Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

İmmün kontrol noktası inhibitörleri (ICI’ler), son yıllarda melanom, akciğer kanseri, renal hücreli karsinom ve Hodgkin lenfoma gibi bir dizi solid ve hematolojik malignite için kanser immünoterapisinin temel dayanağı haline gelmiştir. Sitotoksik T-lenfosit antijeni 4 (CTLA-4) ve programlanmış hücre ölümü 1 (PD-1) veya onun ligandı, programlanmış hücre ölümü ligandı 1 (PD-L1) gibi bağışıklık sistemini zayıflatan düzenleyicileri bloke ederek antitümör bağışıklığını arttırmaktadırlar. PD-1 ve PD-L1 arasındaki etkileşim, periferik dokudaki T hücrelerini inhibe ederken, CTLA-4'ün genellikle immün yanıtta T-hücresi aktivasyonunu inhibe ettiği düşünülmektedir.

ICI'lerin günlük klinik uygulamaya girmesiyle birlikte, anti kanser tedavisi ile ilgili yeni bir advers olay kategorisi ortaya çıkmıştır. Geleneksel kemoterapiden farklı olarak, ICI'ler, sağlıklı dokuları ve organları hedef alan bağışıklık sisteminin spesifik olmayan aktivasyonu nedeniyle, otoimmün patogenezli advers olaya (irAE'ler) yol açabilir. İnfluenza aşısının, ICI tedavisindeki kanser hastalarında irAE insidansını artırabileceğine dair bir kaygı bulunmaktadır. İnfluenza aşısının güvenliğine ilişkin yürütülen bir çalışmada anti-PD-1 monoklonal antikorları alan 23 hastadan 6'sında (%26,1) influenza aşısının uygulanmasından sonra ensefalit (%8,7) ve nöropati (%4.3) gelişmiştir.

Bununla birlikte, kanser hastalarının influenza enfeksiyonuna bağlı komplikasyonlar geliştirme riski daha yüksektir ve aşılama en önemli tedavidir. Kemoterapi uygulanan kanser hastalarında influenza aşılarına ilişkin bir Cochrane incelemesi, influenza aşısı ile daha düşük mortalite ve enfeksiyon görüldüğünü saptamıştır.

Bu sistematik derlemenin amacı, ICI kullanan kanser hastalarında influenza aşısının güvenliliğini ve etkililiğini değerlendiren mevcut verileri özetlemek ve tartışmaktır.

Bu sistematik derlemeye, ICI kullanan kanser hastalarında grip aşısının güvenliliği ve etkililiğine ilişkin verileri bildiren çalışmalar dahil edilmiştir. Her çalışmadan çalışma tasarımı, aşı tipi, aşılı hasta sayısı, aşılı hastalarda ICI ile ilgili AE'lerin (irAE'lerin) görülme sıklığı ve şiddeti, aşıyla ilgili ciddi AE insidansı, aşılanmamış hasta sayısı ile aşılı aşısız hastalar arasındaki sonuç farklılıklarına ilişkin bilgiler toplanmıştır. Aşılanmış hastalarda bağışıklıkla ilgili advers olay havuzlanmış oranını elde etmek için sadece tanımlayıcı istatistik uygulanmıştır.

Sırasıyla toplam 1124 ve 986 aşılanmış hasta için, ICI kullanan kanser hastalarında influenza aşısının güvenliliğini değerlendiren 10 çalışma ve etkililiğini değerlendiren 8 çalışma saptanmıştır. Çoğu hasta melanom veya akciğer kanseri için yalnızca bir anti-PD-1 tedavisi görmektedir. Aşıya bağlı ciddi toksisite bildirilmemiştir. Herhangi bir derecedeki ir-AE havuzlanmış insidansı %28.9 bulunmuştur. Derece 3-4 insidansını belirten 6 çalışmada havuzlanmış insidans %7.5'dir. Derece 5 toksisite bildirilmemiştir. Sonlanım noktalarının ve veri toplanma biçiminin heterojenliği nedeniyle etkililik sonuçlarını bildiren çalışmalarda havuzlanmış tanımlayıcı analiz yapılamamıştır. Bununla birlikte, 8 etkililik çalışmasının yedisi influenza aşısının pozitif etkililik sonuçlarını bildirmiştir.

Sonuç olarak bu sistematik derlemenin sonuçları, ICI kullanan kanser hastalarında influenza aşısının güvenliliğini ve etkililiğini desteklemektedir. Bu sonuçlar özellikle SARS-CoV-2 pandemisi bağlamında önemlidir.

Medikaynak Referanslar

Spagnolo, F, Boutros, A, Croce, E, et al. Influenza vaccination in cancer patients receiving immune checkpoint inhibitors: A systematic review. Eur J Clin Invest. 2021; 51:e13604. https://doi.org/10.1111/eci.13604

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler