Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm meme kanseri vakalarının %7'sinden azı, 40 yaşın altındaki kadınlarda teşhis edilmektedir. Ancak, genç yaş, meme kanserli hastalarda bağımsız bir negatif prognostik faktör olarak tanımlanmıştır. Ayrıca, yaşlı hastalarla karşılaştırıldığında, 40 yaşın altındaki meme kanseri hastalarında, hormon reseptörü negatif tümörlerin sıklığı, agresif tümör özellikleri, gelişmiş TNM evrelemesi ve kötü klinik sonuç artışı görülmüştür.

Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) sıklıkla yüksek riskli hastalarda, yoğun meme dokusundaki hastalarda ve 40 yaşın altındaki hastalarda hastalık değerlendirme kapsamı için tamamlayıcı bir yöntem olarak kullanılır. MRG, tümörün değerlendirilmesinde ve multifokal ve çok merkezli hastalıkların tespit edilmesinde, her ikisi de meme kanserinin lokal evrelemesinde ve tedavi planlamasında önemli bir rol oynayan mamografi ve ultrasonla karşılaştırıldığında daha fazla doğruluk göstermiştir. Preoperatif meme MRG'nin meme kanseri tanısı alan genç kadınların önemli bir kısmında cerrahi tedaviyi etkilediği gösterilmiştir. Bununla birlikte, preoperatif MRG özelliklerinin bu belirli popülasyondaki prognostik önemi daha önce değerlendirilmemiştir.

Genç Hastalarda MRG Önemli

Bu nedenle, bu alanda yapılan yeni bir çalışmanın amacı 40 yaşın altındaki meme kanseri hastalarında preoperatif MRG bulgularının prognostik değerini değerlendirmek olarak belirlendi. Gerçekleştirilen retrospektif, tek merkezli çalışma ile 2008-2012 yılları arasında invaziv meme kanseri tanısı almış 40 yaş altı 92 kadın değerlendirildi. Bu hastalara aynı kurumda tedavi ve takip öncesi meme MRG uygulandı. Kaplan-Meier sağkalım eğrileri genel sağkalımı analiz etmek için, farklı grupları karşılaştırmak için kullanılan log-rank testi ile kullanıldı. Tehlike oranlarını (HR) %95 güven aralığı (%95 CI) değerleriyle tahmin etmek için ise Cox regresyon analizi kullanıldı. Çalışmadaki hastaların ortalama yaşı 34’tü (aralık: 25-39 yıl) ve ortalama tümör boyutu maksimum boyutta 3.9 cm idi (aralık: 0.7-10.5 cm). Hastaların 21'inde (%22.8) nüks görüldü ve 15 (%16.3) hastada ortalama 5.4 ± 1.9 yıl takip süresi boyunca hayatta kalamadı. Daha kötü genel sağkalım ile ilişkili MRG bulguları, tümör büyüklüğü 5 cm’den büyük olması (HR: 5.404;% 95 CI: 1.922-15.198; p = 0.017), kitlesel olmayan bir gelişmenin varlığı (HR: 3.730;% 95 CI: 1.274-10.922; p = 0.016) ve multifokal tümör (HR: 3.618;% 95 CI: 1.151-11.369; p = 0.028) varlığıydı.

Araştırmacılar sonuç olarak, daha büyük tümör boyutu, NME ve multifokal tümörler de dahil olmak üzere daha geniş bir hastalığa işaret eden MRG bulgularının, cerrahi sonrası patolojik incelemeye bakılmaksızın, genç meme kanserli hastalar kohortumuzdaki genel sağkalım ile ilişkili olduğunu tespit ettiler.

Medikaynak Referanslar

Bitencourt AGV et al. Prognostic significance of preoperative MRI findings in young patients with breast cancer. Sci Rep. 2019 Feb 28;9(1):3106.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler