Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Yapılan çalışmalar kalıtsal faktörlerin, kanser geliştirme riskinde anahtar rol oynadığını göstermiştir. Bir germ hattı yatkınlığının belirlenmesi, etkilenen hastalar ve yakın akrabaları için tedavi kararları, risk azaltıcı müdahaleler, kanser taraması ve germ hattı testleri için önemli çıkarımlara sahip olabilmektedir. Önceki çalışmalar meme, prostat ve kolorektal kanserli hastalarda germ hattı kanser yatkınlığının prevalansını tahmin etmiştir. Bununla birlikte bilim insanları, bu tahminlerin çoğunun, kayıt popülasyonlarından, genetik test şirketlerinden ve yüksek riskli kanser kliniklerinden alınmış olduğunu ve muhtemelen bir sevk ve tespit önyargısı yarattığını belirtmişlerdir. Genetik test için seçim, geleneksel olarak kanserin patolojik özelliklerine, tanı yaşına, ailede kanser geçmişine ve klinik uygulama kılavuzlarında belirtilen diğer faktörlere dayandırılmıştır. Çok az çalışma, uygulama kılavuzlarına göre seçilmemiş kanserli hastalarda germ hattı bulgularının prevalansını karşılaştırmıştır. Araştırmacılar genetik test için daha geleneksel seçim yaklaşımlarına kıyasla, kalıtsal germ hattı varyantları için geniş tabanlı testin kanser hastalarında etkisinin ne olduğunun belirsizliğini koruduğunu belirtmişlerdir.

Semptomatik bir probandda germ hattı kanser yatkınlığı sendromunun tanımlanmasından sonra, hastalıksız akrabalarda kademeli aile varyant testi (FVT), genetik olarak hedeflenmiş birincil hastalık önleme fırsatı sağlamaktadır. Kademeli FVT alımının derecesi, genetik test programlarının maliyet etkinliğini önemli ölçüde etkilemekle birlikte, maliyeti büyük olasılıkla önemli bir engel teşkil ederek, alımı düşük kalmaktadır. Yapılan bu çalışmanın amacı, geniş bir evrensel test stratejisi ile saptanan kalıtsal duyarlılık genlerinde patojenik ve olası patojenik germ hattı varyantlarının (PGV'ler) artan verimine göre klinik kılavuzlara dayalı hedeflenen bir strateji ile karşılaştırıldığında geniş bir evrensel test stratejisi, evrensel genetik testin klinik yönetimle ilişkisi ve ücretsiz olarak sunulduğunda FVT kademeli olarak uygulanacak ailelerin oranının incelenmesi olarak açıklanmıştır.

Kılavuzlara dayalı hedeflenen testin öngörülen verimi

Bu ileriye dönük, çok merkezli kohort çalışmasında, Mayo Clinic kanser merkezlerinde ve 1 Nisan 2018 ile 31 Mart 2020 arasında bir toplum muayenehanesinde tedavi gören solid tümörlü hastalar arasındaki germ hattı genetik değişiklikleri değerlendirilmiştir. Hastaların kanser türü, hastalık evresi, ailede kanser öyküsü, etnik köken veya yaşa göre seçilmediği bildirilmiş olup 80'den fazla gen yeni nesil sekanslama platformu kullanılarak germ hattı testine tabi tutulmuştur. Bu çalışma Mayo Clinic Kurumsal İnceleme Kurulu tarafından onaylanmıştır. Çalışmada toplam 2984 hasta incelenmiş olup 282 orta ve yüksek penetranslı kansere yatkınlık geni dahil olmak üzere 397 hastada patojenik germ hattı varyantları bulunmuştur. Araştırmacılar 1415 hastada belirsiz önemi olan varyantlar bulunduğunu ve toplam 192 hastanın, fenotip veya aile öyküsüne dayalı test kriterleri ile tespit edilemeyecek artan klinik olarak eyleme geçirilebilir bulgulara sahip olduğunu belirtmişlerdir. Yüksek penetranslı PGV'ye sahip olanlardan 42 hastanın, bulguya göre tedavilerinde modifikasyonlar bulunmakla birlikte sadece genç yaşta tanı PGV varlığı ile ilişkilendirilmiştir. PGV'si olan yalnızca 70 hastanın aile üyeleri, ücretsiz kademeli FVT geçirmiştir. Bu ileriye dönük, çok merkezli kohort çalışması, solid tümör kanserli hastalar arasında evrensel multigen panel testinin, kılavuzlara dayalı hedeflenen testin öngörülen verimine göre kalıtımsal varyantların daha fazla saptanmasıyla ilişkili olduğunu bulmuştur. Araştırmacılar yüksek penetrans varyantlarına sahip hastaların yaklaşık %30'unun tedavilerinde modifikasyonlar olduğunu ve basamaklı FVT alımının, ücretsiz olarak sunulmasına rağmen düşük olduğunu belirtmişlerdir.

Medikaynak Referanslar

Samadder NJ, Riegert-Johnson D, Boardman L, Rhodes D, Wick M, Okuno S, Kunze KL, Golafshar M, Uson PLS Jr, Mountjoy L, Ertz-Archambault N, Patel N, Rodriguez EA, Lizaola-Mayo B, Lehrer M, Thorpe CS, Yu NY, Esplin ED, Nussbaum RL, Sharp RR, Azevedo C, Klint M, Hager M, Macklin-Mantia S, Bryce AH, Bekaii-Saab TS, Sekulic A, Stewart KA. Comparison of Universal Genetic Testing vs Guideline-Directed Targeted Testing for Patients With Hereditary Cancer Syndrome. JAMA Oncol. 2020 Oct 30:e206252. doi: 10.1001/jamaoncol.2020.6252. Epub ahead of print. PMID: 33126242; PMCID: PMC7600058.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler