Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Bağışıklama (immünizasyon) sonrası yan etkiler (BSYE) sık görülürken, önceden BSYE öyküsü olan hastaların tekrar immünizasyon güvenliği konusunda sınırlı veri bulunmaktadır.

Yapılan yeni bir çalışmada, BSYE nükslerinin oranını ve şiddetini tahmin etmek amaçlandı. Araştırmacılar önceden BSYE geçiren hastaların reimmünizasyonu hakkında bilgi toplayan Kanada Quebec’teki BSYE pasif sürveyans sistemindeki verileri analiz ettiler. Quebec'te, sağlık çalışanlarının yasal olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılan Aşı Advers Olay Raporlama Sistemi'ne (VAERS) benzer "pasif sürveyans sistemine ilişkin "olağandışı veya şiddetli bir BSYE’yi rapor etmeleri gerekmektedir. Çalışmaya 1998 ve 2016 yılları arasında sürveyans sistemine ilk aşılamasında BSYE bildiren 5,600 hasta dahil edildi. BSYE nüks oranı, rekürrens gösteren hasta sayısı / tekrar tedavi edilen toplam hasta sayısı olarak hesaplandı.

Genel olarak, mevcut takip verilerine sahip 1.731 hastanın 1.350'si (%78) reimmünize edilmişti, bunların % 59'u 2 yaşından küçüktü. BSYE, bu hastaların % 16’sında (215/1350) nüksetti. Nüks gözlenen hastaların % 18'inde de (42/215) nüks, ilk BSYE'den daha şiddetli olarak değerlendirildi. En yakın eklemin ötesine uzanan ve 4 gün veya daha uzun süren geniş lokal reaksiyonlar en yüksek nüks oranına sahipti (% 67). Hipotonik hipertansiyon atakları olan hastalar en düşük nüks oranına sahipti (% 2). İncelenen verilerde alerji benzeri olayların hastaların % 12'sinde (76/659) nüksettiği tespit edildi ancak bu hastaların hiçbirinde anafilaksi şiddetinde bir reaksiyon gözlenmedi. Suçiçeği aşısı ile birlikte olan veya olmayan, kızamık kabakulak kızamıkçık aşısını takiben, 33 hastanın hiçbirinde nüks yoktu. Ciddi olmayan BSYE'leri olan hastalar ile karşılaştırıldığında, ciddi BSYE'leri olanlara % 80’e karşı %60 oranı ile daha az sıklıkla tekrar immünizasyon uygulanmıştı.

Nüks Oranları Aşı Tiplerine Göre Değişmiyor

2 yaşın altındaki çocuklarda, yeniden aşılanmış olmaları ve tekrarlayan reaksiyonlara sahip olma olasılıkları daha yaşlı olanlara göre daha yüksekti. Nüks riski erkekler ve kadınlar için benzerdi. Nüks oranı, çoğu başlangıç BSYE'si olan hastalar için benzerdi. Ayrıca nüks oranlarının farklı aşı tipleri arasında anlamlı bir farklılık göstermediği görüldü. BSYE'lerin difteri-tetanoz-boğmaca aşılarında görüldüğü çocuklarda yeniden aşılama oranı en yüksekti (% 90).

Araştırmacılar, hafif veya orta şiddette BSYE hikayesi olan hastaların çoğunun güvenli bir şekilde yeniden aşılanabileceğini belirttiler. Tekrar immünizasyon olasılığı daha düşük olan, ciddi BSYE'lerı olan hastalarda ise ek çalışmalara ihtiyaç olduğunu aktardılar.

Medikaynak Referanslar

Zafack JG, Toth E, Landry M, Drolet JP, Top KA, De Serres G. Rate of Recurrence of Adverse Events Following Immunization: Results of 19 Years of Surveillance Ii Quebec, Canada, Pediatr Infect Dis J. 2018 Sep 10.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler