Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Taşikardi kaynaklı kardiyomiyopati (TIC), taşiaritmiyle indüklenen geri dönüşümlü bir kardiyomiyopatidir ve TIC'nin genetik altyapısı iyi anlaşılmamıştır. Atriyal fibrilasyon veya taşikardi, TIC için bir hastalık belirtisi olabilir. Kalp hızı, ilaç veya katater tedavisi ile uygun ritme getirilirse hasar önlenebilir. TIC şu anda sadece diğer potansiyel kalp rahatsızlıklarının dışlanmasından sonra teşhis edilmektedir ve TIC için risk faktörleri hakkında çok az şey bilinmektedir.

Önceki çalışmalarda atriyal fibrilasyon ile ilişkili 26 genetik varyant tespit edilmiştir. Bunlardan sadece ikisi, kalbin iletimini düzenlemeye yardımcı olan kardiyak iyon kanalı genleridir. HCN4 geni, kalp hızının otonomik kontrolünde kritik bir fonksiyona sahip olduğu bilinen tek gendir. Hiperpolarizasyonla aktive edilmiş siklik nükleotid-kapılı kanal geni HCN4, kalp hızı kontrolünde yer aldığı iletim sisteminde yüksek oranda eksprese edilir.

Yeni Bir Genetik Belirteç

HCN4 geninin TIC ile ilişkili olduğunu düşünen Japon araştırmacılar yeni bir çalışma yaptılar. Tarama için atriyal fibrilasyon (AF) tanısı olan 930 Japon hastayı, replikasyon için AF’li 350 Japon hastayı ve 1635 AF tanısı olmayan kontrolü çalışmalarına dahil ettiler. Tarama AF setinde, TIC tanılı (n = 73) ve TIC tanısı olmayan (n = 857) AF’li hastalar arasındaki HCN4 tek nükleotid polimorfizm genotiplerini karşılaştırdılar. 17 HCN4 gen etiketi tek nükleotid polimorfizmleri, rs7172796, rs2680344, rs7164883, rs11631816 ve rs12905211, TIC ile önemli ölçüde ilişkiliydi. Bunlar arasında, sadece rs7164883, koşullu analizden sonra TIC ile bağımsız olarak ilişkili bulundu. Minör alel sıklığı TIC tanısı olanlarda %26 ve TIC tanısı olmayanda % 9,7’di.

Replikasyon setinde HCN4 tek nükleotid polimorfizmi rs7164883'ün TIC ile birlikteliği doğrulandı. TIC tanısı olan 41 ve TIC tanısı olmayan 309 hastada minör alel sıklığı % 28'e karşı % 9,9’du. rs7164883'ün minör alleli sıklığı AF ve AF olmayan kontrollerde benzerdi (% 11'e karşılık % 10,9).

Araştırmacılar, HCN4 geni tek nükleotit polimorfizmi rs7164883’ün AF'li hastalarda TIC için yeni bir genetik belirteç olabileceğini aktardılar. Bu genetik belirtecin, atriyal fibrilasyonu olan hastalara sağlıklı bir kalp ritmi sağlamak ya da düzeltmek üzere bir ilacın geliştirilmesi için potansiyel bir tedavi hedef olarak kullanılabileceğini de belirttiler.

Medikaynak Referanslar

Yukiko Nakano, Hidenori Ochi, Akinori Sairaku, Yuko Onohara , Takehito Tokuyama, Chikaaki Motoda, Hiroya Matsumura, Shunsuke Tomomori, Michitaka Amioka, Naoya Hironobe, Yousaku Ohkubo, Shou Okamura, Naomasa Makita, Yukihiko Yoshida, Kazuaki Chayama, and Yasuki Kihara. HCN4 Gene polymorphisms are Associated with Occurrence of Tachycardia Induced Cardiomyopathy in Patients with Atrial Fibrillation. Circulation: Genomic and Precision Medicine, 2018.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler