Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Kutanöz melanom cilt kanserine bağlı ölümlerin %75'ine neden olmakla birlikte insidans son on yılda dünya çapında artmaktadır. Bu eğilim Amerika Birleşik Devletleri'nde de görülmektedir ve tahmini 96.480 yeni melanom vakası ile birlikte 2019'da 7200'den fazla ölüm öngörülnüştür. Melanom hastaları için birkaç hedefe yönelik ve bağışıklık temelli tedavinin geliştirilmesine rağmen, prognoz genel olarak evre III hastalar için oldukça heterojendir ve 5 yıllık sağkalım oranları AJCC 8. baskı evre IIIA ila IIID hastaları için sırasıyla %93-32 arasında değişmektedir. Bu sağkalım istatistikleri, yüksek nüks riski taşıyan hastaları tanımlamak için daha iyi prognostik belirteçlere duyulan ihtiyacı vurgulamaktadır.

Araştırmacılar adjuvan tedavilerin tüm evre III hastalar için onaylandığından, düşük relaps riski olan hastaları aşırı tedavi etme potansiyeline sahip olduğunu belirtmektedirler. Yapılan çoğu çalışmada öncelikli olarak polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) metodolojileri kullanılmasına rağmen, dolaşımdaki tümör hücreleri (CTC) otuz yılı aşkın bir süredir çalışılmaktadır. Bu çalışmaların bazıları, dolaşımdaki tümör hücresi varlığının prognostik bir öneme sahip olduğunu kanıtlamış olsa da, kullanılan çeşitli yöntemler ve standardizasyon eksikliği, dolaşımdaki tümör hücrelerinin klinikte bir melanom biyomarkeri olarak kullanılmasını engellemiştir. Yarı otomatik CellSearch® sisteminin (Menarini Silicon Biosystems), metastatik meme, kolon ve prostat kanserlerinde dolaşımdaki tümör hücresi tespitini yapmak için standartlaştırılmış, FDA onaylı bir metodoloji olduğu ifade edilmiştir. CellSearch CTC Assay®, katı tümörü olan çeşitli hastalar için kapsamlı bir şekilde çalışılmış olmasına rağmen, bugüne kadar, yakın zamanda geliştirilen melanom-spesifik CellSearch CTC Assay® kullanan melanom hastalarında dolaşımdaki tümör hücrelerinin prognostik önemi üzerine sadece üç çalışma rapor edilmiştir ve bu çalışmalar sadece evre IV hastaları kapsamıştır. Yapılan bu çalışmanın amacını araştırmacılar evre III melanomda CTC'lerin erken relaps ile ilişkili olup olmadığını belirlemek olarak açıklamışlardır.

Lenf nod pozitif melanom hastalarında kullanılan sıvı biyopsi tekniği

Yapılan çalışmada araştırmacılar evre III melanomlu 243 hasta için klinik ilk başvuruda CTC'leri prospektif olarak değerlendirerek CTC'lerin CellSearch Sistemi kullanılarak ölçüldüğünü belirtmişlerdir. Ayrıca bir veya daha fazla başlangıç ​​CTC'si olan hastalar ile CTC'si olmayanlar arasında nükssüz sağkalım (RFS) karşılaştırılmış ve CTC’lerin RFS ile ilişkisini kurmak için log-rank testi ve Cox regresyon analizi uygulanmıştır. Çalışmada 243 hastanın 90'ında en az bir başlangıç ​​CTC saptanmış olup 45, 67, 118 ve 13 hastanın sırasıyla evre IIIA, IIIB, IIIC veya IIID olduğu belirtilmiş olmakla birlikte CTC tespitinin, alt istasyon veya primer tümör özellikleri ile ilişkili olmadığı açıklanmıştır. Çok değişkenli analiz, bas1 başlangıç ​​CTC'sinin saptanmasının, 6 aylık RFS'nin azalması ile anlamlı derecede ilişkili olduğunu göstermiştir.

Araştırmacılar bu çalışmanın önemli olduğuna inandıklarını çünkü bilgilerine göre bu, dolaşımdaki tümör hücresi tanımlamasının altı ay içinde nüksü öngördüğünü göstermek için yarı otomatik bir sıvı biyopsi tekniği kullanan düğüm pozitif melanom hastalarının yayınlanmış ilk çalışması olduğunu belirtmişlerdir. Bu çalışmadan elde edilen veriler, adjuvan sistemik tedavi için optimal adayların belirlenmesine yardımcı olmak üzere ileride sıvı biyopsi tekniklerinin takibi için destek sağlamaktadır. Mevcut uygulamada, düğüm pozitif melanomlu hastalar için adjuvan sistemik tedavi konusunda açık bir fikir birliği olmadığından dolaşımdaki tümör hücreleri ve erken nüks hakkındaki bilgi, adjuvan tedavilerin gelecekteki klinik deneyleri ve en yüksek nüks risk taşıyan hastalarda gelişmiş görüntüleme için bir temel sağlamaktadır. Ayrıca araştırmacılar tarafından bu çalışmanın diğer güçlü yanları arasında, nispeten yüksek sayıda (243) node-pozitif melanom hastasını içeren düzenli hasta takibi ile prospektif bir çalışma olduğu belirtilmiştir.

Medikaynak Referanslar

Lucci A, Hall CS, Patel SP, et al. Circulating Tumor Cells and Early Relapse in Node-positive Melanoma. Clin Cancer Res. 2020;26(8):1886–1895. doi:10.1158/1078-0432.CCR-19-2670

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler