Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Yapılan çalışmalar obez olan veya diyabetli, insülin direnci ile ilişkili durumları olan menopoz sonrası kadınlarda meme kanseri riskinin arttığını göstermiştir. Klinik öncesi kanıtlar, insülinin meme tümörü büyümesini uyarmadaki rolünü desteklediğini ve genetik olarak öngörülen açlık insülin ve meme kanseri riskinin yakın zamanda yapılan büyük ölçekli Mendel randomizasyon çalışmasında olduğu gibi, insülin seviyelerini ve meme kanseri insidansını inceleyen prospektif gözlemsel çalışmalar, pozitif ilişkiler göstermiştir. Bununla birlikte, diğer çalışmalar sadece obez premenopozal kadınlar arasında bir ilişki bulmuş veya insülin seviyeleri ile meme kanseri insidansı arasında bir ilişki bulmamıştır. Ayrıca araştırmacılar, bilgileri dahilinde, yapılan önceki kohort çalışmasının, prediyagnoz insülin direnci ile meme kanseri mortalitesi arasındaki ilişkiyi incelemediğini belirtmişlerdir.

İnsülin direncinin homeostatik model değerlendirmesi (HOMA-IR), diyabetli ve diyabetsiz bireylerde öglisemik hiperinsülinemik kelepçe yöntemiyle yakından ilişkili bir insülin direnci ölçüsü sağlamak için açlık insülin ve glikoz kullanmaktadır. Gözlemsel çalışmaların 1 meta-analizinde, açlık insülin seviyelerinin meme kanseri insidansı ile ilişkili bulunamamasına rağmen, HOMA-IR çalışmalarda kullanılan insülin direnci ölçüsü olduğunda istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki gözlenmiş olduğu belirtilmiştir. Yapılan bu çalışmada araştırmacılar, HOMA-IR ve meme kanseri insidansı arasındaki ilişkileri belirleyerek insülin direnci ve meme kanseri ile ilgili bulguları ve postmenopozal kadınlarda meme kanseri insidansı ve bilindiği kadarıyla ilk kez meme kanserinden ölümler ve meme kanserinden sonra ölümlerle ilişkileri belirlediklerini bildirmişlerdir.

İnsülin Direncinin Homeostatik Model Değerlendirmesi

Önceden yapılmış bir çalışma hipotezinde, HOMA-IR tarafından daha yüksek insülin direncine sahip kadınların, daha düşük insülin direncine sahip kadınlara kıyasla daha yüksek meme kanseri insidansına ve meme kanseri mortalitesine sahip olacağı gözlemlenmiştir. Yapılan bu çalışmada uygun bireyler olan tahmini 3 yıllık sağkalım ile 50-79 yaşları arasındaki menopoz sonrası kadınlar dahil edilmiş olup klinik araştırmalar için ek uygunluk gereksinimleri büyük ölçüde güvenlik ve uyum konularına dayanmakta olduğu bildirilmiştir. Araştırmacılar 1993-1998 yılları arasında 40 ABD klinik merkezinden katılımcıların alındığını ve her klinik merkezde kurumsal inceleme kurulu onayı alındığı​ve tüm katılımcılara yazılı bilgilendirilmiş onam verildiğini, 2005 yılında orijinal protokol bitiş tarihinden sonraki takip serisinin yazılı rekonstrüksiyonlar gerektirdiğini belirtmişlerdir.

Çalışmada oruç baseline glukoz ve insülin düzeyleri olan toplam 22.837 postmenopozal kadın meme kanseri ve meme kanseri mortalitesi açısından takip edilmiş olup meme kanserleri, tıbbi kayıtların gözden geçirilmesi ve seri Ulusal Ölüm İndeksi ile bağlantıya bağlı mortalite bulguları ile doğrulanmıştır. İnsülin direnci, HOMA-IR homeostatik model değerlendirmesi kullanılarak tahmin edilmiş olup çeyrek karşılaştırmalar için %95 güven aralığı ile tehlike oranlarını (HR) hesaplamak için çok değişkenli Cox orantılı tehlike modelleri kullanılmıştır.

Araştırmacılar sonuçların meme kanseri insidansının, meme kanserinden ölümler ve meme kanserinden sonraki ölümleri içermekte olduğunu ve 1328 meme kanseri vakasının 19.8 yıllık takip süresinde, 151'i meme kanserinden olmak üzere 512 ölüm bildirilmiş olduğunu belirtmişlerdir. Meme kanseri insidansı en yüksek HOMA-IR dörtte birlik gruptaki kadınlarda daha yüksek olup HOMA-IR'nin meme kanserinden ölüm riski ile ilişkili bulunamamasına rağmen, en düşük HOMA-IR çeyrekte bulunanlara karşı en yüksek olan kadınların meme kanserinden sonra ölüm riskinin daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Sonuç olarak araştırmacılar postmenopozal kadınlarda daha yüksek insülin direnci seviyelerinin, meme kanseri insidansı ve meme kanserinden sonra daha yüksek tüm nedenlere bağlı mortalite ile ilişkili olduğunu ifade etmişlerdir.

Medikaynak Referanslar

Pan K, Chlebowski RT, Mortimer JE, et al. Insulin resistance and breast cancer incidence and mortality in postmenopausal women in the Women's Health Initiative [published online ahead of print, 2020 Jun 12]. Cancer. 2020;10.1002/cncr.33002. doi:10.1002/cncr.33002

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler