Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Romatoid artrit (RA), fonksiyonel sakatlığın yüküyle ilişkili önemli bir halk sağlığı sorunu olup küresel olarak, RA'nın yaşla standart hale getirilmiş yaygınlığı ve insidans oranları 1990'dan beri artmaktadır. ABD'de RA 1,3 milyondan fazla yetişkini etkilemekte yani nüfusun %0,6-1'ini temsil etmektedir. RA insidansı, muhtemelen genetik ve çevresel faktörlerden etkilenen zamansal ve coğrafi değişkenlik göstermektedir. Farklı popülasyonlardaki değişken insidans tahminlerine rağmen, 20. yüzyılın ikinci yarısında ABD'de (Rochester, Minnesota nüfusu dahil), Batı Avrupa ve Japonya'daki çeşitli popülasyonlarda RA oluşumunda düşüşler bildirilmiştir. Yapılan çalışmalar ile 1990'lı yılların sonlarında 2000'li yılların başlarına, County, Minnesota ve Danimarka'da özellikle kadınlarda RA insidansında bir artış rapor edilmiş ve RA oluşumundaki daha yeni eğilimler, özellikle serolojik duruma göre RA insidansındaki son eğilimler geniş bir şekilde incelenmemiştir.

Finlandiya'da 1980-2000'de romatoid faktör (RF) pozitif RA insidansında, özellikle 1940'ların ortalarından sonra doğmuş hastalar arasında, daha erken doğum kohortlarına kıyasla bir azalma olduğu bildirilmiştir. Ayrıca romatoid faktör pozitif RA prevalansında Pima Indian popülasyonunda ve daha genç doğum kohortlarında da bir azalma olduğu bildirilmiştir. Araştırmacılar bu bulguların, RA tedavisindeki zaman içindeki ilerlemelerle ilişkili olarak RA şiddetinde potansiyel bir düşüşü yansıttığını ileri sürülmüşlerdir. Bununla birlikte, romatoid faktör pozitif ve romatoid faktör negatif RA vakalarının oranının 1955’ten beri büyük ölçüde değişmeden kaldığı Minnesota'daki Olmsted County nüfusu da dahil olmak üzere ABD popülasyonunda şimdiye kadar serolojik duruma göre RA insidansında veya prevalansında herhangi bir değişiklik bildirilmemiştir. RA'nın epidemiyolojisini serolojik fenotip ile anlamak, RA'nın patofizyolojisine hastalığın seyri ve tedavi seçimi, sağlık hizmeti kullanımı ve planlamasıyla ilgili çıkarımlar sağlayabilir. Araştırmacılar bu çalışmada 2005-2014 yılları arasında RA insidansındaki eğilimleri önceki on yıla kıyasla incelemeyi ve romatoid faktör pozitif ve romatoid faktör negatif RA insidansındaki eğilimleri ayrı ayrı değerlendirmeyi amaçlamışlardır.

2005-2004 Yılları Arasında Romatoid Artrit İnsidansındaki Eğilimlerin 1995-2004 ve 1985-1994 Yılları İle Karşılaştırıldığında Serolojik Duruma Göre İncelenmesi Çalışması ve Sonuçları

Araştırmacılar 2005-2004 yılları arasında toplam romatoid artrit (RA) insidansındaki eğilimleri ve 1995-2004 ve 1985-1994 yılları ile karşılaştırıldığında serolojik duruma göre incelemişlerdir. Ayrıca RA için 1987 Amerikan Romatoloji Koleji (ACR) kriterlerini ilk olarak 1 Ocak 1985 ve 31 Aralık 2014 tarihleri ​​arasında karşılayan ve 18 yaşından büyük bireylerin popülasyon temelli başlangıç ​​kohortunda RA insidans eğilimlerini değerlendirmişlerdir. Yapılan çalışmada insidans oranları 2010 yılında ABD'de beyaz popülasyona göre tahmin edilmiş olup yaşa ve cinsiyete göre ayarlanmıştır. İnsidanstaki eğilimler Poisson regresyon yöntemleri kullanılarak incelenmiştir. Çalışmada 2005-2014 insidans kohortu 427 hastadan oluşmaktadır ve ortalama yaş 55,4 yıl olup, %68 kadındır, %51 romatoid faktör (RF) pozitif ve %50 anti-periyodik sitrüline peptit antikor pozitiftir. Ayrıca 2005-2014 yıllarında yaşa ve cinsiyete göre düzeltilmiş yıllık RA insidansı 41/100 000 nüfustur (yaşa göre ayarlanan insidans: kadınlarda 53/100 000 ve erkeklerde 29/100 000). Yapılan bu tahminler 1995-2004 yılları arasındaki on yıla benzerken, 2005-2014 döneminde romatoid faktör pozitif RA insidansında önceki yirmi yıla kıyasla (p = 0.004), romatoid faktör negatif vakalarda buna karşılık gelen bir artış olmuştur (p <0.001). Sigara içme oranları düşmüş ve obezite oranları ise daha önceki on yıla kıyasla son yıllarda daha da yükselmiştir.

Araştırma sonucunda, 2005-2014 yıllarında romatoid faktör negatif RA insidansında önemli artış ve romatoid faktör pozitif RA'da azalma, 1987 Amerikan Romatoloji Koleji kriterleri kullanılarak bulunmuştur ve bu dönemdeki genel RA insidansı önceki on yıla benzer kalmıştır. Araştırmacılar sigara, obezite ve diğerleri gibi çevresel faktörlerin değişen prevalansı bu eğilimlere katkıda bulunmuş olabileceğini ifade etmişler ve bu eğilimlerin RA'nın değişen serolojik profilini temsil edip etmediğinin daha fazla araştırma gerektireceğini belirtmişlerdir.

Medikaynak Referanslar

Myasoedova E, Davis J, Matteson EL, Crowson CS. Is the epidemiology of rheumatoid arthritis changing? Results from a population-based incidence study, 1985-2014. Ann Rheum Dis. 2020;79(4):440–444. doi:10.1136/annrheumdis-2019-216694

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler