Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Aralık 2019'da, Çin'in Wuhan kentinde 2019 koronavirüs hastalığına (COVID-19) neden olan virüsün yeni şiddetli akut solunum sendromu koronavirüs 2'nin (SARS-CoV-2) ilk vakası bildirilmiştir. O zamandan beri, vaka sayısı katlanarak pandemi düzeylerine yükselmiş ve coğrafi olarak Avrupa ve Kuzey Amerika'ya kayarken New York City merkez üssü haline gelmiştir. Genel popülasyondaki etkilenen hastaların klinik özelliklerinin raporlanması, büyük ölçüde pratisyenlerin ve araştırmacıların COVID-19 hasta bakımına doğru yeniden atanması nedeniyle nispeten yavaş bir hızda ortaya çıkmaktadır. Araştırmacılar en yüksek enfeksiyon riskine sahip popülasyonların, özellikle de altta yatan kronik enflamatuar hastalıkları olan veya anti-sitokin biyolojiklerinin veya diğer immünomodülatör tedavilerin kronik kullanımı olan immün sistemi baskılanmış hastalar için verilerin daha da az olduğunu ifade etmişlerdir. Yine de, bu ilaçların birçoğu, ciddi olumsuz sonuçların en azından kısmen bir pro-inflamatuar sitokin fırtına sendromu (CSR) ile ilişkili olabileceğinin altında yatan mantıkla randomize klinik çalışmalarda (RCT'ler) incelenmektedir. Bu nedenle, çalışmaya katılan araştırmacılar, kronik olarak anti-sitokin ile immünosupresyon veya inflamatuar artrit (IA) için küçük moleküllü tedaviler alan hastaların COVID-19'un daha kötü sonuçlarına karşı kısmi korumaya sahip olabileceğini varsaydıklarını belirtmişlerdir.

Yapılan bu çalışma WARCOV, inflamatuar artrit (IA), sedef hastalığı ve inflamatuar bağırsak hastalığı (IBD) dahil olmak üzere IMID'li hastaların prospektif bir kohort çalışması olup iki ardışık aşamadan oluşmaktadır. Araştırmacılar birinci aşamanın, COVID-19 ile enfekte olan IMID'li hastaların semptomatolojisini ve hastalık seyrini karakterize etmeyi amaçladığını ve faz 2’nin, IMID'li hastalarda COVID-19 insidansının yanı sıra ilişkili genetik faktörler ve immün yanıtları belirleyeceğini belirtmişlerdir. Ayrıca araştırmacılar COVID-19'dan etkilenen immün aracılı inflamatuvar hastalıklar (IMID; inflamatuar artrit dahil) olan popülasyonumuzda klinik, demografik ve farmakolojik bakımın etkisine ilişkin araştırmanın devam etmekte olduğunu ifade etmişlerdir.

Semptomatik COVID-19 Enfeksiyonu Olan İnflamatuar Artritli Bireyler

Yapılan bu çalışmanın, hastaların komorbiditelerinin ve kronik ilaçların New York'ta COVID-19 kapmış IA olan deneklerin doğal seyri üzerindeki etkilerini daha fazla karakterize etmek için romatoid artrit (RA) ve spondiloartrit (SpA) hastalarının genişletilmiş bir kohortu olduğu bildirilmiştir. Çalışmada semptomatik COVID-19 enfeksiyonu olan inflamatuar artritli (IA; romatoid artrit ve spondilartrit) bireylerin klinik, demografik, idame tedavisi ve hastalık seyri verileri ve sonuçları, web tabanlı anket yoluyla prospektif olarak değerlendirilmiş olup ardından bireysel telefon görüşmeleri ve elektronik tıbbi kayıt incelemesi yapılmıştır. Ayrıca hastanede yatan ve ayakta tedavi gören hastalar için temel özellikler ve ilaç kullanımı özetlenmiş olup sonuçlar çok değişkenli lojistik regresyon kullanılarak her bir ilaç sınıfı için karşılaştırılmıştır. Çalışmaya İA olan toplam 103 hasta dahil edilmiş ve katılımcıların yüzde yirmi altısının hastaneye kaldırıldığı ve %4'ünün de öldüğü bildirilmiştir. Araştırmacılar hastaneye yatırılması gereken hastaların daha yaşlı olma ve hipertansiyon ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı komorbid olma olasılığının önemli ölçüde daha yüksek olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca oral glukokortikoid alan IA hastalarının COVID-19 için kabul edilme olasılığı daha yüksekken, idame anti-sitokin biyolojik tedavileri alan hastalarda bu olasılık bulunmamaktadır.

Sonuç olarak yapılan çalışmada altta yatan IA olan hastalarda, COVID-19 sonuçları glukokortikoid alan hastalara göre daha kötü olduğu gözlenmiş olup idame anti-sitokin tedavisi alan hastalarda gözlemlenmemiştir. Araştırmacılar immünomodülatör tedavilerin COVID-19 insidansını etkileyip etkilemediğini anlamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu belirtmişlerdir.

Medikaynak Referanslar

Haberman RH, Castillo R, Chen A, Yan D, Ramirez D, Sekar V, Lesser R, Solomon G, Niemann AL, Blank RB, Izmirly P, Webster DE, Ogdie A, Troxel AB, Adhikari S, Scher JU; NYU WARCOV Investigators. COVID-19 in Patients with Inflammatory Arthritis: A Prospective Study on the Effects of Comorbidities and DMARDs on Clinical Outcomes. Arthritis Rheumatol. 2020 Jul 28. doi: 10.1002/art.41456. Epub ahead of print. PMID: 32725762.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler