Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Akciğer kanseri, hem kadınlarda hem de erkeklerde görülen en yaygın kanserlerden biridir ve dünyada kanserle ilişkili ölümlerin en sık nedenlerinden biridir. Küçük hücreli olmayan akciğer kanseri (KHDAK), akciğer kanseri hastalarının% 85'ini etkileyen, akciğer kanserinin en yaygın şeklidir. Skuamöz hücreli karsinom, adenokarsinom, adenoskuamöz hücreli karsinom ve büyük hücreli karsinom, KHDAK'nin histolojik alt gruplarıdır. Bu histolojik tipler birlikte gruplandırılmıştır çünkü prognoz özellikleri ve tedavi yaklaşımları neredeyse benzerdir. Prognoz genellikle KHDAK için iyi değildir, tanı anında % 80'i ameliyat edilemez ve 5 yıllık genel sağkalım yaklaşık %5 -%10'dur. Önceki çalışmalar, KHDAK hastalarının prognozunda klinik, histolojik, biyolojik, kimyasal ve genetik özelliklerin etkisini araştırmıştır. Prognostik faktörler olarak geleneksel olarak kullanılan anatomik, klinik ve sosyodemografik özellikler faz, performans durumu, cinsiyet, yaş ve histolojik tiptir. Diğer çalışmalar potansiyel prognostik faktörler olarak farklı biyolojik (artmış serum laktat dehidrojenaz [LDH], hiperkalsemi, artmış serum alkalin fosfataz, lökositoz ve nötrofili), hasta (kilo kaybı, sigara alışkanlığı, komorbidite ve etnik özellikler) ve tümör özelliklerine (histolojik derece, metastaz alan sayısı, lokal invazyon, malign plevral efüzyon ve primer tümörün lokalizasyonu) odaklanmıştır.

Bununla birlikte, bu faktörlerden herhangi birinin bağımsız bir prognostik faktör olarak yararlılığı henüz kesin değildir. Daha yakın tarihli araştırmalar da, öngörücü değerleri nedeniyle prognostik faktörler olarak moleküler, genetik ve tedavi özelliklerini kullanmıştır. Moleküler ve genetik alanlardaki ilerlemelerle KHDAK sağkalımı için prognostik faktörlerin araştırılması devam etmektedir. Son yıllarda, ortalama trombosit hacmi (MPV), özellikle inflamasyon için önemli bir gösterge haline gelmiştir. MPV ve trombosit sayısı, özellikle kardiyovasküler ve serebrovasküler hastalıklar için hastalık sonuçlarını tahmin etmede giderek daha fazla kullanılmaktadır. Bu çalışmada, ortalama trombosit hacmi (MPV) ve MPV / trombosit sayısı oranının ileri KHDAK'de prognostik bir öneminin olup olmadığının belirlenmesi amaçlandı.

Trombosit Hacmi Ve Sayısı

Bu çalışmada, ileri trombosit hacmi (MPV) ve MPV / trombosit sayısı oranının ileri KHDAK'de prognostik önemi olup olmadığı araştırıldı. Evre IIIB / IV'te olan ve dışlama kriterlerini karşılamayan 496 KHDAK hastası çalışmaya dahil edildi. Demografik özellikler (yaş, cinsiyet, sigara içme alışkanlığı), klinik özellikler (performans durumu, kilo kaybı, hastalık evresi, ilk basamak tedavi rejimi), laboratuvar testleri (hemoglobin, laktat dehidrojenaz ve kalsiyum seviyeleri ve MPV, MPV / trombosit sayım oranı ve beyaz kan hücresi, trombosit sayısı) ve histolojik özellikler (histolojik tip, tümör derecesi) kaydedildi. Tüm hastaların MPV düzeyleri 10.2 {artı eksi} 3.4 (dağılım, 6.4-14.1 fL) olarak belirlendi. ROC eğrisi analizi ile MPV / PC oranı, tanı anında beyin metastazı varlığı açısından 0.47424 eşik değerinde % 67.8 duyarlılık ve % 84.8 spesifisite ile ilişkilendirilmiştir. Tek değişkenli analiz OS'nin artmış MPV düzeyi olan grupta diğer gruba göre anlamlı derecede daha kısa olduğunu göstermiştir (ortanca OS süresi 6.8 aylara karşı 11.5 ay, log sıralaması, P = .032). Çok değişkenli analiz, artmış MPV seviyesinin OS için bağımsız bir kötü prognostik faktör olduğunu doğruladı (HR: 1.704,% 95 CI: 1.274-3.415, P = .014). Önceki çalışmaların sonuçlarından farklı olarak, bu çalışma MPV'nin KHDAK hastalarında önemli bir prognostik faktör olduğunu gösterdi. Bu nedenle, KHDAK hastalarında genel kötü sağkalımın olduğunu tahmin etmek için artmış bir MPV seviyesi, prognostik biyobelirteç olarak kullanılabilir.

Medikaynak Referanslar

Omar M, Tanriverdi O, Cokmert S, et al. Role of increased mean platelet volume (MPV) and decreased MPV/platelet count ratio as poor prognostic factors in lung cancer. Clin Respir J. 2018;12(3):922–929. doi:10.1111/crj.12605

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler