Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Kişisel Verilerinizin İşlenme Sürecine İlişkin Bilgilendirme

P2P Hasta Onam Formuna Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Bu bilgiler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve 2016/679 sayılı AB Genel Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”) kapsamında, sizden ne tür verilerin toplandığını ve hangi amaçlarla kullanıldığını açıklamak içindir.

Veri Sorumlusunun Kimliği ve İletişim Bilgileri

[Lütfen, tedavi eden hekimin bilgilerini giriniz]

İşleme Amacı ve Hukuki Temel

Kişisel verileriniz, tıbbi tedavinize ilişkin kararlar ve genel sağlık bakımınız için / amacıyla toplanmakta ve kullanılmaktadır.
Kişisel verileriniz rızaya / tedavi eden doktorunuzun tıbbi durumunuzu tedavi etmek için meşru menfaatine dayanarak toplanmakta ve işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kategorileri

[Lütfen isim, iletişim bilgileri, tıbbi kayıt, tıbbi geçmiş, sağlık durumu gibi tüm kişisel veri kategorilerini ekleyin.]

Kişisel Verilerin Alıcıları

Verilerinizin alıcıları, ülkenizdekilerden farklı gizlilik standartlarına sahip ülkelerde yer alan belirli küresel şirketler (örneğin Accenture AG) olabilir. Bu küresel şirketler, tıbbi tedavi kararlarınız ve genel sağlık bakımınızla ilgili belirli tartışmalara olanak tanımak için verilerinizi işleyebilir.

Depolama Süresi

Kişisel verileriniz _______________ boyunca saklanacaktır. [saklama süresi girin; Sizinle en son iletişime geçtiğimiz/verilerin toplandığı yıl sonundan x yıl sonra gibi].

Verileriniz KVKK Kapsamındaysa Haklarınızla İlgili Bilgiler

KVKK kapsamında, madde 11’de düzenlenen, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu unutmayın.

Verileriniz GDPR Kapsamındaysa Haklarınızla İlgili Bilgiler

GDPR kapsamında korunan kişisel verilerinizin, tedavi eden doktorunuzdan kişisel verilerinize erişme ve bu verilerinizin düzeltilmesini talep etme ve varsa, veri taşınabilirliği hakkını veya kişisel verilerinizin işlenmesini silmeyi veya kısıtlamayı isteme hakkına sahipsiniz. Silme veya işlemenin kısıtlanması ancak kişisel verilerin işlenmesinin rıza veya meşru menfaate dayanması durumunda mümkündür. Veri işleme rızaya dayanıyorsa, geri çekilmeden önce rızaya dayalı işlemenin yasallığını etkilemeden rızanızı istediğiniz zaman geri çekme hakkına sahip olduğunuzu lütfen unutmayın. Geri çekme hakkınızı kullanmak için lütfen yukarıdaki “Veri Sorumlusunun Kimliği ve İletişim Bilgileri” bölümündeki iletişim ayrıntılarına bakın.

Veri işlemenin GDPR ile uyumlu olmadığı izlenimine sahipseniz: Sorumlu denetim makamına şikâyette bulunma hakkına sahipsiniz.

Veri Kaynakları

Sağlık bakımınız için kişisel verileriniz [ilgili kaynak/ları ekleyiniz]'den toplanır.

Rıza

Aşağıda imzası bulunan ben, ______________________________, bu formu imzalayarak 2016/679 sayılı AB Tüzüğü, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve yürürlükteki ilgili yerel veri gizliliği mevzuatı uyarınca bu formda verilen bilgileri edindim, bu kapsamda;

Sağlık verileri ve genetik veriler de dahil olmak üzere kişisel verilerimin yukarıda açıklanan amaçlar ve ilgili farmakovijilans amaçları doğrultusunda işlenmesine.

 İZİN VERİYORUM       İZİN VERMİYORUM

Kişisel verilerimin Avrupa Birliği içinde veya dışında bulunan yabancı ülkelere aktarılmasına.

 İZİN VERİYORUM       İZİN VERMİYORUM

Kişisel verilerimin yukarıda belirtilen şekilde, amaçlarla ve burada belirtilen sınırlar dahilinde ifşa edilmesine.

 İZİN VERİYORUM       İZİN VERMİYORUM

NOT: Yukarıda belirtilen üç noktada da rıza göstermeyi reddetmekte özgürsünüz. Böylelikle, yukarıda listelenen üç noktadan birine bile onay vermemeniz halinde verilerinizin daha fazla işlenmesi önlenecektir.

_______________________________________________

Hastanın Adı ve Soyadı (Lütfen okunaklı bir şekilde giriniz)

_______________________________________________

İmza ve tarih

P2P Hasta Onam Formuna Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Bu sayfadaki içerikler İnfogenetik Moleküler Bilgi Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. 5651 sayılı Kanun gereğince Roche Müstahzarları Sanayi A.Ş. yer sağlayıcı olarak hizmet vermektedir.

Bu sayfada bağlantı verilen internet sitelerindeki içerik ve bilgilere ilişkin ne İnfogenetik Moleküler Bilgi Hizmetleri A.Ş.’nin ne de Roche Müstahzarları Sanayi A.Ş.’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmaktadır. Bağlantı verilen internet siteleri yürürlükteki uygulanabilir mevzuata uyumlu olmayabilir.