Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Kanserli hastaların yönetimi ve yeni şiddetli akut solunum sendromu koronavirüs 2 (COVID-19) ile ilgili önemli sayıda kılavuz belge ve inceleme makalesi yayınlanmıştır. Bununla birlikte uzmanlar, hematolojik maligniteleri olan hastalara özgü sistematik derlemeler veya meta-analizlerin bulunmadığını ifade etmişlerdir. Bu hastaların, altta yatan hastalıkları ve aldıkları tedaviler nedeniyle yüksek derecede bağışıklığı zayıflamış oldukları kabul edilmektedir ve bu durum, bu popülasyonda COVID-19'dan kaynaklanan yüksek morbidite ve mortalite riski konusunda önemli endişelere neden olmaktadır. Öte yandan, bazı yazarlar, hematolojik maligniteleri olan bazı hastaların, zayıflatılmış bir inflamatuar yanıt nedeniyle şiddetli COVID-19 morbiditesinden "korunabileceğini öne sürmüşlerdir. COVID-19 ve Kanser Konsorsiyumu (CCC19), Birleşik Krallık Koronavirüs Kanser İzleme Projesi (UKCCMP) ve Amerikan Hematoloji Derneği (ASH) Araştırma İşbirliği dahil olmak üzere bu ve diğer soruları yanıtlamak için kohort ve kayıt çalışmaları ortaya çıkmıştır. Bilim insanları hızla gelişen literatür ve hematolojik maligniteli hastalardaki genel sınırlı veriler göz önüne alındığında, COVID-19 ile ilgili risklerin daha kesin tahminlerini elde etmek için verilerin toplanmasının, klinik karar verme sürecini bilgilendirmek için gerekli olduğunu vurgulamışlardır. Yapılan bu çalışmanın amacı, hematolojik malignitesi ve COVID-19'u olan hastaların sonuçlarını (ölümler, hastaneye yatışlar ve komplikasyonlar) ölçmek için sistematik bir inceleme ve meta-analiz yapmak olarak açıklanmıştır. Çalışmada hematolojik maligniteli ve COVID-19'lu hastaların raporlarını belirlemek için 20 Ağustos 2020'ye kadar PubMed ve EMBASE'inin araştırıldığı bildirilmiştir. Çalışmaya 1 Ocak 2019'dan beri kanser ve COVID-19 hastalarının sonuçlarına ilişkin yayınlanan tüm çalışmalar dahil edilmek üzere kabul edilmiştir. Yalnızca hematolojik maligniteli hastalar (miyelodisplastik sendromlar [MDS] gibi kemik iliği yetmezliği sendromları, akut lösemiler, lenfomalar, plazma hücre diskrazileri veya miyeloproliferatif neoplazmalar [MPN'ler]) hakkında veri sağlayan çalışmalar dahil edilmiş olup araştırmacılar hem yetişkin hem de pediatrik çalışmaların da dahil edildiğini bildirmişlerdir. Çalışmada 10 hasta ile vaka raporları, vaka serileri veya kohort çalışmaları hariç tutulmuş ve yalnızca İngilizce ve Çince dil raporları dahil edilmiştir.

Yakın zamanda yapılan kanser tedavisinde ölüm riski

Çalışmanın birincil sonucu, tüm hastalar ve sadece hastanede yatan hastalar dikkate alınarak havuzlanmış bir mortalite tahmini olmakla birlikte ikincil sonuçların, hastanede yatan hastalarda yoğun bakıma kabul ve ventilasyon riskini içerdiği bildirilmiştir. Alt grup analizleri yaşa, tedavi durumuna ve malignite alt tipine göre sınıflandırılmış mortaliteyi içermiştir. Havuzlanmış yaygınlık, risk oranları (RR'ler) ve %95 güven aralıkları (CI) bir rastgele etki modeli kullanılarak hesaplanmıştır. Çalışmaya Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika'dan otuz dört yetişkin ve 5 pediyatrik çalışma (3377 hasta) dahil edilmiştir. Araştırmacılar yetişkin hastalar arasında ölüm riskinin, ağırlıklı olarak hastanede yatan bu hasta grubunda %34 olduğunu ve 60 yaş ve üzeri hastaların, 60 yaşın altındaki hastalara göre anlamlı derecede daha yüksek ölüm riskine sahip olduğunu bildirmişlerdir. Çalışmada pediyatrik hastalarda ölüm riskinin %4 ve yakın zamanda sistemik antikanser tedavisi alan hastaları tedavi almayan hastalarla karşılaştıran ölüm RR'sinin 1.17 olduğu bildirilmiştir. Hematolojik malignite ve COVID-19'u olan yetişkin hastaların, özellikle hastanede yatan hastaların, yüksek ölüm riskine sahip olduğu gözlemlenmiştir. Araştırmacılar 60 yaşındaki hastaların önemli ölçüde daha yüksek mortaliteye sahip olduklarını ve pediatrik hastaların nispeten korunaklı göründüklerini belirtmişlerdir. Sonuç olarak yakın zamanda yapılan kanser tedavisi ölüm riskini önemli ölçüde artırmıyor gibi görünmektedir.

Medikaynak Referanslar

Vijenthira A, Gong IY, Fox TA, Booth S, Cook G, Fattizzo B, Martín-Moro F, Razanamahery J, Riches JC, Zwicker J, Patell R, Vekemans MC, Scarfò L, Chatzikonstantinou T, Yildiz H, Lattenist R, Mantzaris I, Wood WA, Hicks LK. Outcomes of patients with hematologic malignancies and COVID-19: a systematic review and meta-analysis of 3377 patients. Blood. 2020 Dec 17;136(25):2881-2892. doi: 10.1182/blood.2020008824. PMID: 33113551; PMCID: PMC7746126.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler