Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Böbrek transplantasyonu son dönem böbrek hastalığı olan hastalarda renal replasman tedavisinin tercih edilen modalitesi olup, günümüzde yaklaşık 100 ülkede gerçekleştirilebilmektedir. Dünyada geniş bir şekilde uygulanmasına rağmen, uzun vadeli greft başarısızlığı önemli bir sınırlama olmaya devam etmektedir. Meier – Kriesche ve arkadaşların yaptığı bir çalışma ABD'de son yıllarda böbrek nakli yarı ömrünün sadece ılımlı bir şekilde arttığını tespit etmiştir.

Bazı ülkelerdeki post-transplantasyon sonuçlarının düzenli olarak raporlanması, sonuçların ülke düzeyindeki farklılıklarını araştırmak için eşsiz bir fırsat sunmaktadır. Bir grup araştırmacı aynı yıl içinde nakledilen Kanadalı bir kohort grubuna kıyasla, Amerika Birleşik Devletleri böbrek nakli alıcılarının 8 yıllık bir kohortunda ilk post-transplantasyon yılı sonrasında %49 daha yüksek ölüm riski olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte, böbrek transplantasyonundan sonra mutlak uzun vadeli ölüm riski düşüktür ve nakil hastaları daha çok allogreft başarısızlığı riski ile karşı karşıyadır. Bir başka araştırmacı grubu ise Avrupalı böbrek nakli alıcılarının çeşitli alt grupları arasında greft sağkalımının, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilgili alt gruplara kıyasla, Ortak Nakil Çalışması’na gönüllü olarak sunulan verilerin periyod analizini kullanarak üstün olduğunu bildirmişlerdir. Öte yandan bu çalışmada Avrupa içindeki ülkelerin sonuçları kendi aralarında ayrı ayrı analiz edilmemiştir.

İyi kurulmuş böbrek nakil sistemlerinin genel etkinliği, greft başarısızlığı göz önüne alınarak ülke düzeyinde incelenmemiştir. Tek bir hasta veri meta-analizi gerçekleştirmekten ziyade, son çeyrek yüzyılda 3 kıtadaki 4 ülkede gerçekleştirilen ve nakillerden elde edilen ayrıntılı hasta verisini kullanma ve sağlam veri takibi ile kayıtlara bildirme fırsatı, bilim insanlarını yeni bir çalışma yapmak için motive etti. Araştırmacılar, bu yeni çalışma ile böbrek greft sonucundaki ülke düzeyindeki farklılıkların varlığını ve büyüklüğünü belirlemeyi amaçladılar.

ABD Kısa Dönemde, Avrupa, Avustralya ve Yeni Zelanda Uzun Dönemde Daha Başarılı

Araştırma ekibi, 1988–2014 yılları arasında Cox regresyonunu kullanan ilk böbrek nakillerini gerçekleştiren 379.257 hastanın nakil ve takip kayıt verilerini inceledi. ABD ile karşılaştırıldığında, 1 yıllık düzeltilmiş greft başarısızlığı riski;

  • Birleşik Krallık'ta (tehlike oranı [HR] 1.22,%95 güven aralığı [CI] 1.18–1.26, p<0.001) ve Yeni Zelanda'da anlamlı olarak daha yüksek (tehlike oranı [HR] 1.29,%95 güven aralığı [CI] 1.14-1.46, P <.001),
  • Avustralya'da ise daha düşüktü(HR 0.90,% 95 CI 0.84-0.96, p=0.001).

Buna karşılık, uzun dönemli düzeltilmiş greft başarısızlığı riski (1 yıllık fonksiyona bağlı olarak) Amerika Birleşik Devletleri'nde Avustralya, Yeni Zelanda ve Birleşik Krallık'a göre belirgin derecede daha yüksekti (HR sırasıyla 0.74, 0.75 ve 0.74, her bir için p<0.001). Böylelikle, uzun dönemli böbrek greft sonuçları, ABD'de iyi gelişmiş böbrek nakil sistemlerine sahip 3 ülkeden yaklaşık %25 daha kötüydü. Araştırmacılar vakalardaki karıştırıcı etkenlerin ve ölçülmeyen faktörlerin bu farkı açıklamak için yeterli olmadığının altını çizdiler.

Bu bulgular ışığında araştırmacılar, nakil hastalarının tedavisinde ve/veya uygulama modellerinde potansiyel olarak değiştirilebilen ülkeye özgü farklılıkların tanımlanmasının gerekli olduğunu vurguladılar.

Medikaynak Referanslar

Merion RM et al. Kidney Transplant Graft Outcomes in 379 257 Recipients on 3 Continents American Journal of Transplantation. 2018;18(8):1914-1923.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler