Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü
Üye Olun / Giriş Yapın Medikaynak Icon
Artboard
Medikaynak Rxmediapharma

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

Roche Müstahzarları Sanayi Anonim Şirketi (“Roche İlaç”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gereğinceözel hayatın gizliliğineve kişisel verilerinin korunmasına önem veriyoruz. Bu aydınlatma metni, Roche İlaç tarafından veri sorumlusu olarak yürüttüğü veri işleme faaliyetlerine ilişkin olarak kişisel verileri işlenen sağlık mesleği mensuplarını bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

1.Ne Tür Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Bu Aydınlatma Metni kapsamında “kişisel veri” ile tarafınıza ilişkin ad-soyad, T.C. Kimlik Numarası, unvan, fotoğraf, adres, doğum tarihi, telefon numarası, e-posta adresi, vergi numarası, özgeçmiş, uzmanlık alanı, çalıştığınız kurum ve şehir, biriminiz, sicil numaranız, daha önce katıldığınız kongreler, akademikyayınlarınız, Roche İlaçürünlerine ilişkin görüşleriniz, Roche İlaç desteğiyle katılım sağlayabileceğiniz olası kongre/sempozyum seyahatlerinize ilişkin uçuş detayları ve konaklama bilgileri, pasaport bilgileriniz dahil her türlü kişisel verileriniz (bundansonra “Kişisel Veri” olarak anılacaktır) ve üye olduğunuz dernekler ve buralardaki görevlerinizgibi tarafımıza sağlamakta olduğunuz her türlü özel nitelikli kişisel verileriniz (bundan sonra “Özel Nitelikli Kişisel Veri” olarak anılacaktır) ifade edilmektedir.

2.Kişisel Verilerin İşlenme Amaçlarıve Hukuki Sebepler

Roche İlaç kişisel verileriniziaşağıda belirtilen amaçlarla, belirtilen hukuki sebeplere dayanarakişlemektedir:

 • Sizlerle olan ilişkilerimizi daha iyi yönetebilmek, iletişim yöntemlerimizi belirlemek ve iyileştirmek ve size özel bilgiler sağlayabilmek için tarafınızla yapılan her türlü iletişim, görüşme ve ziyaretlerimize ilişkin bilgileri şirketimizin bu amaçlarla kullandığı veri tabanlarına kaydetmek, bunları analiz etmek, bunları Şirketimizin veri tabanlarındaki başka veriler ile birlikte veya ayrıcasınıflandırmak, bunlardan sonuçlar çıkarmak ve saklamak,
 • Sizlerle olan ilişkilerimizi ve ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde tarafınıza yapılan ziyaretleri daha iyi yönetebilmek için Roche İlaç temsilcilerinin performanslarını takip etmek ve değerlendirmek,
 • Roche İlaç tarafından veya sponsorluğunda düzenlenen yurtiçi ve yurtdışı kongrelere ve ürün tanıtım toplantılarına sizi davet etmek ve Roche İlaç ürünleri ve yürüttüğümüz faaliyetler ile ilgili olarak ihtiyaç duyulması halinde mevzuatın izin verdiği ölçüde ve konularda tarafınızdan danışmanlık ve konuşmacılık hizmetleri almak için tarafınızla iletişime geçmekamaçları ile , KVKK madde 5/1 ve madde 6/2 kapsamında açık rızanıza dayanılarak işlenecektir.
 • Adli veya idari makamlara, savcılık veya mahkemelere, ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruşlarına bildirimlerin yapılması, talep edilen bilgi ve belgelerin sağlanması amacı ile KVKK madde 5/2(ç) uyarınca veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması sebebiyle;
 • Ticari faaliyetlerin hukuka uygun olarak etkin olarak yürütülmesi, süreçlerin iyileştirilmesi, etkinliğin ve verimliliğin ölçülmesi, gerekli hukuki, finansal veya teknik denetimlerin yapılması, hukuki uyum süreçlerinin sağlanması, teknik ve idari güvenlik önemlemlerinin alınması amacı ile KVKK madde 5/2(f) uyarınca veri sorumlusu olarak meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması sebebiyle;
 • Tarafınızca alenileştirilen verilerin sistemlerimizdeki kayıtlarınızın güncelliğini sağlamak amacı ile, KVKK madde 5/2(d) uyarınca;
 • Roche İlaç ürünleri ve bunların endikasyonları kapsamındaki hastalıklar ile ilgili olarak tarafınıza mevzuatın izin verdiği ölçüde ve kapsamda bilgi sağlamak, tanıtımlar yapmak, tanıtım faaliyetlerimizi planlamak ve bu amaçlarla tarafınıza elektronik iletiler göndermek ve Roche İlaç ürünlerinin sağlık meslek mensupları nezdindeki algısını ölçmek ve/veya yeni ürünlere ilişkin görüşler toplamak amaçlarıyla anketler yapmakamacı ile KVKK madde 5/2(f) uyarınca veri sorumlusu olarak meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması sebebi ile,açık rızanıza gerek olmadan işlenebilecektir.

Roche İlaç sponsorluğundaki yurtiçi ve yurtdışı kongrelere ve Roche İlaç tarafından düzenlenen ürün tanıtım toplantılarına katılımınız ve/veya tarafınıza Değer Aktarımı gerçekleştirmesi durumunda kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlarla ve hukuki sebeplere dayanarak işlenecektir:

 • Roche İlaç’ın, Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik (“Tanıtım Yönetmeliği”) ve Bilimsel ve Eğitsel Faaliyet Toplantı Başvuru Kılavuzu (“Kılavuz”) uyarınca, ruhsat sahibi olarak düzenlendiği veya katkıda bulunduğu bilimsel toplantılar ve ürün tanıtım toplantılarını ve destek vereceği sağlık meslek mensuplarının ve sağlık meslek mensubu yetiştiren fakülte veya yüksekokullarında okuyan öğrencilerin bilgilerini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna (“TİTCK”) bildirme yükümlülüğünü yerine getirebilmesi amacıyla, söz konusu bilimsel toplantılar ve ürün tanıtım toplantılarına katılımınız durumunda, kişisel verileriniz KVKK madde 5/2(ç) uyarınca veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması sebebiyle;
 • İlgili kongreye/sempozyuma katılımınız ile ilgili seyahat, konaklama ve etkinlik katılım organizasyonlarını yapmak amacıyla KVKK madde 5/2(c) uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması ve madde 5/2(f) uyarınca veri sorumlusu olarak meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması sebebiyle,
 • Belirtilen bilimsel toplantılar ve ürün tanıtım toplantılarında Roche İlaç’in tarafınızdan konuşmacılık ve/veya danışmanlık hizmetleri alması halinde,bu hizmetler ile ilgili gerekli honoraryum ödemelerinin tarafınıza yapılması amacıyla KVKK madde 5/2(c) uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle;
 • Roche İlaç’ın, Tanıtım Yönetmeliği ve ilgili Kılavuz gereği,parasal değeri yürürlükteki aylık asgari brüt ücretin KDV dahil %10’unu aşan değer aktarımlarını yıllık bazda TİTCK’ya bildirme yükümlülüğünü yerine getirebilmesi amacıyla, değer aktarımı bildirimine tabi bir kongreye veya ürün tanıtım toplantısına ilişkin tarafınıza Değer Aktarımı gerçekleştirmesine yönelik önceden yazılı ve imzalı onay vermeniz durumunda, kişisel verileriniz KVKK madde 5/2(ç) uyarınca veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hukuki nedeni ile açık rızanıza ihtiyaç bulunmadan işlenebilecektir.

Ayrıca, KVKK madde 5/2(ç) uyarınca hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek hukuki nedeni ile;

 • Tarafımıza ileteceğiniz medikal ve diğer bilgi taleplerine cevap verebilmek, yapacağınız yan etkibildirimlerini kayıt altına alabilmek ve ilgili kurumlara raporlayabilmek,
 • Adli veya idari makamlara, savcılık veya mahkemelere, ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruşlarına bilidirimlerin yapılması, talep edilen bilgi ve belgelerin sağlanması,
 • Ticari faaliyetlerin hukuka uygun olarak etkin olarak yürütülmesi, süreçlerin iyileştirilmesi, etkinliğin ve verimliliğin ölçülmesi, gerekli hukuki, finansal veya teknik denetimlerin yapılması, hukuki uyum süreçlerinin sağlanması, teknik ve idari güvenlik önemlemlerinin alınması amaçlarıileaçık rızanıza ihtiyaç bulunmadan işlenecektir.

3.Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz, sözlü veya yazılı olarak otomatik olmayan yöntemlerle veya otomatik yöntemlerle Roche İlaç tarafından, şirketimizçalışanlarının tarafınızla yaptığı yüz yüze görüşmeler, ziyaretler ya da çalıştığınız kurumun veya üye olduğunuz derneklerin internet siteleri gibi kamuya açık internet siteleri ya da verilerinizin bulunduğu her türlü form ve aramızda imzalanan her türlü sözleşmearacılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, işbu form ile vermiş olduğunuz rıza çerçevesinde ya da yayınlar, internet siteleri veya sosyal medya gibi kamuya açık platformlardan ya da bu veri kaynaklarındaki bilgilerin derlenmesi ya da güncellenmesi yolu ile söz konusu verileri sağlayan üçüncü taraf şirketlerden işbu formda sayılan amaçlarla toplanmaktadır.

4.Kişisel Verilerin 3. Kişilere ve Yurt Dışına Aktarımı

Kişisel verileriniz sayılanhukuki şartlara dayanarak ve yukarıda sayılanamaçlarla sınırlı olaraküçüncü kişilere ve yurt dışına aktarılmaktadır:

Kişisel verileriniz burada belirtilen alıcı gruplarına aktarılmaktadır: Üçüncü kişi hizmet sağlayıcılarımız(ulaşım ve konaklama hizmetleri sağlayan ya da veri tabanı sağlayan firmalar gibi), T.C. Sağlık Bakanlığı ile TITCKbaşta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları, talep edilmesi halinde idari ve adli makamlar ve Roche Şirketler Topluluğu’nda yer alan şirketler.

Kişisel verileriniz belirtilen amaçlarla alıcı gruplarına aktarılmaktadır: Ticari faaliyetlerimizi sürdürmek, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerimizi ve süreçlerimizi yönetmek, sistemlerdeki kayıtlarınızın güncelliğini sağlamak, sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizi ifa etmek, haklarımızı kullanmak, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, süreçlerin verimliliğini ve kalitesini artırmak.

Ayrıcakişisel verilerinizi, bilgisayar sistemlerimizin ve sunucularımızın global olarak yönetilmesi sebebi ile yurt dışında bulunmasından dolayı yurt dışına ilgili grup şirketlerine ya da hizmet alınan veri işleyen şirketlere, onların bağlı ortaklıkları, alt yüklencileri, üçüncü kişi hizmet sağlayıcıları ve/veya onların kullandığı sistemlerin de bir kısmı yurtdışında yer almaları halinde, KVKK madde 9 kapsamında açık rızanızın alınması ya da gerekli taahhütnamelerin alınması kaydı ile Kurul’un izni ile söz konusudur.

5.Yasal Haklarınız

KVKK11. Maddesi gereğince aşağıda belirtilenhaklara sahipolduğunuzu hatırlatmak isteriz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verilerinizle ilgili haklarınıza ilişkin olarak tüm taleplerinizi www.medikaynak.cominternet sitesinde yer alan Kişisel Veriler Başvuru Formu’ndaaçıklanan iletişim kanalları üzerinden başvuru usulüne uygun olarak Roche İlaç’a iletebilirsiniz.

Saygılarımızla, Roche Müstahzarları Sanayi A.Ş.