Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Akciğer kanseri dünyada en yaygın görülen kanser tipi ve kanser sebepli ölümlerde de yine 1 numarada yer alıyor. Çoğunlukla geç evrelerde teşhis edilebilen bu kanser tipinde erken tanı ve sonrasında yapılacak olan küratif rezeksiyonun hastanın sağkalımı üzerine pozitif etkileri daha önceden yapılmış olan birçok çalışma ile gösterilmişti. Ancak küratif rezeksiyon sonrasında bir grup hastada erken dönemde hastalık tekrarlayabilmektedir. Bunun sebepleri Güney Kore merkezli bir çalışma ile araştırıldı.

Pusan Ulusal Üniversite Hastanesi’nde yapılan çalışmada 2006 ile 2011 yılları arasında tedavi görmüş olan hastalar geriye dönük olarak incelendi. Çalışmaya patolojik evresi I veya II olan hastalar dahil edildi. Bu erken evre KHDAK hastalarında rezeksiyon sonrası lokal veya uzak rekürrensin sebepleri araştırıldı.

Çalışmaya dahil edilen 249 erken evre KHDAK hastasının 180’i evre I, 69’u ise evre II hastalığa sahipti. Çok değişkenli analiz kullanılarak bu hastalardaki rekürrensin sebepleri incelendiğinde, visseral plevral infüzyon(VPİ) (p=0.018) ve PET görüntülemedeki SUV değerinin >4.5 olması (p=0.037) 5 yıllık toplam rekürrens riski ile ilişkili bulundu. Tek değişkenli analizde ise sadece VPİ tek başına bir risk faktörü olarak göze çarptı. Evre I hastalarda yapılan alt grup analizinde ise erkek cinsiyet, VPİ ve rezeksiyon marjininin pozitif olması 5 yıllık rekürrens ile istatistiksel açıdan anlamlı bir şekilde ilişkili bulundu.

Sonuç olarak VPİ bulunması ve PET’teki SUV değerinin >4.5 olması, erken evre KHDAK hastalarında postoperatif rekürrens riskini arttırmaktadır. Bu faktörlerin tespit edildiği hastalarda adjuvan tedavide daha etkili ajanlar tercih edilmelidir.

Medikaynak Referanslar

  Lee SH et al. Predictors of Recurrence after Curative Resection in Patients with Early-Stage Non-Small Cell Lung Cancer. Tuberc Respir Dis (Seoul). 2015 Oct;78(4):341-8.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler