Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Fiziksel hareketsizlik, Alzheimer hastalığı için 7 risk faktöründen biri olarak tartışılmaktadır. Dolaşım ve solunum sistemlerinin fiziksel aktivite sırasında oksijen sağlama yeteneğini ifade eden kardiyorespiratuvar fitness (CRF), fiziksel uygunluğun önemli bir bileşenidir ve düzenli fiziksel aktivite ile arttırılabilir. Ayrıca, CRF, kendi bildirdiği fiziksel aktiviteye kıyasla fiziksel aktivitenin daha geçerli ve objektif bir ölçümüdür. Daha yüksek CRF, Alzheimer hastalığı ve şeker hastalığı; hipertansiyon, obezite, depresyon, sigara içme ve düşük eğitim seviyesi gibi vasküler demans için risk faktörleri ile örtüşen daha düşük kardiyovasküler hastalıklar ve metabolik sendrom riskleriyle ilişkilidir. Ayrıca, CRF, depresyon şiddeti ve kanser mortalitesi ile ters orantılıdır.

Mevcut literatür, CRF ile prefrontal korteksin gri madde (GM) hacimleri ve hipokampus arasında pozitif bir ilişki olduğu düşünülmektedir. Beyaz madde (WM) hacimleri ile ilgili bulgular heterojendir ancak daha yüksek beyaz madde hacimlerine, daha az beyaz madde lezyonuna ve daha yüksek fiziksel uygunluğa ilişkin olarak geliştirilmiş beyaz madde mikroyapısına işaret etmektedir. Mevcut çalışmalar genellikle küçük çalışma örnekleri (nadiren birkaç yüz katılımcıyı aşan), güçlü seçilmiş hasta grupları (multipl skleroz, kalp yetmezliği, Alzheimer hastalığı veya hafif bilişsel bozukluğu olan hastalar) veya yaşlı yetişkinlerle kısıtlama ile sınırlıydı. Bu nedenle, CRF'nin belirli beyin bölgeleri üzerindeki etkileri hakkında kesin kanıt sağlamak için daha geniş çaplı ve detaylı çalışmalara ihtiyaç vardır.

CRF’nin Gri Madde ile İlişkisi Üzerine Bir Çalışma

Gözlemsel çalışmaların meta-analizlerinin önerdiği gibi, fiziksel aktivite ve egzersizin bilişsel gerileme ve bunama üzerindeki yararlı etkileri göz önüne alındığında, yüksek CRF'nin beyin yaşlanması ve bunama ile ilişkili beyin atrofisine karşı koyabileceği düşünülmektedir. Çalışmada, standart kardiyopulmoner egzersiz testi (CPET) ve beyin hacimleri ile değerlendirilen CRF ölçümleri arasındaki ilişkiyi araştırmak için 2 bağımsız popülasyon temelli kohorttan (Pomerania'da Sağlık Çalışması [SHIP] ve SHIP-Trend) 21 ila 84 yaş arası 2103 yetişkinden alınan veriler kullanıldı. Potansiyel gri madde ve beyaz madde durumlarını daha kesin bir uzaysal çözünürlük düzeyinde değerlendirmek için son teknoloji voksel bazlı morfometri (VBM) analizleri gerçekleştirildi.

Sonuç olarak, hacimsel analizler, CRF'nin gri madde (GM) hacmi ve toplam beyin hacmi ile ilişkilerini ortaya koydu. Çok değişkenli ayardan sonra, VO2peak'te 1 standart sapma artışı 5.31 cm³ (%95 CI, 3.27 ila 7.35 cm³) daha yüksek gri madde hacmi ile ilişkiliydi. Tüm beyin voksel bazlı morfometri analizleri, CRF ile lokal gri madde hacimleri arasında anlamlı pozitif ilişkiler olduğunu ortaya koymuştur. VO2peak, sol orta temporal girusun (228 voksel), sağ hipokampal girusun (146 voksel), sol orbitofrontal korteksin (348 voksel) ve iki taraflı singulat korteksin (68 ve 43 voksel) gri madde hacmi ile güçlü bir şekilde ilişkiliydi. Özetlemek gerekirse, kardiyorespiratuar fitness, esas olarak hareket işlemede yer almayan beyin bölgelerinde gri madde hacmi, toplam beyin hacmi ve spesifik gri madde ve beyaz cevher kümeleri ile pozitif ilişkiliydi. Temsili bir popülasyon örneğinden elde edilen bu sonuçlar, CRF'nin beyin sağlığının iyileşmesine katkıda bulunabileceğini ve bu nedenle patolojiye özgü gri madde azalmasının yavaşlayabileceğini düşündürmektedir.

Medikaynak Referanslar

Wittfeld K, Jochem C, Dörr M, et al. Cardiorespiratory Fitness and Gray Matter Volume in the Temporal, Frontal, and Cerebellar Regions in the General Population. Mayo Clin Proc. 2020;95(1):44–56. doi:10.1016/j.mayocp.2019.05.030

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler