seçenekleri etkililikleri açısından hala sınırlıdır.

Kimler RCC açısından risk altındadır?

RCC gelişimiyle bağlantılı çeşitli risk faktörleri vardır. Bunlar iki gruba ayrılabilir:5,6

Değiştirilemeyen:

 • Yaşla birlikte artan insidans (yaklaşık 70 yaşına kadar)
 • Cinsiyet (erkeklerde RCC gelişme olasılığı kadınlara kıyasla daha yüksektir)
 • Böbreği etkileyen başka genetik hastalıkların varlığı

Değiştirilebilen:

 • Sigara kullanımı
 • Obezite
 • Kan basıncı artışı gibi başka tıbbi bozuklukların varlığı
 • Meslek koşulları nedeniyle, metal temizleyici ve kimyasal katkı olarak kullanılan TCE (trikloroetilen) gibi kimyasallara maruz kalma

RCC’nin 3 ana evresi vardır

Tümörün büyüme ve yayılma derecesi, tanı sırasında sınıflandırılan evre belirler. Genel olarak RCC tümörleri lokalize, lokal olarak ileri evre ya da metastatik olarak kategorize edilebilir.3,7

Lokalize Lokal ileri evre Metastatik

Lokalize: Böbrekle sınırlı olan tümörler. Lokal ileri evre: Böbreği çevreleyen kan damarları ya da dokulara veya bunların ötesine yayılan tümörler. Metastatik: Vücudun akciğer, kemikler ya da beyin gibi diğer bölgelerine yayılan tümörler.

RCC sıklıkla ileri evrelere kadar semptomatik açıdan sessizdir

Hastalığın bu evresinde pek çok hastada semptom ortaya çıkmaması nedeniyle, lokalize RCC özel bir güçlük oluşturur.3 Ancak hastalığın sıklıkla hastalar başka nedenlere bağlı olarak abdominal tarama tetkikleri yaptırdığında yakalanması9 nedeniyle, erken tanı oranları yine de kabul edilebilir düzeydedir.8

Hastalığın daha erken evrelerinde hastaların çoğunda herhangi bir açık semptom ortaya çıkmamasına karşın, tümör büyüdükçe en yaygın semptomlar böbreklerin yakınında lokalize olma eğilimi gösterir. RCC semptomları aşağıdakileri içerebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir:3

 • İdrarda kan varlığı
 • Vücudun yan tarafında ağrı
 • Abdominal kitle
 • Yorgunluk ve iştah kaybı
 • Kilo kaybı

RCC’nin erken tanısı kritik önem taşır

Tüm kanser formları gibi, RCC tanısının konması sırasındaki evre, prognoz üzerinde güçlü bir etki gösterir.

RCC tanısı kanserin henüz böbrek dışına yayılmadığı lokalize evrede konulduğunda hastaların %93’ü 5 yıl sonra yaşamaya devam eder. Ancak onda birden fazla oranda hastanın tanıyı fark ettiği metastatik evrede tanı konulduğunda 5 yıldan sonra yalnızca %12’si yaşamını sürdürebilir.7 Sağkalım oranları arasındaki bu dev fark, erken tanı ve tedavinin önemini vurgular.

RCC tedavisi için çeşitli seçenekler mevcuttur. Kanserin böbrekte lokalize olduğu erken evrelerde cerrahi girişim etkilidir. İleri evre hastalığı olan bireyler için tedavi seçenekleri kemoterapi, hedefe yönelik tedaviler ve kanser immünoterapilerini içerebilir.10

 • Cerrahi girişim: Lokalize hastalık için, cerrahi girişim hastaların %90’a varan bir bölümünde küratif olabilir11
 • Kemoterapi: Hastalığın özel bir tipini oluşturan sarkomatoid RCC’si olan hastalarda kemoterapi kullanılabilir12
 • Sitokin tedavisi: Bir immünoterapi tipi olan sitokin tedavisi, bazı hastalarda uzun süreli yanıtlar sağlayabilir10
 • Anjiyogenez inhibitörleri: Kanseröz tümörlerin büyümek için kullandığı kan damarlarının formülasyonuyla etkileşen hedefe yönelik bir tedavi13
 • Tirozin kinaz inhibitörleri (TKI): İleri evre RCC için standart tedavi haline gelmiş olan bir hedefe yönelik tedavi tipi

Dr. Antic bu konuda şunları söylüyor: “Metastatik evrede, tedaviye tam yanıt alınması son derece nadirdir ve defalarca gördüğümüz gibi hastalardaki tümörler tedaviye dirençli hale gelebilir. Tipik olarak 12 aydan kısa bir sürede hastalarda direnç gelişecektir.”

Bu nedenle ileri evredeki RCC formlarının bulunduğu hastalar için ilerlemenin devam etmesi gerektiği açıktır. Kanser immünoterapilerinin kullanımı yoluyla immün sisteme kanserle mücadele etmeye başlayacak gücün kazandırılması, ayrıntılı olarak incelenmesi gereken bir tedavi seçeneğini temsil etmektedir.

Referanslar

 1. World Health Organization. GLOBOCAN 2012: Estimated cancer incidence, mortality and prevalence worldwide. Available at: http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_population.aspx Last accessed November 2016 Last accessed January 2017
 2. American Cancer Society. What is kidney cancer? Available at: http://www.cancer.org/cancer/kidneycancer/detailedguide/kidney-cancer-adult-what-is-kidney-cancer Last accessed January 2017
 3. Cancer.gov. Renal Cell Cancer Treatment (PDQ®)– Patient Version. Available at: https://www.cancer.gov/types/kidney/patient/kidney-treatment-pdq Last accessed January 2017
 4. American Cancer Society. Kidney Cancer (Adult) - Renal Cell Carcinoma. Available at: http://www.cancer.org/acs/groups/cid/documents/webcontent/003107-pdf.pdf Last accessed January 2017
 5. Ridge et al. Epidemiology and Staging of Renal Cell Carcinoma. Semin Intervent Radiol. 2014;31(1): 3-8. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3930658/ Last accessed January 2017
 6. Chow et al. Epidemiology and risk factors for kidney cancer. Nat Rev Urol. 2010; 7(5): 245–257. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3012455/ Last accessed January 2017
 7. SEER. Stat Fact Sheets: Kidney and Renal Pelvis Cancer. Available at: https://seer.cancer.gov/statfacts/html/kidrp.html Last accessed January 2017
 8. King et al. Continued Increase in Incidence of Renal Cell Carcinoma, Especially in Young Patients and High Grade Disease: United States 2001 to 2010. J Urol. 2014; 191(6): 1665–1670. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4479175/ Last accessed January 2017
 9. Chittoria and Rini. Renal Cell Carcinoma. Available at: http://www.clevelandclinicmeded.com/medicalpubs/diseasemanagement/nephrology/renal-cell-carcinoma/ Last accessed January 2017
 10. American Cancer Society. Treatment choices by stage for kidney cancer. Available at: http://www.cancer.org/cancer/kidneycancer/detailedguide/kidney-cancer-adult-treating-by-stage Last accessed January 2017
 11. BMJ Best Practice. Renal Cell Carcinoma. Available at: http://bestpractice.bmj.com/best-practice/monograph/261.html Last accessed January 2017
 12. NCCN. NCCN Guidelines Version 2.2017 Kidney Cancer. Available at: https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/PDF/kidney.pdf Last accessed January 2017
 13. Cancer.gov. Angiogenesis Inhibitors. Available at https://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/types/immunotherapy/angiogenesis-inhibitors-fact-sheet Last accessed January 2017

Renal Hücreli Karsinom: Veriler ve Gerçekler

Renal hücreli karsinom, böbrek kanserinin en yaygın formudur ve tüm tanıların %90'ınını oluşturmaktadır.