Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

İmmün kontrol noktası inhibitörü (ICI) tedavisi, özellikle programlanmış hücre ölümü-1 (PD-1) / programlanmış hücre ölümü ligandı-1 (PD-L1) yolunu hedefleyen antikorlar, son on yılda onkoloji için ilaç geliştirmede önemli bir dönüm noktasını temsil etmiştir. Anti-PD-1 veya anti-PD-L1 monoterapisi, %15-20'lik objektif yanıt oranları (ORR) ve iyi güvenlik profilleri ile 10'dan fazla kanser türünün tedavisi için onaylanmıştır. Anti-PD-1 / anti-PD-L1 terapisinin geniş spektrumlu antitümör aktivitesi ve iyi tolere edilebilirliği, aynı zamanda moleküler hedefli terapi ve sitotoksik kemoterapi dahil olmak üzere diğer immünomodülatör ajanlarla veya geleneksel sistemik antikanser tedavisiyle kombinasyon rejimlerini test eden bir dizi klinik çalışmanın bel kemiğini yapar.

Randomize klinik çalışmalarla gösterilen üstün progresyonsuz sağkalım veya kombinasyon tedavisinde genel sağkalım, anti-PD-1 artı anti-sitotoksik T-lenfosit- ilişkili protein 4 (anti-CTLA4) ileri melanom tedavisi, renal hücreli karsinom (RCC) ve mikrosatellit instabilite ile kolorektal kanser için; anti-PD-1 artı bir antianjiojenik renal hücreli karsinom için ve anti-PD-1/anti-PD- L1 artı sitotoksik kemoterapi küçük hücreli dışı akciğer kanseri ve üçlü negatif meme kanseri için onaya yol açmıştır. Anti-programlanmış hücre ölümü-1 (anti-PD-1) veya ligandını (anti-PD-L1) hedefleyen bağışıklık kontrol noktası inhibitörü (ICI) tedavisi, hepatosellüler karsinom (HCC) olan hastaların objektif cevabını ve hayatta kalmasını geliştirmeyi amaçlayan çok sayıda kombinasyon rejiminin belkemiğidir. Diğer kanser türlerindeki immüno-onkoloji rejimlerinin klinik denemeleri, erken faz deneme sonuçlarına göre aday rejimlerin nasıl seçileceği, çoklu primer sonlanım noktalarına sahip denemelerde istatistiksel değerlendirmeler ve öngörücü biyobelirteçlerin önemi dahil olmak üzere çalışmanın tasarımı konularına ışık tutmuştur.

Bu araştırmada, HCC için kombinasyon immünoterapisinin erken faz çalışmalarından güncellenen veriler özetlenmiştir. Gelişmiş HCC için en kapsamlı şekilde test edilen kombinasyon rejimleri anti-PD-1 / anti-PD-L1 ajanları artı antianjiyojenik ajanları içerdiğinden, spesifik VEGF/VEGFR inhibitörlerine karşı antianjiyojenik multikinaz inhibitörlerinin göreceli yararı ve antitümör mekanizması tartışılmaktadır. İmmün sistem ile ilişkili olumsuz vakaların optimal yönetimi ve HCC için lokorejyonel tedavi ile kombinasyon halinde ICI tedavisinin değeri de dahil olmak üzere kombinasyon immünoterapisinin geliştirilmesindeki diğer kritik konular da araştırılmaktadır.

Anti-PD-1/Anti-PD-L1 tabanlı kombinasyon tedavisinin HCC için sistemik terapi alanında devrim yaratması bekleniyor

Farklı kombinasyon rejimlerine öncelik vermek, çeşitli kombinasyonlardaki gerçek immünomodülatör mekanizmaları, öngörücü biyobelirteçlerin mevcudiyetini ve geçerliliğini ve irAE'lerin optimal önlenmesi ve yönetiminin anlaşılmasına bağlı olacak. Erken evreli araştırmalardan pivotal doğrulama çalışmalarına kadar klinik çalışmaların tasarımı hızla gelişmektedir ve farklı kanser türlerinden alınan dersler yeni ilaç geliştirme sürecine bakış açımızı genişletebilir.

Medikaynak Referanslar

Cheng AL, Hsu C, Chan SL, Choo SP, Kudo M. Challenges of combination therapy with immune checkpoint inhibitors for hepatocellular carcinoma. J Hepatol. 2020;72(2):307–319. doi:10.1016/j.jhep.2019.09.025

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler