Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Akciğer kanseri, dünya çapında önde gelen kanser türünü ve kansere bağlı mortalitenin ana nedenini ortaya koymaktadır. Adenokarsinom ve skuamöz karsinom, küçük hücreli dışı akciğer kanserinin (KHDAK) iki yaygın histolojik alt tipidir. Skuamöz hücreli karsinom, tüm akciğer kanseri vakalarının yaklaşık %20-30'unu oluşturur. Hedeflenen ajanların, ileri seviye KHDAK hastaları için genel sağ kalımı ve yaşam kalitesini önemli ölçüde iyileştirdiği görüldü. Bununla birlikte, bu ilerleme skuamöz hücreli KHDAK hastalarında nadiren bulunan spesifik sürücü gen değişiklikleri olan hastalarla sınırlıdır.

Başlangıç olarak bir EGFR inhibitörü ve kemoterapinin kombinasyonu, skuamöz KHDAK için tek başına kemoterapiye kıyasla üstün genel sağ kalım göstermiştir. Bununla birlikte, araştırmacılar tarafından kombinasyon tedavisinden tutarlı yarar, yassı hücreli KHDAK hastaları için ilave toksisite ile ilişkilendirildi. Bu nedenle, bu hastalar için sınırlı tedavi stratejileri mevcuttur. Platin bazlı ikili kemoterapi, nab-paklitaksel artı karboplatin gibi metastatik skuamöz KHDAK için standart tedavi olarak kabul edildi; fakat, sadece 6.3 aylık bir ortalama ilerlemesiz sağ kalım ve 12.1 aylık bir ortalama genel sağ kalım ile zayıf etkinlikle sonuçlandı. Bu nedenle, ileri skuamöz KHDAK hastaları için daha etkili prognostik terapötik rejimlerin belirlenmesi için acil bir gereklilik vardır.

ICI Tedavisi Gelişiminin Etkileri

Bağışıklık kontrol noktası inhibitörlerinin (ICI'ler) mevcut gelişimi, KHDAK hastalarının terapötik stratejilerinde bir paradigma değişimi haline geldi. Programlanmış hücre ölüm ligandı 1 (PD-L1) ve programlanmış hücre ölüm 1 (PD-1) yolakları, kritik immünosüpresif mekanizmalar gösterir. Tümör hücreleri üzerinde eksprese edilen PD-L1'in T hücreleri üzerinde eksprese edilen PD-1'e bağlanması, kansere karşı sitotoksik aktiviteyi baskılar ve tümör immün kaçınmasına, yayılmaya, nüksetmeye ve metastaza yol açar. ICI tedavisi, PD-1 ve PD-L1 arasındaki etkileşimi engelleyebilir ve daha sonra kanser hücrelerine karşı T hücresi bağışıklık tepkisi geri yüklenebilir. Birçok çalışma, çeşitli kanserlerin tedavisinde PD-1 / PD-L1 yolunu bloke eden antikorlardan yararlanan hastaların olduğunu göstermektedir.

İmmünoterapinin Etkinliğine Dair Meta-Analiz Çalışması

Bu çalışmanın amacı, küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) olan hastalarda immünoterapinin etkinliğinin araştırılması için bir meta-analizin yapılmasıdır. Bu bağlamda, ileri düzey KHDAK hastalarında immünoterapiyi kemoterapiyle karşılaştıran randomize klinik çalışmalar dahil edildi. Ayrıca, araştırmaya toplam 11 çalışma (3112 hasta) dahil edildi. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, PD-1 / PD-L1 inhibitörlerinin, skuamöz KHDAK için genel sağ kalımda (tehlike oranı [HR]: 0.74; p <0.001) ve ilerlemesiz sağ kalımda (HR: 0.66; p <0.001) kemoterapiye anlamlı üstünlük gösterdiği tespit edildi. Skuamöz KHDAK için PD-1 / PD-L1 inhibitörlerinin genel sağ kalım ve ilerlemesiz sağ kalım yararları, basamak ayarlarının, PD-L1 ekspresyonunun ve farklı çalışma metodolojilerinin alt grup analizlerinde benzer olduğu görüldü. Bu çalışmanın sonucu olarak, PD-1 / PD-L1 inhibitörlerinin, ileri skuamöz KHDAK hastalarında kemoterapi ile karşılaştırıldığında genel sağ kalımı ve ilerlemesiz sağ kalımı önemli ölçüde iyileştirdiği söylenebilir.

Medikaynak Referanslar

Chen RL, Zhou JX, Cao Y, et al. The efficacy of PD-1/PD-L1 inhibitors in advanced squamous-cell lung cancer: a meta-analysis of 3112 patients. Immunotherapy. 2019;11(17):1481–1490. doi:10.2217/imt-2019-0101

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler