Yandex Metrica
MENÜ
arama yap

Hemofilide Yaşam Kalitesi ve Artropatiyle İlişkisi

18 Ekim 2017

Son yıllarda hemofili tedavisinde sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi çıktıları daha fazla rol oynamaya başladı. Bu sebeple yapılan yeni bir çalışmada, Yunan hemofili hastalarında yaşam kalitesinin değerlendirilmesi ve genel popülasyonun verileriyle kıyaslanması hedeflendi. Bunun yanı sıra, artropatinin hastaların yaşam kalitesini nasıl etkileyeceği de incelendi.

Çalışmaya dahil edilmiş olan 109 yetişkin hasta sosyal işlevsellik (SF-36) ve Haem-A-QoL anketlerini tamamladılar. Artropati hem Hemofili Dünya Federasyonu klinik skoru ve Pettersson radyolojik skoru ile değerlendirildi.

Tüm Alt Ölçeklerde Bozulma Görüldü

Haem-A-QoL'nin en çok zarar gören alanları spor / boş zaman (SL) ve fiziksel sağlık (PH) bulguları olup sırasıyla ortalama puanlar 61.2 ve 42.2 olarak ölçüldü. Hastalar, özellikle rol fiziksel (RPH), bedensel ağrı (BP) ve genel sağlık (GH) alt ölçeklerinde, tüm SF-36 alanlarında toplum örnekleminden istatistiksel olarak anlamlı düşük ortalama skorlar verdiler. Haem-A-QoL alt ölçekleri arasında, SL ve PH, hem ortopedik skorlar kullanıldığında artropati şiddeti ile güçlü bir şekilde ilişkili bulundu (p <.001) ve yaşa göre ayarlandıktan sonra istatistiksel anlamlılığı korudu (p <.05).

Ortopedik durumun zayıf olması da bazı SF-36 alt ölçekleri ile negatif ilişkili gösterdi. Bununla birlikte, bu korelasyonların hiçbiri yaşa göre düzeltme yapıldıktan sonra da devam etmedi.

Bu çalışmada elde edilen sonuçlara göre Yunanistan'daki toplum verileriyle karşılaştırıldığında, hemofili olan hastalar, tüm yaşam kalitesi alt ölçeklerinde bozulma gösterdiler. Bu etki özellikle RPH, BP ve GH alt ölçeklerinde daha belirgindi. Sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi artropatiden ciddi olarak etkilenirken, esas olarak fiziksel skorların etkilendiği görüldü. Hastalığa özgü Haem-A-QoL aracının kullanımı, yaşam kalites, ve hemofilik artropati arasında ek bağlantılar yakalayabilir.

Literatür talep et

Referanslar :

Varaklioti A et al. Health-Related Quality of Life and Association With Arthropathy in Greek Patients with Hemophilia. Clin Appl Thromb Hemost. 2017 Jan 1:1076029617733041. doi: 10.1177/1076029617733041. [Epub ahead of print]

Erişkin Hemofili Hastalarında Anksiyete ve Depresyon Belirtileri Önlenebilir Mi?

13 Kasım 2018

Hemofili, duygusal stresin artmasına ilişkin bazı klinik ve psikososyal zorluklarla ilişkilidir. Bu zorluklar optimal bakım kapsamında hemofili hastalarının psikososyal sağlığına verilen önemi pekiştirerek sağlık sonuçlarına etki etmektedir Sosyodemografik (örn. Yaş, cinsiyet) ve hastalığa bağlı (örneğin şiddet) özellikler, kronik ağrı hastalarında psikolojik belirtilerde artış ile ilişkilidir ve bu da yüksek duygusal stres için potansiyel risk faktörleri olarak ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte, bu özelliklerin çok değişkenli hiyerarşik lojistik regresyon analizlerinde yaş ve eğitim gibi demografik ve hastalık şiddeti ve eklem hasarı gibi klinik değişkenler kontrol edildikten sonra belirlenmesi, klinik müdahale için sınırlı bir değere sahiptir. Anksiyete ve depresyonla ilişkili değişkenleri tanımlamak, hemofili hastalarında duygusal iyilik halini teşvik etmeyi amaçlayan önleyici müdahalelerin geliştirilmesi için bir kanıt temeli sağlayabilir.

Portekiz’de gerçekleştirilmiş olan bir çalışmada,  yetişkin hemofili A hastalarında anksiyete ve depresyon belirtilerinin varlığına bağlı olarak değiştirilebilir faktörler değerlendirilmiştir.

Daha Fazla Kanama, Daha Fazla Depresyon

Portekiz’de gerçekleştirilmiş olan kesitsel ve gözlemsel çalışmada klinik ve psikososyal değişkenlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya hemofili A ve B olmak üzere toplam 102 hasta dahil edilmiştir. Daha yüksek anksiyete ve depresyon belirtileri gösteren hemofili hastalarının, bir önceki yıl daha fazla acil başvurusuna, daha fazla akut kanamaya, daha fazla etkilenen eklem ve ağrıya ve daha kötü yaşam kalitesine sahip oldukları görülmüştür. Çok değişkenli hiyerarşik lojistik regresyon analizlerinde demografik (yaş, eğitim) ve klinik değişkenler (hastalık şiddeti ve eklem hasarı) kontrol edildikten sonra, mesleki durum ve ağrı müdahalesi, anksiyete ve depresyon belirtileri ile anlamlı olarak ilişkili bulunmuştur. Ayrıca, fiziksel aktivite ve hemofili kaynaklı sonuçların algılanması da depresyon belirtileri ile önemli ölçüde ilişkili olan temel faktörler olarak ortaya çıkmıştır.

Araştırıcılar elde ettikleri bulguların, hemofili hastalarında anksiyete ve depresyon ile ilişkili faktörler hakkında ki bilgiyi arttırdığını belirtmişler ve duygusal stresi azaltmaya, iyilik halini teşvik etmeye ve bu hastalar arasında hemofili ile ilişkili sağlık sonuçlarını iyileştirmeye yönelik müdahale hedeflerinin önemine dikkat çekmişlerdir.

Literatür talep et

Referanslar :

Pinto PR, Paredes AC, Moreira P, et al. Emotional distress in haemophilia: Factors associated with the presence of anxiety and depression symptoms among adults. Haemophilia. 2018;00:1–10.

Hemofili Hastalarında 3D Yürüyüş Analizinin Klinik Önemi

06 Kasım 2018

Hemofili, pıhtılaşma faktörü VIII’in (hemofili A) veya IX’un (hemofili B) konjenital eksikliği ile karakterizedir. Hemofilinin en önemli komplikasyonlarından biri eklem kanamalarıdır. Ayak bileği ve diz en çok etkilenen eklemlerdir. İlk kanamalar, yaklaşık 2 yaşında, erken dönemde ortaya çıkar. Enağır formlarda, tekrarlayan hemartrozlar, erken kas güçsüzlüğü ve atrofi, kıkırdak hasarı ve kronik sinoviti indükleyerek sonuçta yürüme güçlüğü ile ilişkili eklem hasarına yol açar. Eklem sağlığı genellikle klinik muayene, klinik skor ve görüntüleme ile değerlendirilir. Direk grafiler sadece daha ilerlemiş eklem hasarına ilişkin belirtilerinin saptanmasına izin verir ve erken değişiklikler hakkında bilgi sağlayamaz. MRG, eklem değişikliklerinde erken belirtileri saptamaya yönelik olarak kullanılmaktadır, ancak maliyeti ve sınırlı erişilebilirliği nedeniyle rutin pratikte kullanımı zor hâle gelmektedir.

Son zamanlarda, artropati durumunda, karmaşık kas iskelet sistemi bozukluklarında daha fonksiyonel bir yaklaşım olan enstrümantal yürüme analizi (GA) geliştirilmiştir.. GA, hemofili hastalığında özellikle önemlidir çünkü ağırlık taşıma durumlarında birkaç eklemin değerlendirilmesine izin verir.  Bu konuda çocuk ya da yetişkin hemofili hastalarında az sayıda çalışma yayınlanmıştır. GA'nın önemi, yeni tedavi yaklaşımlarına yol açabilecek erken hasarlarda bile, mekansal, kinematik ve kinetik yürüme özellikleri hakkında kesin bilgi sağlamaktır.

Uzun Süren ve Maliyetli Bir Süreç

Yürüyüş analizi, özellikle pediatrik popülasyonda, invaziv olmayan ve iyi tolere edilen bir muayene ile erken yürüme değişikliklerinin saptanmasına olanak sağlar. Yetişkin çağda, bu teknik, zaten artropatisi olduğu bilinen hastalarda yürüme kötüleşmesinin tespit edilmesine yardımcı olmak için yararlı olabilir. Bununla birlikte, sürecin uzun sürmesi ve pahalı ekipmanlara ihtiyaç duyulması rutin kullanım olasılığını sınırlandırmaktadır. Ayrıca, özel merkezlerle sınırlı olan bir yürüyüş laboratuvarı gerektiren ekolojik olmayan bir değerlendirmedir. Bununla birlikte, 3DGA, yürüme sırasında geri dönüşü olmayan eklem hasarı ve klinik kötüleşmeden önce ve bu nedenle profilaksi rejimini adapte etmek için erken yürüme bozukluğunu saptamak için ilginç ve klinik olarak uygun bir araç olarak düşünülebilir. 3DGA,  hemofili hastalarının başlangıç değerlendirmesinde ve daha sonra  takibi sırasında da kullanılabilir.

Literatür talep et

Referanslar :

A. Fouasson-Chailloux, Y. Maugars, C. Vinatier, M. Trossaert, P. Menu, F. Rannou, J. Guicheux, M. Dauty. Clinical relevance of 3D gait analysis in patients with haemophilia, Haemophilia. 2018;1–8.

Hemofili Tedavisini Hasta Merkezli Değerlendirmek

10 Ekim 2018

Sağlık hizmetlerinde bütçe kısıtlamaları, ilaç ve diğer müdahalelere ilişkin harcamalar ve finansman kararlarına yönelik yöntem ve politikaların önemini artırmıştır. Kaynak tahsisinin optimize edilmesine
odaklanılmasındaki amaç,  ekonomik değeri en üst düzeye çıkarmaktır. Hemofili, bir sağlık hizmetinin
ekonomik değerini belirlerken çok sayıda faktörün değerlendirilmesini gerektiren nadir bir hastalıktır.
Birçok sağlık hizmeti önceliği için kaynak ayırmak zorunda olan karar vericiler, hemofilide
gerçekleştirilen müdahalelerin hastalar için sonuçları nasıl etkilediğine dair objektif bir anlayıştan yararlanmalıdırlar.
    Tedavi edici tarafından, yapılan ekonomik değerlendirmeler hasta merkezli olmalıdır. Hemofilide bu
durum sağ kalımla başlar ve eklem kanamalarında ve artropatide azalma, hastaneye yatış/cerrahiden
kaçınma, ağrı yönetimi, mobilitede iyileşme, topluma katkı ve yaşam süresine kadar uzanır.
Direkt maliyetler; ilaçlar, kapsamlı sağlık hizmetleri, hastaneye yatış ve acil servis ziyaretleri, yatarak
ya da ayakta tedavi prosedürleri gibi doğrudan sağlık harcamalarını kapsamaktadır. İndirekt maliyetler
içinde ise, hasta ve aile yakınlarının harcadıkları zaman, ulaşım ve dolaylı olarak azalmış/kayıp
verimlilik bulunmaktadır.
    Hemofilide sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesi için küresel uygulanabilirliği olan bir yapı geliştirmek
amacıyla gerçekleştirilen bir çalışmada, uluslararası, multidisipliner bir uzman paneli tarafından,
Porter'ın modeline dayanan, üç aşamalı, hasta merkezli bir sistem organize edilmiştir.

Çok Aşamalı Değerlendirme

1. aşama, fonksiyon veya aktivite ölçümleri yanında, elde edilen ya da korunan sağlık durumunu,
hemofili spesifik kanama sıklığını, kas-iskelet sistemi komplikasyonlarını ve yaşamı tehdit eden
kanamaları içermektedir.

2. aşama, iyileşme süreci, iyileşme zamanı ve iş/okuldan uzak kalınan zaman gibi sonuçları
içermektedir, ayrıca inhibitör gelişimi, patojen bulaşı/enfeksiyonlar, ortopedik müdahale gibi tedavinin
olumsuz yanları da dahil edilmiştir.

3. aşama, 0 kanama ile ölçülen sağlıklı yaşamın sürdürülebilirliği, üretkenlik ve zaman geçtikçe iyi
sağlık ile ölçülmektedir, uzun vadede potansiyel olumsuz sonuçlar ise yetersiz veya uygun olmayan
tedavi ile yaşa bağlı komplikasyonları içermektedir.

    Araştırmacılar, hemofili sağlık bakımının, çeşitli hasta tipleri ve sağlık sistemleri arasında birçok hasta
merkezli sonuçları etkileyebileceğini ve bu sistemin, birçok paydaş tarafından ekonomik değer bazlı
karar vermeyi bilgilendirmek için bu sonuçları düzenleyeceğini ve standartlaştırılmış sonuç kümesinin
daha da iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için temel oluşturacağını belirtmişlerdir.

Literatür talep et

Referanslar :

B. O’Mahony, G. Dolan, D. Nugent, C. Goodman. Patient-centred value framework for haemophilia, Haemophilia. 2018;1–7.

Anksiyete Hemofili Hastalarında Kanamayı Artırıyor Mu?

09 Ekim 2018

Anksiyete, bilinmeyen tehditler veya iç çatışmalar gibi stresli durumlarda ortaya çıkan normal bir yanıttır. Kaygı, endişe ve sinirlilik duygularını kapsar ve genellikle korku ve uyarılmışlıkla ilişkilidir. Akut strese maruziyet, otonomik ve nöroendokrin aktivasyonu ile takip edilir, bu da savaş ya da kaç cevabı için hayati öneme sahiptir.

Anksiyete, faktör VIII, fibrinojen ve von Willebrand faktör seviyeleri ile trombosit agregasyonunda artış  ile karakterizedir. Akut anksiyetenin protrombotik bir durum olması beklenebilir, fakat akut zihinsel stres, endotelyal ve kromaffin hücrelerinden doku plazminojen aktivatörü (tPA) salgılanmasına neden olduğundan, fibrinolizis prokoagülan uyaranların etkisini yok eder. Savaş ya da kaç cevabına eşlik eden prokoagülan değişikliklerinin, potansiyel yaralanmalar durumunda kanama riskini azalttığı, fibrinoliz aktivasyonunun ise, yaralanmalardan önce intravasküler trombüs oluşumunu önlemek için hemostaz aktivasyonunu önlediği söylenebilir. Akut anksiyeteli hastalar, hiperkoagülasyon ve hiperfibrinolizis arasındaki denge bozulduğunda kanamaya veya tromboza eğilimlidir. Akut anksiyete hemofili veya von Willebrand hastalığında kanama riskini arttırmakla kalmaz, aynı zamanda birçok rapor, hemostatik bozukluklarda kanama kontrolünde hipnoz gibi anksiyolitik müdahalelerin etkili olduğunu göstermiştir.

Literatür talep et

Referanslar :

Silvia Hoirisch-Clapauch. Anxiety-Related Bleeding and Thrombosis, Seminars in Thrombosis & Hemostasis 2018 May 3.

Hemofilide Hedef Eklem Varlığı Yaşam Kalitesini Azaltıyor

05 Temmuz 2018

Eklem hasarı hemofili hastalarında görülen önemli bir komplikasyondur ve ağır hemofili hastaları için en kötü semptomlardan biri olarak kabul edilmektedir. Birleşik Krallık’ta gerçekleştirilen bir çalışmada, hedef eklemler gibi hemofili komplikasyonlarının, sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi (HRQOL) üzerine etkilerini tanımlamak amaçlanmıştır.

İnhibitörsüz hemofili hastalarına ilişkin veriler, “Avrupa'daki Hemofili Maliyeti - Sosyoekonomik Bir Anket” (CHESS) çalışması ile, beş Avrupa ülkesindeki (Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve Birleşik Krallık) ağır hemofili A ve B'de hastalık maliyeti değerlendirmesi çalışmalarından alınmıştır

Ayrıca hekimler, 1285 erişkin hastaya ilişkin klinik ve sosyodemografik bilgiler sağlamışlardır. Bu hastaların 551’i EQ-5D dahil olmak üzere ilgili anketleri doldurmuşlardır EQ-5D indeks skoru ile hedef eklem durumu (CHESS çalışmasında kronik sinovit olarak tanımlanan alanlar) arasındaki ilişkiyi araştırmak için bir model geliştirilmiştir ve bu model sosyodemografik özellikler ile komorbiditeler de dahil olmak üzere hastalara ilişkin değişkenler açısından düzeltilmiştir.

 

Hedef Eklem Varlığı Yaşam Kalitesini Oldukça Olumsuz Etkiliyor

515 hastanın EQ-5D yanıtları elde edilmiştir ve toplamda 692 hedef eklem kaydı yapılmıştır. Hedef eklemi olmayan hastalar için EQ-5D indeksi ortalaması 0.875 (standart sapma [SD] 0.179); bir ya da daha fazla hedef eklemi olan hastalar için ise 0,731 (SD 0.285) olarak bulunmuştur.  Bir ya da daha fazla hedef eklem bulunması, hedef eklem olmamasına kıyasla daha düşük endeks skorları ile ilişkili olmuştur (ortalama marjinal etki (AME) -0.120; SD 0.0262; p <0.000).

Bu çalışma, kronik sinovit varlığının ağır hemofili hastası erişkinler için sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi üzerinde anlamlı bir olumsuz etkisi olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, hemofili bakımında hedef eklem oluşumunun önlenmesi, erken tanısı ve tedavisi klinisyenler ve hastalar için önemli bir husustur.

Literatür talep et

Referanslar :

O'Hara J, et al. The impact of severe haemophilia and the presence of target joints on health-related quality-of-life. Health Qual Life Outcomes. 2018 May 2;16(1):84.

Çocuklarda Kanama Bozukluğu ve Beyin Kanaması Riski

30 Mayıs 2018

Kalıtsal kanama bozukluğu olan çocuklarda intrakraniyal kanama, potansiyel olarak hayatı tehdit eden bir komplikasyondur ve terapötik açıdan değerlendirildiği zaman da çok önemli bir zorluktur. 2003 ile 2015 yılları arasında Birleşik Krallık’ta hastaların kayıt altına alınmış olduğu bir çalışmada kalıtsal kanama bozukluğu olan 16 yaş ve altındaki çocuklarda görülen intrakraniyal kanamaların özelliklerini, yönetimini ve sonuçlarını tanımlamak amaçlandı. Bu çalışmayla Birleşik Krallık hemofili merkezlerinde tedavi edilen çocukların retrospektif analizi yapıldı.

İntrakraniyal kanama ile başvuran 66 çocuğun % 82'sinde hemofili A veya B,% 3'ünde Von Willebrand Hastalığı ve% 15'inde nadir bir kalıtsal kanama bozukluğu vardı. Vakaların % 91'inde ciddi bir kanama bozukluğu mevcuttu. Hemofili A ve B için intrakraniyal kanama oranları 1000 hastada yılda 6.4 ve 4.2 idi. Olgularda medyan yaş 4 aydı (% 33 yenidoğan, % 91’i 2 yaştan küçük çocuk).

İntrakraniyal Kanamanın Yıkıcı Sonuçları Var

Yenidoğanlardan 11’inde doğum spontan vajinal (SV), 6'sında destekli, 4'ünde sezaryen şeklindeyken, 1'inde bilinmiyordu. Hemofilili çocuklarda SV doğuma kıyasla destekli doğumda intrakraniyal kanama riski 10.6 kat daha fazla idi. Travma > 2 yaş çocuklarda (% 67), 1 aydan 2 yaşa kadar olan çocuklara (% 18; P = .027) göre daha yaygındı. İntrakraniyal kanamadan önce, çocukların sadece %4,5'i profilaktik tedavi alıyordu. Hemofilililerin % 6'sında inhibitör vardı. İlk replasman tedavisinin medyan süresi 15 gündü. Mortalite %13.5 idi. Nörolojik sekel, intraserebral kanamayı takiben daha yaygın olarak görüldü ve hayatta kalanların %39'unda meydana geldi. Hemofilililerin %52’si daha sonra bir FVIII inhibitörü geliştirdi.

Sonuç olarak intrakraniyal kanama, şiddetli kalıtsal kanama bozukluğu olan çocuklarda, yaşamın ilk 2 yılında ve profilaksi almayan çocuklarda sık olarak görülmektedir. İntrakraniyal kanama bu hastalarda genellikle belgelenmiş travma olmaksızın ortaya çıkar.

Literatür talep et

Referanslar :

Chalmers EA. et al. Intracranial haemorrhage in children with inherited bleeding disorders in the UK 2003-2015: A national cohort study. Haemophilia. 2018 Apr 10. doi: 10.1111/hae.13461. [Epub ahead of print]

Hemofilide Programlı Spor Terapisi

05 Nisan 2018

Spor ve egzersiz terapisi, günümüzde çok sayıda farklı hastalıkların tedavi planına daha fazla entegre olmaya başladı. Bu terapinin yararları üzerine çok sayıda yüksek kalitede kanıtlar elde edilmiş olsa da kardiyovasküler hastalıklarda veya nadir görülen hastalıklar için bir tedavi seçeneği olarak spor terapisi kavramından bahsetmek henüz mümkün değildir.

Son on sekiz yıl içinde Almanya’daki Wuppertal Üniversitesi’nde spor hekimliği araştırmacıları durumu analiz ederek bir model, içerikle "Programlı Spor Terapisi" (PST) kavramını geliştirdiler. Bu modeli nadir hastalıkların önemli bir grubunu oluşturan hemofilili insanların tedavisine eklemek ilk hedefleri odu. Birçok çalışma, hemofilili insanlarda motor becerilerin azaldığını göstermiştir ve sağlıklı insanlarla arada oluşan fark ise yıllar içerisinde arış göstermektedir. Bu ilerlemeyi azaltmanın tek yolu, hemofilili insanların gereksinimlerine uyarlanmış uygun bir tedavidir.

Programlı Spor Terapisi Tüm Nadir Hastalıklar İçin Model Olabilir

Hemofili, özellikle, spor tedavileri ve fizyoterapi birlikte düzenli bir şekilde koordine edilmelidir ve ilk olarak kanama sonrası akut faz ve sonrasında akut faz bittikten sonraki döneme uyarlanmalıdır. Tüm farklı zorlukları dikkate alan bir model, araştırma ekibinin önerdiği dişli çark modeli olabilir.

Hemofili nadir görülen bir hastalık olduğundan, klasik grup terapilerinin uygulanmasının çoğu zaman imkansız olmasına yol açar ve bu yüzden yeni eğitim kavramları gereklidir. Gözetimli özerk bir ev eğitimi ile birlikte spor terapi kampları kombinasyonu ile PST, temel becerileri geliştirmek ve hemofilili insanlar ve belki de diğer nadir hastalıkları olan hastalarda bireysel durumu iyileştirmek için yardımcı olur. Toplanacak olan deneyim ve bilimsel veriler "Programlı Spor Terapisi (PST)" nin başarısını kanıtlayacaktır ve hatta bu model diğer nadir hastalıklar için bir model olabilir.

Literatür talep et

Referanslar :

Hilberg T. Programmed Sports Therapy (PST) in People with Haemophilia (PwH) "Sports Therapy Model for Rare Diseases". Orphanet J Rare Dis. 2018 Mar 5;13(1):38.

Hemofilili Erişkinlerde Hareket Tarzı Farklılaşıyor

30 Mart 2018

Hemofili, kanama pıhtılaşma bozukluğuna yol açan kronik bir hastalıktır ve eklem içine kanamaların yaygın olması sebebiyle hemofili hastalarında hareket bozukluğu da gözlemlenebilmektedir. Hemofili olan erişkin kişilerin hareket davranışları konusunda günümüze kadar sınırlı sayıda araştırma yayınlanmıştır. Hipoteze göre fiziksel aktiviteden kaçınılması ve daha sedanter bir yaşam sürülmesinin daha zayıf fiziksel işlevlere neden olduğu varsayılmaktadır.

Hollanda merkezli yapılan yeni bir araştırmada hemofili hastası olan ve sağlıklı yetişkinler arasındaki hareket davranışındaki farklılıkları belirlemek amaçlandı. Elde edilen bulgular Hemophilia dergisinin Mart 2018 sayısında yayınlandı.

Hareket davranışı bir akselerometre kullanılarak, yatmak, oturmak, ayakta durmak, yürümek, koşmak ve bisiklete binmek gibi aktivitelerle değerlendirildi. Aktivitelere harcanan süre, hemofili hastaları ve sağlıklı yetişkinler arasında, faaliyetler için harcanan toplam süre ve olarak harcanan zamanın yüzdesi kullanılarak karşılaştırıldı.

Hemofili Şiddeti Arttıkça Hareket Azalıyor

Çalışmaya 115 hemofili hastası (ortalama yaş 42.8 ± 15.1, şiddetli 42.1 ± 13.6) ve 98 sağlıklı yetişkin (yaş ortalaması 41.9 ± 15.5) dahil edildi. Elde edilen sonuçlar, ciddi hemofili hastalarında, oturma ve durma süresinin sağlıklı yetişkinlerden daha fazla oturduğunu gösterdi (sırasıyla 4.5 [CI 0.6-8.4] ve 4.2 [CI 1.8-6.6] saat / hafta) Yine ciddi hemofili hastalarının sağlıklı erişkinlere göre daha az yürüdüğü ve koştuğu da görüldü(sırasıyla 3.4 [CI 1.4-5.3] saat ve 33.6 [CI 19.0-41.7] dak / hafta) . Hafif / orta hemofilili hastalar ise, sağlıklı yetişkinlerden daha fazla ayakta durmaktadır (3,3 [CI 0,1-6,4] saat / hafta). Bu farklılıklara giyme süresi yüzdesi olarak bakıldığında ise ortadan kaybolduğu görüldü.

Çalışmanın sonuçlarına göre şiddetli hemofilili erişkinlerin hareket davranışı, daha az yürüme ve daha az koşma nedeniyle, sağlıklı yetişkinlerden farklıdır. Diğer faaliyetler ve duruşlarda ya da hareket davranışlarının gün içinde dağılımı arasında ise fark bulunmadı. Hafif / orta hemofilili yetişkinler ve sağlıklı yetişkinler arasında ise anlamlı bir farklılık bulunmadı.

Literatür talep et

Referanslar :

Timmer MA. et al. Movement behaviour in adults with haemophilia compared to healthy adults. Haemophilia. 2018 Mar 1. doi: 10.1111/hae.13441. [Epub ahead of print]

Hemofilide Kişiselleştirilmiş Yaklaşım İçin Veriyi Anlamak

27 Mart 2018

Hemofili hastaları için eklem hastalığına bağlı ağrı ve fonksiyonel bozukluklar büyük problemlerdir ve sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi (HRQoL), demografik ve tedaviye bağlı özelliklerle tanımlanan gruplara göre değişebilir. ABD’li hastalarda yapılan P-FiQ çalışmasında bu farklılıklar derinlemesine incelendi.

HRQoL'deki genel farklılıkları, P-FiQ çalışma alt grupları arasındaki ağrı, fonksiyon ve eklem durumlarını değerlendirmek amacıyla araştırmacılar yeni bir analiz yaptılar ve bulgularını yayınladılar.

Hemofili ve eklem ağrısı / kanaması öyküsü olan erişkin erkeklerde ağrı öyküsü hasta tarafından bildirilen sonuçlar çeşitli anketler kullanılarak değerlendirildi. Bu amaçla çalışmada kullanılan anketler EQ-5D-5L, Kısa Ağrı Envanteri v2 Kısa Formu (BPI), Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi (IPAQ) ve Hemofili Aktiviteleri Listesi (HAL) idi ve ayrıca isteğe bağlı olarak eklem durumu da (Hemofili Ortak Sağlık Puanı v2.1 [HJHS] kullanılarak) değerlendirildi. Sonuçlar, katılımcı karakteristiklerine göre alt gruplar arasında analiz edildi.

Çeşitli Eşlik Eden Faktörler Yaşam Kalitesini Düşürüyor

Çalışmaya dahil edilen hemofili olan toplam 381 erişkin erkek için, medyan yaş 34'dü. EQ-5D-5L indeksi, BPI ağrı şiddeti / girişim, HAL genel skoru ve HJHS'de daha kötü skorlar genellikle üniversite eğitimi, işsizlik, hastanın bildirdiği hem akut hem de kronik ağrı ve hastanın bildirdiği anksiyete / depresyon ile ilişkiliydi.

Bu çalışmada elde edilen sonuçlara göre, eğitim düzeyi yüksek olan, işsiz, akut ve kronik ağrıya sahip, anksiyete / depresyona sahip olanların HRQoL ölçümleri tutarlı olarak daha düşüktü. Bu faktörlerin hastalık sonuçları ile ilişkisinin daha iyi anlaşılması, bireyselleştirilmiş hasta yönetimini geliştirebilir.

Literatür talep et

Referanslar :

Batt K. et al. Patient-reported outcomes and joint status across subgroups of US adults with hemophilia with varying characteristics: Results from the Pain, Functional Impairment, and Quality of Life (P-FiQ) study. Eur J Haematol. 2018 Apr;100 Suppl 1:14-24.

Hemofilide Beyin Kanamasını Engellemek İçin Profilaksi

02 Ekim 2017

İntrakranial kanama hemofilinin önemli kanama komplikasyonlarından bir tanesidir. Bu kanamalar mortalite riski taşımaktadırlar ve uzun dönemli morbiditeye neden olabilmektedirler. Birçok seride İKK sonrası hastalarda yüksek oranda nörolojik sekel gözlendiği bildirilmiştir. Bu hastalarda uzun dönemli sekel riski yaklaşık %50-60 olarak bildirilmektedir. Hemofilide profilaksi genellikle eklem sonuçları üzerine odaklanmaktadır ve profilaksinin İKK üzerine etkisi daha az bilinmektedir.

Avrupa’da gerçekleştirilen çok merkezli bir çalışmada, hemofili hastası çocuklarda intrakranial kanamanın analiz edilmesi amaçlanmıştır ve farklı profilaksi rejimleri ile İKK sekelleri değerlendirilmiştir. Retrospektif ve prospektif olarak gerçekleştirilen çalışmaya 20 ülkeden 33 hemofili merkezi katılmıştır. Çalışmaya 1993-2014 yılları arasında doğmuş olan, inhibitörsüz ağır hemofili A ya da B hastası çocuk ve adölesanlar dahil edilmiştir. Hastalar, infüzyon sıklıkları ve dozlarına göre tam profilaksi, kısmi profilaksi ve profilaksi almayan olmak üzere 3 grupta kategorize edilmişlerdir. Çalışmaya toplamda 1515 çocuk dahil edilmiştir ve 8038 hasta yılını aşan izlemde 29 intrakranial kanama vakası bildirilmiştir. Profilaksi grubunda intrakranial kanama insidansı, 0.00033 kanama/hasta yılı olarak hesaplanmıştır. Bu oran profilaksi uygulanmayan grupta gözlenen 0.017 kanama/hasta yılı oranına kıyasla anlamlı şekilde düşük bulunmuştur (RR 50 · 06; P<0 001). Kısmi profilaksi uygulanan grupta bu oran 0,0050 kanama/hasta yılı olarak hesaplanmıştır ve yine tam profilaksi grubunda gözlenen oranın anlamlı şekilde daha düşük olduğu görülmüştür (RR 14,92, P = 0,007).

Kanadıkça tedavi alan grupta, İKK ortaya çıkan çocukların %8’inde (2/24) mortalite, %33'ünde ise entellektüel/davranışsal sorunlar, parezi ve epilepsi gibi uzun dönemli sekeller ortaya çıkmıştır.

Sonuç olarak bu geniş ölçekli, çok merkezli pediatri çalışmasında kanadıkça tedavi edilen ağır hemofili hastalarında intrakranial kanamanın klinik olarak önemli ve hatta fatal bir durum olduğu, profilaksi alan çocuklarda ise nadiren ortaya çıktığı gözlenmiştir. Profilaksi İKK’ya karşı neredeyse tamamen koruyucu olmuştur ve İKK sonrası sekel gelişimi sadece profilaksi almayan hastalarda ortaya çıkmıştır.

Literatür talep et

Referanslar :

Andersson NG et al. Intracranial haemorrhage in children and adolescents with severe haemophilia A or B - the impact of prophylactic treatment. Br J Haematol. 2017 Jul 12. doi: 10.1111/bjh.14844. [Epub ahead of print]

Hemofili A Hastalarında Kanama ve Eşlik Eden Morbiditeler İncelendi

25 Eylül 2017

Hemofili A hastalığı faktör 8 eksikliğine bağlı olarak gelişen ve kanamalarla kendini gösteren genetik geçişli bir hastalıktır. Genellikle erken çocukluk döneminde tanı konulan bu hastalıkta hemofili bakımındaki güncel gelişmeler sebebiyle özellikle ciddi hastalığı olmayan gruptaki hastalar için ileri yaşlara kadar kaliteli bir yaşam sürmek mümkün olabilmektedir. Kanama tipi ve sıklığının yaşla birlikte değişebileceği ve yaşlı hastalarda eşlik eden hastalıklar ve eşlik eden ilaçlar kullanımından etkilenebileceği hipotezi ileri sürülmüştür.

Bu sebeple yapılan yeni bir çalışmada hemofili A hastalarındaki, kanama paterni değişiklikleri, eşlik eden hastalıklar, eşlik eden ilaç kullanımı, kanama alanları ve hasta mortalitesi ile ilgili bir araştırma yapıldı. Çalışmaya 60 yaşın üzerindeki hastalar dahil edildi. Retrospektif çok merkezli bir veri toplama çalışması olan bu çalışmada, Almanya, Avusturya ve İsviçre'de bulunan Tromboz ve Hemaostaz Araştırma Derneği önder oldu. Çalışmaya ortalama yaşı 69 olan ve %29’u ciddi hastalığa sahip 185 hemofili hastası dahil edildi. Ciddi hemofili olan hastaların % 30'unda düzenli profilaksi yapıldı. Toplam yıllık kanama oranı 2.49, şiddetli hemofilide ise 5.61 olarak hesaplanan hastalarda çoğunlukla kaynak eklem kanamalarıydı. Hipertansiyon en sık rastlanan komorbidite idi, ancak 70 yaşından büyük hastalarda genel popülasyona göre çok daha az sıklıkta meydana geldi; Hastaların% 12'sinde iskemik kalp hastalığı vardı ve hastaların% 13'ü antikoagülan veya antitrombosit tedavi almaktaydı. Gözlem döneminde, ciddi hemofili olan hastaların% 17'sinde kanama semptomları sıklığı artış gösterdi ve bu, antitrombosit veya antikoagülan ilaçların kullanımı ile anlamlı derecede ilişkiliydi.

Hemofilili ileri yaş hastalarda yapılan bu çalışma hasta popülasyonunun en sık rastlanan komorbiditesinin hipertansiyon olduğunu gösterdi. İskemik kalp hastalığının yanı sıra antitrombosit veya antikoagülan tedavi önemli bir grup hastada görüldü.

Literatür talep et

Referanslar :

Miesbach W et al. Co-morbidities and bleeding in elderly patients with haemophilia-A survey of the German, Austrian and Swiss Society of Thrombosis and Haemostasis Research (GTH). Haemophilia. 2017 Jun 21. doi: 10.1111/hae.13296. [Epub ahead of print]

Hemofilik Artropati Erken Tespitinde USG

12 Eylül 2017

İtalyan araştırmacıların yazdığı son derleme yazısında, hemofili hastalarında, hastalık aktivitesi bulguları ve dejeneratif hasarlara odaklanarak, eklem durumunun değerlendirilmesi için ABD'nin USG kullanımı hakkında ayrıntılı geniş literatür kanıtları incelendi.

Fiziksel muayene değerlendirme puanlarının (örneğin, Gilbert Ortopedik Joint Skoru-WFH-ve Hemofili Ortak Sağlık Skoru-HJHS) duyarlılık ve özgüllüğünün erken, subklinik eklem anormalliklerinin belirlenmesinde çok etkili olmadığı ve eklem hasarının ciddiyetinin , hemofili hastalarında eklem tutulumunu değerlendirmek ve hastalığın ilerlemesini izlemek için klinik muayeneye bir tamamlayıcı olarak radyografi ve manyetik rezonans (MR) görüntüleme kullanımı önerilmiştir . Bununla birlikte, radyografi ileri artropatik değişiklikleri saptayabilir, ancak erken hastalık işaretlerini tanımada zayıf bir değere sahiptir.

MR görüntüleme, hastalık aktivitesinin bulgularını ortaya çıkarmak için oldukça duyarlı kabul edilebilir ve eklem yüzeylerinin kapsamlı olarak değerlendirilmesi için etkilidir ancak tek bir çalışmada birden fazla eklemi değerlendiremez, muayene zamanı 25-30 dakikadan daha kısa olamaz ve ileri osteoartiritte özellikle de dirsek seviyesinde değerlendirme zor olabilir ve hasta için rahatsızlık verebilir. 

Ultrasonun ise (USG), hastalığın aktivitesini (yani, eklem efüzyonu ve sinovyal hipertrofi) ve dejeneratif hasarları (yani, osteo-kondral değişiklikler) hastalığın şiddetini arttıran skorlama ölçekleri vasıtasıyla en ilgili biyolojik belirteçleri saptayarak niceleyebilir nitelikte olduğu kanıtlanmıştır.Akut kanama atağı dışında USG, neredeyse tamamen asemptomatik olan eklemlerde sinovyal hipertrofi ve osteokondral değişiklikleri değerlendirmek için mükemmel bir tanı aracı olduğu kanıtlanmıştır.

Araştırmacıların beklentisine göre,  hemofili uzmanlarının rutin klinik muayenesinin bir parçası olarak USG kullanması, ek maliyetlerden kurtulmayı ve ve görüntüleme departmanlarına gönderilerek uzun süre bekleyen hasta listelerinden kaçınmayı sağlayacak ve hastalara daha erken ve etkili müdahale etme şansını oluşturacaktır.

Literatür talep et

Referanslar :

Di Minno MND, et al. Ultrasound for Early Detection of Joint Disease in Patients with Hemophilic Arthropathy. J Clin Med. 2017 Jul 31;6(8). pii: E77. doi: 10.3390/jcm6080077.

Hemofili Hastalarında Kardiyovasküler Risk ve Endotel Fonksiyonu

11 Temmuz 2017

Son on yılda, hemofili, kardiyovasküler hastalıktan ötürü mortaliteye karşı olası koruyucu bir faktör olarak düşünülmüştür. Çok sayıda retrospektif çalışma, hemofili popülasyonunda genel popülasyondan daha düşük bir kardiyovasküler mortalite oranını ortaya koymuştur.

Sistematik bir incelemede, genel popülasyona göre hemofiliye sahip hastalarda, arteriyel tromboz nedenli mortalitede anlamlı olmayan bir azalma bildirilmiştir. Hemofilide azalmış kardiyovasküler mortalite mekanizmalarının, azaltılmış tromboz oluşumu ve plak stabilitesi olduğu önerilmiştir. Bununla birlikte, hemofilinin aterosklerotik plak gelişimine karşı koruyucu etkileri konusunda çelişkili kanıtlar bulunmaktadır. Bazı çalışmalarda, sağlıklı kontrollere kıyasla hemofiliye sahip hastalarda benzer aterosklerotik yük gösterilirken, bazılarında ise asemptomatik aterosklerotik plak oluşumuna karşı hemofili koruyucu bir etki olarak gösterilmiştir. Hemofiliye sahip hastalarda geleneksel kardiyovasküler risk faktörlerinin yaygınlığı genel popülasyondan benzer veya daha yüksektir. Hemofili için kardiyovasküler mortalitede gözlemlenen azalmanın nedenleri net değildir. Hemofiliye sahip hastalarda endotel fonksiyonlarındaki farklılıklar aterosklerotik riski üzerinde potansiyel bir değiştirici faktörü olabileceği düşünülmektedir.

Aterosklerozun fizyolojik, ölçülebilir bir öncülü olan endotel disfonksiyonu, aterosklerotik olayların bağımsız öngörücüsü olarak bilinmektedir. Makrovasküler endotele bağımlı fonksiyon, bir elastik arterinin akış aracılı dilatasyonu (FMD) ile değerlendirilebilir. Mikrovasküler endotel disfonksiyonu, makrovasküler endotel disfonksiyonuna göre kardiyovasküler risk için daha iyi bir belirteç olarak tanımlanmıştır. Hemofilide mikrovasküler endotel fonksiyonunu değerlendiren herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Hemofilili hastalardaki makrovasküler endotel fonksiyonu üzerine yayınlanan iki rapor çelişkili sonuçlara sahiptir.

Kanada’dan bir grup araştırmacı, yaptıkları prospektif çalışmada; hemofili hastaları ile sağlıklı kontroller arasında endotelyal fonksiyonda bir farklılık olup olmadığını ve hemofili popülasyonundaki endotel ifonksiyonunun vasküler sonuçlara etkisi olup olmadığını değerlendirmeyi amaçladılar. Araştırmacılar, British Columbia ve Güney Alberta hemofili tedavi merkezlerinden hemofili A veya B’ye sahip erişkin erkekleri, yaş ve kardiyovasküler risk faktörlerine göre sağlıklı erkek kontrollerle eşleştirdiler. Makrovasküler endotel fonksiyonunu, brakiyal arter akım aracılı dilatasyon (FMD) ve nitrogliserin aracılı dilatasyon (NMD) ile ve mikrovasküler endotel fonksiyonu, hiperemik hız zaman integrali (VTİ) ile değerlendirdiler. Hemofili ve endotel fonksiyonu arasındaki ilişkiyi değerlendirmek için çok değişkenli lineer regresyon kullanıldı. Araştırmacılar çalışmalarına, hemofili A ve B’ye sahip toplam 81 hasta ve 243 kontrol dahil ettiler. Hemofiliye sahip hastaların, kontrollere kıyasla benzer bir FMD ve NMD'ye sahip olduklarını buldular. Bununla birlikte,  çok değişkenli analizde hemofilinin yüksek FMD ile ilişkili olduğunu gördüler. Hemofili tipine ve şiddetine bakılmaksızın, tek değişkenli ve çok değişkenli analizlerde hemofili anlamlı derecede düşük VTİ ile ilişkiliydi.

Araştırmacılar, hemofiliye sahip erişkin erkeklerde, sağlıklı kontrollere kıyasla mikrovasküler endotel fonksiyonlarının daha düşük olduğunu gösterdiklerini, bununla beraber hemofili popülasyonunda endotel disfonksiyonunun kardiyovasküler olaylara etkisini değerlendirmek için gelecek çalışmalara ihtiyaç olduğunu belirttiler.

Literatür talep et

Referanslar :

Sun et al.  Adult males with haemophilia have a different macrovascular and microvascular endothelial function profile compared with healthy controls, Haemophilia. 2017;1–7.

Faktör VIII İnhibitör Gelişimi ve IL-10 Gen Polimorfizmi

28 Haziran 2017

Hemofili A hastalarında Faktör VIII'e (FVIII) karşı inhibitörlerin geliştirilmesi tedavinin ciddi bir komplikasyonudur. İnterlökin-10 (IL-10) da dahil olmak üzere birçok sitokinin inhibitör gelişimini etkileyebileceği düşünülmektedir. Bununla birlikte, günümüze kadar yayınlanmış olan literatür verileri bu ilişkiyi ispatlamak için yeterli değildir. Mısır merkezli yapılan yeni bir çalışma ile hemofili hastalarında FVIII inhibitörü oluşumu ile IL10-1082A / G polimorfizmi arasındaki ilişkiyi araştırmak amaçlandı. Çalışmanın bulguları geçtiğimiz günlerde yayınlandı.

Çalışmaya dahil edilen hastalar, Bethesda yöntemini kullanarak FVIII inhibitörleri açısından tarandı. IL10-1082A / G polimorfizmi, polimeraz zincir reaksiyonu kısıtlama fragmanı uzunluğu polimorfizmi  ile tespit edildi. Çalışmaya dahil edilen hastalardan altısında (% 12) inhibitör gelişti. Ancak IL10-1082A / G genotipleri, hastalık şiddeti veya tedavi ile ilişkili değişkenler (alınan FVIII tipi, tedavi rejimi, FVIII'e ilk maruz kalma yaşı ve replasman tedavisi sıklığı) bakımından inhibitör pozitif ve negatif hastalar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır .

Bu Mısırlı hemofili grubunda FVIII inhibitörü oluşumu ile  IL10-1082A / G polimorfizmi arasında, hastalık şiddeti veya tedavi değişkenlerinden herhangi biri açısından korelasyon görülmedi. Yani IL-10 gen polimorfizmi ile faktör 8 inhibitörü oluşumu arasında herhangi bir ilişki olmadığı görüldü.

Literatür talep et

Referanslar :

Sadek H, et al. The Development of FVIII Inhibitors in Relation to IL10 Gene Polymorphism in Hemophilia AEgyptian Pediatric Patients. Fetal Pediatr Pathol. 2017 Jun;36(3):184-189. doi: 10.1080/15513815.2017.1281363. Epub 2017 Feb 22.

Hemofilide Bakım Sağlayıcıların Etkisinin Değerlendirilmesinde Kullanılabilecek Bir Ölçüt Tanımlandı

29 Mayıs 2017

Hemofili, pıhtılaşma faktör eksikliği ile karakterize kalıtsal bir kanama bozukluğudur. İnsanlar bu hastalıkla doğduğundan, tanıdan haberdar olur olmaz aile üyeleri bakım görevini üstlenir. Kronik bir sağlık sorunu olan birine bakım sağlamak, kişinin yaşam tarzında çok sayıda değişikliği gerektiren zorlayıcı bir durumdur. Bakım sağlamak bir kişinin iş, kariyer, mali durumlar, sosyal bağlantıları ve fiziksel sağlığını etkileyebilir. Hasta aile bireyine odaklanmak, başkalarının ihtiyaç ve isteklerine göre öncelik taşıdığından, aile işleyişini etkileyebilir. Bakım sağlamanın olumsuz yönlerinin yanında, bakıcıya bir amaç ve kendine güven hissi vermesi gibi olumlu yönleri de vardır.

Hemofilide bakım verenin yükünü anlamak ve izlemek, hemofili tedavilerinin dezavantajlarını ve yararlarını anlamak için önemli bir ölçüt olabilir. Bir tedavi, hemofili yönetimini etkiliyorsa, muhtemelen hastanın klinik profilini iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda bakım verenin yükünü azaltabilir. Bu tür bir ölçüt, daha ileri problemleri önlemek için müdahaleleri hedeflemekte, standart hemofili destek ekip bakımına entegre edilebilir. Ayrıca, doğrudan bakım veren kişilere yönelik müdahalelerde, zamanında destekleyici bakımın etkisini belgelemek için yararlı bir sonuç ölçütü olabilir. Bakıcı yükü konusunda geniş çapta ve giderek artan bir literatür var olsa da, henüz hemofilide bakım verenlerin yükünün geçerli bir ölçütü yoktur. Çoğu bakım sağlayıcı ölçütü, hastalık gruplarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır veya hemofiliyi içermeyen belirli hastalık gruplarına yöneliktir.

Amerika’dan araştırmacılar, “Hemofili Caregiver Impact” ölçütünün psikometrik gelişimini tanımlamak amacıyla bir çalışma yaptılar. Hemofiliye sahip bireylerin bakım sağlayıcıları ile kalitatif görüşmeler (n = 22) ve kesitsel bir web tabanlı bir çalışma (n = 458) yaptılar. Ölçümün psikometrik özelliklerini değerlendirmek için klasik test teorisi ve madde yanıt teorisi analizlerini uyguladılar. Çalışma örneklemindeki kişiler orta düzeyde bir eğitim almıştı ve yaş ortalamaları 39’du. Örneklemdekilerin %88’i kadındı ve ortalama iki çocuğa sahiplerdi. % 85'i en az bir hemofilili çocuğa sahipti. Son 36 maddelik Hemofilide Bakıcı Etkisi ölçütü, bakım verenin etkisinin olumsuz yönlerini değerlendiren yedi alt ölçekten ve aynı zamanda bakıcı etkisinin olumlu yönlerini değerlendiren bir alt ölçekten oluşmaktaydı. Bu iki genel skor, bakıcı etkisinin olumsuz ve olumlu yönlerini inceleyen analizlerde birlikte kullanılabiliyordu. Her alt ölçekte bulunan öğeler, tek boyutlu bir yapıya sahipti, iyi öğe bilgilerini ve izleme çizgilerini ve yerel bağımlılığın eksikliğini gösteriyordu. Ortaya çıkan alt ölçekler, yüksek güvenilirlik ve iyi yapı geçerliği gösteriyordu. Araştırmacılar, Hemofili Bakım Verici Etkisi ölçütünün, hemofili için yapılan klinik araştırmalarda kullanılabilecek yararlı yeni bir araç olduğunu belirttiler. Ölçeğin, sekiz alt ölçeğe sahip olmasının yanı sıra  araştırmacılar bunların iki skora özetlenebileceğini aktardılar. Bu çok yönlülüğün, hemofili gibi nadir karşılaşılan bir durumla uğraşırken, çok küçük örneklerle yapılan çalışmaların analizinde yararlı olabileceğinin altını çizdiler.

Literatür talep et

Referanslar :

Carolyn E. Schwartz, Victoria E. Powell, Adi Eldar-Lissai. Measuring hemophilia caregiver burden: validation of the Hemophilia Caregiver Impact measure, Qual Life Res 2017.

Hemofilili Çocuklarda Tedaviye ve Önerilere Uyum ve Psikososyal Faktörler

13 Nisan 2017

Hemofili, pıhtılaşma faktör eksikliğinden kaynaklanan, kas ve eklemlerde kanamaya yol açan, primer olarak erkekleri etkileyen, nadir görülen bir genetik bozukluktur. Hemen tedavi edilmeyen kanamalar, artrite ya da sakatlıklara neden olabilmektedir. Hastalığın tedavisinde, kanama ve artropatiyi önlemeye yardımcı olan, yetersiz pıhtılaşma faktörünün infüzyonunu içeren, ömür boyu devam eden profilaktik ya da gereksinim anında tedavi rejimleri kullanılmaktadır. Eklem sağlığı ve kanamaları azaltmak için hastalara düzenli egzersiz önerilmektedir fakat yüksek temas ve çarpışma sporu gibi travmaya neden olma olasılığı bulunan fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır.

Diğer kronik hastalıklarda olduğu gibi, hemofilili çocuklar ve ergenlerde, hem fiziksel aktivite hem de tedavi uyumu açısından, önerileri izleme konusunda zorluklar mevcuttur. Hemofilili gençlerin ebeveynleri, çocuklarının infüzyonunun sorumluluğunu aldıklarında tedaviye uyum artmaktadır. Hemofilili gençler tedavi sorumluluğunu kendi üstlerine aldıklarında ise, tedaviye uyum dikkat çekici şekilde azalmaktadır. Tedaviye bağlılığı ölçmek için yapılan bir ankette, 0-12 yaş arasındaki çocukların% 90'ında profilaksiye "yüksek" veya "çok yüksek" bağlılık sonucu çıkarken, 13-18 yaş grubundaki çocukların bu oran sadece % 54 bulunmuştur. Yapılan başka bir ankette ise, hemofilili gençlerin % 60'ında, durumlarını her türlü fiziksel aktiviteyi sınırlandırarak hastalık süreçlerini yönettikleri ortaya konmuştur. Diğer başka çalışmalar, hemofilili çocukların ve gençlerin yüksek oranının, arkadaşları gibi yüksek riskli sporlarla uğraştığını göstermektedir.

Planlı davranış teorisi, tedavide motivasyonu anlamak için en sık kullanılan teorilerden biridir ve bir davranışı benimseme yöneliminin, gelecekteki davranışın merkezi bir öngördürücüsü olduğuna işaret eder.  Pediatrik hastalarda, aile çoğu zaman çocuklarının tedavisinden sorumlu olduğundan, hastanın katılımını değerlendirmek güçleşir. Bununla birlikte, bir çocuğun gelecekteki önerileri takip etme yönelimini önceden değerlendirmek mümkündür. Yönelimi incelemek, bir çocuğun tedavi planına ve belirleyicilerine motivasyon düzeyini anlamaya da yardımcı olur.

Kanada’dan araştırmacılar, hemofilili çocukların ve ergenlerin, tedavi önerilerine uyum yönelimleri için psikososyal faktörleri tanımlamayı amaçlayan bir çalışma yaptılar. Planlı davranış teorisinden olası psikososyal faktörler ve önerileri takip etme yönelimleri arasındaki ilişkileri değerlendirdiler. Çalışmaya, yaşları 6-18 arasında değişen, hemofili A ve B’ye sahip 24 hasta ve ebeveynlerini dahil ettiler. Katılımcılara bir anket uyguladılar. Anket ile  planlı davranış teorisi, fiziksel aktivite ve tıbbi ilaç uyumu incelendi.

Araştırmacılar anket sonuçlarını değerlendirdiklerinde, geçmiş davranışların, tutumların ve sübjektif normların, gelecekteki tavsiye edilmeyen fiziksel aktivitelere katılma yöneliminin büyük bir bölümünü açıkladığını gördüler.

Literatür talep et

Referanslar :

S. Bérubé, et al. Understanding adherence to treatment and physical activity in children with hemophilia: The role of psychosocial factors, Pediatric Hematology and Oncology, DOI:10.1080/08880018.2016.1260669

Yenidoğanlarda VWF Aktivitesi ve ADAMTS13 Düzeyleri

12 Nisan 2017

Hemostaz, intrauterin dönemde başlayan, multifaktöriyel dinamik bir süreçtir. Yeni doğanlarda ve çocuklarda koagülasyon testleri için referans aralıkların mutlak değerleri, analizör ve reaktif sistemleri ile değişir. Bununla birlikte, laboratuvar değerleri, koagülasyon proteinlerinin fizyolojik konsantrasyonlarının, gebelik boyunca kademeli olarak arttığını ve prematüre bebeklerde, miad bebeklere ya da sağlıklı çocuklara kıyasla daha düşük olduğunu göstermektedir.

Yeni doğanlar, kontakt faktörlerinin düşük aktivitesine, bozulmuş trombosit agregasyonuna ve azalmış vitamin K bağımlı pıhtılaşma faktörlerinde bağlı olarak düşük trombin üretme kapasitesine sahiptirler. Bu azaltılmış hemostatik eğilim, pıhtılaşma inhibitörlerinin fizyolojik yetersizliklerinin koruyucu etkileri ile birlikte bebeklerdeki potansiyel olarak azalmış fibrinolitik kapasiteyle dengelenmektedir.

Kanama zamanı, yüksek hematokrit, büyük çekirdekli kırmızı hücrelerin varlığı ve von-Willebrand Factor (VWF) ve VWF büyük multimerlerin artmış konsantrasyonları ve işlevleri gibi nedenlerle, sağlıklı yeni doğanlarda erişkinlere göre daha kısadır. VWF proteininin biyolojik aktivitesi, trombositlere kendiliğinden bağlanan ve dolaşımdaki mikrotürombüs oluşumunu indükleyen VWF multimerlerin boyutlarına bağlıdır. Bu mekanizma, plazma proteaz ADAMTS13 ile baskılanır. Trombotik trombositopenik purpura (TTP) ve tekrarlayan ailesel TTP formu olan Upshaw-Schulman sendromlu hastalarda, ADAMTS13'ün düşük seviyelerde olduğu gösterilmiştir. Hemolitik üremik sendrom, karaciğer hastalığı, oksidatif stres, kalp cerrahisi ve lokalize veya dissemine tümörlü yetişkin ve çocuk hastalar da azalmış ADAMTS13 aktivitesi bildirilmiştir. Yeni doğanlarda ve preterm bebeklerde ADAMTS13 düzeylerini araştıran çok az sayıda çalışma mevcuttur.

İsrail ve Almanya’dan araştırmacılar yeni doğanlarda ve preterm bebeklerde ADAMTS13, VWF antijeni, ve Ristosetin kofaktörü (RiCof) aktivitelerini ve perinatal komplikasyonlarla potansiyel korelasyonlarını değerlendiren bir çalışma yaptılar. Çalışmalarına, merkezlerinde doğan ve hastaneden taburcu oluncaya kadar takip ettikleri, 48’i preterm, toplam 128 yeni doğanı ve 20 sağlıklı yetişkini dahil ettiler. Preterm ve term bebeklerde erişkinlere kıyasla, VWF Ag’nin anlamlı şekilde daha yüksek olduğunu gözlemlediler. VWF Ag düzeyleri, term doğan bebeklerde en yüksek ve erişkinlerde en düşüktü. Yeni doğanlardaki RİCof düzeyleri yetişkinlerden daha yüksekti ve ADAMTS13 düzeyleri, preterm bebeklerde term bebekler ve yetişkin kontrollere göre dikkat çekici şekilde daha yüksekti. Stresli durumlar ya da vasküler komplikasyonlar geçirmiş yeni doğanlarda ise ADAMTS13 seviyeleri daha düşüktü. 

Literatür talep et

Referanslar :

T. Strauss et al. Activity of Von Willebrand factor and levels of VWF-cleaving protease (ADAMTS13) in preterm and full term neonates, Blood Cells Mol. Diseases (2016)

E-Posta ve şifrenizi girerek
medikal referans noktanıza ulaşabilirsiniz.

GİRİŞ YAP

Yeni hesap oluştururken vereceğiniz bilgiler, cegedim tarafından onaylanacak
ve siteye tam üyeliğiniz bu onaydan sonra sağlanacaktır.

* Tüm alanları doldurmak zorunludur.

Loading Image