Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Helicobacter pylori farelerde immün kontrol noktası inhibitörlerinin etkinliğini azaltmaktadır ve küçük hücreli olmayan akciğer (KHDAK) kanseri hastalarında immün kontrol noktası inhibitörlerinin etkili yanıtını azalttığı ortaya koyulmuştur.Kanıtlara göre, H. Pylori çeşitli mekanizmalarla kronik enfeksiyona yol açacak şekilde immün sistem fonksiyonlarını baskılamaktadır ve H. Pylori ile enfekte hastalarda immün kontrol noktası inhibitörlerine bağlı antitümör immün yanıtlar enfekte olmayan hastalara kıyasla daha az olabilmektedir.

İlk bulgulara göre, mide mikrobiotası kanser immünoterapilerine yanıtı etkilemektedir ve KHDAK hastalarında kanser immünoterapisini kişiselleştirmek için H. Pylori serolojisi kullanılabilir. Dr. Velin ve meslektaşları H. Pylori enfeksiyonlu kolon kanseri ve melanoma fare modellerinde immün kontrol noktası inhibitörleri veya aşı temelli immünoterapilerin tümör yükü enfekte olmayan farelere kıyasla düşürmekte etkili olup olmadığını değerlendirmişlerdir.

Antisitotoksik T-lenfosit-ilişkili protein 4 ve/veya programlanmış ölüm ligandı 1 (PD-1) veya anti-kanser aşı tedavileri gerçekleştirilen enfekte olmamış farelerin tümör yükleri enfekte olmuş farelerinkine kıyasla anlamlı oranda daha az bulunmuştu. Kanser immünoterapileriyle tedavi edilen enfekte farelerin tümörlerinde, bağırsak mikrobiyomun genel kompozisyonundan bağımsız olarak daha az sayıda aktive tümör-spesifik CD8+ T hücreleri mevcuttu. İn vitro kültür testine göre, enfekte farelerin dendritik hücrelerinde tümör spesifik CD8+ T hücre çoğalması daha düşüktü.

İki bağımsız kohortta KHDAK hastalarında H. pylori seropozitifliği ile PD-1 blokaj tedavisinin etkinliği arasındaki korelasyon incelenmiştir. Bir kohortta, H. pylori seropozitifliği anti-PD-1 tedavisinde sağkalım azalması ilişkiliydi: H. pylori seropozitif hastalarda medyan sağkalım 6.7 seronegatif hastalarda 15.4 ay idi. Başka bir kohortta, H. pylori seropozitifliği anti-PD-1 tedavisi sırasında progresyonsuz sağkalımda "belirgin" azalma ile ilişkiliydi.

Bu çalışmanın bulgularıyla ilk kez ortaya koyulduğu üzere, mide mikrobiyotası kanser immünoterapilerine yanıtı etkilemektedir ve H. pylori serolojisi kanser immünoterapi tedavisini kişisellleştirmek için güçlü bir araç olabilir. Bu bulgu, immünoterapiye yanıt vermeyen kanser hastaları için umut verici görünmektedir.

Medikaynak Referanslar

H. Pylori May Hinder Efficacy of Immune Checkpoint Inhibitors By Marilynn Larkin, July 29, 2021. https://www.medscape.com/viewarticle/955600_print

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler