Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Küresel COVID-19 salgını, 1.8 milyondan fazla ölümle 83 milyondan fazla doğrulanmış vakayla sonuçlanmış olmasına karşın COVID-19'un uzun vadeli sağlık sonuçları büyük ölçüde belirsizliğini korumaktadır. Yapılan bu çalışmanın amacı, hastaneden taburcu edilmiş COVID-19 hastalarının uzun vadeli sağlık sonuçlarını tanımlamak ve ilişkili risk faktörlerini, özellikle hastalık şiddetini araştırmak olarak açıklanmıştır.

Araştırmacılar 7 Ocak 2020 ile 29 Mayıs 2020 tarihleri ​​arasında Jin Yin-tan Hastanesinden taburcu edilen doğrulanmış COVID-19 hastalarının çift yönlü bir kohort çalışmasını yaptıklarını bildirmişlerdir. Takipten önce ölen hastalar, takip edilecek hastalar psikotik bozukluklar, bunama veya hastaneye yeniden yatış, eşlik eden osteoartropati nedeniyle serbestçe hareket edemeyenler veya inme veya pulmoner emboli gibi hastalıklar nedeniyle taburcu olmadan önce veya sonra hareketsiz kalanlar, katılmayı reddedenler, temasa geçilemeyen ve Wuhan dışında ya da huzurevlerinde yaşayanların çalışmada hariç tutulduğu bildirilmiştir. Çalışmada tüm hastalarla, semptomların ve sağlıkla ilişkili yaşam kalitesinin değerlendirilmesi için bir dizi anket ile görüşülmüş olmakla birlikte fizik muayene ve 6 dakikalık yürüme testi ve kan testleri yapılmıştır. Hastanede kaldıkları süre boyunca en yüksek yedi kategori ölçeğine göre 3, 4 ve 5-6 olmak üzere hastaları örneklemek, solunum fonksiyon testi, yüksek çözünürlüklü göğüs BT'si ve ultrasonografi almak için tabakalı örnekleme prosedürü uygulanmıştır.

Çin'deki katılan hastalardan, şiddetli akut solunum sendromu koronavirüs 2 antikor testleri alındığı bildirilmiştir. Hastalık şiddeti ve uzun vadeli sağlık sonuçları arasındaki ilişkiyi değerlendirmek için çok değişkenli ayarlanmış doğrusal veya lojistik regresyon modelleri kullanılmıştır. Araştırmacılar çalışmaya toplamda, 736'sı çıkarıldıktan sonra COVID-19 ile taburcu edilen 2469 hastadan 1733'ünün kaydedildiğini belirtmişlerdir. Çalışmada hastaların medyan yaşının 57 yıl ve 897'sinin erkek olduğu bildirilmiştir. Takip çalışması 16 Haziran'dan 3 Eylül 2020'ye kadar yapılmış olmakla birlikte semptom başlangıcından sonraki medyan takip süresinin 186 gün olduğu belirtilmiştir.

Uzayan COVID etkileri

Araştırmacılar yorgunluk veya kas güçsüzlüğü ve uyku güçlüklerinin en yaygın semptomlar olduğunu ve hastaların %23'ünde anksiyete veya depresyon bildirildiğini ifade etmişlerdir. Normal aralığın alt sınırından daha az olan medyan 6 dakikalık yürüme mesafesinin oranlarının, şiddet ölçeği 3'tekiler için %24, şiddet ölçeği 4 için %22 ve şiddet ölçeği 5-6 için %29 olduğu gözlemlenmiştir. Difüzyon bozukluğu olan hastaların karşılık gelen oranlarının, şiddet ölçeği 3 için %22, ölçek 4 için %29 ve ölçek 5-6 için %56 olduğu ve medyan BT skorlarının, şiddet ölçeği 3 için 3, ölçek 4 için 4 ve 5-6 ölçeği için 5 olduğu bildirilmiştir. Çok değişkenli ayarlamadan sonra, hastalar ölçek 4'e karşı ölçek 3 için bir olasılık oranı (OR) 1,61 ve ölçek 5-6 için 4,60 ve difüzyon bozukluğu için ölçek 3 göstermiştir. Takipte test edilen kan antikorlarına sahip 94 hastadan, nötralize edici antikorların seropozitifliği ve medyan titrelerinin, akut faza kıyasla önemli ölçüde daha düşük olduğu gözlemlenmiştir. Çalışmada akut böbrek hasarı olmayan ve tahmini glomerüler filtrasyon hızı (eGFR) olan 822 katılımcının 107'sinde akut fazda 1,73 m2 veya daha fazla 90 mL / dk, takipte 1,73 m2 başına 90 mL / dk'dan daha az eGFR'ye sahip olduğu bildirilmiştir. Uzmanlar akut enfeksiyondan 6 ay sonra, COVID-19'dan kurtulanların esas olarak yorgunluk veya kas güçsüzlüğü, uyku güçlükleri ve anksiyete veya depresyondan rahatsız olduklarını gözlemlemişlerdir. Hastanede kaldıkları süre boyunca daha ağır hasta olan hastalar, daha şiddetli bozulmuş pulmoner difüzyon kapasitelerine ve anormal göğüs görüntüleme belirtilerine sahip olmakla birlikte araştırmacılar uzun vadeli iyileşme müdahalesi için ana hedef popülasyon olduklarını belirtmişlerdir.

Medikaynak Referanslar

Huang C, Huang L, Wang Y, Li X, Ren L, Gu X, Kang L, Guo L, Liu M, Zhou X, Luo J, Huang Z, Tu S, Zhao Y, Chen L, Xu D, Li Y, Li C, Peng L, Li Y, Xie W, Cui D, Shang L, Fan G, Xu J, Wang G, Wang Y, Zhong J, Wang C, Wang J, Zhang D, Cao B. 6-month consequences of COVID-19 in patients discharged from hospital: a cohort study. Lancet. 2021 Jan 16;397(10270):220-232. doi: 10.1016/S0140-6736(20)32656-8. Epub 2021 Jan 8. PMID: 33428867; PMCID: PMC7833295.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler