Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

COVID-19'un potansiyel nörolojik komplikasyonları ile ilgili endişeler, özellikle küçük seriler halinde giderek daha fazla rapor edilmekle birlikte daha büyük çalışmalar hem coğrafya hem de uzmanlık açısından sınırlı kalmıştır. Araştırmacılar klinik sendromların kapsamlı karakterizasyonunun, potansiyel tedavilerin rasyonel seçimine ve değerlendirilmesine olanak sağlamak için çok önemli olduğunu ifade etmişlerdir.

Yapılan bu çalışmanın amacı, Birleşik Krallık'ta beyni etkileyen COVID-19 komplikasyonlarının genişliğini araştırmak olarak bildirilmiştir. Salgının üstel aşamasında, araştırmacılar, İngiliz Nörologlar Derneği (ABN), İngiliz İnme Hekimleri Derneği (BASP) ve Kraliyet Psikiyatristler Koleji'nden (RCPsych) oluşan ve nöroloji, felç ve felçleri temsil eden, İngiltere'nin psikiyatri ve yoğun bakımda önde gelen sinirbilim kurumlarının yelpazesinde güvenli hızlı yanıt vaka raporu bildirim portallarından oluşan bir çevrimiçi ağ geliştirdiklerini belirtmişlerdir. COVID-19 ile ilişkili geniş klinik sendromlar, serebrovasküler bir olay (beyin parankimini veya subaraknoid boşluğu içeren akut iskemik, hemorajik veya trombotik vasküler olay olarak tanımlanır), zihinsel durum değişikliği, periferik nöroloji veya diğerleri olarak sınıflandırılmıştır. Çalışmada hekimler vakaları ileriye dönük olarak bildirmeye teşvik edilmiş ve son vakaların, onaylanmış bir kabul tarihi veya ilk klinik değerlendirme verildiğinde geriye dönük olarak bildirilmesine izin vererek bildirim portalları mevcut olmadan önce meydana gelen vakaların tanımlanmasına izin verilmiştir. Toplanan veriler, Birleşik Krallık Hükümeti halk sağlığı organları tarafından bildirildiği üzere genel COVID-19 vakalarının coğrafi, demografik ve zamansal sunumuyla karşılaştırılmış olup ABN portalı 2 Nisan 2020'de, BASP portalı 3 Nisan 2020'de ve RCPsych portalı da 21 Nisan 2020'de açılmıştır.

Uzmanlar arası sürveyans çalışması

Araştırmacılar bu rapor için veri kilidinin 26 Nisan 2020 olduğunu, bu dönemde, platformların Birleşik Krallık'taki klinisyenler tarafından klinik vaka tanımlarını karşılayan 153 benzersiz vakanın bildirimini aldığını ve Birleşik Krallık Hükümetinin halk sağlığı kuruluşlarından alınan genel COVID-19 verilerine benzer rapor edilen vakalarda katlanarak artış olduğunu belirtmişlerdir. Çalışmanın medyan hasta yaşı 71 olarak bildirilmiş olup 153 hastadan 125'i için eksiksiz klinik veri setleri mevcut olduğu bildirilmiştir. Araştırmacılar 125 hastadan 77'sinin serebrovasküler bir olay ile başvurduğunu, 57'sinde iskemik inme, dokuzunda intraserebral hemoraji ve bir CNS vasküliti olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca belirtilmemiş ensefalopatili dokuz hasta ve ensefalitli yedi hastadan oluşan 125 hastadan 39'unun değişmiş zihinsel durumla başvurduğu bildirilmiştir. Ruhsal durumu değişmiş kalan 23 hasta, bildirim yapan psikiyatrist veya nöropsikiyatrist tarafından sınıflandırılan psikiyatrik tanılar için klinik vaka tanımlarını yerine getirmiş ve bunlardan 21'inin yeni tanılar olduğu belirtilmiştir.

Nöropsikiyatrik bozukluğu olan 23 hastanın 10'unda yeni başlangıçlı psikoz, altısında nörobilişsel (demans benzeri) sendrom ve dördünde duygusal bozukluk olmakla birlikte mental durumu değişmiş 37 hastanın 18'i 60 yaşın altında ve 19'u 60 yaşın üzerindeyken, serebrovasküler olayları olan 74 hastanın 13'ü 60 yaşın üzerinde 61 hastaya karşı 60 yaşın altında olduğu gözlemlenmiştir. Araştırmacılar bildikleri kadarıyla bu çalışmanın, COVID-19'un akut nörolojik ve psikiyatrik komplikasyonlarının ülke çapındaki ilk, uzmanlar arası sürveyans çalışması olduğunu ve değişen zihinsel durumun, ensefalopati veya ensefalit ve sıklıkla daha genç hastalarda ortaya çıkan birincil psikiyatrik tanılardan oluşan ikinci en yaygın sunum olduğunu ifade etmişlerdir. Yapılan bu çalışma, COVID-19 nörobilim araştırması ve sağlık politikasındaki acil adımları bilgilendirmek için klinisyenler, araştırmacılar ve fon sağlayıcıların acilen ihtiyaç duyduğu değerli ve zamanında veriler sağlamaktadır.

Medikaynak Referanslar

Varatharaj A, Thomas N, Ellul MA, Davies NWS, Pollak TA, Tenorio EL, Sultan M, Easton A, Breen G, Zandi M, Coles JP, Manji H, Al-Shahi Salman R, Menon DK, Nicholson TR, Benjamin LA, Carson A, Smith C, Turner MR, Solomon T, Kneen R, Pett SL, Galea I, Thomas RH, Michael BD; CoroNerve Study Group. Neurological and neuropsychiatric complications of COVID-19 in 153 patients: a UK-wide surveillance study. Lancet Psychiatry. 2020 Oct;7(10):875-882. doi: 10.1016/S2215-0366(20)30287-X. Epub 2020 Jun 25. Erratum in: Lancet Psychiatry. 2020 Jul 14;: PMID: 32593341; PMCID: PMC7316461.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler