Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Anti-programlanmış hücre ölümü 1 (PD-1) ve programlanmış hücre ölümü ligandı 1 (PD-L1) bağışıklık kontrol noktası inhibitörleri (ICI'ler), küçük hücreli olmayan akciğer kanseri (KHDAK) için terapötik ortamın hayati bir parçasıdır. Bununla birlikte bilim insanları, bağışıklıkla ilişkili advers olayların (irAE'ler) hasta morbidite ve mortalitesine yol açabileceğini belirtmişlerdir. KHDAK ve diğer tümörlerde yapılan büyük vaka serisi çalışmaları, irAE gelişiminin, iyileştirilmiş sağkalım sonuçları ile ilişkili olduğunu belirlemiştir. Bireysel irAE'lerin aralığı geniş bir şekilde bildirilmesine rağmen, birden çok organ sistemini (çok sistemli irAE'ler) içeren irAE'ler geliştiren hastalar için prevalans, klinik modeller ve sağkalım etkileri bilinmemektedir. Yapılan bu çok merkezli kohort çalışması, ICI'lerle tedavi edilen KHDAK 'li hastalarda çok sistemli irAE'lerin spektrumunu, bunların hayatta kalma ile ilişkisini ve çok sistemli irAE gelişimi için risk faktörlerini karakterize etmektedir. Çalışmada 5 akademik merkezde anti-PD (L)-1 ICI ile tedavi edilen KHDAK hastalarının belirlendiği bildirilmiştir. Çalışmaya 1 doz veya daha fazla anti-PD (L)-1 monoterapi veya anti-PD (L)-1 bazlı kombinasyonlar almış, patolojik olarak doğrulanmış evre III / IV KHDAK'li 18 yaşında veya daha büyük hastalar dahil edilmiştir. Yapılan bu retrospektif kohort çalışmasının, Ocak 2007 ile Ocak 2019 arasında tek başına anti-PD- (L)-1 ICI'lerle veya başka bir antikanser ajanla kombinasyon halinde tedavi edilen evre III / IV KHDAK'li 623 hastayı içerdiği bildirilmiştir. Hasta irAE'leri, tedavi eden onkolog tarafından, patolojik irAE kanıtı, 2 veya daha fazla onkolog içeren multidisipliner yargıya veya bu sıraya göre irAE bazlı tedavi ile klinik iyileşmeye dayalı olarak, tedavi eden onkolog tarafından tanımlanmıştır.

Çok sistemli irAE paternleri

Araştırmacılar çoklu sistem irAE'lerin, birden fazla organ sistemini içeren irAE'ler olarak tanımlandığını belirtmişlerdir. ICI monoterapisi veya kombinasyonları ile ayrılmış, ilgili bireysel irAE veya organ sistemi kombinasyonları ile karakterize edilmektedir. Çalışmada medyan progresyonsuz (PFS) ve genel sağkalım (OS) Kaplan-Meier yöntemi kullanılarak tahmin edilmiş olmakla birlikte İrAE grupları arasında PFS ve OS farklılıkları çok değişkenli modellerle değerlendirilmiştir. Çok sistemli irAE riski, çok değişkenli lojistik regresyon ile olasılık oranları olarak tahmin edilmiştir. Çalışmaya dahil edilen 623 hastanın çoğunlukla erkek ve beyaz olduğu bildirilmiştir. Araştırmacılar medyan yaşın 66 olduğunu ve 148 hastanın tek bir irAE geliştirirken, 58 hastanın çok sistemli irAE’ler geliştirdiğini belirtmişlerdir. Çalışmada anti-PD- (L) 1 monoterapisi alan hastalarda en yaygın çok sistemli irAE paternlerinin, pnömonit tiroiditi, hepatit tiroiditi, dermatit pnömonisi ve dermatit tiroiditi olduğu gözlemlenmiştir. Araştırmacılar olumlu Doğu Kooperatif Onkoloji Grubu (ECOG) performans durumu (PS) ve daha uzun ICI süresinin, çoklu sistem irAE'lerin gelişimi için bağımsız risk faktörleri olduğunu belirtmişlerdir. Çalışmanın bulguları, bir irAE ve çoklu sistem irAE'si olan hastaların, ICI süresine göre ayarlanan çok değişkenli modellerde irAE'si olmayan hastalara kıyasla artan OS ve PFS’si olduğunu göstermiştir. Araştırmacılar yapılan bu çalışmanın, ICI'lerle tedavi edilen KHDAK 'li hastalarda çoklu sistem irAE modellerini tanımlamakla birlikte çoklu sistem irAE'ler ile sağkalım arasında bir ilişki olduğunu gösterdiğini belirtmişlerdir.

Medikaynak Referanslar

Shankar B, Zhang J, Naqash AR, Forde PM, Feliciano JL, Marrone KA, Ettinger DS, Hann CL, Brahmer JR, Ricciuti B, Owen D, Toi Y, Walker P, Otterson GA, Patel SH, Sugawara S, Naidoo J. Multisystem Immune-Related Adverse Events Associated With Immune Checkpoint Inhibitors for Treatment of Non-Small Cell Lung Cancer. JAMA Oncol. 2020 Dec 1;6(12):1952-1956. doi: 10.1001/jamaoncol.2020.5012. PMID: 33119034; PMCID: PMC7596677.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler