Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Akut pulmoner emboli yaşlı erişkinlerde yaygın bir morbidite ve mortalite nedenidir. İnferior vena kava (IVC) filtreleri pulmoner emboliyi önlemek için sıklıkla kullanılır. Ancak, cihazın etkinliğini ve güvenliğini destekleyen kanıtlar yetersizdir.

Son yıllarda, ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), IVC filtrelerinin güvenilirliği konusunda endişelerini dile getirmektedir. Yine bazı çalışmalar da bu teknolojinin kullanımında geçici bir düşüş olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte, sınırlı kapasiteye sahip idari verileri kullanan bazı araştırmacılar, IVC filtrelerinin kullanımının azalmış ölüm riski oranları ile ilişkili olduğunu bulmuşlar ve kullanımlarını önermişlerdir.

Yapılan yeni çalışmada, Medicare yararlanıcılarında pulmoner emboli için IVC filtrelerinin kullanımı ile mortalite oranları arasındaki ilişki üç ayrı istatistiksel yaklaşım kullanılarak saptanmaya çalışıldı. Çalışmada, pulmoner embolili ileri yaşlı bireylerde IVC filtrelerinin kullanımının mortalite yararı göstermediği ve ölüm riski taşıyabildiği gösterildi. Sonuçlar, venöz tromboembolizmi olan hastalarda IVC filtrelerinin kullanımıyla ilişkili 30 günlük mortaliteyi değerlendiren gözlemsel bir çalışmanın bulgularıyla tutarlıydı.

Araştırmacılar, idari veri tabanlarının incelemelerinde gözlemlenen mortalite yararlarının, temel özellikleri ayarlandıktan sonra devam edip etmediğini belirlemek için, IVC takılmış pulmoner embolide akıntı tanısı konulan ve taburcu edilmiş pulmoner embolili yaşlı hastaların ve benzer IVC takılmamış hastaların sonuçlarını tanımlama ve karşılaştırmada, Medicare yatan hasta talep verileri ve ICD-9-CM tanı kodlarını kullandılar. Araştırmacılar, temel özelliklerdeki potansiyel dengesizlikleri hesaba katmak için ters olasılık ağırlıklı (IPW) bir düzenleme şeması kullandılar. Pulmoner embolili IVC filtresi takılmış ve takılmamış hastalar için, her bir özelliğin tam olarak eşleşmesi için uygun bir kohort oluşturdular.

Riski Azaltmıyor, Arttırıyor

Çalışma süresi boyunca akut PE nedeniyle hastaneye yatırılan 214.579 Medicare yararlanıcısının (ortalama yaşları 77,8) %13,4'üne bir IVC filtresi takıldı. Filtresiz grup ile karşılaştırıldığında, filtreli grupta 30 günlük mortalite oranının düzeltilmiş tehlike oranı 1,02’ydi. IPW analizinden elde edilen bulgular istatistiksel olarak anlamlıydı.

Yatıştan 30 gün sonra hayatta kalan hastalar arasında, filtreli grubun %20,5’inin, filtresiz grubun ise %13,4’ünün bir yıl içinde öldüğü görüldü. Hasta özelliklerine göre ayarlandıktan sonra, filtreli grupta bir yıllık mortalite için oran oranı 1,35’ti. IPW modelinde, düzeltilmiş tehlike oranı 1,56’ydı.

Bireysel olarak eşleşmiş bir kohortta, akut pulmoner emboli ile hastaneye yatırılan 76.198 yararlanıcının %18,2'sine filtre takılmıştı. IVC filtresinin bağımlı değişken olarak kullanıldığı karma modellerde, filtreli grupta 30 günlük mortalite, bir yıllık mortalite gibi yüksekti.

Araştırmacılar, istatistiksel ayarlama yöntemlerindeki bulguların, IVC filtre kullanımı ile düşük ölüm oranı arasında bir ilişki göstermediğini, aksine risk artışı gösterdiğini belirttiler. IVC filtrelerinin etkililiğini ve güvenliğini değerlendirmek için çeşitli hasta alt gruplarında daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu aktardılar.

Medikaynak Referanslar

Bikdeli et al. Association of Inferior Vena Cava Filter Use With Mortality Rates in Older Adults With Acute Pulmonary Embolism, JAMA Intern Med. Published online December 10, 2018.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler