Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü
ÜYE OLUN / GİRİŞ YAPIN Medikaynak Icon
Medikaynak Rxmediapharma

Şiddetli akut alkolik hepatit (SAH), yüksek kısa süreli mortalite ile ilişkilidir ve ne yazık ki bu hastalarda medikal tedavi önemli bir sağ kalım avantajı sunamamaktadır. Avrupadaki bir pilot çalışmada araştırmacılar ciddi komorbiditeler yokluğunda uygun psikososyal desteğe sahip olan SAHlı dikkatle seçilmiş hastalarda karaciğer transplantasyonunun, tekrar içkiye başlama riski düşük olan hastalar için açık bir sağ kalım yararı sağladığını göstermiştir. Bu cesaret verici sonuçlara rağmen, ABDde 6 aylık "içkisizlik öyküsü olmayan SAH hastaları için karaciğer nakli tartışmalıdır.

Birleşik Organ Paylaşımı Ağı (UNOS) kayıtları kullanılarak, SAH ve alkolik sirozlu karaciğer nakli'alıcıları arasında nakil sonrası sonuçları gösterilmiştir. ABDde artan alkolik karaciğer hastalığı yüküyle birlikte, kuruma özgü ve konsorsiyum temelli protokollerin ön sonuçları, SAHli hastalarda erken (6 aydan daha kısa süre içkisizlik) karaciğer nakli cerrahisi ile 1 yıllık nakil sonrası sağ kalım önermiştir. SAH ile karşılaştırıldığında, ilaca bağlı karaciğer hasarı'nedeniyle akut karaciğer yetmezliği'olan hastalar sunum başlangıcında benzer bir keskinliğe sahiptir ve karaciğer nakli ameliyatı için listelenmeden önce benzer psiko-sosyal kaygılarla da karşılaşabilirler. Bununla birlikte, ABDdeki mevcut sağlık politikaları, ilaca bağlı karaciğer hasarı nedeniyle akut karaciğer yetmezliği'için olduğu gibi SAHlı 'hastalara öncelik vermemektedir.

ABDde karaciğer nakli yapılan SAH ile listelenen hastalar ve ilaca bağlı karaciğer hasarına bağlı olarak akut karaciğer yetmezliği olan'hastalar arasında geçici eğilimler ve ilgili karaciğer nakli'sonuçlarını inceleyen bir çalışma yapıldı.'Araştırmacılar, UNOS veri tabanını kullanarak, ABDde 2011den 2016ya kadar, SAH ya da ilaca bağlı karaciğer hasarı ile ilişkili akut karaciğer yetmezliği ile ilgili primer bir tanı ile karaciğer nakli için listelenen tüm hastaları analiz ettiler. İlaca bağlı karaciğer hasarı için listelenen hastalar ayrıca asetaminofen (APAP) ve APAP olmayan kohortlara da kategorize edildi. Akut viral hepatit veya bilinmeyen etiyoloji için listelenen hastalar dahil, akut karaciğer yetmezliği olan diğer tüm hastalar hariç tutuldu.

Bekleme Süresi Mortaliteyi Artırıyor

2011den 2016ya kadar, SAH tanısı konan karaciğer nakli bekleme listesine 186 hasta kaydedildi. Bu SAH bekleme listesi kayıt sahiplerinden %67,7si karaciğer nakli ameliyatı geçirmişti. Buna karşılık, karaciğer nakli bekleme listesinde yeni kayıtlı hastaların APAPli %36,3ü've APAP’siz'%58,2si'karaciğer'ameliyatı geçirmişti. SAHli hastalarda karaciğer nakli'için ortalama süre 10 gündü. Karaciğer nakil'merkezlerinin sayısı, 2011 yılında 10 merkezden, 2016 yılında 27 merkeze yükselmişti. Sonuç olarak, SAH ile ilgili yıllık karaciğer nakli'ile kaydedilen hastaların sayısı, 2011de 14’den 2016 yılında 58e yükselmişti. APAPli hastalar ağırlıklı olarak kadındı ve karaciğer nakli bekleme listesine kayıt sırasında daha ciddi karaciğer hastalığı geçirmişti. Karaciğer nakli bekleme listesi kaydı sırasında, SAHlı hastalarda MELD skoru> 26 olan hastaların yaklaşık dörtte üçünün ortalama MELD skoru 32’ydi. SAHlı hastalarda APAP’li ve APAP’siz hastalara kıyasla kayıt sırasında şiddetli hepatik ensefalopati prevalansı daha yüksekti. APAP hastalarının SAHye göre 7 günlük, 15 günlük ve 30 günlük karaciğer nakli'bekleme listesi mortalitesinin daha yüksek olduğu not edildi. Transplantasyon sonrası bir ve üç yıllık sağ kalım oranları üç grup arasında karşılaştırılabilirdi. Özellikle, SAHnin nakil sonrası hayatta kalma oranı 3 yıldaki APAP’li ve APAP’sizleri aştı.

Araştırmacılar ABDde SAH için karaciğer naklinin sürekli arttığını ve SAH için karaciğer transplantasyonunun, benzer 1 ve 3 yıllık transplantasyon sonrası sağ kalım ile ve ilaca bağlı karaciğer hasarına bağlı akut karaciğer yetmezliğine benzer 30 günlük bekleme listesi ölümüyle ilişkili olduğunu gösterdiklerini belirttiler.

Medikaynak Referanslar

Puneet Puri, George Cholankeril, Thomas Y. Myint, Aparna Goel, Shiv Kumar Sarin, Ann M. Harper, Aijaz Ahmed. Early Liver Transplantation Is a Viable Treatment Option in Severe Acute Alcoholic Hepatitis, Alcohol Alcohol. 2018;53(6):716-718.

+ Tüm Referansları Göster