Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Kalp hastalığı ve kanser, hem ABD'de hem de dünya çapında önde gelen ölüm nedenleridir. 2015 yılında ABD'de 633.842 ölüm kalp hastalığına, 595.930 ölüm ise kansere bağlıydı. Dünya çapında 2015 yılında kanser sebepli 8,8 milyon ölüm meydana gelirken 17,7 milyon ölüm kardiyovasküler hastalıklardan (KVH) kaynaklanmıştır. Kanserden kurtulanlar, ortak yaşam tarzları veya kanser tedavisinin toksisitelerinden dolayı artan KVH riskine sahiptir. Birçok kanserin tarama, teşhis ve tedavisindeki son gelişmelerle birlikte, kanserden kurtulanların sayısı giderek artmaktadır. 2040 yılına kadar kanser öyküsü olan Amerikalıların sayısının 26 milyonu geçmesi bekleniyor. Bu nedenle, kanserden kurtulanların kardiyoloji bakımı gittikçe önem kazanmaktadır. Kanserden kurtulanların çoğu için, KVH'nin birincil önlenmesi ve / veya yönetimi için en etkili strateji, geleneksel risk faktörlerinin modifikasyonu ile elde edilebilir.

KVH Odaklı Gözlem Çalışması

Bu gözlemsel çalışmada araştırmacılar, devam eden takvim yılına, tanı yaşına ve tanı sonrası takip süresine göre birden fazla kanser bölgesi için kardiyovasküler hastalığın (KVH) mortalite riskini karakterize etmiştir: (i) Sürveyans, Epidemiyoloji ve Sonuç programı, ABD genel popülasyonunun 3.234.256 ABD’li kanser mağduruyla karşılaştırılması için kullanıldı (1973-2012). Standart mortalite oranları (SMR'ler) KHV'lerden kodlanmış ölüm nedeni (kalp hastalığı, hipertansiyon, serebrovasküler hastalık, ateroskleroz ve aort anevrizması / diseksiyonu) kullanılarak hesaplandı. Ayrıca, analizler yaş, ırk ve cinsiyete göre ayarlandı. 28 kanser tipinden 1.228.328 hastanın (% 38.0) kanserden ve 365.689 hastanın (% 11.3) ise KVH'lerden öldüğü anlaşıldı. KVH'ler arasında, ölümlerin %76.3'ü kalp hastalığına bağlıydı. Sekiz kanser bölgesinde, KVH mortalite riski, en az bir takvim yılında indeks kanser mortalite riskini aşmıştır. Kardiyovasküler hastalığın mortalite riskinin, 35 yaşın altında tanı konulan kurtulan hastalarda en yüksek olduğu görüldü. Ayrıca, KVH mortalite riski, kanser tanısını izleyen ilk yıl içinde en yüksek seviyededir (SMR 3.93, %95 güven aralığı 3.89-3.97) ve KVH mortalite riski, genel popülasyona göre ilerleyen süreçte artmaktadır.

KVH Kaynaklı Ölümler

KVH kaynaklı ölümlerin çoğu (mutlak sayılar) meme, prostat veya mesane kanseri tanısı konan hastalarda görülür. Penis, vulva, mesane, endometriyum, prostat, testis, tiroid veya Hodgkin lenfoma kanseri olan hastalar için, önde gelen ölüm nedenleri (CV mortalitesi veya indeks kanseri mortalitesi) yıldan yıla değişiklik gösterir. Kanser hastalarının (tüm bölgeler), genel ABD popülasyonuna kıyasla KVH'lerden ölme riskinin daha yüksek olduğu gözlemlendi. Endometriyal kanser hastalarında, tanının ilk yılında, KVH'lerden ölme riski oldukça yüksektir. Bu yüzden bu tür hastalarda kardiyologların erken müdahalesi çok önemlidir. Yapılan gözlemler, kanser hastalarında onkologlar, kardiyologlar ve PCP'ler arasında gelişmiş koordine bakım gerektirebilecek daha erken ve daha agresif kardiyovasküler bakım ihtiyacını vurgulamaktadır.

Medikaynak Referanslar

Sturgeon KM, Deng L, Bluethmann SM, et al. A population-based study of cardiovascular disease mortality risk in US cancer patients. Eur Heart J. 2019;40(48):3889–3897. doi:10.1093/eurheartj/ehz766

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler