Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

FcγRI homoloğu Fc reseptörü benzeri proteinler (FcRL) ailesi üyeleri bir çok araştırmacı grup tarafından tanımlanmıştır. Sonrasında bu proteinler Fc reseptör homologları (FcRH), immünglobulin süperailesi reseptör translokasyon ilişkili genler (IRTA), immünglobulin Fc gp42 ilişkili genler (IFGP), Src homoloji 2 domain-içeren fosfat ankor proteinleri (SPAP) ve B hücre çapraz ilişkili anti-immünoglobulin M-aktive edici sekanslar (BXMAS) gibi çeşitli isimlendirmeler kullanılarak tanımlanmıştır. Günümüzde bunlar FCRL adında birleşik olarak isimlendirilmektedir.

Şu an sekiz farklı FCRL geni tanımlanmıştır. Bunların hepsinin hücresel adezyon moleküllerinin immunglobulin süperailesi genleri (IgSF) ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Tip 1 transmembran glikoproteinler, 5 tip immünoglobulin benzeri domainlerin çeşitli kombinasyonlarından oluşmaktadır ve bu proteinlerin her biri 3-9 arası domain içermektedir. Bütün FCRL proteinlerinde bireysel domain tipi ise gözlenmemiştir. FCRL’lerin çoğunluğunun ligandları bilinmemektedir. Genel olarak FCRL ekspresyonu lenfositlere özgüdür ve özellikle B-lenfositlerde eksprese edilirler. Bu durum özellikle FCRL’nin çeşitli oto-immün hastalıkların etiyogenezine dahil olmasını açıklayabilir. Diğer FCRL’ler gibi FCRL1’in sık ekspresyonu non-Hodgkin B-hücresi lenfomasında ve kronik lenfositer lösemi (KLL) hasta serilerinde tespit edilmiştir. KLL’de ayrıca FCRL2 de önemli bir molekül olarak öne çıkmıştır.

Çoğu FCRL işlevi B hücre aktivasyonunu baskılar öte yandan bazılarının lenfosit işlevleri üzerinde çift rolü olabileceği düşünülmektedir. Çünkü bu proteinler sıklıkla immünoreseptör tirozin aktivasyon (ITAM) ve inhibitör motif (ITIM) elementlerine sahiptir. Yeni tanımlanan FCRL’lerin biyolojik işlevleri yavaş yavaş gün ışığına çıkmaktadır. Bu da lenfosit bozukluklarının patofizyolojisini anlamada ve farklı immün hastalıkları tedavi etmede yardımcı olabilir.

Medikaynak Referanslar

Capone et al. Fc Receptor-Like Proteins in Pathophysiology of B-cell Disorder Clin Cell Immunol. 2016 June ; 7(3):

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler