Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Venöz tromboembolizm (VTE), küçük hücre dışı akciğer kanseri (KHDAK) olan hastalarda sık görülen bir komplikasyondur ve kötü yaşam kalitesi ile daha kötü prognoz ile ilişkilidir. Bununla birlikte, kanser hastalarında VTE'den sorumlu mekanizmalar tam olarak anlaşılamamıştır. Klinik öncesi veriler onkogen (EGFR ve KRAS) olayların tümör prokoagülan aktivitesini düzenlediğini göstermektedir. Bununla birlikte, az sayıda çalışma, küçük hücre dışı akciğer kanseri (KHDAK) olan hastalarda EGFR veya KRAS mutasyonlarının varlığı ile venöz tromboembolizm (VTE) oluşumu arasındaki klinik ilişkiyi prospektif olarak araştırmıştır.

Bu araştırmaya yeni KHDAK tanısı konan toplam 605 Çinli hasta dahil edildi ve maksimum 4.5 yıl süreyle takip edildi. EGFR ve KRAS mutasyonları, dahil edildikten sonra amplifikasyon refrakter mutasyon sistemi polimeraz zincir reaksiyonu yöntemi ile belirlenmiştir. Ana sonuç VTE tarafından objektif olarak doğrulandı. 605 hastanın 40.3'ünde (244) EGFR mutasyonu ve %10.2'sinde (62) KRAS mutasyonu vardı. Yaş, cinsiyet, tümör histolojisi, tümör evresi, performans durumu, EGFR ve KRAS durumu, wild-type EGFR (alt dağılım tehlike oranı 1.81, %95 güven aralığı 1.07–3.07) gibi çok değişkenli analizlerde VTE riskindeki artışla ilişkili bulunmuştur. Bir başka risk analizinde, 1 yıl sonra EGFR mutasyonu olanlarda VTE gelişme olasılığı %8.3 ve EGFR mutasyonu olmayanlarda %13.2 idi; 2 yıl sonra ilgili riskler %9.7 ve %15.5 idi (Gray testi P = 0.047). Bu prospektif kohort çalışmasına çok sayıda KHDAK hastası dahil edilmiş olsa da, KRAS mutasyonları olan hasta sayısı hala nispeten düşüktür. Araştırmacılar ayrıca hastalarI düzenli aralıklarla dikkatle takip ettiler ve çalışmada klinik olarak en alakalı semptomatik VTE olayları üzerinde yoğunlaştılar, ancak muhtemelen asemptomatik VTE'yi kaçırmış olan VTE taraması yapmadılar. Son olarak, sadece yaygın KRAS (kodon 12 ve 13) mutasyonları tespit edilirken nadir KRAS mutasyonları gözden kaçırılabilir.

EGFR mutasyonlarının varlığı VTE riskini azaltabilir

EGFR mutasyonlarının, KHDAK olan Çinli hastalarda VTE riski ile negatif bir ilişkisi vardır. EGFR mutasyonlarının varlığı, VTE riskinin azalmasıyla ilişkiliydi ve EGFR durumunun analizi, KHDAK için VTE riskinin tanımlanmasında yardımcı olabilir. KRAS mutasyonları olan hasta sayısı nispeten düşük olduğundan, KRAS mutasyonları ile VTE arasındaki bağlantının ileriye dönük büyük ölçekli prospektif çalışmalarda açıklanması gerekmektedir.

Medikaynak Referanslar

Dou F, Li H, Zhu M, et al. Association between oncogenic status and risk of venous thromboembolism in patients with non-small cell lung cancer. Respir Res. 2018;19(1):88. Published 2018 May 9. doi:10.1186/s12931-018-0791-2

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler