Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Bilişsel bozukluk, multipl sklerozun (MS) sıklıkla iş, okul devamlılığı ve diğer günlük yaşam aktiviteleri için bir engel oluşturan ve klinik izole veya radyolojik izole sendromlu hastalarda bile, hastalığın erken döneminde ortaya çıkabilen önemli bir klinik semptomudur. Son zamanlarda yapılan çalışmalar, MS'te hem nöronal dejenerasyon hem de merkezi enflamasyonun, merkezi sinir sisteminde (MSS) nöropatolojik hasar oluşturduğunu önermektedir. MS ile ilişkili nörodejenerasyonda, oksidatif stres rol oynar. Daha önce yapılan bir çalışmada, NO'nun oksidan metabolitleri olan nitrit ve nitratın, MS'li hastaların beyin omurilik sıvılarında (BOS) yükseldiği gösterilmiştir. Fazla NO üretimi, MS ile ilişkili lezyon oluşumuna ve nöronal kayba neden olur. Japonya’dan araştırmacılar, MS'in erken safhasındaki nitrit - nitrat seviyeleri ile MSS hasarı arasındaki ilişkiyi daha iyi anlamak için, erken evre hastalığı olan hastalarda bilişsel bozukluk ve BOS nitrit-nitrat seviyeleri arasındaki ilişkiyi araştırdılar.

Araştırmacılar çalışmalarına, 2010 McDonald kriterlerine göre relapsing-remitting MS tanısı alan toplam 23 hastayı dahil ettiler. Katılımcıların hepsi, klinik başlangıçlarından 2 yıl geçmiş ve en son kortikosteroid tedavisi veya akut alevlenme zamanından sonra 3 aydan uzun süredir remisyonda olan hastalardı. BOS örneklerinin toplanması sırasında hiç bir hasta hastalık modifiye edici tedavi almıyordu. Depresyon dahil olmak üzere diğer otoimmün veya psikiyatrik hastalıkları olan hastalar çalışmaya alınmadı. BOS nitrit-nitrat düzeyleri, bir nitrat / nitrit kolorimetrik test kiti kullanılarak protokole göre ölçüldü. Bilişsel işlev, Wechsler Adult Intelligence Scale, 3rd edition (WAIS-III), (WAIS-III) Japonca versiyonu kullanarak değerlendirildi. Sözel kavrama (VC), algısal organizasyon (PO), aktif hafıza (working memory - WM) ve işleme hızı (processing speed - PS) endeksleri, tam ölçekli IQ (FSIQ), sözlü IQ (VIQ) ve performans IQ (PIQ) puanları, kılavuzun standart talimatlarına göre 14 alt testten üretildi. Kılavuza göre, 80 puanın altında bir FSIQ Skoru sınırda veya anormal bilişsel işlev olarak tanımlandı.

Araştırmacılar 23 hastanın 9'unda (% 39) FSIQ’nun 80 puanın altında olduğunu buldular ve bunları bozulmuş biliş grubuna dahil ettiler. Kalan 14 hasta normal biliş grubuna alındı. Bozulmuş ve normal biliş grupları arasında yaş, eğitim, cinsiyet oranı, EDSS Skoru veya hastalık süresi bakımından anlamlı bir farklılık yoktu. Gruplar arasında BOS parametrelerinde de fark yoktu. IQ Skorları ve WAIS-III İndeks Skorları, bozulmuş biliş grubunda normal biliş grubuna göre anlamlı derecede daha düşüktü. BOS nitrit-nitrat seviyeleri bozulmuş biliş grubunda normal biliş grubuna göre anlamlı şekilde daha yüksekti ve VIQ ve PIQ skorları ile, diğer dört indeks gibi ters korelasyon gösteriyordu. Çoklu regresyon analizlerinde, PS'nin BOS nitrit-nitrat seviyeleri ile anlamlı korelasyona sahip olduğunu ortaya kondu.

Medikaynak Referanslar

Okada K, Kobata M, Sennari Y, et al. Levels of nitric oxide metabolites in cerebrospinal fluid correlate with cognitive impairment in early stage multiple sclerosis, J Neurol Neurosurg Psychiatry 2017 ;0:1–2.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler