Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Tüm akciğer kanseri hastalarının %80'i küçük hücreli dışı akciğer kanseridir (KHDAK), mevcut standart tedavisi küratif rezeksiyondur. Ameliyat sonrası primer akciğer karsinomu relapsının erken belirlenmesi, sonuçları ve sağkalım faydalarını iyileştirebilir. Cerrahi, akciğer kanserini tedavi etmek için optimal tedavidir. Bununla birlikte, KHDAK hastalarının yaklaşık %50'si küratif rezeksiyona rağmen relaps yaşayabilir ve prognozu kötüleşebilir.

TNM evrelemesi primer akciğer karsinomunun şiddetini ve rekürrens potansiyelini göstermektedir. Bununla birlikte, aynı TNM evresine sahip hastalarda bile küratif rezeksiyondan sonra farklı rekürrens potansiyelleri olabilir. Prognoz, aynı evre ve benzer klinikopatolojik özelliklere sahip hastalarda bile önemli ölçüde değişir. Dolayısıyla, rekürrens olasılığı yüksek olan tümörleri doğru bir şekilde tanımlamak, tedaviyi ve takip stratejilerini kişiselleştirmeye yardımcı olabilir.

Bu amaçla, olası mekanizma ve biyomarkerleri ortaya çıkarmak, akciğer kanserinin erken tanısını ve tedavisini sağlamak ve hastalık rekürrensini ve metastazını tahmin ve takip etmek için önem taşımaktadır.

Bu çalışmada, Kanser Genom Atlas verileri kullanılarak, büyük bir KHDAK hasta kohortunda mRNA profili incelemesi yapılmış ve erken rekürrens riski yüksek olan KHDAK hastalarında 40-mRNA imzası saptanmıştır. Böylece ameliyat sonrası KHDAK erken relapsını ve relapssız sağkalımını daha iyi tahmin edebilmek için 40-mRNA’ya dayalı yeni bir prognostik imza geliştirilmiştir.

Bu çalışmada 40-mRNA imzası, düşük ve yüksek risk skorlarına sahip hastalar arasındaki sağkalım farkını net bir şekilde ortaya koymuş, 40-mRNA imzası erken relaps eğilimi olan kişileri ayırt etmeye ve akciğer karsinomalı hastaların tedavisini kişiselleştirmeye yardımcı olabilmişti. Bu bulgu, klinik uygulama için önem taşımaktadır. Prognostik bir model olarak değeri ortaya konan 40-mRNA temelli imza, mevcut evreleme sisteminin daha iyi belirlenmesini sağlayabilir. Ayrıca, 40-mRNA imzası akciğer karsinomasının primer çıkarılmasını takiben bir yıl içinde tümör rekürrensini tahmin etmek için kullanılabilir.

Medikaynak Referanslar

Lin, J. et al. (2021) "Development and validation of a novel mRNA signature for predicting early relapse in non-small cell lung cancer", Japanese Journal of Clinical Oncology. doi: 10.1093/jjco/hyab075.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler