Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Yaşlı erişkinlerde anestezi ve cerrahiye maruz kalma ile bilişsel fonksiyonlarda bozulma arasındaki ilişki uzun yıllar boyunca tartışılmıştır. Hayvan çalışmaları, inhale edilen anesteziklere maruz kalmanın Alzheimer hastalığı ile ilişkili beyin değişikliklerine bağlı olabileceğini ileri sürmüştür. Bununla birlikte, daha önceki çalışmalarda, insanlarda anestezi ve bozulmuş beyin fonksiyonu arasında tutarlı bir ilişki gösterilmemiştir.

Yapılan yeni bir Mayo Klinik araştırmasında, araştırmacılar yaşlı yetişkinlerden oluşan bir kohortta longitudinal bilişsel fonksiyon yörüngesini analiz ettiler. Modeller, zaman içindeki bilişteki değişim oranını ve anestezi ve cerrahiye maruz kalma ile ilişkisini değerlendirdi. Analizler çalışmaya kayıt edilmeden önceki yirmi yıl içinde maruziyetin, maruz kalmayanlarla karşılaştırıldığında bilişsel gerileme ile ilişkili olup olmadığını değerlendirdi. Ayrıca, kayıt sonrası maruziyetin, kayıttan önce maruziyeti olmayan kişilerde bilişteki değişiklikle ilişkili olup olmadığı da incelendi. Çalışmada, yaşlanma ile ilgili bilişsel değişiklikler hakkında uzun dönem epidemiyolojik ve popülasyon temelli ileriye dönük bir çalışma olan "Mayo Clinic Studying of Aging den alınan veriler kullanıldı.

Ortalama 5,1 (2,7-7,6) yıllık takip ve 4 (3-6) bilişsel değerlendirme ile 1819 hasta çalışmaya dahil edildi. Önceki 20 yıldaki maruziyet, maruziyet olmaması ile karşılaştırıldığında daha büyük bir negatif eğimle ilişkiliydi. Önceden maruz kalmamış olanlarda kayıt sonrası maruziyet, maruziyetten sonra eğimde bir değişim ile ilişkiliydi. Bilişsel bozulma, bellek ve dikkati sürdürme bilişsel alanlarındaki düşüşlerle ilişkiliydi.

Maruziyetten Sonraki 5 Yıl

Araştırmacılar, daha yaşlı erişkinlerde, genel anestezi ve cerrahiye maruz kalmanın bilişsel z-skorlarında hafif bir düşüş ile ilişkili bulunduğunu belirttiler. Daha önce maruz kalmayan ve kayıt sonrası maruziyeti olan bir birey için, maruziyetten sonraki 5 yıl boyunca bilişsel işlevdeki azalmanın, yaşlanmanın bir sonucu olarak beklenen düşüşten 0,2 standart sapma daha fazla olduğunu aktardılar.

Araştırmacılar, beyin fonksiyonlarındaki azalmanın küçük olmasına rağmen, genel anestezi ile ameliyatı düşünen, zaten düşük bilişsel işlevli veya önceden var olan hafif bilişsel bozukluğu olan bireyler için anlamlı olabileceğine dikkat çektiler. Henüz klinik olarak belirgin olmayan sınırda bilişsel bozukluğu olan yaşlı erişkinlerde anesteziye ve cerrahiye maruz kalmanın, bellek ve düşünme ile ilgili altta yatan problemleri ortaya çıkarabileceğinin altını çizdiler.

Medikaynak Referanslar

P.J. Schulte, R.O. Roberts, D.S. Knopman, R.C. Petersen, A.C. Hanson, D.R. Schroeder, T.N. Weingarten, D.P. Martin, D.O. Warner, J. Sprung. Association between exposure to anaesthesia

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler