Yandex Metrica
MENÜ
arama yap

Akciğer Rejenerasyonunda Endojen ve Ekzojen Kök Hücre Aracılı Tedavi Yaklaşımları

06 Şubat 2016

Akciğer hastalıkları tüm dünya da en büyük mortalite ve morbidite sebeplerindendir. Olağan yetişkin akciğerinde doku dönüşümü dikkat çekici şekilde yavaştır. Bununla birlikte, akciğer hasarı sonrasında özelleşmiş bir grup progenitör, hasarlı dokuyu onarmak yenilemek için aktive hale gelirler ve bu sürece rejenerasyon adı verilir. Bu sürecin sekteye uğraması durumunda fibrozis, anormal akciğer yenilenmesi ve organ disfonksiyonu gelişir. Çok iyi özelleşmiş bir grup endojen akciğer kök/öncü hücresinin akciğer homeostazını koruduğuna ve rejenerasyonu sürdürdüğüne inanılır.

İngiltere’den bir grup bilim insanı yaptıkları incelemede, akciğer kök hücrelerinin tanımlanması, yaralı akciğer dokusunun yenilenme ve tamir sürecinde aktiviteleri ve çoğalmalarını anlamadaki en son gelişmeleri gözden geçirdiler.

Var olan kanıtlara göre kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) gibi durumlarda embriyonik akciğer gelişim sürecinin reaktive olabileceği düşünülüyor. Doğru endojen akciğer öncü/kök hücrelerinin tanımlanması ve bunların rejeneratif yolaklarının anlaşılmasının gelecek nesillerde tedavi edici gelişmelerde oldukça önemli olduğu vurgulanıyor. Yapılan son çalışmalarda heyecan verici ve yeni anlayışa göre doğum sonrası akciğer gelişimi ve yaralanma sonrası akciğer rejenerasyonu yerli akciğer progenitör hücrelerince yapılıyor. İn vitro pluripotent embriyonik kök hücrelerden ve uyarılabilir pluripotent kök hücrelerden akciğer progenitörlerine de novo türetilme, embriyonik orijinden yetişkin akciğerine farklılaşmayı düzenleyen moleküler yolağı anlamanın temelini oluşturuyor. Modern doku mühendisliği tekniklerinin ortaya çıkmasıyla, laboratuvarda hücreden arındırılmış doku iskeleti ve kök hücreleri kullanarak akciğer rejenerasyonu artık gerçek oluyor.

Kanıtlara göre birçok hastalık durumunda, prenatal akciğer gelişimi sinyal sistemi reaktive oluyor. Öte yandan trakeosfer ve alveolosfer kültürü gibi organotipik ex vivo modellerdeki son gelişmeler akciğer rejenerasyonundaki sinyal yolaklarını ve kök hücre/progenitör dinamiklerini anlamak için eşssiz fırsatlar sunuyor. Hasar ve hastalık durumları sonrasında akciğerin tamiri için embriyonik kök hücreler (ESC) ve uyarılabilir puliripotent kök hücrelerden (İPSC) akciğer progenitörlerine türeme, akciğer hastalıklarında rejeneratif tedavi edicilerin gelişimi için heyecan verici yeni kapılar açıyor. ESC ve İPSC’lerin puliripotent doğası teratojenik etkiler açısından potansiyel risk oluşturuyor.

Yapılan birçok hayvan çalışmasında, mezenkimal kök hücresi (MSC) aracılı hücre tedavileri farklı akciğer hastalıklarında değerlendirildi. Çalışmalarda infüze edilen mezenkimal kök hücrelerin, akciğer doku alıcılarında parakrin ya da immünmodülatör etkiyle onarıcı-iyileştirici etki gösterdikleri bildirildi. Bu durumda MSC’lerin alıcı akciğer dokusunda parakrin ve immünomodülatör etkiler aracılığı ile tamir edici/iyileştirici etkiler gösterdiğini ileri süren çalışmaları göz ardı etmemek gerekir. Bu yüzden mezenkimal kök hücre tedavisini, akciğer dokusunu yenileyici ya da yeniden yapılandırıcı şekilde çalışandan çok hücre bazlı immünmodülatör olarak görmek gerekir. Akciğer gelişiminin moleküler mekanizması, hastalık dinamiği ve rejeneratif sürecini anlamak için daha çok çalışmaya gerek vardır.

İlgili referansa ulaşmak için

Referanslar :

   M. Akram et al.  Lung Regeneration: Endogenous and Exogenous Stem Cell Mediated Therapeutic Approaches,  Int. J. Mol. Sci. 2016, 17, 128

Gebelikte Maruz Kalınan Polen Bebeklik Astımına Neden Olabilir Mi?

14 Ekim 2019

Yeni araştırmalar, Avusturalya Melbourne'de yılın son üç ayında doğan çocukların astım gibi solunum yolu hastalıkları geliştirme riskini daha yüksek oranlarda taşıdıklarını ortaya çıkardı. Uluslararası araştırmacılardan oluşan bir ekip, bu çalışma için Melbourne, Danimarka ve Almanya'da doğan yüzlerce bebekten toplanan kordon kanını analiz etti.

Her iki yarıküredeki çimen poleninin en yüksek olduğu mevsim sırasında doğanların, umbilikal kord kanında alerjik hastalıkların gelişimini tahmin etmek için kullanılan bir işaretçi olan yüksek immünoglobulin E (IgE) seviyelerine sahip olduğunu keşfettiler. 

Baş araştırmacı La Trobe'nin Psikoloji ve Halk Sağlığı Okulu'ndan Doç. Dr. Bircan Erbaş’a göre, çalışmanın amacı hamilelik sırasında ve doğumdan hemen sonra yüksek çim polenlerine maruz kalmanın etkisini belirlemekti. Dr. Erbaş konu ile ilgili; “Birçok çalışma, kordon kanında yüksek IgE seviyelerine sahip bebeklerin daha sonra çocuklukta alerji geliştirmeye devam edebileceğini gösteriyor. Ancak rahim içinde polene maruz kalmadan nasıl etkilendiği hakkında çok az veri var.” şeklinde konuştu.

Hamilelikte Risk Artmıyor

Araştırmacılar, Ekim ve Aralık aylarında Melbourne'de doğan bebekler arasında yüksek IgE seviyeleri buldular. Avrupa'nın en yoğun polen mevsimi Nisan ayında doğan Alman ve Danimarkalı bebekler için IgE seviyeleri en yüksekti. Ancak, aynı zamanda tüm bir polen mevsimi boyunca hamile olunmasının da bebekler üzerinde koruyucu bir etkiye sahip olabileceğini buldular.

Bu bebeklerin daha düşük IgE seviyelerine sahip olduklarını gösterdiler. Bu önemli bir bulgudur ve duyarlılık bariyerinin olası gelişimini göstermektedir. Ancak, polen maruziyetinin özel risk süresi dönemlerini tanımlamak için çalışmalar devam etmektedir.

Araştırmacılar, çalışmanın sonuçlarının yüksek polen mevsimlerinde doğan tüm bebeklerin solunum yolu hastalığı veya başka alerjiler geliştireceğini göstermediğini de vurguladılar.

İlgili referansa ulaşmak için

Referanslar :

Susanto N. et al. ,. Environmental grass pollen levels in utero and at birth and cord blood IgE: Analysis of three birth cohorts. Environment International, 2018; 119: 295 DOI: 10.1016/j.envint.2018.06.036

Hava Kirliliği Ağız Kanseri Riskini Arttırıyor Mu?

14 Ekim 2019

Yeni yayınlanan bir makalede elde edilen bulgulara göre yüksek düzeydeki hava kirleticileri, özellikle ince partikül madde (PM2.5) ve daha az oranda ozon, ağız kanseri geliştirme riskinin artmasıyla bağlantılı olabilir.

Hava kirliliğinin, özellikle PM2.5'in solunum ve kardiyovasküler sağlığa zararlı olduğu bilinirken, ağır metaller ve petrokimyasal bitkilerden kaynaklanan emisyonların da hastalığın gelişiminde rol oynadığı düşünülmektedir. Araştırma ekibi, hava kirleticilerinin ağız kanseri gelişimindeki rollerini değerlendirmek için çeşitli ulusal veri tabanlarını inceledi. Tayvan'da 66 hava kalitesi izleme istasyonunda 2009 yılında ölçülen ortalama hava kirletici seviyelerini (bunlar: kükürt dioksit, karbon monoksit, ozon, azot monoksit, azot dioksit ve çeşitli boyutlarda ince parçacıklı madde) incelediler.

Düzey Yükseldikçe Risk Artıyor

2012-2013 yıllarında 40 yaş ve üstü, önleyici sağlık hizmetlerine başvurmuş 482.659 erkek hastanın sağlık kayıtlarını incelediler ve sigara / tütün çiğneme oranları hakkında bilgi edindiler. Bu veriyi 2009 yılına ait hava kirletici düzeylerine dair veriyle kombine ederek değerlendirdiler.

2012-2013 döneminde bu grupta 1617 ağız kanseri vakası teşhis edildi. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde sigara içimi ve tütün çiğneme, riski anlamlı bir şekilde arttırıyordu. Bunun yanı sıra çok yüksek seviyede PM2.5 tespit edildi. Potansiyel olarak etkili faktörleri dikkate aldıktan sonra artan PM2.5 seviyelerinin artan ağız kanseri riski ile ilişkili olduğu sonucuna varıldı. 26.74 µg / m3'ün altındaki seviyelerle karşılaştırıldığında, 40.37 µg / m3'ün üzerinde olanlarda, ağız kanseri riski %43 artıyordu.

Ancak bu çalışma gözlemsel bir çalışma olduğu için kesin sonuca varmak mümkün değildir. PM2.5'in ne kadar miktarda ağza girdiği veya bu kirletici maddeye ne kadar süreyle maruz kalındığı hakkında da veri eksikliği vardır. Bu sebeple yapılacak olan yeni çalışmalarla bu çalışmada elde edilen sonuçların onaylanması mümkün olabilecektir.

İlgili referansa ulaşmak için

Referanslar :

Yu-Hua Chu, Syuan-Wei Kao, Disline Manli Tantoh, Pei-Chieh Ko, Shou-Jen Lan, Yung-Po Liaw. Association between fine particulate matter and oral cancer among Taiwanese men. Journal of Investigative Medicine, 2018; jim-2016-000263 DOI: 10.1136/jim-2016-000263

Deri Otofloresansı ile Diyabet ve Kardiyovasküler Hastalık Tahmin Edilebilir Mi?

11 Ekim 2019

Gelişmiş glikasyon son ürünleri veya AGE olarak bilinen "gliklenmiş" proteinler, yüksek kan basıncına katkıda bulunan kan damarı duvarları dahil olmak üzere daha sert dokular oluşturur. AGE'ler yaşlılıkla beraber doğal olarak dokularımızda birikir ancak diyabetli kişilerde veya durumun en erken aşamalarında olan ancak henüz teşhis edilmemiş kişilerde bu sürecin hızlandığı bilinmektedir.

AGE seviyeleri deri içinde ölçülebilir, çünkü kıvrık proteinler flüoresan ışığı farklı şekilde yansıtırlar. Bu durumdan yararlanan bilim insanlarıderiden AGE ölçümüne izin veren küçük bir el cihazı geliştirdiler. Bu cihaz cilde bir flüoresan ışık yansıtır ve ışınların nasıl geri döndüğünü tespit eder. Daha önceki çalışmalar, bir AGE okuyucusu ile ölçülen cilt otofloresansının, yaşlanma ile artan ve metabolik sendrom ve tip 2 diyabet ile ilişkili olan deride AGE birikimini tahmin ettiğini göstermiştir. 

Yapılan yeni bir çalışmada ise deri otofloresansı ölçümünün 4 yıllık tip 2 diyabet, kardiyovasküler hastalık (KVH) ve genel popülasyondaki mortalite riskini öngörüp öngöremediği araştırıldı.

Bu prospektif analiz için, 2007-2013 yılları arasında yapılan “Dutch Lifelines” Kohort Çalışması'na katılan, deri otofloresansı değerleri mevcut, bilinen diyabet veya KVH olmayan 72.880 katılımcı dahil edildi. Bireylere tip 2 diyabet tanısı, kendi bildirimleri veya takip sırasında açlık kan şekeri ≥7,0 mmol / l veya HbA1c ≥48 mmol / mol (≥6,5) olması ile kondu. Katılımcılara kendi bildirimlerine göre KVH (miyokard enfarktüsü, koroner girişimler, serebrovasküler olaylar, geçici iskemik atak, aralıklı klodikasyon veya vasküler cerrahi) tanısı kondu. Belediye Kişisel Kayıt veri tabanı kullanılarak ölüm oranı tespit edildi.

Diyabet ve Kardiyovasküler Hastalıklar Deri Otofloresansı ile Bağıntılı

Medyan 4 yıllık takip süresinden sonra (dağılım 0,5-10 yıl) 1056 katılımcı (%1,4) tip 2 diyabet geliştirdi, 1258 kişiye (%1,7) KVH tanısı konurken, 928 kişi (%1,3) öldü. Bazal deri otofloresansı, tip 2 diyabet ve / veya KVH'sı olan katılımcılarda ve ölenlerde, hayatta kalanlar ve iki hastalığa yakalanmayan kişilerle karşılaştırıldığında artmıştı. Deri otofloresansı, metabolik sendrom, glukoz ve HbA1c gibi çeşitli geleneksel risk faktörlerinden bağımsız olarak tip 2 diyabet, KVH ve mortalite riskini öngördü.

Araştırmacılar, non-invazif cilt otofloresans ölçümünün, glisemik ölçümlerden ve metabolik sendromdan bağımsız olarak, tip 2 diyabet, KVH ve mortalite için gelecekteki risk taraması için klinik değere sahip olduğunu belirttiler ve bu teknolojinin ileride bu risklerin erken teşhisinde kullanılabileceğini ileri sürdüler.

İlgili referansa ulaşmak için

Referanslar :

Robert P. van Waateringe, Bernardina T. Fokkens, Sandra N. Slagter, Melanie M. van der Klauw, Jana V. van Vliet-Ostaptchouk, Reindert Graaff, Andrew D. Paterson, Andries J. Smit, Helen L. Lutgers, Bruce H. R. Wolffenbuttel.  Skin autofluorescence predicts incident type 2 diabetes, cardiovascular disease and mortality in the general population, Diabetologia 2018.

Astım Hastalarında Obezite Riski Daha Fazla

11 Ekim 2019

Avrupa Solunum Derneği Uluslararası Kongresi'nde (ERS International Congress 2018) sunulan yeni bir araştırma, yetişkinlikte astım geliştiren ve alerjik olmayan astımı olan hastaların yüksek obezite riskine sahip olduklarını göstermektedir.

Araştırmanın arkasındaki ekip, astım ile obezite arasındaki ilişkinin daha önce düşünülenden daha karmaşık olduğunu ve bu iki büyüyen sağlık sorununu daha iyi anlamak ve ele almak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu ileri sürdü. Araştırmacılar, obezitenin zaten astım için belki fizyolojik, belki de metabolik veya enflamatuvar bir değişim yoluyla tetikleyici olabileceğini bildiklerini fakat şimdiye kadar tersinin, yani astımın da obeziteye yol açıp açmayacağının doğruluğu konusunda çok az araştırma yapıldığını belirttiler. Bilim insanları yaptıkları yeni çalışma ile ilk defa bu iki durum arasındaki ilişkiyi gözlemleye yetecek kadar yeterli insan ve süreye sahip olduklarını vurguladılar.

Araştırma, Avrupa Topluluğu Solunum Sağlığı Araştırması'nın bir parçasıydı ve araştırmanın başlangıcında 12 ülkeden obez olmayan (vücut kitle indeksi < 30 kg/m2) 8.618 kişi içeriyordu. Çalışmada katılımcıların, astım ve astım atağı geçirmeleri veya önceki 12 ay içinde bir nefes darlığı atağı ile uyanmaları veya astım ilaçları kullanmaları ile astım hastalığına sahip oldukları kabul edilmiştir.

1990’larda çalışmaya dahil edilmeye başlanan katılımcılar sonraki 10 yıl ve sonraki 20 yıl zaman aralıklarında takip edildi. Araştırmacılar, çalışmanın başlangıcında astıma sahip olma ile 10 yıl sonra obez olma olasılığı arasındaki ilişkileri incelediler. Çalışmada ayrıca ilk 10 yıl içinde astım geliştirmiş olan bireyler ve 20 yıllık obezite riski de araştırıldı. Çalışmada yaş, cinsiyet,  ülke ve fiziksel aktivite de dahil olmak üzere diğer risk faktörleri de dikkate alındı.

Obezite Yetişinlik Astımı ile İlişkili

Çalışmanın başlangıcında astımı olanların %10,2'sinin on yıldan beri obez olduklarını tespit edildi. Astımı olmayanların %7,7'si başlangıçtan on yıl sonra obez hale geldiler. Obezite riskindeki artış, astımı erişkin yaşlarda başlayan insanlarda daha da yüksekti. Buna ek olarak astımı olan ancak alerjisi olmayan kişilerde risk daha fazlaydı..

Araştırmacılar 20 yıllık bir süre zarfında çok sayıda kişiyi çalışmalarına dahil ederek, özellikle yetişkinlikte astıma yakalanan ve alerjik olmayan astıma sahip hastalarda astımın obeziteye nasıl sebep olduğunu gözlemeyebildiklerini belirttiler. Çalışmadaki bulgular, iki durum arasındaki ilişkinin daha önce fark edilenden daha karmaşık olduğunu gösterdi. Halen astımın neden obezite geliştirme riskini arttırdığı ve tedavilerin bu risk üzerinde herhangi bir etkisinin nasıl olduğu anlaşılamadı. Bilim insanları bu soruların cevaplarını bulabilmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu belirttiler.

İlgili referansa ulaşmak için

Referanslar :

ERS 2018 Abstract no: OA297, "Effect of asthma on the development of obesity among adults: Results of the European Community Respiratory Health Survey (ECRHS)", S. Moitra et al; Asthma in children and adults: long-term aspects, 9:30 hrs CEST, Sunday 16 September, room 7.3M, Paris Expo Porte de Versailles.

Kalıtsal Melanomda İmmünoterapi Etkisi

11 Ekim 2019

Bir cilt kanseri olan melanomun kalıtsal olan türünde genellikle kötü bir prognoz vardır. CDKN2A geninin konjenital mutasyonları, kalıtsal cilt kanseri için bilinen en güçlü risk faktörleridir. Önceki araştırmalara göre, bu gende mutasyon taşıyan melanomlu bireylerin de kötü prognozları vardır.

Metastaz yapmış olan melanomda geleneksel kemoterapiye sınırlı bir cevap vardır. Son yıllarda ise, birçok melanom hastasının iyi yanıt verdiği yeni immünolojik tedaviler ortaya çıkmıştır. Bağışıklık kontrol noktası inhibitörleri adı verilen bu ilaçlar bağışıklık sisteminde fren mekanizmalarını düzenleyerek kanseri tedavi eder. James P. Allison ve Tasuku Honjo bu keşif sayesinde Fizyoloji ve Tıp alanında 2018 Nobel Ödülü’nü kazandılar.

Yeni bir çalışmada, Karolinska Enstitüsü'ndeki araştırmacılar kalıtsal CDKN2A mutasyonu ve metastatik melanomu olan bireyler için immünolojik kontrol noktası tedavisinin ne kadar etkili olduğunu incelediler. Sonuçlar, melanom hastalarının immünoterapi ile tedavi edildiği önceki büyük ölçekli çalışmalarla karşılaştırıldı.

Oldukça Başarılı Yanıt Oranları Görüldü

Araştırmacılar, metastatik melanomlu mutasyon taşıyıcıların şaşırtıcı bir şekilde immünoterapiye iyi cevap verdiğini gördüler. Çalışmaya dahil edilen 19 CDKN2A mutasyonu olan hastaların yaklaşık üçte ikisinde tümörlerin küçüldüğü ve hastaların üçte birinde ise tamamen ortadan kalktığı görüldü. Daha önceki çalışmalarda beklenen yanıt, hastaların üçte birinden fazlasının tedaviye yanıt vermesi ve tümörlerin on beş hastanın yalnızca bir tanesinde ortadan kalkmasıydı.

Araştırmacılar ayrıca CDKN2A mutasyonu olan melanom tümörlerinin CDKN2A mutasyonu olmayan tümörler ile karşılaştırıldığında daha fazla sayıda mutasyona sahip olduğunu keşfettiler. Araştırmacılara göre, iyi terapötik etkinlik için olası bir açıklama, birçok mutasyona sahip CDKN2A mutasyona uğramış tümör hücrelerinin, bağışıklık sisteminin yabancı olarak tanınmasını daha kolay bulduğu sağlıklı hücrelere benzer hale gelmesidir.

Araştırma ekibinin bu bulgulardan çıkarmış olduğu sonuç, CDKN2A mutasyonu taşıyan hastaların immünoterapiye iyi yanıt verebileceği şeklinde oldu. Bu bulgularının daha ileri faz çalışmalarla desteklenmesi gerektiğini belirttiler.

İlgili referansa ulaşmak için

Referanslar :

Helgadottir H. Et al,. Efficacy of novel immunotherapy regimens in patients with metastatic melanoma with germline CDKN2A mutations. Journal of Medical Genetics, 2018; jmedgenet-2018-105610 DOI: 10.1136/jmedgenet-2018-105610

Hindistan`da 7 Yaşındaki Bir Çocuğun Ağzındaki Kesede 526 Diş Bulundu

10 Ekim 2019

Hindistan’da yedi yaşında bir çocuğun ağzından, içinde 526 dişin bulunduğu bir kese başarılı bir operasyon ile çıkarıldı. Araştırmacılar bu vakanın, dünyada bir bireyin bu kadar çok fazla dişe sahip olduğunun tespit edildiği ilk vaka olduğunu düşünüyorlar.

Araştırmacılar buna, kompaund kompozit odontoma olarak bilinen ve çok nadir görülen bir durumun sebep olduğunu belirttiler. Kompaund kompozit odontomaya neden olan şeyin net olmadığını, ancak genetik bir neden veya radyasyon gibi çevresel faktörlerden kaynaklanabileceğini söylediler.

Yedi yaşındaki erkek çocuk, sağ alt çenesindeki azı dişlerinin yanında şişlik ve ağrı nedeniyle Hindistan’ın Chennai kentindeki Saveetha Dental College ve Hospital'a başvurdu. Doktorlar çocuğun röntgenini ve bilgisayarlı tomografisini çektikten sonra, alt çenesinde anormal dişler ile dolu bir kese buldular.

İki cerrah, genel anestezi uyguladıktan sonra çeneyi açtılar ve yukarıdan çenenin içine girdiler. Kemiği yandan kırmadıkları için rekonstrüksiyon ameliyatı gerekmedi. İçinden yaklaşık 200 gram ağırlığındaki keseyi dikkatlice çıkardılar ve küçük, orta ve büyük boy olmak üzere toplam 526 diş buldular. Araştırmacılar kesenin içeriğini incelediler. Keseyi boşaltmak ve içindeki yüzlerce dişi keşfetmek için dört ila beş saat harcadılar. 

İlk Bulgular 3 Yaşta

Kesenin içinde 0,1 milimetre (0,004 inç) ila 15 milimetre (0,6 inç) arasında değişen toplam 526 diş mevcuttu. En küçük parçanın bile bir diş olduğunu kanıtlayacak şekilde tespit edilen her dişte bir taç, kök ve enamel kaplama vardı.

Çocuk ameliyattan üç gün sonra taburcu edildi. İşlem sonrası çocuğun ağzında sağlıklı 21 dişi mevcuttu. Araştırmacılar, çocuğun bu fazladan dişleri bir süredir taşıyor olabileceğini belirttiler. Çocuğun ebeveynleri, çocuklarının çenesindeki şişliği ilk kez 3 yaşındayken fark ettiklerini ancak bu yaşlarda çocuğun sabit durup, doktorların onu incelemelerine izin vermediği için fazla bir şey yapamadıklarını söylediler.

Uzmanlar yaptıkları keşfin, diş ile ilgili durumlara mümkün olduğunca erken müdahale etmenin önemli olduğunu gösterdiğini aktardılar. Kırsal alanlara erişim sorunlu kalmasına rağmen, diş sağlığı ve ağız sağlığı konusundaki farkındalığın arttığını belirttiler.

İlgili referansa ulaşmak için

Referanslar :

Manveena Suri. Doctors find 526 teeth in boy's mouth in India, CNN 2019.

21 Yaşın Altına Tütün Satışlarının Yasaklanması Sigara Kullanımını Azalttı

10 Ekim 2019

Dünya Sağlık Örgütü'nün yakın zamanda yayınladığı 2019 küresel tütün salgını raporu tütün tüketimini azaltmak için ilerleme kaydedilmesine rağmen, ülkelerin insanların sigara içmesini engellemek için yeterince çaba göstermediği endişesini vurgulamaktadır. Dünyada yaklaşık 1,1 milyar sigara içen kişi olduğu tahmin edilmektedir.

Sigara, ABD'de her yıl yalnızca 400.000'den fazla ölümden sorumludur, sigara içenlerin büyük çoğunluğu 21 yaşından önce kullanmaya başlamaktadır. Haziran 2019 itibariyle, 18 ABD eyaleti ve 400'den fazla bölge, 21 yaşın altındaki genç yetişkinlerin bir perakendeciden veya distribütörden yasal olarak tütün satın alamayacağını söyleyen tütün 21 yasasını kabul etmiştir.

Yale Üniversitesi'nden araştırmacılar yaptıkları araştırmada, “tütün 21” politikalarının etkisini incelediler. 21 yaşın altındaki insanlara tütün satışını yasaklayan yerel ABD yasalarının, 18-20 yaşları arasında sigara içmeyi azalttığını tespit ettiler.

Araştırmacılar bu yeni yasanın etkilerini araştırmak için, yıllık kesitsel bir araştırma olan Davranışsal Risk Faktörü Gözetim Sistemi aracılığıyla ABD'de 2011'den 2016'ya kadar toplanan 18-25 yaş grubundaki 54.371 kişinin verilerini analiz ettiler. Farklı regresyonları kullanarak, metropolitan/mikropolitan istatistik bölgelerde (MMSA) yaşayan 18-20 yaş arasındaki kişilerde tütün 21 politikaları ile sigara kullanımı arasındaki ilişkiyi gözden geçirdiler. Devlet sigara vergileri, dumansız iç hava kısıtlamalarına maruz kalma ve yıllık hane geliri gibi faktörleri de kontrol ettiler.

Gençlerde Sigara Tüketimini Azalttı

Araştırmacılar, politikaların uygulanmadığı bölgelerdeki gençlere kıyasla politikanın uygulandığı alanlardaki kişilerde, 18-20 yaşlarında sigara tiryakisi olma olasılığının, tahminen yüzde 1,2 puan azaldığını buldular. Bununla birlikte, politikanın uygulandığı alanlarda 23-25 yaş arasındaki sigara içme olasılığında önemli bir değişiklik olmadığını gördüler.

Araştırmacılar, bulgularının genç erişkinlerde sigara içmeyi azaltma aracı olarak tütün alım yaşını 21'e çıkarmaya yönelik çabalara ampirik destek sağladığını söylediler. Ayrıca, yerel tütün 21 politikalarını önleyen devlet yasalarının halk sağlığını engelleyebileceğini öne sürdüler. Analizin, tütün 21 yasası yerel düzeyde uygulansa bile sigara kullanımını azaltmanın etkili bir yolu olduğunu gösterdiğini vurguladılar.

Bununla birlikte çalışmada, tütün 21 yasalarının, e-sigaralar gibi diğer tütün ürünlerinin kullanımını veya ürünler arasında herhangi bir ikame yapılmasını nasıl etkilediğine bakılmamıştır. ABD'deki gençler arasında e-sigaralar en yaygın tütün ürünü olmaya devam ettiği için bu önemli bir sınırlamadır.

İlgili referansa ulaşmak için

Referanslar :

Stijntje Dijk, Pat Lok. Banning tobacco sales to under 21s reduces smoking, study finds, BMJ 2019;366:l4956.

Uykusuzluk Tedavisi Fibromiyaljiyi De İyileştirebilir Mi?

10 Ekim 2019

Pilot bir çalışmadan elde edilen ön bulgular, uykusuzluk için bilişsel davranışçı tedavinin (CBT-I) ko-morbid fibromiyaljisi olan hastalarda kortikal gri maddenin atrofisini yavaşlatabileceğini hatta tersine çevirebileceğini göstermektedir. Çalışmanın sonuçları, sekiz haftalık CBT-I'in fibromiyalji ve uykusuzluğu olan hastalarda merkezi sinir sistemi yapısını değiştirebileceğini göstermektedir. CBT-I alan kişilerde tedavi sonrası kortikal kalınlıkta artışlar görülürken, kontrol grubundaki bireylerde korteksin bazal değere göre inceltildiği görülmüştür. Öte yandan çalışma şaşırtıcı bir şekilde, ağrı için yapılan bilişsel davranışçı terapi (CBT-P), CBT-I ile benzer sonuçlar veremedi.

Missouri Üniversitesi psikiyatri bölümünden araştırmacılar CBT-P'nin sadece kortikal atrofiyi azalttığı görülmesine rağmen tedavi sonrasında kortikal kalınlıkta artışlar sağladığını öne sürdüler. Araştırmacılara göre uykusuzluk sıklıkla fibromiyalji ile birlikte ortaya çıkmaktadır. Bilişsel Aktivasyon Stres Teorisi (CATS), ağrı ve yorgunluk gibi şikayetlerin paylaşılan bir altta yatan psikobiyolojik duyarlılıktan kaynaklanabileceğini öne sürmektedir. Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) kullanarak yapılan araştırmalar, fibromiyaljinin bazı beyin bölgelerinde kortikal gri maddenin atrofisi ile ilişkili olduğunu da göstermiştir.

Nöral Plastisitede Düzelme

Yapılan çalışmada araştırmacılar, CBT-I ve CBT-P'nin fibromiyalji ve kronik uykusuzluk üzerindeki etkinliğini araştıran daha geniş bir klinik çalışmanın verilerini kullandı. Bu yeni çalışmaya 2009 – 2012 yılları arasında dahil edilen katılımcılar, ana çalışmaya katılan bireylerden seçildi ve bu  alt gruba sekiz haftalık tedavi öncesi ve sonrasında MRG yapıldı. Çalışmada katılımcılar, otuz yedi hasta rastgele olarak CBT-I, CBT-P veya bir bekleme listesi kontrol grubuna atandı. Her iki müdahale grubunda da haftada bir eğitimli bir terapistle yapılan 50 dakikalık bireysel seanslar mevcuttu. Çalışmadaki CBT-I, uyku hijyeni eğitimi ise uyaran kontrolü, otojenik rahatlama, uyku kısıtlaması ve bilişsel terapiden oluşuyordu. CBT-P ise ağrı eğitimi, progresif kas gevşemesi, pacing aktivitesi için uyarlamalı teknikler, görsel görüntü gevşemesi ve bilişsel yeniden yapılanmayı içermekteydi

Araştırmacılar çalışmadaki ön bulguların fibromiyali hastaları için klinik etkileri olduğunu belirttiler. Özellikle nispeten kısa bir müdahale olan CBT-I'nin ağrıyla ilişkili, uyumsuz nöral plastisiteyi tersine döndürebileceğinin veya tamamen iyileştirebileceğinin gösterilmesi kronik ağrı çeken bu insanlar açısından oldukça önemli olduğunun altını çizdiler. Araştırmacılar bulgularının fibromiyaljiyi anlama ve tedavi etme yolunda önemli bir adım olduğunu söylediler.

İlgili referansa ulaşmak için

Referanslar :

Christina S. McCrae et al. Gray Matter Changes Following Cognitive Behavioral Therapy for Patients With Comorbid Fibromyalgia and Insomnia: A Pilot Study. Journal of Clinical Sleep Medicine, 2018; 14 (09): 1595

Uluslararası Toplantıda Uzmanlar Sjögren Sendromunu Konuştular

08 Ekim 2019

14. Uluslararası Sjögren Sempozyumu, 18-21 Nisan 2018 tarihlerinde Washington'da gerçekleştirildi. Son 3 yıldaki tanı ve klinik gelişmeleri tartışmak üzere düzenlenen bu disiplinlerarası toplantıya oftalmoloji, diş sağlığı, romatoloji, iç hastalıkları, nöroloji, radyoloji, patoloji ve temel tıp uzmanları katıldı. Etkinlikte ek olarak ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) ve ilaç endüstrisinden konuşmacılar da sunumlar yaptılar. Toplantıda Sjögren Sendromu Vakfı’ndan hastalar, Sjören Sendromunun (SS) yaşam kalitesi üzerindeki etkileri konusundaki endişelerini dile getirdiler ve bu alandaki mevcut tedavilerin yetersiz kaldığına dikkat çektiler. Diğer romatoloji toplantılarının aksine bu sempozyum, birden fazla tıbbi disiplinin temsilcileri, denetleyici ve kural koyucu kurum temsilcileri, ilaç sektörü temsilcileri ve hasta savunucu gruplarının da dahil olduğu çok yönlü bir katılımcı profiline sahipti. Bu sayede sempozyum; multidisipliner tanı, tedavi ve işbirlikçi araştırma koordinasyonu için katılımcılara eşsiz bir fırsat sundu ve farklı uzmanlık alanlarındaki yaygın yanlış anlamalarla ilgili doğrudan tartışmaların yapılmasına zemin hazırladı.

Bu uluslararası toplantı, Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Alan Baer, Esen Akpek; Ulusal Sağlık Enstitüsü'nden Ilias Alevizos, Sjögren Sendromu'nun koordinasyonundan Kathy Hammitt ve sürekli olarak SS hastalarının bakımını en iyi hale getirme hedefini gündemde tutan Steven Taylor’ın olağanüstü çabaları sayesinde düzenlendi. Toplantıda beş kıtadaki 35'ten fazla ülkeyi temsil eden 350'den fazla tıp uzmanı mevcuttu ve dünyaca ünlü Johns Hopkins fakülte ve düzenleyici kurum üyeleri tarafından en son gelişmeler ve tedaviler üzerine sunumlar yapıldı.

Toplantıdaki sunumlarda, primer SS için tanı kriterleri, SS’teki yeni tedavi çalışmaları, tedavide doğru yolakların hedeflenmesi, hasta tarafından bildirilen oküler semptomlar ile nesnel bulguların karşılaştırlması ve SS patogenezi gibi konulara değinildi.

Tanı ve Tedavi Zor

SS hastalarının romatologların en zor hastaları arasında olduğu kabul edilmektedir. SS'li hastalar, geçirecekleri ameliyatlar öncesi önlemlerden, diğer uzmanlar tarafından yapılan laboratuvar testlerinin yorumlanmasına kadar her şey için romatologlarına başvururlar. Öte yandan bu hastalar sağlık hizmeti alırken yaşadıkları karmaşa, sağlık sistemi ile ilgili sıkıntılar ve doktor ziyaretlerindeki süre kısıtlamaları nedeniyle internet bloglarındaki yanlış bilgilere yönelmek zorunda kalırlar.

Günümüzde SS, araştırmacılar için multidisipliner bir hastalık olarak ileri klinik ve temel araştırmalar açısından çok sayıda fırsat sunmaktadır. Romatoid artrit ve bununla ilgili hastalıklar için geliştirilen yeni tedavilerin bol olduğu bu dönemde, SS hastalarının tedavisi, romatologlara onların uzun yıllar süren eğitimlerine yaraşır bir zorluk oluşturmaktadır. SS, infiltratif lenfositik bir bozukluğa bağlı olması ve genetik ve klinik özellikleri ile sistemik lupus eritematozus ile örtüşen semptomları olan bir hastalıktır. Kuru göz semptomları olan SS'li hastaların yaklaşık yarısı SS ile mücadeleleri sırasında romatoloji bölümlerinde bile yanlışlıkla lupus tanısı alabilmektedirler. Sistemik lupus genellikle glomerülonefrit, hemolitik anemi ve plevral efüzyon gibi durumlara neden olan bir antikor ve immün kompleks bozukluğu olarak kabul edilirken, SS yüksek lenfoma ve infiltratif nöropatiler ile karakterize bir hastalık olarak görülmektedir.

14. Uluslararası Sjögren Sempozyumu, yeni biyobelirteçler kullanarak hasta alt gruplarının tespitini geliştirmek ve kişiselleştirilmiş tıbbın araçlarına dayanan tedavileri rasyonel olarak geliştirmek için paha biçilemez bir fırsat sağlamıştır.

İlgili referansa ulaşmak için

Referanslar :

Robert I. Fox, MD, PhD; Carla M. Fox, RN Updates in Sjögren Syndrome, Medscape, November 06, 2018

Ürotelyal Karsinom Yerleşimine Göre Mutasyonel Farklılıklar

08 Ekim 2019

Şimdiye kadar yapılmış olan çalışmalarda üst traktusun ürotelyal kanserlerinin çok az bir kısmı yeni nesil sekanslama yöntemleriyle incelenmiştir. Bu sebeple ABD’de yapılan yeni bir çalışmada üst traktusun ve mesanenin ürotelyal karsinomları arasındaki genomik farklılıkları araştırmak hedeflendi.

Araştırma ekibi bu amaçla ileriye dönük olarak yeni nesil sekanslama yöntemlerini kullanarak tümörleri test etti ve germline DNA ile eşleştirdi. Kohort 195 üst traktus hastasını ve 454 mesane hastasını içeriyordu. Üst traktus kanserli 29 hastada sonraki mesane kanseri öyküsü için her iki tümör de klonal ilişkilerini değerlendirmek üzere analiz edildi.

Klonal İlişki Tanımlandı

Daha yüksek üst traktus klinik durumuna ilerledikçe, RTK / RAS yolunda az değişiklik olurken, TP53 / MDM2'de daha fazla değişiklik olduğu görüldü. Mesaneye kıyasla üst traktusta, TP53, RB1 ve ERBB2 daha az sıklıkla değişmişti (sırasıyla %26'ya karşılık %46; %3'e karşılık %20, %8'e karşılık %19 Q <0,001). FGFR3 ve HRAS ise daha sık değişmişti (sırasıyla %40’a karşı %26; %12'ye karşılık %4, Q <0.001). Tümör mutasyonel yükünün, MSIsensor skorunun ve mutasyonal imzanın bütünleşik analizi temelinde, üst traktus tümörlerinin %7.2'si, MSI-yüksek / MMR-eksik (MSI-H / dMMR) olarak sınıflandırılmıştır. Üst traktus sonrası mesane rekürrensi riski FGFR3, KDM6A, CCND1 ve TP53'teki mutasyonlarla anlamlı şekilde ilişkiliydi. Aynı hastanın mesanesine karşılık gelen üst traktus tümörleriyle karşılaştırılması, klonal ilişkilerini desteklemektedir.

Üst traktus ve mesane ürotelyal karsinomları, ortak genomik değişikliklerin prevalansında önemli farklılıklar göstermektedir. Her iki tümör öyküsü olan bireylerde, mesane ve üst traktus her zaman klonal olarak ilişkiliydi. Üst traktusun genomik karakterizasyonunun mesane rekürrensi riski hakkında bilgi sağlayacağı ve Lynch sendromu ile ilişkili tümörleri tanımlayabileceği belirtildi.

İlgili referansa ulaşmak için

Referanslar :

Audenet F, et al. Clonal relatedness and mutational differences between upper tract and bladder urothelial carcinoma, Clin Cancer Res. 2018 Oct 23. pii: clincanres.2039.2018. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-18-2039

Annedeki Diyabetin Bebeğin Kalp Gelişimine Etkisi

07 Ekim 2019

Konjenital kalp hastalığı (KKH) en sık görülen doğum defektidir. Yenidoğan bakımındaki gelişmelere rağmen, bebeklerde bulaşıcı hastalık harici sebeplerden ölümlerin önde gelen nedeni olmaya devam etmektedir.

KKH, cenine etki eden genetik ve genetik olmayan veya "çevresel" faktörler arasındaki karmaşık bir etkileşimin sonucudur. Genetik katkı yapanlar, artan bir şekilde tanımlanmış olsa da, çevresel faktörler önemli bir araştırma alanıdır. Bu çevresel faktörlerden biri maternal hiperglisemidir.

Birçok epidemiyolojik çalışma, anne diyabetiyle etkilenen annelerden doğan bebeklerde KKH riskinin artması arasında güçlü bir ilişki olduğunu göstermiştir. Tip 1 ve tip 2 diyabet, spesifik KKH alt tipleri ile bağlantılıdır. Tip 1 diyabetli annelerin bebeklerinde, konotrunkal malformasyonlar ve atriyoventriküler septal defektler ile daha büyük bir ilişki vardır. Tip 2 diyabeti olan annelerin bebeklerinde ise sol ventrikül çıkış yolu obstrüktif malformasyon riski vardır.

Mekanizmayı Öğrenmek Oldukça Önemli

Fetüsün maternal diyabete maruz kaldığı gebelik yaşı da önemlidir. Gebelik öncesi ve ilk trimesterde maternal diyabet fetüsü, kalbi, büyük damarları ve nöral tüpü etkileyen diyabetik embriyopatiyle ilişkilendirilir. Maternal diyabet gebeliğin ikinci yarısında geliştiğinde fetal makrozomi, kardiyomiyopati, artmış perinatal komplikasyon insidansı ve mortalite ile ilişkilidir.

Diyabet, metabolizmada çok sayıda bileşenin anormal homeostazıyla sonuçlanan genel metabolik sendroma yol açan karmaşık bir hastalıktır. Bu karmaşıklığa rağmen, hipergliseminin tüm diyabet formlarında primer teratojen olduğu tespit edilmiştir. Ancak tam olarak maternal hipergliseminin bebeklerde doğum kusurlarına nasıl neden olduğu hala bilinmemektedir.

Araştırmacılar maternal diyabetin nihayetinde fetal gelişim sırasında genlerin ifade edildiği seviyeleri etkileyebileceğini düşünmektedirler. Hiperglisemik koşullar sırasında gelişmekte olan kalpteki hücresel ve moleküler değişikliklerin yapılması, daha yeni, yüksek verimli genomik teknolojilerle mümkün olabilecektir. Bunu yapmak, bu bozulmaları mekanik olarak ve hatta tek hücreli bir seviyeye kadar tanımlamamızı sağlayacaktır.

Bu hücresel sırların kilidinin açılması, fetusun KKH gelişmesi riskini azaltmak için olası müdahalelere kapıyı açar. Sonuçta amaç; bu bulguları, çevresel risk faktörlerine sahip anneleri ve çocuklarını kardiyak düzenleyici genlerdeki genetik çeşitlilikler açısından tarayarak tersine çevirmektir.

İlgili referansa ulaşmak için

Referanslar :

Minakova E, et al. Maternal immune activation, central nervous system development and behavioral phenotypes. Birth Defects Research, 2018; DOI: 10.1002/bdr2.1416

Alzheimer’da Tau Proteini

07 Ekim 2019

Massachusetts General Hospital araştırmacılarının yaptığı araştırma, Alzheimer hastalığında amiloid-beta (A-beta) plaklarının ve protein tau içeren nörofibrilerin beyindeki zararlı etkilerini nasıl oluşturduğuna dair yeni bir ışık tutuyor. Bulgular, biri veya diğeri yerine her iki patolojik proteine ​​yönelik stratejilerin, umut verici tedavi seçenekleri olabileceğini gösteriyor.

Çalışma, a-beta ve tau'nun beyin fonksiyonlarını bozmak için birlikte çalıştığını ve bu bozukluğun belirli yönleri için tau'nun baskın olduğunu gösteren artan kanıtları pekiştiriyor. Bu sinerjiyi engellemenin yollarını bulmak için moleküler düzeyde nasıl etkileşime girdiklerini öğrenmek ise yeni hedef.

Bu yönde yapılan çalışmada ekip, Alzheimer için oluşturdukları fare modelinde sinir aktivitesini ölçtü. A-beta insan formunu aşırı ifade eden bir modelde yapılan deneyler, plakların nöronların hiperaktivitesine yol açtığına dair önceki çalışmalarda elde edilen sonuçları doğruladı. Farklı tau biçimlerini aşırı ifade eden iki fare modeliyle yapılan araştırmalar ise ilk kez, yüksek protein seviyelerinin nöral aktivitede önemli bir azalma ile ilişkili olduğunu buldu.

Tau Daha Baskın

Hem A-beta hem de tau aşırı eksprese eden yeni bir fare modeli ile yapılan deneyler, her iki patolojik proteinin varlığında, a-beta ile ilişkili hiperaktivitenin ortadan kalktığını ve tau'nun nöronal susturma etkisinin baskın olduğunu buldu.

Tau ekspresyonunu bloke eden araştırmacılar, sadece bu proteini aşırı eksprese eden farelerde nöronal aktiviteyi normal seviyelere döndürürken, her iki patolojik proteini eksprese eden hayvanlarda ise nöronal aktivite geri gelmedi.

Yazarlar bulgularının, a-beta bloke edici tedavilerin klinik çalışmalarında neden Alzheimer hastalığı olan hastaların semptomlarını iyileştirmekte zorluk yaşadıklarını açıklamaya yardımcı olabileceğini belirtiyorlar. Araştırma ekibinin elde ettiği bulgular ışığında önerileri a-beta ve tau’yu birlikte hedefleyecek tedavi yaklaşımlarının ele alınması gerektiği yönünde. Çalışma sonucunda iki hedefin birlikte inhibe edilmesi durumunda sinerjistik bir yarar olabileceği düşüncesine varıldı ve elde edilen bulgular, Nature Neuroscience dergisinde yayınlandı.

İlgili referansa ulaşmak için

Referanslar :

Busche MA, et al. Tau impairs neural circuits, dominating amyloid-β effects, in Alzheimer models in vivo. Nature Neuroscience, 2018; 22 (1): 57 DOI: 10.1038/s41593-018-0289-8

BOS’taki Nörofilament Hafif Zincir Düzeyleri, Kognitif Bozukluk Riskiyle İlişkili Mi?

07 Ekim 2019

Günümüzde bilimsel kanıtlar, yüksek beyin omurilik sıvısı (BOS) nörofilament hafif zincir (NfL) ve nörogranin (Ng) seviyelerinin bilişsel gerileme ile ilişkili olduğunu ve nörodejenerasyonun belirleyici işaretleri olabileceğini göstermektedir. Bununla birlikte, önceki çalışmalarda bu belirteçler toplumsal olarak değerlendirilmemiş, hafif bilişsel bozulma riski (MCI) açısından değerlendirilmemiş veya prognostik değerleri BOS’taki tüm tau (T-tau) veya fosforile edilmiş tau (P-tau) ile karşılaştırılmamıştır.

Bir grup bilim insanı yaptıkları yeni bir çalışmada, BOS NfL ve Ng seviyelerinin MCI riski ile ilişkili olup olmadığını belirlemeyi amaçladılar. Araştırmacılar ayrıca, bu belirteçlerin MCI riski açısından CSF T-tau veya P-tau ile karşılaştırıldığında etki büyüklüğünü ve BOS amiloid-P (Aβ42)’nin bu ilişkileri değiştirip değiştirmediğini de değerlendirdiler.

Araştırmacılar yaptıkları analizlerde, mevcut BOS verileri ve en az bir takip ziyareti ile Ocak 2004 - Aralık 2015 tarihleri arasında, prospektif popülasyona dayalı Mayo Kliniği Çalışmasına katılmış olan bilişsel bozulması olmayan 648 katılımcıyı incelediler. Katılımcılar ortalama 3,8 yıl (çeyrekler arası aralık, 2,6-5,4 yıl) takip edildi. BOS NfL ve Ng düzeyleri, “sandwich enzyme-linked” immünosorbent tahlili kullanılarak ölçüldü. BOS Aβ42, T-tau ve P-tau seviyeleri, otomatik elektrokimyaluminans immünoassaylerle ölçüldü. Cinsiyet, eğitim, apolipoprotein E genotipi ve Charlson komorbidite indeksi ayarladıktan sonra, BOS NfL, Ng, A42, T-tau veya P-tau arasındaki ilişkiyi değerlendirmek için, yaş sınırı olan Cox orantısal tehlike modelleri kullanıldı. BOS Aβ42'yi bir etki değiştirici olarak incelemek için çeyreklere ayırdılar. Sonuçlarda alt çeyrekte kalanlar, yüksek beyin amiloidine sahip olarak tanımlandı.

3 Kat Artmış Risk

Başlangıçta, bilişsel bozukluğu olmayan 648 katılımcının ortalama yaşı 72,3 yıldı (dağılım, 50,7 - 95,3 yıl) ve 366'sı (%56,5) erkekti. 96 (%14,8) kişi MCI geliştirmişti. Alt çeyreğe kıyasla, BOS NfL'nin üst çeyreği çok değişkenli modellerde 3,1 kat artmış MCI riski ile ilişkilendirildi. MCI riski açısından Aβ42 ile BOS NfL arasında etkileşim yoktu.

Araştırmacılar, yüksek BOS NfL seviyelerinin, bir topluluk popülasyonunda MCI için bir risk faktörü olduğunu ve bu durumun beyin amiloidinden bağımsız olduğunu belirttiler. Ancak BOS T-tau, P-tau veya Ng’nin MCI için bir risk faktörü olmadığını aktardılar. Bu popülasyona dayalı çalışmada, alt çeyreğe kıyasla, CSF NfL'nin üst çeyreği 3 kat artmış MCI riski ile ilişkilendirildi. Araştırmacılar sonuçlarının bu alanda toplum bazında yapılan ilk çalışma olması nedeniyle önemli olduğunun altını çizdiler.

İlgili referansa ulaşmak için

Referanslar :

Silke Kern, Jeremy A. Syrjanen, Kaj Blennow et al.  Association of Cerebrospinal Fluid Neurofilament Light Protein With Risk of Mild Cognitive Impairment Among Individuals Without Cognitive Impairment,  JAMA Neurology 2018.

Akut Alkolik Hepatitte Erken Karaciğer Transplantasyonu

07 Ekim 2019

Şiddetli akut alkolik hepatit (SAH), yüksek kısa süreli mortalite ile ilişkilidir ve ne yazık ki bu hastalarda medikal tedavi önemli bir sağ kalım avantajı sunamamaktadır. Avrupa'daki bir pilot çalışmada araştırmacılar ciddi komorbiditeler yokluğunda uygun psikososyal desteğe sahip olan SAH'lı dikkatle seçilmiş hastalarda karaciğer transplantasyonunun, tekrar içkiye başlama riski düşük olan hastalar için açık bir sağ kalım yararı sağladığını göstermiştir. Bu cesaret verici sonuçlara rağmen, ABD'de 6 aylık “içkisizlik” öyküsü olmayan SAH hastaları için karaciğer nakli tartışmalıdır.

Birleşik Organ Paylaşımı Ağı (UNOS) kayıtları kullanılarak, SAH ve alkolik sirozlu karaciğer nakli alıcıları arasında nakil sonrası sonuçları gösterilmiştir. ABD'de artan alkolik karaciğer hastalığı yüküyle birlikte, kuruma özgü ve konsorsiyum temelli protokollerin ön sonuçları, SAH'li hastalarda erken (6 aydan daha kısa süre içkisizlik) karaciğer nakli cerrahisi ile 1 yıllık nakil sonrası sağ kalım önermiştir. SAH ile karşılaştırıldığında, ilaca bağlı karaciğer hasarı nedeniyle akut karaciğer yetmezliği olan hastalar sunum başlangıcında benzer bir keskinliğe sahiptir ve karaciğer nakli ameliyatı için listelenmeden önce benzer psiko-sosyal kaygılarla da karşılaşabilirler. Bununla birlikte, ABD'deki mevcut sağlık politikaları, ilaca bağlı karaciğer hasarı nedeniyle akut karaciğer yetmezliği için olduğu gibi SAH'lı  hastalara öncelik vermemektedir.

ABD'de karaciğer nakli yapılan SAH ile listelenen hastalar ve ilaca bağlı karaciğer hasarına bağlı olarak akut karaciğer yetmezliği olan hastalar arasında geçici eğilimler ve ilgili karaciğer nakli sonuçlarını inceleyen bir çalışma yapıldı. Araştırmacılar, UNOS veri tabanını kullanarak, ABD'de 2011'den 2016'ya kadar, SAH ya da ilaca bağlı karaciğer hasarı ile ilişkili akut karaciğer yetmezliği ile ilgili primer bir tanı ile karaciğer nakli için listelenen tüm hastaları analiz ettiler. İlaca bağlı karaciğer hasarı için listelenen hastalar ayrıca asetaminofen (APAP) ve APAP olmayan kohortlara da kategorize edildi. Akut viral hepatit veya bilinmeyen etiyoloji için listelenen hastalar dahil, akut karaciğer yetmezliği olan diğer tüm hastalar hariç tutuldu.

Bekleme Süresi Mortaliteyi Artırıyor

2011'den 2016'ya kadar, SAH tanısı konan karaciğer nakli bekleme listesine 186 hasta kaydedildi. Bu SAH bekleme listesi kayıt sahiplerinden %67,7'si karaciğer nakli ameliyatı geçirmişti. Buna karşılık, karaciğer nakli bekleme listesinde yeni kayıtlı hastaların APAP'li %36,3'ü ve APAP’siz %58,2'si karaciğer ameliyatı geçirmişti. SAH'li hastalarda karaciğer nakli için ortalama süre 10 gündü. Karaciğer nakil merkezlerinin sayısı, 2011 yılında 10 merkezden, 2016 yılında 27 merkeze yükselmişti. Sonuç olarak, SAH ile ilgili yıllık karaciğer nakli ile kaydedilen hastaların sayısı, 2011'de 14’den 2016 yılında 58'e yükselmişti. APAP'li hastalar ağırlıklı olarak kadındı ve karaciğer nakli bekleme listesine kayıt sırasında daha ciddi karaciğer hastalığı geçirmişti. Karaciğer nakli bekleme listesi kaydı sırasında, SAH'lı hastalarda MELD skoru> 26 olan hastaların yaklaşık dörtte üçünün ortalama MELD skoru 32’ydi. SAH'lı hastalarda APAP’li ve APAP’siz hastalara kıyasla kayıt sırasında şiddetli hepatik ensefalopati prevalansı daha yüksekti. APAP hastalarının SAH'ye göre 7 günlük, 15 günlük ve 30 günlük karaciğer nakli bekleme listesi mortalitesinin daha yüksek olduğu not edildi. Transplantasyon sonrası bir ve üç yıllık sağ kalım oranları üç grup arasında karşılaştırılabilirdi. Özellikle, SAH'nin nakil sonrası hayatta kalma oranı 3 yıldaki APAP’li ve APAP’sizleri aştı.

Araştırmacılar ABD'de SAH için karaciğer naklinin sürekli arttığını ve SAH için karaciğer transplantasyonunun, benzer 1 ve 3 yıllık transplantasyon sonrası sağ kalım ile ve ilaca bağlı karaciğer hasarına bağlı akut karaciğer yetmezliğine benzer 30 günlük bekleme listesi ölümüyle ilişkili olduğunu gösterdiklerini belirttiler.

İlgili referansa ulaşmak için

Referanslar :

Puneet Puri, George Cholankeril, Thomas Y. Myint, Aparna Goel, Shiv Kumar Sarin, Ann M. Harper, Aijaz Ahmed. Early Liver Transplantation Is a Viable Treatment Option in Severe Acute Alcoholic Hepatitis, Alcohol Alcohol. 2018;53(6):716-718.

Antibiyotik Dirençli Enfeksiyonların Miktarı Artıyor

01 Ekim 2019

Yeni yayınlanan bir çalışma, Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Bölgesi'nde (AB / EEA) antibiyotiğe dirençli bakteriyel enfeksiyonlardan 33.000'den fazla kişinin öldüğünü bildirdi. Bu enfeksiyonların tahmini yükü 2007'den bu yana ikiye katlandı ve bu yük influenza, tüberküloz ve HIV'in toplam yüküne benzer bir seviyeye ulaştı.

Araştırmacılar, Avrupa Antimikrobiyal Direnç Gözetleme Ağı 2015 verilerinden 16 antibiyotik direnç-bakteri kombinasyonu ile enfeksiyonların insidansını tahmin ettiler. Beş enfeksiyon türüne yönelik hastalık sonuçları modellerini geliştirmek için sistematik literatür incelemeleri ve simülasyonlarını kullandılar.

Dört Bakteri Türü Yaygın Görüldü

Araştırmacılar, 2015 yılında antibiyotiğe dirençli bakterilerle 671,689 (%95 belirsizlik aralığı [UI], 583,148 - 763,966) enfeksiyon olduğunu tahmin ediyorlar. Bunların %63,5'i sağlık hizmeti ile bağlantılıydı ve 100.000 nüfus başına %72,4'üne (33,110'un 23,976'sı) atfedilebilen ölüme neden oldu. Bu bulgu, antibiyotiğe dirençli bakterilere sahip enfeksiyonların sağlığa etkilerinin ağırlıklı olarak hastanelerde ve diğer sağlık kurumlarında ortaya çıktığını göstermektedir. Genel olarak, antibiyotiğe dirençli enfeksiyonlar, tahmini 33.110 (%95 UI, 28,480 - 38, 430) atfedilebilir ölümden sorumluydu.

Antibiyotiğe dirençli enfeksiyonların insidansı, 100.000 popülasyonda 131 (%95 UI, 113 - 149) idi ve 100.000 popülasyonda 6.44 (%95 UI, 5.54 - 7.48) ölümle ilişkilendirildi. Dört antibiyotiğe dirençli bakteri sağlık üzerinde en büyük etkiye sahipti. 

Bunlar:

  • Üçüncü kuşak sefalosporin dirençli Escherichia coli,
  • Metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA),
  • Karbapenem dirençli Pseudomonas aeruginosa ve
  • Üçüncü kuşak sefalosporin dirençli Klebsiella pneumoniae.

1 yaşından küçük bebekler en yüksek yükü yaşarken, bunu 65 yaş ve üstü olanlar izler. Tahmini yük, diğer AB ve EEA ülkeleri ile karşılaştırıldığında, İtalya ve Yunanistan'da önemli ölçüde yüksek bulunmuştur. Bu yük tahminleri, halk sağlığı karar vericileri için bulaşıcı hastalıklara yönelik girişimlere öncelik veren yararlı bilgiler sağlamaktadır.

İlgili referansa ulaşmak için

Referanslar :

Cassini A, et al. Attributable deaths and disability-adjusted life-years caused by infections with antibiotic-resistant bacteria in the EU and the European Economic Area in 2015: a population-level modelling analysis. Lancet Infect Dis. 2019 Jan;19(1):56-66.

Kanser İlaçlarının Test Edilmesi İçin İnsan Tümörlerini Taklit Eden Yeni Bir Model

01 Ekim 2019

Miyeloid hücre lösemi-1 (MCL-1), birçok kanserin sürekli büyümesi için gerekli olan bir prostat B hücre lenfoma 2 (BCL-2) ailesin bir üyesidir. MCL-1, kanser hücrelerinin, normal olarak hasarlı veya istenmeyen hücreleri vücuttan yok eden programlanmış hücre ölümü veya apoptoz sürecinden kaçmasına izin verir. Bu kadar çok kanser hücresi hayatta kalmak için MCL-1'e bağımlı olduğu için, teorik olarak bu zayıf noktaya saldıran bir ilacın, apoptozu başarılı bir şekilde tetikleyip kanser hücrelerini yok edilebilmesi muhtemeldir.

MCL-1 inhibitörleri, birçok kan kanserinin sürekli büyümesi için gerekli olan bir proteinin yanı sıra meme kanserleri ve melanom dahil olmak üzere solid tümörler için hedeflenen bir proteini hedefleyerek çalışır. Yakın zamanda, fare MCL-1 ile karşılaştırıldığında insanlara altı kat daha yüksek afinite gösteren, oldukça spesifik bir MCL-1 inhibitörü, S63845 tarif edilmiştir. Laboratuvarda kanser hücresi ölümünü tetiklediği bilinmesine rağmen, şimdiye kadar bu ilacın gerçek yaşam hastalarında nasıl çalışacağını tahmin etmek için doğru bir araç yoktur.

Klinik Test Yapmadan Klinik Verilere Ulaşmak

Walter ve Eliza Hall Enstitüsü araştırmacıları, insan kanserlerinin karmaşıklığını taklit ederek anti-kanser ilaçlarının doğru bir şekilde genetik olarak test edilmesini sağlayan yeni bir laboratuvar modeli tasarladılar. Klinik öncesi kanser modellerinde bu ilacının etkinliğini ve tolerabilitesini doğru bir şekilde test etmek için, MCL-1'in insan homoloğu ile değiştirildiği bir insanlaştırılmış Mcl-1 (huMcl-1) fare suşu geliştirdiler. huMcl-1 fareleri, vahşi tip farelerden fenotipik olarak ayırt edilemezken MCL-1 inhibitörü S63845'e daha duyarlıydı. huMcl-1; E-Myc farelerinden dönüştürülmemiş hücreler ve lenfomalar, kontrol muadillerine göre S63845'e in vitro daha duyarlıydı. HuMcl-1, Eµ-Myc lenfoma hücreleri, huMcl-1 farelerine transplante edildiğinde, tek başına S63845 ile ve siklofosfamid ile birlikte S63845 ile tedavisi, sırasıyla, farelerin ∼%60'ında ve ∼%100'ünde uzun süreli remisyona yol açtı.

Araştırmacılar sonuçların, MCL-1 inhibitörlerini test etmek için huMcl-1 fare modelinin potansiyelini ve klinik translasyon için güvenilirliğin ve tolere edilebilirliğin kesin tahminlerini mümkün kıldığını belirttiler. Bu modeli kullanarak, hangi tip kanserlerin MCL1 inhibitörlerine duyarlı olduğu, hangi hastaların fayda sağlayacağı, hangi kombinasyon tedavilerinin en etkili olacağı ve en iyi doz rejimlerinin kullanılacağı gibi kilit soruların ele alınabileceğini aktardılar.

İlgili referansa ulaşmak için

Referanslar :

Margs S. Brennan, Catherine Chang, Lin Tai, Guillaume Lessene, Andreas Strasser, Grant Dewson, Gemma L. Kelly, Marco J. Herold. Humanized Mcl-1 mice enable accurate preclinical evaluation of MCL-1 inhibitors destined for clinical use. Blood, 2018; 132 (15): 1573.

Artritli Kişilerde Depresyon ve Anksiyete Daha Mı Yaygın?

01 Ekim 2019

Günümüzde tahminen 54.4 milyon (%22.7) Amerikalı yetişkin, doktor tanılı artrite sahiptir. 2012 yılında yayınlanan bir raporda, artritli 45 yaş üstü yetişkinlerin yaklaşık üçte birinin anksiyete veya depresyona sahip olduğu, bu grubun içinde de anksiyetenin depresyondan daha yaygın olduğu bildirilmiştir. Artritli erişkinlerdeki ruh sağlığı durumunu inceleyen çalışmalar, büyük ölçüde depresyona, artrit alt tiplerine ve orta yaşlı ve yaşlı yetişkinlere odaklanmış ya da ulusal olarak temsili olmamıştır.

Bu bilgi eksikliklerini gidermek için CDC, 2015–2017 Ulusal Sağlık Mülakat Anketi (NHIS) verilerini analiz etti. Çalışmada 18 yaş üstündeki katılımcılar arasındaki artritli erişkinlerde klinik olarak kaygı ve depresyon belirtilerinin ulusal prevalansı tahmin edilmeye çalışıldı. Artritli erişkinler arasında, yaşa göre standartlaştırılmış anksiyete ve depresyon belirtileri prevalansları, artritsiz erişkinlerdeki %10,7 ve %4,7 oranları ile karşılaştırıldığında sırasıyla %22,5 ve %12,1 olarak tespit edildi. Artritli erişkinlerde anksiyete ve depresyonu ele almak için başarılı tedavi yaklaşımları çok yönlüdür ve taramaları, ruh sağlığı profesyonellerine yönlendirmeleri ve zihinsel sağlığı geliştirmek için düzenli fiziksel aktivite ve öz-yönetim eğitimine katılım gibi kanıta dayalı stratejileri içermektedir.

CDC, 2015, 2016 ve 2017'deki NHIS verilerini birleştirdi ve araştırmaya dahil olan Örnek Yetişkin bileşeninden, bir yetişkin için rastgele bilgi toplandı. 3 yıl süren anketlere cevap verme oranları %53,0 ile %55,2 arasında değişmekteydi ve 3 yıl süre zarfında 93,442 katılımcı örneklemi sağlandı. Örnek yetişkinlerin yaklaşık yarısının (46.742) rastgele seçilen bir alt kümesi, 3 yıl boyunca Yetişkin İşlevselliği ve Engellilik ekini tamamladı. Çalışmada bir bireyin artrite sahip olması "Bir doktor veya başka bir sağlık uzmanı tarafından size artrit, romatoid artrit, gut, lupus veya fibromiyaljiye sahip olduğunuz söylendi mi?" sorusuna yanıt olarak "evet" vermesi olarak tanımlandı.

Genç Artritlilerde Depresyon ve Anksiyete Daha Fazla

Hazırlanan rapor, artritli ABD yetişkinleri arasında klinik olarak ilgili endişe ve depresyon semptomlarına dair ulusal tahminler sunmaktaydı. Amerika Birleşik Devletleri'nde, artrite eşlik eden anksiyete, depresyon veya her ikisine sahip olan 10,3 milyon yetişkinin olduğu tahmin edilmektedir. Anksiyete ve depresyon belirtilerinin görülme sıklığı, artritli erişkinlerde artritsiz olanlara göre daha yüksek ve artritli erişkinler arasında, yaşlı erişkinlere göre daha genç erişkinlerde önemli ölçüde daha yüksekti.

Artrit ve kronik ağrılı erişkinlerde anksiyete ve depresyon belirtileri sırasıyla %31.2 ve %18.7 arasında bildirildi. Artrit hastaları için fiziksel ve zihinsel sağlık yönetimini karmaşıklaştırabilecek kronik ağrı ve endişe veya depresyon arasında potansiyel bir bağlantı vardı. Buna ek olarak bir kişide artrit olması, depresyon tedavisine olan bağlılığın azalması ile ilişkilendirildi ve 2000-2001 yıllarında, artritli ve majör depresyonlu ankete katılan her beş kişiden yaklaşık birinde geçmiş yıl içinde intihar düşüncesi bildirildi. Klinik tabanlı romatizmal hastalık çalışmalarında, hem kaygı hem de depresyon tedaviye verilen yanıtın azalması ve düşük yaşam kalitesi ile ilişkili bulundu. Ek olarak, Ulusal Ruh Sağlığı Enstitüsü, zihinsel sağlık sorunu olan kişilerin yalnızca yarısının tedavi göreceğini tahmin etmektedir. Mevcut analiz, artritli erişkinlerde tedavi prevalansının özellikle kaygı için benzer veya daha düşük olabileceğini göstermektedir.

Anksiyete ve depresyon semptomları prevalansı en yüksek olan artritli yetişkin gruplarının tedavi öncelikleri yüksek olsa da, her göstergenin genel prevalansı, artritsiz yetişkinler ile karşılaştırıldığında artritli tüm yetişkinlerin zihinsel sağlık taramasından fayda sağlayacağını göstermektedir. Araştırmacılar, sağlık hizmeti sağlayıcılarının bu hastaları tarayıp, tedavi ederek ve anksiyete ve depresyon semptomlarını azaltmaya yardımcı olacak etkili bir farmakolojik olmayan strateji olan fiziksel aktiviteyi teşvik ederek yardımcı olabileceklerini belirttiler.

İlgili referansa ulaşmak için

Referanslar :

Guglielmo D et al. Symptoms of Anxiety and Depression Among Adults With Arthritis — United States, 2015–2017 Morbidity and Mortality Weekly Report. 2018;67(39):1081-1087.

KML’de Lösemik Artrit

30 Eylül 2019

Kronik miyeloid lösemili (KML) olan hastalar tipik olarak yıllık kontroller sırasında yüksek beyaz kan hücresi sayımları gösterir ve bunu büyük splenomegali kaynaklı karın rahatsızlığı izler.

KML'nin nadir bir bulgusu olan lösemik artrit, hastalığın ileri evresinde daha muhtemel olarak görülür. Kanserle ilişkili hiperkalsemi ise, kanserli hastaların yaklaşık %4'ünde görülür ve esas olarak solid tümörlü hastalarda bulunur. Önceki çalışmalar, tüm lösemi türleri için yaklaşık olarak %2.5'lik bir hiperkalsemi insidansı olduğunu bildirmiştir.

KML'li hastalarda hiperkalsemi çok nadirdir ve sadece sınırlı sayıda vaka bildirilmiştir, ancak ortaya çıkarsa zorlu bir prognozu vardır. Yakın zamanda Tayland’da bir vaka bildirimi yapılmış ve literatüre eklenmiştir.

Nadir Görülen Bir Vaka

Kronik fazda kronik miyeloid lösemi tanısı alan 35 yaşında bir Taylandlı erkeğe tedavi uygulanırken blast krizi geliştiği bildirildi. Başlangıçta hasta, hem dizlerde hem de ayak bileklerinde oligoartritle başvurdu. Yapılan kemik sintigrafisi, birçok kemik bölgesinde simetrik, artan bir alım ile belirgin bir kemik tutulumunu gösterdi. 7 + 3 indüksiyon ile yapılan tedaviden sonra kemik incelemesinde tespit edilen genelleşmiş osteolitik lezyonlarla birlikte ciddi hiperkalsemi (17.8 mg / dL toplam serum kalsiyum) görüldü.

Serum D vitamini düzeyi 50.64 ng / mL iken, serum paratiroid hormon düzeyi 9.82 pg / mL idi. Agresif intravenöz yolla verilen hidrasyon, intravenöz yoldan uygulanan kalsitonin ve 600 mg / gün imatinib uygulamasına rağmen, şiddetli hiperkalsemi dirençliydi. Bu nedenle 20 mg / gün intravenöz olarak uygulanan deksametazon kullanılmasına karar verildi. Neyse ki, serum kalsiyum seviyesi birkaç gün içinde çarpıcı bir şekilde normal seviyeye düştü.

Araştırmacılara göre lösemik artrit ve şiddetli hiperkalsemi, kronik miyeloid lösemili hastalarda sık görülmemesine rağmen, hastalığın ileri evresi bu belirtileri ortaya çıkarabilir.

İlgili referansa ulaşmak için

Referanslar :

Rujirachun P, et al. Leukemic Arthritis and Severe Hypercalcemia in a Man With Chronic Myeloid Leukemia. J Med Case Reports. 2018;12(257)

Egzersiz Alzheimer Hastalarında Düşme Riskini Azaltabilir

30 Eylül 2019

Alzheimer hastalığı, beyin hücrelerinin ölümüne yol açan değişikliklere neden olan bir sinir sistemi hastalığıdır. Hafıza kaybının yanı sıra düşünme ve karar verme ile ilgili problemlere neden olan bir tür demanstır. Alzheimer hastası olan kişiler de diğer bunama türlerindeki kişilerin yaşadığı gibi, normal insanların rutin olarak değerlendirebileceği günlük aktiviteleri gerçekleştirmede zorluklar yaşarlar.

Demans, hem hastalara hem de bakım verenlere önemli bir yük oluşturur. Bellek, dil ve karar verme ile ilgili sorunların yanı sıra depresyon, anksiyete, duygudurum değişiklikleri, artan sinirlilik ve kişilik ve davranış değişiklikleri gibi nöropsikiyatrik belirtilere neden olabilir. Alzheimer hastası olan kişiler de demansı olmayanlara göre iki kat daha fazla düşme riskine sahiptir. Demansı olan yaşlı yetişkinlerin yaklaşık %60'ı her yıl en az bir kez düşmektedir.

Araştırmacılar, nöropsikiyatrik belirtilere sahip olmanın, Alzhemer hastalığı olan kişilerdeki düşme riskini arttırdığını belirtiyorlar. Ayrıca, egzersizin demanslı yaşlı erişkinlerdeki düşme sayısını azaltabileceği de biliniyor. Bununla birlikte, nöropsikiyatrik semptomların düşme riskini nasıl arttırabileceğine dair çok fazla bir şey bilinmemektedir. Demans ve nöropsikiyatrik semptomları olan kişilerde egzersizin düşme riskini azaltma potansiyeli hakkında da çok az veri vardır.

Risk Artıyor

Bu konuda daha fazla bilgi edinmek adına araştırmacılar daha yaşlı yetişkinler için bir egzersiz programının Alzheimer hastalığını nasıl etkilediğini araştıran bir çalışmayı (FINALEX çalışması) gözden geçirdiler. Çalışmada, demansın farklı aşamalarında olan ve nöropsikiyatrik belirtilerle yaşayan bir grup insan vardı. Bulgular Amerikan Geriatri Derneği Dergisi'nde yayınlandı.

FINALEX çalışmasındaki verileri inceleyen araştırmacılar, egzersiz yapan kişilerin egzersiz yapmayanlara göre daha düşük bir düşme riski olduğunu saptadılar. Psikolojik testlerde daha düşük puan alan ve egzersiz yapmayanlarda ise düşme riski daha yüksekti.

Çalışmada elde edilen sonuçların yol gösterici olduğunu belirten araştırmacılar, daha geniş gruplarda yapılacak araştırmalarla bu sonuçların onaylanması gerektiğini belirttiler.

İlgili referansa ulaşmak için

Referanslar :

Roitto HM, et al. Relationship of Neuropsychiatric Symptoms with Falls in Alzheimer's Disease - Does Exercise Modify the Risk? Journal of the American Geriatrics Society, 2018; DOI: 10.1111/jgs.15614

Aşı Üretiminde Maliyeti Düşüren Yeni Bir Yol Geliştirildi

27 Eylül 2019

Aşılar, bulaşıcı hastalıklarla savaşmak ve yok etmek için en etkili araçlardır. Günümüzde birçok aşı hücre kültüründe veya yumurtalarda üretilmek zorundadır, ki bu yöntem pahalıdır ve kontaminasyon riski taşır. Ek olarak, aşıların çoğu imalatçılardan sağlık bakım kliniklerine taşınırken buzdolabında tutulmalıdır. Tropikal ve subtropikal bölgelerde, bu tür soğuk depolama gereksinimleri aşı maliyetinin %80'inden fazlasını oluşturabilir.

Canlı zayıflatılmış aşılar (LAV) genellikle tek doz uygulanırlar, hızlı bağışıklık başlangıcı ve dayanıklı koruma avantajlarına sahiptir. DNA aşıları kimyasal stabilite, üretim kolaylığı ve soğuk zincir gereksinimi olmaması avantajlarına sahiptir. LAV ve DNA aşılarının güçlü yönlerini birleştirebilme yeteneği, soğuk zincir ve hücre kültürünü adventif ajan potansiyeli ile ortadan kaldırarak gelecekteki aşı gelişimini değiştirebilir.

Texas Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırmacıları, güvenlik veya etkililiğini azaltmadan, aşı üretim ve depolama maliyetlerini %80'e kadar azaltan aşılar üretmek için daha az pahalı bir yol geliştirdiler. Yakın zamanda küresel bir halk sağlığı aciliyetine neden olan bir patojen olan Zika virüsü (ZIKV) için başlatılan aşı programında bir ZIKV LAV genomunun cDNA kopyası bir DNA plazmidine dönüştürüldü. DNA-LAV plasmidi, LAV'nin replikasyonunu başlatmak için klinik olarak kanıtlanmış bir cihaz olan TriGrid ™ kullanılarak farelere verildi.

0.5μg DNA-LAV plazmid kadar düşük tek dozluk bir immünizasyon, A129 farelerinde % 100 serokonversiyon sağladı. Tüm serokonversiyonlu fareler, saptanabilir enfeksiyöz virüslerin göstermediler ve ZIKV tehdidinden sonra nötralize edici antikor titerleri artmadı, sterilize edici bağışıklık geliştirdiler. Bağışıklama ayrıca güçlü T hücresi tepkilerini ortaya çıkardı. Gebe farelerde, DNA-LAV aşısı, ZIKV ile indüklenen hastalığa ve maternalden fetal geçişe karşı tamamen koruyucuydu. Fetal serumda maternal-fetal humoral transfere işaret eden yüksek düzeyde nötralize edici aktiviteler tespit edildi. Erkek farelerde, tek dozluk bir aşılama, testis enfeksiyonunu, yaralanmayı ve oligospermiyi tamamen önledi.

Araştırmacılar, yaptıkları çalışmanın tek bir düşük dozdan sonra, bir DNA aşısının doymuş koruyucu bağışıklığa neden olabileceğini gösteren ilk çalışma olduğunu belirttiler. Bu aşı teknolojisinin potansiyel olarak birçok viral patojen için canlı azaltılmış aşıların geliştirilmesi için evrensel bir platform görevi görebileceğini vurguladılar.

İlgili referansa ulaşmak için

Referanslar :

Jing Zou, Xuping Xie, Huanle Luo, Chao Shan, Antonio E. Muruato, Scott C. Weaver, Tian Wang, Pei-Yong Shi. A single-dose plasmid-launched live-attenuated Zika vaccine induces protective immunity. EBioMedicine, 2018.

Çocukluk Çağı Obezitesinin Artışında Astımın Rolü Var Mıdır?

27 Eylül 2019

Hem astım hem de obezitenin kökenleri erken yaşlarda olduğundan, astım obezite birlikteliğinin de çocuk gelişiminin bu kritik zaman diliminde kurulması mümkündür. Önceki çalışmalar, prenatal diyet veya maternal obezite gibi rahim içi maruziyetlerde, her iki bozukluğun da artmış riske sahip olabileceğini göstermiştir. Yapılan yeni bir çalışma da bunu destekler niteliktedir. Bugüne kadar yapılmış en büyük uluslararası çalışma olan bu çalışmaya göre, astımlı bebeklerin obez olma olasılığı daha yüksektir.

Astım, ABD 'de yaklaşık yaklaşık 6.5 milyon çocuğu etkilemektedir. Kronik bir çocukluk çağı hastalığıdır ve eğer obezite riskini arttırıyorsa, ebeveynlere ve doktorlara nasıl davranılacağı konusunda tavsiyelerde bulunulabilir ve küçük çocukların sağlıklı bir şekilde büyümelerine yardımcı olunabilir.

Yürütülen bu çalışma, erken başlangıçlı astım ve obezite ile ilgili en büyük çalışmadır. Avrupa çapında 20.000'den fazla katılımcının verisi incelenmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre hışıltı ve nefes darlığının ötesinde astım, gençleri hayatın sonraki dönemlerinde diğer sağlık sorunlarına daha duyarlı hale getiren bulgulara da yol açabilmektedir.

İlaç Kullanımıyla Risk Artıyor

Avrupa genelinde toplanan, çocukların sağlığı ile ilgili büyük veriden yararlanan bilim adamları Danimarka, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, Hollanda, İspanya, İsveç ve Birleşik Krallık dahil olmak üzere 1990 ve 2008 yılları arasında doğan 21.130 çocuğu araştırdılar. Çocuklar 3 ila 4 yaşlarında astım teşhisi almışlardı ve bilim adamları çocukları 8 yaşına kadar izlediler. Amaçları erken başlangıçlı astımın oluşturduğu sağlık risklerine odaklanmaktı.

Araştırmacılar, astım tanısı alan çocukların astım tanısı olmayanlara göre, obez olma risklerinin %66 daha yüksek olduğunu buldular. Kalıcı hışıltılı semptomları olan çocuklar için obezite geliştirme riski, bu semptomları olmayan çocuklara göre %50 daha yüksekti. Çalışmaya göre aktif astımı olan çocukların obezite geliştirme olasılığı astımlı ve hışıltılı olmayanlara göre neredeyse iki kat daha fazlaydı. Bulgular, ABD'de yapılan ve astımın obezite riskini arttırdığını gösteren daha önceki, ancak daha küçük popülasyonlu çalışmalarla tutarlıydı.

Astım, fiziksel aktiviteye engel olarak kabul edilir ve bu da vücutta yağ birikmesine yol açabilecek bir durumdur. Ayrıca geçmişten beri yüksek dozda inhale kortikosteroidlerin astımlı çocuklarda obezite riskini arttırdığı varsayılmıştır. Çalışmada bu durumları destekler şekilde, ilaç kullanan astımlı çocukların obezite geliştirme riski en yüksek bulunmuştur.

Elde edilen bulgular astım ve obezite ilişkisini bariz bir şekilde ortaya koymaktadır ve sağlık çalışanlarını bu konu üzerine eğilmeye teşvik eder niteliktedir.

İlgili referansa ulaşmak için

Referanslar :

Zuelma A, et al. Does early onset asthma increase childhood obesity risk? A pooled analysis of 16 European cohorts. European Respiratory Journal, 2018; 52 (3): 1800504 DOI: 10.1183/13993003.00504-2018

Bağırsak Mikrobiyotası Alzheimer Hastalığını Etkiliyor Mu?

27 Eylül 2019

Alzheimer hastalığından muzdarip hastalarda bağırsak mikrobiyotasındaki değişiklikler, kandaki artmış bakteriyel endotoksinlerle ilişkili olabilir. Bilim insanları bu durumun potansiyel yeni tedavilere yol açabilecek bir bulgu olduğunu düşünüyorlar.

55 katılımcıdan oluşan bir çalışma, Alzheimerlı hastalar ve sağlıklı akranları arasında bağırsak mikrobiyotasının bileşiminde belirgin farklılıklar olduğunu ve bu farklılıkların zaman içinde devam ettiğini gösterdi. Buna ek olarak çalışmada toplanan kan numuneleri, yaygın bir bakteriyel endotoksinin serum seviyesinin, sağlıklı kontrol grubuna kıyasla hastalarda daha yüksek olduğunu gösterdi. Bu bulgu da Alzheimerın enflamatuvar doğasının güncel hipotezlerini destekleyebileceğini ortaya koydu. Öte yandan araştırmacılar, gruplar arasında mikrobiyota farklılıkları görülmesine rağmen, bu aşamada bu tür farklılıkların ne gibi etkilerinin olduğunu söylemenin mümkün olmadığının altını çizdiler. Bağırsak bakterileri ve işlevleri hakkında henüz çok fazla şey bilinmediğini, bazıları iyi tanımlanmış olmasına rağmen, bu bakterilerin bir çoğunun son zamanlarda keşfedildiğini belirttiler. Bu yüzden Alzheimer olan ve olmayanlar arasındaki bağırsak mikrobiyotasındaki farklılıklara neyin neden olduğunu henüz net olarak bilinmiyor ancak bilim insanları bu durumun yine de araştırılmaya değer kilit bir soru olduğunu belirtiyorlar.

Her Tür Herkes İçin Faydalı Değil

Önceki çalışmalar bağırsak mikrobiyomundaki değişikliklerin sadece gastrointestinal bozukluklarda değil, aynı zamanda Alzheimer da dahil olmak üzere merkezi sinir sisteminde de olduğunu göstermektedir. Aslında enflamasyonun, Alzheimerın gelişiminde amiloid-beta peptidlerinin birikmesi ile karakterize edilen merkezi bir rol oynadığı düşünülmektedir. Bazı araştırmacılar tarafından geçmişte, bağırsak mikrobiyotasının, bu enflamasyonun potansiyel bir kaynağı olabileceği öne sürülmüştür. Bu konudaki güncel hipotez, bağırsak mikrobiyotasındaki değişimlerin bağırsak bariyerinin daha geçirgen olmasına neden olabileceği ve gram negatif bakteriyel endotoksin lipopolisakkarit (LPS) gibi bakteri bileşenlerinin dolaşıma girmesine ve kan-beyin bariyerini geçmesine olanak sağlaması üzerine kuruludur.

Çalışmadaki sonuçların izlem sırasında alınan örneklerle karşılaştırılması, hem filum hem de cins düzeyindeki bağırsak mikrobiyotasının zamanla sabit olduğunu gösterdi. Alınan kan örnekleri de Alzheimerlı katılımcılarda serum LPS düzeylerinin hasta olmayanlara göre daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Araştırmacılar verilerinin, Alzheimer hastalığı ile bağlantılı olarak belirli bir bağırsak mikrobiyota kompozisyonunun varlığına işaret ettiğini belirttiler ve bu durumun daha geçirgen bir bağırsak bariyerini tetikleyerek hastalık patolojisinde rol oynayabileceğini öne sürdüler.

Araştırmalarının şu anki bölümünde Alzheimerlı hastalarda görülen bileşimdeki değişikliklerle korelasyonları araştırmak için geniş bir proinflamatuar ve antiinflamatuar sitokin panelini ve bağırsak mikrobiyom metabolitlerini inceleyen bilim insanları, bağırsak bakterileri ve konakçıları arasındaki ilişki çok karmaşık olduğunu ve bir kişi için faydalı olan bir türün diğer bir kişi için zararlı olabileceğinin altını çizdiler.

İlgili referansa ulaşmak için

Referanslar :

Nicola Lopizzo, Gut Microbiota Signature Altered in Alzheimer's Disease 31st European College of Neuropsychopharmacology (ECNP) Congress. Abstract 117, presented October 7, 2018.

Metastatik Kolorektal Kanserde Bevasizumab’la Hangi Rejim Kullanılmalı?

27 Eylül 2019

Metastatik kolorektal kanser tedavisinde hedefe yönelik olarak kullanılan bevasizumab tedavi standardıdır. Bevasizumab ile birlikte kullanılan kemoterapi rejimi ise merkezler arasında farklılıklar gösterebilmektedir. MAVERICC adı verilen yeni bir çalışma ile daha önce tedavi edilmemiş metastatik kolorektal kanserli (mKRK) hastalarda modifiye lökovorin / 5-florourasil / oksaliplatin artı bevasizumab (mFOLFOX6-BV) rejiminin lökovorin / 5-florourasil / irinotekan + bevasizumab (FOLFIRI-BV) ile etkinlik ve güvenilirliğini karşılaştırıldı.

MAVERICC küresel, randomize, açık etiketli ve faz II bir çalışmadır. Çalışmanın primer sonlanım noktaları, daha önce tedavi edilmemiş mKRK  hastalarında eksizyon onarımı çapraz komplemente 1 (ERCC1) ekspresyonu ve plazma VEGF A (VEGF-A) ile progresyonsuz sağkalım (PFS) arasındaki ilişkiyi değerlendirmekti. Bu ilişki mFOLFOX6-BV veya FOLFIRI-BV için ayrı ayrı değerlendirildi. Randomizasyondan önce hastalar tümoral ERCC1 / β-aktin mRNA ekspresyon seviyesi ve bölgesine göre tabakalandı.

Kollar Arası Benzer Sonuçlar

Çalışmada kayıtlı olan 376 hasta, iki gruba randomize edilerek her iki grupta 188'er hasta olacak şekilde mFOLFOX6-BV ve FOLFIRI-BV kollarına ayrıldı. FOLFIRI-BV kolunda PFS ve genel sağkalım sayısal olarak daha üstün olsa da kollar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark yoktu.

Yüksek ERCC1 alt grubunda PFS ve genel sağlaklım, tedavi grupları arasında benzerdi. Yüksek plazma VEGF-A düzeyleri (> 5.1 pg / mL) ise, daha kısa PFS ve belirgin derecede daha kısa genel sağkalım ile ilişkili bulundu. FOLFIRI-BV veya mFOLFOX6-BV için güvenlik bulguları daha önce bildirilenlere benzerdi.

Bu çalışmada elde edilen bulgulara göre birinci basamak FOLFIRI-BV ve mFOLFOX6-BV için elde edilen PFS ve genel sağkalım benzerdi.

İlgili referansa ulaşmak için

Referanslar :

Parikh AR et all, . MAVERICC, a Randomized, Biomarker-stratified, Phase II Study of mFOLFOX6-Bevacizumab versus FOLFIRI-Bevacizumab as First-line Chemotherapy in Metastatic Colorectal CancerClin Cancer Res. 2018 Sep 17. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-18-1221

Böbrek Taşları Nasıl Oluşur?

26 Eylül 2019

Böbrek taşları, kalsiyum gibi bazı minerallerin fazlası idrarda biriktiğinde oluşan katı, çakıl benzeri bir kum olup ciddi ağrıya yol açar. Erişkinlerin yanı sıra artan şekilde çocuklar da bu taşlardan muzdariptir. ABD’de yapılan yeni bir araştırmada, idrardan kalsiyumu uzaklaştıran TRPV5 adlı iyon kanalı proteininin yüksek çözünürlüklü bir görüntüsünü yakalamak için 2017 Nobel Ödüllü kriyo-elektron mikroskobu (cryo-EM) tekniği kullanılarak böbrek taşlarının nasıl oluştuğuna dair yeni ipuçları bulundu.

TRPV5'in moleküler yapısından elde edilen yeni bilgilerle, araştırmacılar artık risk altındaki popülasyonlardaki böbrek taşlarını tedavi etmek ve önlemek için TRPV5 ile etkileşime giren bileşikleri keşfetmek için biyoinformatiği kullanabilecekler. Ekibin bulguları Nature Communications'da yayınlandı.

Yapıda Görev Yapan Elemanlar Ayrıntılı Bir Şekilde İncelendi

Araştırmacı ekip, TRPV5 iyon kanalı proteininin hem açık hem de kapalı durumda görüntüsünü yakaladı. Tüm hücrelerin dış zarlarında, sodyum, potasyum veya kalsiyum gibi küçük iyonların akışına izin veren kanallar vardır. Bu iki yönlü hareket, örneğin, bir bağışıklık tepkisini tetikleme, beyin hücreleri arasında iletişim kurma ve böbreği filtreleme gibi birçok role yardımcı olur.

Kalsiyumun %99'una yakın bir kısmı böbrek tübülleri tarafından tekrar emilir ve TRPV5 sadece idrardaki kalsiyum seviyesinin korunduğu tübülleri düzenleyen hücrelerde yapılır. Böbrek taşlarının çoğu kalsiyum içerir ve idrarda çok fazla kalsiyum bu ağrılı birikintilerin oluşumuna öncülük eder.

Cryo-EM, bağımsız dondurulmuş protein moleküllerinin binlerce görüntüsünü almak için bir elektron ışını kullanır. Algoritmalar daha sonra moleküler yapının genel resmini netleştirmek için çoklu görüntüleri birleştirir. Bu yöntem sayesinde ilk kez bu proteinin membran lipitlerini aktive ederek nasıl açıldığını görebildiler.

Buna ek olarak ekip, kanalın gözeneğinin hareket etmesine neden olmadan doğrudan kanalın gözeneğini tıkayan, kalmodulin adlı bir protein varlığındaki kapalı bir kanalın yapısını keşfetti. Bu, yeni bağlanma ortakları ve ilaç keşfi için yararlı olabilecek benzersiz bir TRPV5 inhibisyon mekanizması ortaya çıkardı.

Yapılan deneyde TPRV5 yapısında bir lipit ile temas eden amino asitler değiştirildiğinde, TRPV5 kalsiyumun hücreye akmasına izin vermedi. Kanalda başka bir TPRV5 amino asidi değiştirildiğinde ise Kalmodulin'in inhibe edici etkisi kayboldu. Araştırmacılar elde edilen tüm bu bulguların yeni ilaç keşiflerine kapı açabileceğini belirttiler.

İlgili referansa ulaşmak için

Referanslar :

Taylor E. Et al. Structural insights on TRPV5 gating by endogenous modulators. Nature Communications, 2018; 9 (1) DOI: 10.1038/s41467-018-06753-6

Yorgun ve Depresif Hissetmenizin Nedeni Gluten Olabilir Mi?

26 Eylül 2019

Gluten, ciddi bir otoimmün durum olan ve insanların yaklaşık %1’inde görülen çölyak hastalığına neden olan bir proteindir. İnsanların %12'si ise ekmek ve makarna gibi glutence zengin gıdalar yedikten sonra şişkinlik, kramp, yorgunluk, depresyon ve diğer belirtilere sahip olduklarını belirtiyorlar. Ancak araştırmacılar bu “çölyaksız gluten duyarlılığının” gerçekten olup olmadığına dair bir fikir birliğinde değiller.

Birkaç çalışmada, gluten olmayan inaktif bir madde yediklerinde bile bazı hastaların gluten duyarlılığı hissettiği gösterildi. Diğer bazı çalışmalar ise fruktanlar diye adlandırılan bazı karbonhidratların bağırsak semptomları için muhtemelen daha suçlu olduğunu gösteriyor.

Bununla birlikte gluten bağırsak rahatsızlıklarına neden olmasa bile, diğer sindirim sistemi dışı semptomları tetikleyebilir. Avustralya’daki bir grup araştırmacı glutenin gastrointestinal ve psikiyatrik etkilerini test ettiler. Bu sebeple gluten duyarlılığı olan 14 kişi üzerinde çalıştılar. Çalışmadaki katılımcılardan iki hafta arayla ayrı günlerde özel bir yoğurt yemeleri istendi. Günlerden birinde yoğurt gluten içeriyordu, diğer gün ise glutensizdi.

Gluten Depresyona Yol Açıyor

Başka bir çalışmada ise, katılımcılardan iki hafta arayla ayrı günlerde muffin kek yemesi istendi. Benzer şekilde günlerden birinde muffin gluten içeriyordu, diğer gün ise glutensizdi. Glutenli ve glütensiz ürünler aynı tada sahipti ve katılımcılar hangi gün glutenli ürünleri yediklerini bilmiyorlardı.

Gönüllüler, yediklerinden bağımsız olarak benzer şişkinlik ve kramplar bildirdiler. Bu da önceki çalışmalarda elde edilen bulguları destekler nitelikteydi. Semptomlar muhtemelen yeme korkusundan kaynaklanıyordu.

Ancak çalışmada elde edilen tek bulgu bu değildi. Katılımcılar glutenli yoğurdu yedikten sonra daha fazla yorgun hissettiklerini bildirdiler. Glutenli muffini yiyen katılımcılarda ise daha az pozitif duygular bildirildi. Bu etkilerin ölçülen boyutu küçüktü, ancak neden bazı insanların glutensiz yedikten sonra daha iyi hissettiklerini açıklayabilir nitelikteydi.

Araştırma ekibinin daha önce gluten duyarlılığı olan 22 katılımcı üzerinde yapmış oldukları çalışmada, glutenin depresyonla alakalı semptomlara yol açtığı gösterilmişti. Başka bir İtalyan çalışması da 59 kişi üzerinde aynı etkiyi göstermişti. Bu çalışmada elde edilen bulgular da bunu destekler niteliktedir. Araştırma ekibi şimdi bu bulguların neden oluştuğunu anlamaya çalışıyor.

Akdeniz Tipi Beslenme RA’yı Nasıl Etkiliyor?

26 Eylül 2019

Romatoid artrit (RA), kronik enflamatuvar otoimmün bir hastalıktır ve etiyolojisi karmaşık genetik ve çevresel faktörlerle etkileşimi içermektedir. RA riski ile ilişkilendirilmiş genetik lokusların sayısı artarken tanımlanabilir değiştirilebilir risk faktörlerinin sayısı hala sınırlıdır. Bu durumda da bu hastalıktan birincil korunma potansiyeli sınırlanmaktadır.

Akdeniz diyeti, yüksek oranda meyve, sebze, kepekli tahıllar ve baklagiller, orta seviye balık beyaz et ve alkol tüketimi ile az miktarda kırmızı et ve şeker içeren bitki temelli bir diyettir. Diyet, günlük enerji tüketiminin %30-40'ına karşılık gelen toplam yağ muhasebesi ile tekli doymamış yağlardan doymuş yağ oranının yüksek olmasıyla karakterizedir.

Akdeniz diyeti hali hazırda daha düşük mortalite, daha düşük kardiyovasküler hastalık ve kanser riski ile ilişkilendirilmiştir. Bileşenleri çeşitli çalışmalarda analiz edilmesine rağmen, sadece bir çalışmada Akdeniz diyeti ile RA riski arasındaki ilişki araştırılmış ve herhangi bir ilişki bildirilmemiştir.

Bir grup araştırmacı, RA'lı 1721 hasta ve 3667 kontrol; yaş, cinsiyet ve yerleşim alanı ile ilgili verileri, nüfus tabanlı bir vaka-kontrol veritabanı olan “İsveç RA Epidemiyolojik Araştırması” (EIRA) üzerinde koşullu lojistik regresyon kullanılarak analiz ettiler. Akdeniz diyet skoru 0'dan 9'a, 124 maddelik besin sıklığı anketinden hesaplandı.

Erkek ve Seropozitif RA Hastalarında Anlamlı İlişki

EIRA çalışmasında (katılımcıların medyan yaşı 53 yıl), hastaların %24,1'i ve kontrollerin %28,2'si Akdeniz diyetine yüksek düzeyde uyum sağlamıştır (6 ile 9 arasında bir puan). Vücut kitle indeksi, eğitim düzeyi, fiziksel aktivite, diyet takviyeleri kullanımı, enerji alımı ve sigara içimi için yapılan düzeltmelerden sonra, yüksek uyuma göre RA gelişimi %21 oranında azalmıştır. Çalışmada OR erkekler arasında daha düşüktü, ancak kadınlar arasında anlamlı bir ilişki bulunmadı. Romatoid faktör-pozitif hastalarda yüksek diyet skoru ve düşük RA riski arasındaki ilişki gözlenirken romatoid faktör-negatif RA ve sitrüline peptidlere karşı antikorlarının bulunduğu (anti-CCP+) hastalarda benzer bir ilişki tespit edilemedi.

Bu geniş popülasyon tabanlı vaka kontrol çalışmasında, Akdeniz diyet skoru RA riski ile ters bağıntılı olduğunu bulan bilim insanları bu bağıntının sadece erkekler ve seropozitif RA'da hastalarında bulunduğunun altını çizdiler.

İlgili referansa ulaşmak için

Referanslar :

Johansson K et al. Mediterranean diet and risk of rheumatoid arthritis: a population-based case-control study Arthritis Res Ther. 2018; 20: 175. Published online 2018 Aug 9.

Meme Kanserinde Adjuvan Tedavinin Önemi

26 Eylül 2019

2012 yılında yayınlanmış olan verilere göre dünya çapında yaklaşık 1.67 milyon kadına meme kanseri teşhisi kondu ve bu ikinci en sık görülen kanser türü oldu. Kırk yıl öncesine gidersek, bu kadınlar yüksek ölüm oranı ve sınırlı tedavi seçenekleri ile karşı karşıyaydı. Bununla birlikte, 2018'e geldiğimizde son derece farklı bir durum mevcut. Günümüzde erken evre meme kanseri tanısı alan ve yeterli tedaviye erişebilen kadınlar, çok sayıda tedavi seçeneğine ve yaklaşık %90 oranında iyileşme şansına sahip.

Sonuçlardaki bu iyileşmenin temelinde multidisipliner yaklaşımın daha fazla kullanılması ve üç sistemik tedavi yönteminin geliştirilmesi yatıyor. Bunlar kemoterapi, endokrin tedavisi ve hedefe yönelik tedavilerdir.

Önemli Gelişmeler Sağlandı

Meme kanserinin sistemik adjuvan tedavisi, 1970'lerin sonunda ve 1980'lerin başında yapılan bir çok sayıda çalışma sonrasında oturmaya başladı. Bu yaklaşım sayesinde erken evrede tanı almış olan bir çok hasta için ölüm sebebi olan uzak metastaz sorununun önüne geçilmiş oldu. Bu çalışmaların sonucunda onkologlar, hangi hastaların adjuvan tedavi görmesi gerektiğine karar vermek amacıyla tedaviden sonra nüks riskini tahmin etmek için farklı araçlar (örneğin tümör boyutu, lenf nodu durumu veya hormon reseptörü durumu gibi) kullanmak zorunda kaldılar. Bu hasta grubuna yüksek riskli hastalar denildi.

1980'lerin başından sonra, sistematik ve daha uzun süreli tedavi rejimlerinin kullanılması sayesinde tedavi sonuçlarında önemli bir ilerleme kaydedildi. Yeni tedavi ajanları kullanıma girdi ve kullanılan adjuvan tedavi süresi uzadı. Örneğin hormon tedavisi için uygun olan erken evre meme kanseri olan kadınlar 10 yıldan daha uzun süren sistemik tedavi alabilmeye başladı.

Tüm bu gelişmeler sonucunda tedavi standartlarının sistematik olarak iyileşmesi sağlandı. Bu ilerleme büyük ölçüde meme kanseri biyolojisinin daha iyi anlaşılması, hastaların yaşam kalitesine daha fazla odaklanılması ve sistemik ve hedefe yönelik ajanların daha fazla kullanılması sayesinde oldu.

İlgili referansa ulaşmak için

Referanslar :

Pondé NF, et al. Progress in adjuvant systemic therapy for breast cancer. Nat Rev Clin Oncol. 2019 Jan;16(1):27-44.

Psöriazis ve Erektil Disfonksiyon İlişkili Mi?

25 Eylül 2019

Sedef hastalığı (psöriyazis), özellikle psikolojik komorbiditesi olan hastalarda cinsel işlev bozukluğu riskini arttırabilir. Cinsel işlev bozukluğu olan hastalarda tedavi optimize edilmelidir. Cinsel sağlık, yaşamın önemli bir yönüdür. Artan bilimsel kanıtlar, sedef hastalığı ile cinsel işlev bozukluğu (SD) ve erektil disfonksiyon (ED) arasında potansiyel bir ilişki olduğunu göstermektedir.

Yapılan yeni bir incelemede, sedef hastalığı ile SD ve ED arasındaki epidemiyolojik ilişkiler ve tedavi sonuçları hakkındaki mevcut bilimsel kanıtlar değerlendirildi.

Çalışmada kullanılan bilgi kaynakları, Scopus arama motorunu kullanarak MEDLINE ve Embase veri tabanlarıydı. Araştırma 25 Ağustos 2017 tarihinde yapıldı. Arama terimleri sedef hastalığı ve cinsel işlev bozukluğuydu ve arama 4 araştırma sorusuna cevap veren İngilizce dilinde yayınlanan epidemiyolojik çalışmalar ile sınırlıydı. Kalite, Kanıta Dayalı Tıp Merkezine göre değerlendirildi.

Psöriyazis Cinsel Bozukluk ile Birlikte Seyrediyor

İncelemeye 52.520 psöriyazis vakasını ve 1.806.022 kontrolü içeren 25 çalışma dahil edildi. Çalışmaların 19'u kesitsel, 3'ü klinik, 3'ü yarı deneysel, 2'si popülasyon temelli kohort, 1'i popülasyon temelli vaka kontrol çalışmasıydı. SD sıklığı %40,0 ile %55,6 ve ED sıklığı %34,2 ile %81,1 arasında değişmekteydi Bu çalışmaların ikisi, fiziksel ve psikolojik komorbiditeler ayarlandıktan sonra sedef hastalığı ile SD arasında bir ilişki olduğunu gösteriyordu. 8 çalışmanın beşi ED ve sedef hastalığı arasında bağımsız bir ilişki gösterdi. Psöriyazis hastaları arasında SD ile en güçlü ilişkiyi gösteren özellikler; anksiyete ve depresyon (5 çalışmanın 5'inde), psöriyatik artrit (4 çalışmanın 3'ünde) ve genital sedef hastalığıydı (7 çalışmanın 5'inde). ED ile ilgili olarak anksiyete ve depresyon (2 çalışmanın 2'sinde) ve ileri yaş (3 çalışmanın 3'ünde) en güçlü ilişkiyi gösterdi. Biyolojik ilaç kullanılan 3 klinik çalışmanın hepsi, plaseboya kıyasla SD'de bir iyileşme gösterdi.

Araştırmacılar yaptıkları 28 çalışmanın bu sistematik derlemesinde, sedef hastalığı olan hastalarda, yüksek SD riski ile ilişkli olan fiziksel ve psikolojik komorbiditeler olduğunu gösterdiklerini belirttiler. Anksiyete, depresyon, psöriatik artrit, genital lezyonlar ve ileri yaş varlığında, SD farkındalığının özellikle önemli olduğunu aktardılar. Biyolojik ilaçların, sedef hastalığı olan hastalarda SD'de iyileşme ile ilişkili olduğunu da vurguladılar.

İlgili referansa ulaşmak için

Referanslar :

Alejandro Molina-Leyva et al. Association Between Psoriasis and Sexual and Erectile Dysfunction in Epidemiologic Studies JAMA Dermatol. 2019;155(1):98-106.

Biyoelektronik İlaç Yapıldı

25 Eylül 2019

Araştırmacılar, biyoelektronik tıbbın ilk örneğini geliştirdiler: Sinir rejenerasyonunu ve hasarlı bir sinirin iyileşmesini hızlandıran, implante edilebilir, vücutta biyolojik olarak bozunabilen bir kablosuz cihaz. Cihaz, bir cerrahi onarım işleminden sonra sıçanlarda hasar görmüş sinirlere elektrik darbeleri verdi, sinirlerin yeniden büyümesini hızlandırdı ve kas gücü ve kontrolünün iyileşmesini hızlandırdı. Cihaz, bir kuruş büyüklüğüne ve bir kâğıt sayfası kalınlığına sahip. Yaralanmış bir siniri saran ince ve esnek cihaz, vücutta zararsız bir şekilde parçalanmadan günler önce seçilen zaman noktalarında elektrik darbeleri iletiyor. Cihaz, vücudun dışındaki bir verici tarafından kablosuz olarak kontrol ediliyor.

Bilim adamları, bu tür mühendislik teknolojilerinin bir gün insanlarda çeşitli tıbbi durumlar için ilaç tedavilerini tamamlayabileceğini veya yerini alabileceğini öngörüyorlar. Araştırmacıların “biyoelektronik tıbbı” olarak adlandırdıkları bu teknoloji, klinik olarak ilgili bir süre boyunca ve gerekli olduğu yerde doğrudan tedavi sağlar ve sonra vücut tarafından emilir. Böylece geleneksel, kalıcı implantlarla ilişkili yan etkileri veya riskleri azaltır.

Cihaz insanlarda test edilmemiş olsa da, bulgular sinir hasarı hastaları için gelecekteki tedavi seçeneği olarak umut vermektedir. Ameliyat gerektiren olgularda standart uygulama, ameliyat sırasında iyileşmeye yardımcı olmak için bazı elektriksel uyarıları uygulamaktır. Ancak şimdiye kadar doktorlar, iyileşme süreci boyunca çeşitli zaman noktalarında sürekli olarak bu iletiyi sağlayacak bir araçtan yoksundu. Bu cihazla, planlı olarak verilen elektriksel uyarımın sinir iyileşmesini daha da arttırabildiği gösterilmiş oldu.

Verilen İletiler İyileşmeyi Hızlandırdı

Araştırmacılar, yaralı siyatik sinirleri olan sıçanlarda bu biyoelektronik cihazı incelediler. Cihazı bir, üç veya altı gün boyunca farelere günde bir saat elektrik stimülasyonu sağlayarak kontrol grubundaki farelerle kıyasladılar ve 10 hafta boyunca sinir iyileşmelerini izlediler.

Herhangi bir elektriksel stimülasyonun, sıçanların kas kütlesini ve kas gücünü kazanmasına yardımcı olmakta hiç olmadığı kadar iyi olduğunu buldular. Ek olarak, sıçanların aldığı bu terapinin gün sayısı arttıkça iyileşme hızlanıyor ve kaslar güçleniyordu. Cihazın hiçbir olumsuz biyolojik etkisi görülmedi.

Ek olarak başka bir çalışma cihazın geçici bir kalp pili olarak da çalışabildiğini, omuriliğe ve vücuttaki diğer stimülasyon bölgelerine bir arabirim olarak çalışabileceğini gösterdi. Bu bulgular, sadece periferal sinir sisteminin ötesinde geniş bir yarar olduğunu göstermektedir.

İlgili referansa ulaşmak için

Referanslar :

Koo J. et al. Wireless bioresorbable electronic system enables sustained nonpharmacological neuroregenerative therapy. Nature Medicine, 2018; DOI: 10.1038/s41591-018-0196-2

Hemofili Karaciğer Fibrozisin Gelişimini Yavaşlatır Mı?

25 Eylül 2019

Hemofili, pıhtılaşma faktörü VIII (hemofili A) veya IX'un (hemofili B) eksikliğinden kaynaklanan, X'e bağlı resesif bir kanama bozukluğudur. 1960'lardan önce, ağır hemofili A hastalarının prognozu sadece 11 yıl ya da daha azdı. Daha sonra taze‐dondurulmuş plazma, kriyopresipitat ve son olarak plazmadan elde edilen pıhtılaşma faktörü konsantrelerinin ortaya çıkması, hemofili hastalarının yaşam süresi ve yaşam kalitesini önemli ölçüde iyileştirmiştir. Buna karşılık tedaviler nediniyle HCV ve HIV salgını ortaya çıkmış ve 1989'da HCV'nin keşfine kadar, pıhtılaşma faktörü ürünleri ile tedavi edilen neredeyse tüm hemofili hastalarının HCV ile enfekte edildiği ortaya çıkmıştır.

HCV'nin klinik sunumu kompanse siroz ve hepatoselüler karsinom gelişimi ile fibrozise ilerleyebilen kronik karaciğer hastalığı ile karakterizedir. Hemofili hastalarında HCV enfeksiyonunu takiben karaciğer hastalığının diğerlerinden daha iyi huylu göründüğü bildirilmiştir. Doğrudan etkili anti-virallerin kullanılmasından önce, HCV enfeksiyonunun hemofili hastalarında en önemli ölüm nedenlerinden biri olduğu göz önüne alındığında bu beklenmeyen bir durumdur. HCV ile enfekte olmuş hemofili hastaları ile kanama bozukluğu olmayan HCV ile enfekte olan hastalar karaciğer fibrozisinin histolojik şiddeti açısından kaşılaştırılmış ve hemofili hastalarında histolojik enflamatuar aktivite ile fibrozis skorları anlamlı derecede düşük görülmüştür.

Yapılan yeni bir çalışmada, bir fare hemofili A modelinde kimyasal olarak indüklenmiş karaciğer fibrozisinin ilerleyişi araştırıldı.

Çalışma, normal faktör VIII düzeyleri olan 12 kontrol faresi (K) ve faktör VIII düzeyi <%1 olan 12 hemofili faresi (H) kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Her bir grup, içme sularına karaciğer fibrozisini indükleyen bir organosülfür bileşiği olan tiyoasetamid karıştırılan(200 mg TAA /L; K‐TAA ve H‐TAA) ya da karıştırılmayan (K‐ H20 ve H‐H2O) alt gruplara ayrılmıştır. Farelere, sıcaklık kontrollü (12 saatlik ışık döngüsü ile) ve içinde yiyecek ve su bulunan bir ortam sağlanmıştır. Hemofili gruplarında, yaralanmaları önlemek için fareler birbirinden ayrı tutulmuştur. Uygulanan TAA'nın tam dozunu belirlemek için, farelerin tükettiği su miktarı ve ağırlıkları haftalık olarak izlenmiştir. 25 hafta sonra, fareler incelenmiş ve karaciğerleri toplanmıştır. Üç hemofilik fare (ikisi H‐H2O grubunda; biri H‐TAA grubunda iken) dış kanamalardan 25 haftadan önce beklenmedik bir şekilde ölmüş ve analize dahil edilmemiştir.

Hemofili A, Fibrozisi Yavaşlatıyor

Çalışmada toplam RNA, TriPure izolasyon reaktifi kullanılarak donmuş karaciğer dokusundan izole edilmiş, Murin Tip I kollajen alfa a 1 hepatik mRNA ekspresyon seviyeleri, gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile ölçülmüştür.

Tüm dönem boyunca ortalama TAA alımı H‐ TAA ve K‐ TAA fareleri için sırasıyla 37,9 mg/kg/gün ve 24 mg/kg/gün olmuştur. Hemofilik fareler, vücut ağırlığı başına tedavi edilen kontrol farelerinden anlamlı olarak daha yüksek bir doza maruz bırakılmıştır.

Tüm TAA ile tedavi edilmiş farelerde önemli köprüleşme fibrozisi gelişmiş,K‐ TAA farelerinde karaciğeri kesen kalın kollajen demetleri, H‐ TAA karaciğerlerinde daha ince ve eksik fibrotik skar bantları gözlenmiştir. Morfometrik analiz, kontrol grubunda (K‐ H20) %0,1 ile karşılaştırıldığında, ortalama %18,7 ile K‐ TAA farelerinde anlamlı fibrozisi doğrulamıştır. H‐ TAA fareleri, kontrollere  (H‐ H20) kıyasla (%0,1) önemli fibrozis (%2,9) geliştirmiştir. H‐ TAA farelerinde K‐ TAA grubundan anlamlı derecede düşük bir fibrozis gelişmiştir. Tip I kollajen mRNA konsantrasyonundaki artış, hepatik yıldız hücrelerinin aktivasyonundan kaynaklanan karaciğer fibrozisinin gelişmesinde erken bir olay olarak tanımlanmıştır. Tip I kollajen mRNA miktarı, H‐ TAA ve K‐ TAA grupları arasında anlamlı farklılık göstermiştir.

Araştırmacılar yaptıkları çalışmanın, hemofili A'nın karaciğer fibrozisi gelişimine karşı koruyucu bir etkisi olduğunu gösterdiğini belirtmektedirler. Bu koruyucu role, HSC'lerin aktivasyonunda trombinin oynadığı merkezi rol, doğrudan PAR aktivasyonu veya dolaylı olarak trombosit aktivasyonunun katkıda bulunduğunu düşündüklerini aktarmışlardır. 

İlgili referansa ulaşmak için

Referanslar :

Marie‐Astrid van Dievoet,  Isabelle Leclercq, Cedric Hermans,  Catherine Lambert,  Yves Horsmans, Marc Jacquemin,  Stéphane Eeckhoudt. Does haemophilia slow down the development of liver fibrosis? Haemophilia Volume25, Issue1 January 2019.

E-Posta ve şifrenizi girerek
medikal referans noktanıza ulaşabilirsiniz.

GİRİŞ YAP

Yeni hesap oluştururken vereceğiniz bilgiler, cegedim tarafından onaylanacak
ve siteye tam üyeliğiniz bu onaydan sonra sağlanacaktır.

* Tüm alanları doldurmak zorunludur.

Loading Image