Yandex Metrica
MENÜ
arama yap

Kistik Fibrozis Kolorektal Kanser Tarama Konsensüs Önerileri

11 Ocak 2018

Gelişmiş tedavi, kistik fibrozisli (KF) kişilerin sağ kalımını önemli ölçüde arttırmıştır. Fakat KF'li yetişkinlerde kolorektal kanser riski, genel popülasyona kıyasla 5-10 kat ve organ nakli sonrasında 25-30 kat daha fazladır. Bu riski gidermek için KF Vakfı kolorektal kanser tarama önerileri geliştirmek için multi-disipliner bir takım topladı. 18 üyeli görev gücü, göğüs hastalıkları doktorları, gastroenterologlar, sosyal hizmet uzmanı, hemşire koordinatörü, cerrah, epidemiyolog, istatistikçi, KF’li yetişkin ve ebeveynlerinden oluşuyordu. Komite, Kanser Riski, Transplantasyon, Prosedür ve Hazırlık olmak üzere 3 çalışma grubunu içeriyordu.

KF Vakfı'ndaki bir rehber uzmanı Şubat Mart 2016'da PubMed literatür araştırmalarına dayanan bir kanıt sentezi yaptı. Görev gücü üyeleri ek bağımsız taramalar yaptılar. Toplam 1159 makale değerlendirildi. İlk taramadan sonra, komite 198 makaleyi tam olarak okudu ve öneri tablolarını geliştirmek için 123 makaleyi analiz ettiler. Taramanın gerekliliklere ve zararlara göre yararlarını değerlendiren bağımsız bir karar analizi, Hollanda'daki Erasmus Medikal Merkezi Halk Sağlığı Departmanı tarafından Kanserle İnterervasyon ve Gözetim Modelleme Ağı'ndan Mikrosimülasyon Tarama Analizi modeli kullanılarak gerçekleştirildi. Görev gücü, öneri tablolarını son başvuru kılavuzuna yalnızca % 80'lik bir kabul eşiğine ulaştıysa ekledi.

KF’li Hastalarda Kanser Taraması

Görev gücü, paylaşılan, bireyselleştirilmiş karar vermeyi ve KF'ye özel gastrointestinal zorluklarla aşinalık vurgulayan 10 kolorektal kanser tarama önerisi belirledi. Tercih edilen tarama yöntemi olarak kolonoskopi, 40 yaşın üstünde taramaya başlanması, 5 yıl arayla tekrar tarama ve daha kısa aralık bireysel bulgularla belirtilmediği sürece 3 yıllık sürveyans aralıkları ve KF'ye spesifik yoğun bağırsak preparasyonu önerdiler. Transplantasyondan sonraki organ nakil alıcıları için, bağışıklık baskılanması ile bağlantılı kolon kanseri riskinin daha fazla olması nedeniyle, kolorektal kanser taramasını transplantasyondan sonraki 2 yıl içerisinde 30 yaşında başlanması gerektiğini belirttiler.

Bu önerilerin KF erişkinlere, ailelere, birinci basamak hekimlerine, gastroenterologlara ve KF ve transplantasyon merkezlerine kolorektal kanser taraması konularında yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Genel popülasyon için geliştirilen kılavuzlardan, taramaya başlama yaşı, tarama yöntemi, hazırlık ve tekrar tarama ve gözlem aralığı bakımından farklılık göstermektedir.

Literatür talep et Sonra Oku

Referanslar :

Hadjiliadis et al. Cystic Fibrosis Colorectal Cancer Screening Consensus Q1 Recommendations, Gastroenterology 2017.

Normal Ter Klorür Testi Sonucu Kistik Fibrozis Tanısını Dışlamaz

20 Aralık 2017

Kistik fibrozis (KF), transmembran iletken düzenleyici geninde bir mutasyon sonucu ortaya çıkan, otozomal resesif bir hastalıktır. Kistik fibroz sıklığı, sınırlı çalışmalarda Türkiye'de 1/3000 olarak bildirilmiştir. Türkiye'de yapılan bir araştırmada, tekrarlayan akciğer enfeksiyonu ve / veya malnutrisyon nedeniyle hastaneye başvuran çocukların % 7,1'inde kistik fibrozis olduğu gösterilmiştir. Buna ek olarak, Türkiye'de yayınlanan bir başka araştırmaya göre, kistik fibrozis tanısı alan çocukların % 12'sinde psödo-Bartter sendromu tespit edilmiştir.

Günümüzde, terdeki klorür seviyesinin ölçümü (ter testi) KF tanısında en yaygın kullanılan biyokimyasal yöntemdir. Bununla birlikte, KF hastalarında yalancı pozitif veya yanlış negatif ter testi sonuçları ile ilgili literatürde çeşitli raporlar bulunmaktadır. Bu nedenle, ter test sonuçlarının yorumlanması, hastanın klinik durumu ve eşlik eden ek tanı durumları göz önünde bulundurularak yapılmalıdır. Literatürde ter testinde yanlış negatif sonuçların nedenleri teknik nedenler, spesifik mutasyonlar, hipohidrotik ektodermal displazi, yetersiz ter toplama, mineralokortikoid tedavi, genç yaş, ödem, hipoproteinemi ve penisilin tedavisi olarak gösterilmektedir. İlk dört nedeni en yaygın nedenlerdir ve bu spesifik mutasyon negatif ter test sonucundan sorumlu olabilir. P.E92K'nın neden olduğu KF nadirdir. CFTR2 veri tabanına göre, sadece 33 hasta bu mutasyona sahiptir. Ekzon 4'teki p.E92K mutasyonu, ilk olarak 1993 yılında Nunes ve arkadaşları tarafından iki hastada tanımlanmıştır. P.E92K mutasyonunun, Anadolu'daki hastalarda KF kromozomlarının analizi sırasında taranması gerektiği belirtilmektedir. 2008'de bu homozigot mutasyona sahip yalnızca bir hasta bildirilmiştir. Literatürde, bu mutasyon sıklığı, İspanyollar için % 0,1 ve Çuvaş hastalarında % 66,6 olarak bildirilmektedir. P.E92K mutasyonunun klinik fenotipi hakkında çok az şey bilinmektedir.

Bazı Durumlar Ter Testi Sonucunu Etkileyebiliyor

CFTR geninin ekzon 17B'sinde bulunan p.F1052V mutasyonuda nadirdir. CFTR2 veri tabanında bu mutasyona uğramış 33 hasta rapor edilmiştir. Bu mutasyon, 1993 yılında Mercier ve arkadaşları tarafından bir hastada tanımlanmıştır. Onay ve arkadaşları Türk KF hastalarında p.F1052V mutasyon sıklığını % 1,2 olarak bulmuştur. 2015 CFTR2 gen veri tabanına göre; p.E92K mutasyonu KF'ye neden olan varyant olarak sınıflandırılırken, p.F1052V mutasyonu çeşitli klinik sonuç mutasyonlarına dahil edilmiştir. p.F1052V mutasyonu ile ter testi arasında literatürde bir ilişki bulunamamıştır.

Türkiye’den araştırmacılar yaptıkları bir çalışmada, psödo-Bartter sendromu ve p. E92K/p.F1052V mutasyonları için heterozigot bulgu tespit edilen ancak ter testi negatif, KF tanısı konan beş aylık bir erkek çocuğu sundular. Hastada, hiponatremik hipokloremik metabolik alkaloz etiyolojisi araştırılmış ve hipnotremi, hipokloremi ve düşük idrar Cl seviyesi bulguları ile psödo-Bartter sendromu teşhisi konmuştu.

Araştırmacılar, hastada tespit edilen mutasyonların ter testinde negatif sonuçlara neden olabileceğini belirttiler. 

Literatür talep et Sonra Oku

Referanslar :

Abdurrahman Erdem Başaran, Nimet Karataş-Torun, İbrahim Cemal Maslak, Ayşen Bingöl, Özgül M. Alper. Normal sweat chloride test does not rule out cystic fibrosis, Turk J Pediatr 2017; 59: 68-70.

Kistik Fibrozis Hastaları İçin Yeni Biyolojik Belirteçleri Keşfedildi

23 Ekim 2017

Kistik fibrozis (KF), sindirim problemleri ve akciğer enfeksiyonları da dahil olmak üzere yaşam boyu sağlık komplikasyonları bırakarak, çocukları ve genç yetişkinleri etkileyen genetik bir hastalıktır. Ter klorür testi,  KF tanısında altın standart tanı yöntemidir. Test evrensel yeni doğan hastalık tarama programlarında yaygın olarak kullanılır ve tuz konsantrasyonlarını ölçer. Yüksek ter klorürü, bebekte KF tanısını doğrular. Bununla birlikte, gen modifikatörlerinin ve çevrenin pleiotropik etkileri göz önüne alındığında, kompleks KF hastalığının spektrumunu sınıflandırırken hastalık ilerlemesini yansıtmamakla birlikte ara ter klorür vakaları için belirsiz sonuçlar vermektedir. KF’de akciğer fonksiyonunu iyileştirmek için daha iyi tedavilerin ortaya çıkması, daha iyi beslenme ve akciğer transplantasyonu ile yaşam beklentisi oranları son yıllarda dramatik bir şekilde artmıştır.

Kanada’dan araştırmacılar, peritoneal pozitif KF bebeklerde ter metabolomunun ilk karakterizasyonu ve ter klorür testini tamamlayacak hastalık durumuyla ilişkili metabolitleri tanımlamak amacıyla bir çalışma yaptılar. Araştırmacılar KF’de iki yeni biyolojik belirteç tespit ettiler.

Çalışma için, 50 etkilenmemiş bebek ve teyit edilmiş 18 KF vakası da dahil olmak üzere iki KF kliniğinden pilokarpin ile uyarılmış ter numuneleri toplandı. Hacim kısıtlı ter numunelerinde, polar/iyonik metabolitlerin analizi için yüksek verimli bir platform olarak kullanılan çok segmentli enjeksiyon-kapiller elektroforez-kütle spektrometresi ile hedeflenmemiş metabolit profillemesi gerçekleştirildi. Yüksek çözünürlüklü tandem kütle spektrometresi ile asparagin ve glutamin gibi etkilenmiş ama henüz asemptomatik KF bebekleri ile ilişkili metabolitler de dahil olmak üzere, ter içinde aminoasitler, organik asitler, aminoasit türevleri, dipeptitler, purin türevleri ve bilinmeyen eksojen bileşikler tespit edildi.

KF için Yeni Belirteçler: Pilokarpik Asit ve Monoftalik Asit

Araştırmacılar ilginç bir şekilde, ter salgılanmasını tetiklemek için kullanılan bir pilokarpin metaboliti olan pilokarpik asit ve çevresel maruziyetten bir plastikleştirici metaboliti mono (2-etilhekzil) ftalik asitin,  KF’li bebeklerin terinde, etkilenmemiş KF taraması pozitif kontrollere kıyasla önemli ölçüde düşük konsantrasyonlarda salgılandığını gördüler. Bu sonuçlar, CFTR mutasyonlarıyla ve bozulmuş klorür transportu ile ilgisi olmayan bir enzim olan, sonradan etkilenen KF’li çocuklarda enflamasyon, bakteriyel biyofilm oluşumu ve tekrarlayan akciğer enfeksiyonlarına aracılık ettiği bilinen non-spesifik bir arilesteraz / laktonaz olan, insan paraoksonazında bir eksikliği gösteriyordu.

Araştırmacılar, bu biyolojik belirteçlerin test edilmesinin, klorür ter testi sonucunun net olmadığı vakalarda yapılabileceğini ve biyolojik belirteçlerin,  KF'nin ilerlemesine katkıda bulunan ve yaşamın erken dönemlerinde daha iyi terapötik girişimlere yol açabilecek diğer altta yatan mekanizmaları da işaret ettiğini belirttiler.

Literatür talep et Sonra Oku

Referanslar :

Adriana N. Macedo, Stellena Mathiaparanam, Lauren Brick, Katherine Keenan, Tanja Gonska, Linda Pedder, Stephen Hill, and Philip Britz-McKibbin. The Sweat Metabolome of Screen-Positive Cystic Fibrosis Infants: Revealing Mechanisms beyond Impaired Chloride Transport, ACS Central Science 2017.

Çocuklarda Spirometri Destekli HRCT Görüntü Kalitesini Etkiliyor mu?

10 Temmuz 2017

Görüntü protokollerini çeşitli klinik endikasyonlar için optimize etmek, radyologlara ve klinisyenlere hastalık süreçleri için mümkün olan en yüksek duyarlılığı ve özgünlüğü sağlamayı mümkün kılar. Bu, radyasyon dozu ve maliyet açısından bilgisayarlı tomografi (BT) için özellikle önemlidir. Yüksek çözünürlüklü göğüs bilgisayarlı tomografileri (HRCT), genellikle kistik fibrozisli (KF) hastaları monitörize etmek ve hastaları interstisyel akciğer hastalığı açısından değerlendirmek için kullanılır.

HRCT görüntü kalitesi, inspirasyon ve eksprasyon sonunda yeterli nefes tutulmasına bağlıdır. Bir grup araştırmacı yaptıkları çalışmada, HRCT uygulanan çocuklarda spirometri destekli nefes tutma uygulanmasının, hareket artefaktını ve atelektaziyi azaltarak, gönüllü nefes tutmalarıyla elde edilen görüntü kalitesini artırıp artırmayacağını değerlendirmeyi amaçladılar.

Araştırmacılar, üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında elde edilen, spirometri destekli BT protokolünün uygulanmasından önce ve sonrasında ≥8 yaşındaki çocuklara ait HRCT'lerin retrospektif bir vaka-kontrol çalışmasını yaptılar. Çocuklar önce yavaş sıralı vital kapasite manevralarında eğitim aldı ve daha sonra bir solunum terapistinin koçluğu ile BT tarayıcıdaki manevraları tekrar ettiler. Spirometri destekli BT taramaları yani olgular ile yaş, cinsiyet ve tanı (kistik fibroz ve diğer) uyumlu, spirometri yardım protokolünün uygulanmasından önceki 6 yıl içinde, gönüllü solunum ile elde edilen BT taramaları, yani kontroller ile eşleştirildi ve 2 körleştirilmiş pediatrik radyolog tarafından değerlendirildi. Hem vakalardan hem de kontrollerden 10'u kistik fibroz tanılıydı ve 40'ında diğer tanılar mevcuttu. Vakaların yaş ortalaması 12,9’du ve kontrollerin 13,0’tü. Vakaların ortalama inspiratuar görüntü dansitesi -852 (37) Hounsfield birimi (HU) ve kontrollerin  -828 HU’ydu (43). Ortalama ekspiratuvar görüntü yoğunluğu, olgular arasında -629 (95) HU ve kontroller arasında -688 (83) HU’ydu. İnspiratuar ve ekspiratuar görüntüler arasında görüntü dansitesinde ki ortalama değişimler, olgular arasında +222 (85) HU ve kontroller arasında +140 (76) HU’ydu. 5 vaka ve 9 kontrolün inspiratuar görüntülerinde ve 20 vaka ile 18 kontrolün ekspiratuvar görüntülerinde, hareket artifaktı mevcuttu. 9 olguda ve 9 kontrolte inspiratuar görüntülerde, 9 olguda ve 10 kontrolte ekspiratuar görüntülerde atelektazi mevcuttu.

Araştırmacılar, spirometri destekli BT'lerin, inspirasyon ve ekspirasyon taramaları arasındaki akciğer dansitesinde, hava tutma özelliğini geliştiren, gönüllü nefes tutmalarıyla yapılanlara göre anlamlı olarak daha fazla fark olduğunu belirttiler. Hareket artefaktı veya atelektazi bakımından görüntü kalitesinde kayda değer bir fark tespit edilmediğini aktardılar.

Literatür talep et Sonra Oku

Referanslar :

Jeffrey Parke Otjen, Jonathan Ogden Swanson, Assaf Oron, Robert M. DiBlasi, Tim Swortzel, Jade Adriana Marievan  Well, Eva Anna Elisabeth Gommers, Margaret Rosenfeld. Spirometry-Assisted High Resolution Chest Computed Tomography in Children: Is it Worth the Effort?, Current Problems in Diagnostic Radiology  (2017).

Kistik Fibrozis`te Tanı Yöntemleri

29 Mayıs 2017

Kistik fibroz (KF), beyaz ırkta yaşamı sınırlayan en sık görülen resesif genetik bozukluktur. KF gen ürünü, kistik fibroz transmembran kondüktans regülatörü (CFTR), epitel hücrelerinin apikal yüzeyinde siklik bir adenosin monofosfatla düzenlenmiş klorür kanalı olarak işlev görür. Şimdiye kadar, CFTR geninin 500'den fazla mutasyonu tespit edilmiştir. CFTR mutasyonları varlığında, disfonksiyonel epitelyal transport, KF'li hastalarda görülen klinik bulguları beraberinde getirir. Gereksiz testlerden kaçınmak, uygun terapötik girişimler ve prognostik ve genetik danışmanlık sağlamak ve uzmanlaşmış tıbbi hizmetlere erişim sağlamak için KF'nin zamanında ve doğru bir şekilde doğrulanması veya dışlanması oldukça önemlidir. Çoğu vakada, bir veya daha fazla tipik klinik özellik varlığı nedeniyle KF tanısı konur ve daha sonra artmış (> 60 mmol / L) ter klorür konsantrasyonu gösterilerek tanı doğrulanır.

Hemen hemen tüm hastalarda kronik sinopulmoner hastalık ve postpubertal erkeklerde obstrüktif azoospermi bulunmaktadır. Tüm hastaların yaklaşık % 85-90'ı ekzokrin pankreatik yetmezliğe sahiptir. Hastaların yaklaşık % 2'sinde, kronik sinopulmoner hastalık, pankreatik yetmezlik ve sınırda veya normal ter klorür konsantrasyonlarından oluşan "atipik" bir fenotip vardır. Buna ek olarak, elektrolit anormallikleri, pankreatit, karaciğer hastalığı, sinüzit veya obstrüktif azoospermi gibi tek bir klinik özelliğin baskın olduğu hastalar bulunmaktadır. Bu gibi durumlarda, her bir CFTR geninde KF mutasyonlarının gösterilmesi veya in vivo burun epitelinde anormal iyon transportunun gösterilmesi, tanıya yardımcı olarak kullanılabilir. KF tanısı da klinik özelliklerin yokluğunda düşünülebilir. Etkilenen bir kardeşi olan bir kişinin hastalığa yakalanma olasılığı % 25'tir. Yeni doğan tarama programlarında KF için testlerin eklenmesiyle yeni doğan döneminde artmış sıklıkta KF tanısı konmaktadır.

KF'li hastaların büyük çoğunluğu için tanı, bir veya daha fazla karakteristik klinik özellik, bir kardeşte KF öyküsü veya pozitif bir yeni doğan tarama testi sonucunun varlığı ile konur ve CFTR disfonksiyonu laboratuvar bulguları ile doğrulanmalıdır. Anormal CFTR fonksiyonu genellikle ayrı günlerde elde edilen iki yükselmiş ter klorür konsantrasyonu veya iki KF mutasyonu tanımlayarak belgelenir. Ter klorür konsantrasyonlarının normal veya sınırda olduğu ve iki KF mutasyonunun tanımlanmadığı hastalar için, 2 ayrı gün içinde kaydedilen anormal burun içi PD (potansiyel fark) ölçümü, CFTR işlev bozukluğunun kanıtı olarak kullanılabilir. Tipik veya "atipik" klinik özelliklere sahip ancak CFTR işlev bozukluğuna dair kesin kanıt bulunmayan hastalarda klinik karar önemlidir. Bu tür hastalar, uygun şekilde laboratuvar yeniden değerlendirmesi ile birlikte yakın klinik takip gerektirir.

Literatür talep et Sonra Oku

Referanslar :

Beryl J. Rosenstein and Garry R. Cutting for the Cystic Fibrosis Foundation Consensus Pane, TThe diagnosis of cystic fibrosis: A consensus statement, J Pediatr 1998;132:589-95.

Kistik Fibroziste Erken Yaşlarda Havayolu Mikrobiyotasına Genel Bakış

20 Şubat 2017

Kistik fibroz (KF), hava yollarının bakteriyel enfeksiyonlarının uzun dönem klinik sonuçlarda önemli bir rol oynadığı, genetik bir hastalıktır. KF otozomal resesif geçişli bir bozukluktur. Hastalığın nedeni, kistik fibroz transmembran kondüktans regülatör (CFTR) genini hedef alan bir genetik mutasyondur.

Epitel hücrelerinde iyon transportunda ki bozukluk, pankreas, karaciğer, bağırsak ve çoğunlukla akciğerler de dahil olmak üzere birçok organın fonksiyon bozukluğuna yol açmaktadır. Genetik defekt hava yollarında, mukosiliyer klerensi ve anti-mikrobik savunmayı bozarak mikrobiyal kolonizasyon için mükemmel bir ortam yaratmaktadır. Bu yüzden viral, mantar ve bakteriyel enfeksiyonlar, KF hastalarında mortaliteye katkıda bulunmaktadır.

Son yıllarda, hava yolları mikrobiyotasının yapısını ve kompozisyonunu çözmeyi amaçlayan, yeni nesil sekanslama (NGS) tabanlı çalışmalar yapılmaktadır. KF hastalarının burun boşluğunda yaşamın erken dönemlerinde disbiyozis görülmesinin, sağlıklı bir mikrobiyotanın ilk yerleşiminde başarısızlığı işaret ettiği gösterilmiştir. Bunun aksine, alt solunum yollarında yerleşimin önce normal olarak gerçekleştiği, fakat sonraki hayatta klasik patojenlerle kronik enfeksiyonlar da dahil olmak üzere gelecekteki disbiyozise karşı duyarlı oldukları görülmüştür.

Solunum yollarının mikrobiyota kazanımı, KF hastalarında sağlıklı kişilerde de olduğu gibi yaşamın ilk günlerinde gerçekleşir. Aynı kolonizasyon süreci, yaşamın ilk aylarında hızla uyum sağlayan, büyüme ve klerense direnç kapasitesine göre seçilmiş, zengin bir bakteri havuzu tarafından ilk kolonileşme ile üst solunum yollarının tüm bölümlerinde de gözlenir. Bağırsak mikrobiyomu erken solunum mikrobiyomu ile birbirine bağlıdır ve başlangıç ​​kaynağı olarak rol oynayabilir. Genç KF hastalarının orofaringeal organizma topluluklarında sağlıklı kontrollere kıyasla az farklılık görülürken, burun boşluğu organizma topluluklarında yaşamın erken dönemlerinde belirgin farklılıklar göstermektedir. Hastaların yaşamlarının erken dönemlerinde, normal bir burun mikrobiyomunu restore ederek, S. aureus taşıyıcılığını azaltmak klinik açıdan değerli olabilir.

Akciğerlerde, örneklemedeki kısıtlamalar, yaşamın ilk günlerindeki mikrobiyom kazanımını aydınlatmak için longitudinal çalışmalar yapılmasını engellemektedir. Bununla birlikte, yapılan çalışmalarda, genç KF çocuklarında boğazdaki mikrobiyotanın, alt solunum yollarını iyi yansıttığını göstermektedir. Alt solunum yollarının mikrobiyatası, üst solunum yollarının bakteri topluluklarından oldukça etkilenmektedir ve bir ‘ada ekoloji’ modelinin önerdiği gibi başlamaktadır.

‘Nötr’ model sağlıklı akciğer mikrobiyolojisi için geçerlidir, ancak KF'de mikro çevre faktörleri, üst hava yollarının "anakara" ’nın etkisinden ayrılmış iyi niyetli bir yerel mikrobik topluluğun kurulmasına zaman içinde katkı sağlamaktadır. 

Literatür talep et Sonra Oku

Referanslar :

Sébastien Boutin and Alexander H. Dalpke. Acquisition and adaptation of the airway microbiota in the early life of cystic fibrosis patients, Boutin and Dalpke Molecular and Cellular Pediatrics (2017) 4:1

Asemptomatik Kistik Fibrozisli Bebeklerde Havayolu Mikrobiyotası

27 Ocak 2017

Kistik fibroziste (KF) ilerleyici, obstrüktif akciğer hastalıkları en önemli morbidite ve erken mortalite sebebidir. Mukus stazının ve bozulmuş bakteriyel öldürmenin, KF’de hava yollarında kronik bakteriyel enfeksiyon oluşumu için en uygun ortamı sağladığı düşünülmektedir. Standart bakım tüm KF hastalarında, havayolu ortamını değiştirebilecek ve daha agresif akciğer hastalığına neden olabilecek bakterilerin tanımlanması amacıyla 3 ayda bir havayolu kültürü gerektirmektedir. Bununla birlikte, geleneksel kültür kapsamı sınırlı olduğu için, hava yolu üzerindeki polimikrobiyal toplulukların tam boyutunu göstermemektedir. Daha da sınırlayıcı olan ise bebeklerin ve küçük çocukların çoğunlukla balgam çıkaramaması nedeniyle üst solunum yolu kültürü alt solunum yollarında bulunabilecek bakterilerin tespitinde kullanılmasıdır. Bebekler ve çocuklarda yeni nesil sekanslama teknikleri kullanan kültürden bağımsız yaklaşımlar, CF üst hava yolunda daha önce geleneksel kültüre göre belirlenenden daha karmaşık, çoklu mikrobiyal bir topluluk ortaya çıkarmıştır.

Bakterilerin göreceli olarak çokluğu ve KF havayolunun mikrobiyotasının stabilitesi hakkında bilgi sahibi olmaya devam etsek de, özellikle pediatrik popülasyon için hala önemli boşluklar mevcuttur. Bronkoalveoler lavaj ile yapılan bronkoskopi, üst solunum yolu kontaminasyonu için sınırlı imkanları olan alt havayolu örneği sağlamakla birlikte, KF'li bebeklerde izlem bronkoskopi rutin olarak uygulanmaz ve KF'li bebekler ve küçük çocuklar genellikle balgam çıkaramazlar. KF’li bebeklerden ve sağlıklı kontrollerden elde edilen orofaringeal (OP) ve nazofaringeal (NP) örneklerde 16S ribozomal RNA (rRNA) gen dizilişini kullanan yeni çalışmalar, üst solunum yolunda bulunan mikrobiyota ile karakterizedir. Bu çalışma KF’li bebeklerin üst hava yolunda mevcut olan bakteriler için önemli bilgiler sağlarken, alt hava yolu örneği (Bronkoalveoler lavaj sıvısı  - BALF) kullanılarak, bu bakterilerin gerçekten alt solunum yollarında mevcut olup olmadığını tespit edilmektedir. KF’li bebeklerin bu asemptomatik popülasyonundaki alt solunum yolu mikrobiyotası ile ilgili veriler ve bu bulguların klinik önemi hakkındaki bilgiler hala bilinmemektedir.

Amerika’dan bir grup araştırmacı asemptomatik KF’li bebeklerin yaşamlarının ilk yılındaki BAL sıvısını kullanarak hava yolu mikrobiyotasını karakterize etmeyi ve BAL sıvısı mikrobiyotası, standart kültür ve klinik özellikler arasındaki ilişkiyi tanımlamayı amaçlayan bir çalışma yaptılar. Yeni doğan taraması sırasında KF tanısı konan bebeklerin klinik stabil periyodları boyunca, 6 ay ve 1 yaşlarındaki BAL sıvısı, NP kültür ve bebek pulmoner fonksiyon testleri verilerini topladılar. BAL sıvısında qPCR ile toplam bakteri yükünü ve 16S ribozomal RNA dizilemesi ile bakteri topluluğu kompozisyonunu analiz ettiler. Beş yıllık takip boyunca klinik özellikler ve standart BAL sıvısı ve NP kültür sonuçlarını kaydettiler. 

Araştırmacılar 8 KF’li bebeğin BAL sıvılarını topladılar. BAL sıvılarında Streptokok, Burkholderia, Prevotella, Haemophilus, Porphyromonas, ve Veillonella en yüksek ortalamaya sahipti. 3 bebekten ikisinin tekrarlayan BAL sıvılarında 6 ay boyunca mikrobiyal topluluklarında değişiklik gözlemlediler. Standart NP ve BAL sıvısı kültürleri arasında mükemmel bir uyum söz konusuyken, bu tekniklerin sekanslama ile tanımlanan tüm bakterileri rutin olarak tespit etmediğini gördüler.

Araştırmacılar asemptomatik KF'li bebeklerin BAL sıvılarının karmaşık bir mikrobiyotaya sahip olduğunu ve bunun genellikle geleneksel kültür ile saptanamadığını aktardılar. KF’li bebeklerin alt solunum yollarında anaerobik bakterin sıklıkla bulunduğunu belirttiler.

Literatür talep et Sonra Oku

Referanslar :

Laguna TA, Wagner BD, Williams CB, Stevens MJ, Robertson CE, Welchlin CW, et al. (2016) Airway Microbiota in Bronchoalveolar Lavage Fluid from Clinically Well Infants with Cystic Fibrosis. PLoS ONE 11(12): e0167649.

Kistik Fibrozisin Tanısında Kullanılabilecek Yeni Bir Cihaz Geliştirildi

29 Aralık 2016

Amerika’da Ulusal Sağlık Enstitüsü tarafından desteklenen bir grup araştırmacı kistik fibrozis (KF) için yeni bir tanı testi geliştirdiler. Bu yeni cihaz ile KF hastalarında yükselen ter kloridi düzeylerinin ölçümü daha ucuz ve daha kolay yapılabiliyor. 

Araştırmacılar benzer bir strateji bromit ve iyodit farklı iyonların düzeylerinin yükseldiği diğer hastalıklarda uygulanabileceğini ve bu yaklaşımın basitliğinin tüm dünyada daha ulaşılabilir tanı koydurucu testlerin yapılabilmesine imkan sağlayacağını belirtiyorlar. 

KF kloridin hücre içinde ve hücre dışında akımını etkileyen genin iki hatalı kopyasının sebep olduğu bir hastalıktır ve akciğerler ile gastrointestinal sistemde hasara yol açar. Hastalık için henüz kür sağlayan bir tedavi yöntemi olmamasına rağmen erken tanı akciğerlerde sıvı birikiminin azaltılması ve malnütrisyonun önlenmesi için anahtar bir adımdır ve erken tanı ile hastaların 40-50’li yaşlara kadar yaşaması sağlanabilmektedir. Hastalığın tanısında ise genellikle pahalı genetik testler ya da ter testi kullanılmaktadır. 

Şu anda terde klorit düzeylerinin test edilmesi manuel titrasyon ile yapılıyor ve bu insana bağlı hatalı sonuçlar için açık kapı bırakıyor. Fakat araştırmacılar geliştirdikleri bu yeni yöntemin klorit varlığında azalan bir floresan boyasına dayalı olduğunu ve bununda testin otomatik olmasına olanak sağladığını belirtiyorlar. Test sayesinde daha ucuz dolayısıyla daha geniş ve daha kolay uygulanabilir, daha hızlı ve daha güvenilir tanının mümkün olduğunu aktarıyorlar. 

Araştırmacılar sensörü yaratmak için ilk olarak floresan ışık yayan sitrat bazlı bir boya geliştirdiklerini, klorit varlığında ise molekül tarafından yayılan ışık miktarının azaldığını ve tespit sisteminin bu prensiple çalıştığını belirtiyorlar. Ortamda ne kadar fazla miktarda klorit varsa floresan ışık o kadar çok azalıyor. Araştırmacılar geliştirdikleri tespit sistemini test etmek için günümüzde kullanılan her iki klorit tespit metotları ile kontrol yaptıklarını ve benzer sonuçlar aldıklarını söylüyorlar. Bununla birlikte yeni testin daha geniş konsantrasyon aralıklarında kloridi tespit edebildiğinin altını çiziyorlar.

Kullanılan geleneksel testlerde yanlış sonuçlar alınabildiğini çünkü bu testlerin klorit ile bazı ilaçlar ve durumlarda terde miktarları yükselebilen bromit ile iyodit gibi diğer benzer iyonları ayırt edemediklerini fakat bu yeni test ile bunun mümkün olduğunu belirtiyorlar.

Araştırmacılar ayrıca klorit düzeylerinin test edilmesinin tedavinin işe yarayıp yaramadığının takibinde de kullanılabildiğini fakat mevcut testler için hastaların hastaneye ya da klinik laboratuvarlara gitmeleri gerektiğini aktarıyorlar. Ekiplerinin ise bu durum için ışık değişimini tespit etmek için cep telefonuna bağlanan, cihazlarının bir prototipini geliştirdiklerini böylece cihazın taşınabilir versiyonunun hastaların evlerinde kullanabilmelerine olanak sağladığını belirtiyorlar. 

Literatür talep et Sonra Oku

Referanslar :

Jimin P. Kim, Zhiwei Xie, Michael Creer, Zhiwen Liu, Jian Yang. Citrate-based fluorescent materials for low-cost chloride sensing in the diagnosis of cystic fibrosis. Chem. Sci., 2016

Adölesanlarda Kistik Fibroziste Ağrı ile Klinik Sonuçlar Arasındaki İlişki Araştırıldı

02 Aralık 2016

Kistik fibrozis (KF) Kafkas ırkında en sık rastlanılan ve hayatı kısaltan genetik hastalıktır. Dünyada 70,000 kişi bu hastalıktan etkilenmektedir. Sağ kalımın dramatik şekilde iyileşmesine rağmen KF’li hastaların yarısından fazlası 18 yaşında ya da daha genç hastalar olup ve öksürük, dispne, diyabet ve yağ malabsorbsiyonu gibi problemler yaşarlar. Son 10 yıl içerisinde yapılan birçok çalışmada KF’li bireylerin ağrı prevalansının yüksek olduğu gösterilmiştir. Bu güne dek konu ile ilgili yapılan en büyük çalışmada yetişkin hastaların %94’ünün ağrı şikayetini ve üçte birinin şiddetli ağrı şikayetini raporladığı gösterilmiştir. KF’de ağrının sık görülen bir problem olduğu gösterilse de ağrı ile ilişkili faktörler ve KF’li çocuklarda ağrının kötü klinik sonuçlarla ilişkili olup olmadığı henüz çok az anlaşılmıştır.

Amerika’dan bir grup araştırmacı daha önce yaptıkları bir çalışmada KF’li yetişkinlerde ağrının anksiyete, depresyon ve yaşam kalitesinde azalma ile ilişkili olduğunu göstermişlerdi. Bununla beraber ağrının pulmoner kötüleşme için daha yüksek risk ve ölüm ile de ilişkili olduğunu da raporlamışlardı. Araştırmacılar bu bulguların akciğer hastalıklarının daha ılımlı olma eğilimindeki ve ko-morbid kronik medikal problemlerin daha az rastlandığı pediatrik KF’li hasta popülasyonunda da geçerli olup olmadığını anlamak için pediatrik KF’li hastalarda ağrının prevalansı, şiddeti ve lokasyonunu inceleyen bir çalışma daha yapmaya karar verdiler. Çalışmalarında başlangıçtaki artmış düzeydeki ağrının altı aylık gözlem sürecinde düşük yaşam kalitesi ve daha sık pulmoner kötüleşmeler ile ilişkili olabileceğini ön gördüler. 12-20 yaş arasındaki KF’li hastalarda başlangıçta ve 6 ay sonra anketler uyguladılar.

84 hastadan 73’ü (%86,9) başlangıç anketini ve 53’ü (%63,1) ise 6 aylık izlem sonrası anketi tamamladılar. Ortalama yaş 15,6+2,5’tu ve ortalama öngörülen FEV1 %79+26 idi. Araştırmacılar hastaların %89’unun anketten önceki 3 ay içinde ağrı raporladıklarını fakat bunların kısa süreli ve ılımlı-orta şiddette ağrılar olduğunu gördüler. En sık abdominal ağrı şikayeti raporlanmıştı. Ağrı artmış pulmoner kötüleşme ve düşük yaşam kalitesi ile ilişkili bulundu.

Literatür talep et Sonra Oku

Referanslar :

Lechtzin et al. The Association Between Pain and Clinical Outcomes in Adolescents With Cystic Fibrosis, Journal of Pain and Symptom Management (2016).

DNA Sekanslaması ile Kistik Fibrozis’te Yeni Boyut

23 Ağustos 2016

Children's Hospital Los Angeles (CHLA), Brigham and Women's Hospital ve California Department of Public Health’den araştırmacıların yaptığı çalışmaya göre Kistik fibrozis (KF) için bilinen bir mutasyonu ve 5T alel diye bilinen ikinci mutasyonu olan tüm bebeklerin daha sonraki hayatlarında KF gelişme riskini önceden daha iyi tahmin edebilmek için ek bir tarama almaları gerekiyor.

Çalışmanın sonuçları mevcut yeni doğan taramalarına spesifik bir DNA dizisinin eklenmesinin etnik olarak farklı popülasyonlarda erken tanıya izin verebileceğini ve zamanla Amerika’da KF tanısı alan hasta sayısının azalabileceğini işaret ediyor. Araştırmacılar erken tanı sayesinde tedaviye de erken başlanacağını ve bunun da hastalığa sahip çocukların sonuçlarını geliştirerek yaşam sürelerini uzatacağını belirtiyorlar.

KF için uygulanan yeni doğan tarama programları bebeklerin doğduktan sonraki ilk 24-48 saatleri arasında basit bir kan testi kullanarak uygulanıyor ve yıkıcı bozuklukların erken tanı ve tedavisine olanak sağlıyor. Amerika’da her yıl milyonlarca bebeğe KF için yeni doğan tarama testleri yapılıyor. Her eyalette farklı algoritmalarda tarama testleri kullanılıyor. Kaliforniya’da CFTR denen ve KF için tüm genlerin tarandığı bir tarama testi uygulanıyor fakat diğer çoğu eyalette hala KF’de yükselen pankreatik enzim düzeylerine bakılıp, yüksek olan bebeklerde, bilinen 140 CTFR mutasyonundan 23 tanesinin bakıldığı ikinci bir testin uygulandığı, 2 aşamalı bir tarama programı kullanılıyor. Bu 23 mutasyonu belirlerken kişileri en şiddetli şekilde etkileyenler arasından en sık görülenler dikkate alınıyor ve bu tipler genelde Kafkas ırkında daha sık görülüyor. Araştırmacılar yeni doğanlara sadece bu testin uygulanmasının Afro-amerikanlar ve İspanyolların gözden kaçırılmasına neden olabileceğini söylüyorlar. Bunun tanının konmasında gecikmeye sebep olacağını ve tanı konduğunda akciğer hasarının geri dönüşümsüz noktasında olunacağını belirtiyorlar.

Kaliforniya’da CTFR mutasyonu tespiti durumunda kan örneğinin ikinci patojenik mutasyonların varlığının tespiti için CTFR-DNA sekanslamasına gönderildiğini aktarıyorlar. 2007 yılında 4 milyon yeni doğanın tarandığını ve mutasyon saptanan bebeklerden sadece 3’te birinin hastalık semptomlarına sahip olduğunu, 3’te ikisinin ise KF tanısı için altın standart kabul edilen ter testinin anormal bulunmadığını söylüyorlar.

Araştırmacılar çalışmalarında her 10 kişiden birinin taşıyıcısı olduğu 5T alel diye bilinen spesifik, yaygın, ılımlı bir CFTR gen varyantının etkilerini değerlendirdiler. KF yeni doğan taramasında her iki CTFR gen kopyasında bir ağı KF’e sebep olan mutasyon ve bir T alel saptanan bebek grubunu 8 yıldan uzun süre takip ettiler. 5T alellerine direk ilişkili bulunan değişen uzunlukta DNA tekrar paterni ‘TG tekrarı’ nı baz alarak risk belirteçlerini oluşturabildiler.

Araştırmacılar tekrarlama uzunluğu değerlendirmesine göre 11 TG olan yeni doğanların 8 yıllık takip süresi boyunca KF için herhangi bir semptom göstermediğini gördüler. Bununla beraber 12 TG grubundaki bebeklerin %6’sı ve 13 TG grubundakilerin %40’ı 8 yıl içinde KF olarak değerlendirdiler.

Araştırmacılar 5T-TG tekrar uzunluğu bilgisine göre KF ile tutarlı bir doğal seyir gösterme riskinin önceden tahmin edilebileceğini belirttiler. Kaliforniya dışında diğer eyaletlerde bu bebeklerin tespit edilemediğini aktardılar. Yeni doğan taramasının bir parçası olarak CTFR-DNA sekanslamanın bu bozuklukların tümünün ortaya çıkarılmasını ve farklı etnik kökendeki vakaların erken tanınmasını sağlayabileceğinin altını çizdiler.

Literatür talep et Sonra Oku

Referanslar :

Salinas et al. Phenotypes of California CF Newborn Screen-Positive Children with CFTR5T Allele by TG Repeat Length. Genetic Testing and Molecular Biomarkers, 2016

Kistik Fibrozisli Çocuklar ve Ailelerde Ruhsal Durum Ne Kadar Önemli?

27 Temmuz 2016

Kistik fibrozis (KF) hayatı tehdit edebilen genetik bir hastalıktır. Her 1500-2500 canlı doğumda 1 görülme oranıyla beyaz ırkta en sık karşılaşılan genetik tabanlı hastalıktır. KF’de primer olarak sindirim sistemi ve akciğerler etkilenir fakat sistemik de seyredebilir. Hastalığa, akciğerler ve diğer organlarda yoğun mukus üretimine neden olan bir gen defekti neden olur. Zamanla mukus hava yollarında tıkanıklıklara ve nefes almada güçlüğe neden olur. Bununla birlikte kronik karaciğer hastalıkları, diyabet, nazal polip, rektal prolapsus, pankreatit, infertilite, kardiyak yetmezlik gibi diğer birçok komplikasyona da sebep olabilir.

Erken çocukluk döneminde hastalığın işaretleri mekonyum ileusu, malnütrisyon, diyare ve tekrarlayan solunumsal sıkıntılar ve enfeksiyonlar olabilmektedir. Erken tanı hastalığın prognozu ve yaşam beklentisi için oldukça önemlidir fakat 2 yaşa kadar tanı konan KF vakası sadece %5,75’tir. KF’nin medikal tedavisi oldukça kapsamlıdır ve güçlü fiziksel terapi ile birlikte dengeli beslenme önemlidir. 1980’lerde hastalarda yaşam beklentisi 20 yıl iken şimdi bu rakam ortalama 40 yılı bulmaktadır. Hastalar ve aileleri hastalık ve tedavi süreci ile ilgili mutlaka bilgilendirilmelidir.

KF’li hastalarda psikolojik stresi değerlendiren çalışmalarda depresyon ve anksiyetenin yüksek oranlarda görüldüğü raporlanmıştır. Hastalar ve ailelerinde görülen psikolojik semptomların azalan akciğer fonksiyonları, düşük vücut kitle indeksi, tedaviye bağlılığın daha kötü olması, yaşam kalitesinin düşük olması, artan hastaneye yatış ve sağlık harcamaları ile ilişkili olduğu ortaya konmuştur.

Makedonya’dan araştırmacılar okul çağındaki KF’li çocukların psikolojik özelliklerini, uyumsuzluklarını ve ailelerinin bununla başa çıkma durumlarını değerlendiren bir çalışma yaptılar. Bununla beraber ailelerin tartışmalı yanları ve anne-çocuk uyuşmazlıklarını da değerlendirdiler. Araştırmacılar KF tedavisi alan 60 çocuk arasından ortalama yaşları 13,13± 2,29 olan 23’ü erkek ve 2’si kız toplam 25 çocuğu çalışmalarına dahil ettiler. Çocukları herhangi bir süperenfenksiyon, wheezing ya da gastrointestinal problemin olmadığı sağlık durumlarının daha stabil olduğu periyodda değerlendirdiler. Elde ettikleri sonuçları ilkokul çağındaki aynı yaş grubundan sağlıklı çocuklar arasından rastgele seçtikleri 25 tanesi ile karşılaştırdılar.

Araştırmacılar çalışmalarında “Kohs Design Test”, “Child Behavior Checklist”, “Eysenck Personality Questionnaire”, “General Anxiety Scale”, “Emotional Profile Index”, MMPI-201 ve “Human Values Test” ile birlikte iki adet projektif çizme testi (Machover ve Corman) gibi psikometrik ölçümleri kullandılar. Psikometrik testleri değerlendirdiklerinde çocukların gerçek durumu kabullendiklerini ve canlılık gösterdiklerini düşündüren beklenmedik şekilde iyi sonuçlar elde ettiler. Bununla çalışmada beraber çocukların korku hisleri çocukları yüksek düzey otokontrol ve dirençliğe zorladığı görüldü. Child Behavior Checklist’ten sağlanan sonuçlara göre KF’li çocukların kişiler arası ilişkilerde saldırganlık gösterdiği ortaya kondu. En önemli problemin ise pubertal değişikliklerde gecikme ile ilişkili özsaygının düşük olması sonucuna vardılar. Çocuğun psikopatolojileri için anne/çocuk raporlarındaki çelişkilere rağmen genel olarak aile bireylerinin çocuklarının hastalıkları ile başa çıktıklarını gözlemlediler.

Araştırmacılar KF hastalığına sahip çocuklar ve aileleri için psikolojik desteğin çok önemli olduğunun altını çizdiler. Hastalığın değerlendirilmesi ve tedavisi için biyogeribildirim tekniğinin de dahil olduğu bütünleştirici bir yaklaşıma olan ihtiyaca dikkat çekildi.

Literatür talep et Sonra Oku

Referanslar :

Nada Pop-Jordanova, Aneta Demerdzieva. Emotional health in children and adolescents with cystic fibrozis, Contributions. Section of Medical Sciences 37.1 (2016).

Kistik Fibrozis ve Gastroparezis Ne Kadar İlişkili?

24 Haziran 2016

Kistik fibrosiz (KF) gastroparezis (GP), gastroözefageal reflü, mekonyum ileusu, distal intestinal obstrüksiyon sendromu ve kronik konstipasyon gibi çok farklı gastrointestinal motilite bozuklukları ve sendromları ile karakterize bir hastalıktır. KF hastalarında ince bağırsak ve total geçiş süresinin uzadığı bilinmektedir. Buna rağmen kistik fibrozisin mide boşalması üstündeki etkisi ve bu popülasyondaki GP insidansı değişkendir. Bazı çalışmalar sağlıklı kontrol gruplarına kıyasla KF’li hastalarda  daha hızlı mide boşalması tespit etmişken, bazı çalışmalar daha yavaş mide boşalması tespit etmiş, bazıları da her iki grup arasında bir fark tespit edememiştir.

GP tanısı, KF bakımında ciddi sonuçlar doğurabilmektedir. Hastalardaki kronik malnütrisyonu kötüleştirip, hastaların oral kalori alımını düşürmektedir.

Bu soruna açıklık getirmeyi amaçlayan Amerikalı bir grup araştırmacı konu ile ilgili mevcut literatürlerin sistemik analizi ile sağlıklı kontrollere kıyasla KF’li hastaların mide boşalmasını değerlendirmeyi hedeflediler. Çalışmada KF’li hastalardaki boşalma süreleri sağlıklı kontrol grubundakiler ile rastgele etki modelleri kullanılarak karşılaştırıldı. Alt grup analizleri ise yaş ve tanı çeşitlerine göre katmanlaştırıldı. 7 ülkeden seçilen on dokuz çalışmaya 574 kişi (359 KF hastası, 215 kontrol) dahil edilmiştir. Öte yandan çalışmaya dahil edilen bilimsel makaleler küçük örneklemlere sahipti ve çoğu metodolojik ve raporlama sınırlamalarına sahipti. Havuz analizi kullanıldığında gastroparezis sıklığı yüksekti fakat sonuçlar yüksek oranda tanı çeşidine bağımlıydı. Gecikmiş mide boşalması genel popülasyona oranla KF grubunda daha fazlaydı. Sintigrafi bir KF hasta alt grubunda hızlı mide boşalmasını tespit etti fakat bu bulgu da yeterli pankreatik enzim replasmanı ve tanısal çeşitliliklerin eklenmesiyle ortadan kayboldu.

Literatür talep et Sonra Oku

Referanslar :

Corral JE et al. Is Gastroparesis Found More Frequently in Patients with Cystic Fibrosis? A Systematic Review. Scientifica (Cairo). 2016;2016:2918139.

Antibiyotik Direncine Karşı Yeni Umut: ``Bakteriyofaj``

13 Haziran 2016

Yale Üniversitesi ekibi önemli patojenlerle mücadelede faydalı olan doğal yöntemler aranırken, 26 Mart 2016'da Journal Scientific Reports'ta yayınlanan makaleye göre Connecticut Göletinde antibiyotik direnci için yeni bir umut bulundu. Burada bulunan Myoviridae ailesinden OMKO1 adlı bakteriyofajın birçok ilaca direnci olan ve bağışıklık sistemi düşük olan kişilerde ölümcül hastalıklara neden olabilen psöudomonas aeroginosa patojenine saldırdığı görüldü.

Evrimin güzel bir yönü ile, bakterinin antibiyotiği attığı hücre zarını etkileyerek, antibiyotik direnci oluşumuna baştan engel olabiliyor. Virüsün etkisi ile bakteri membranındaki değişiklikler sonucu pompa mekanizması, daha etkin hale gelerek bakterinin antibiyotiklere karşı daha duyarlı bir hale gelmesini sağlıyor. Bir başka deyişle patojenlerin hücre zarına bağlanıp onları evrimsel bir değişikliğe sürükleyerek onları daha şu an başarısız olan antibiyotiklere karşı duyarlı hale getiriyor. Dolayısıyla bu virüs ölümcül bakterilerle olan mücadelemizde sınırlı antibiyotiklerimizin korunmasına yardımcı olabilir.

Bu "faj" terapisi, tehlikeli P. aeruginosa enfeksiyonları tedavi etmek için ciddi yanıklar, cerrahi yaralar, kistik fibroz, ve bağışıklık sistemini tehlikeye diğer koşullarda antibiyotiklerle birlikte kullanılabilir. Ayrıca tarım ve hayvancılıkta önemli kayıplara neden olan patojenlerle mücadelede kullanılabilir.

Literatür talep et Sonra Oku

Referanslar :

 Benjamin K. Chan, Mark Sistrom, John E. Wertz, Kaitlyn E. Kortright, Deepak Narayan, Paul E. Turner. Phage selection restores antibiotic sensitivity in MDR Pseudomonas aeruginosa.Scientific Reports, 2016; 6: 26717 DOI:10.1038/srep26717

Elektronik Sigara Kullanımı Yaygınlaşıyor

07 Haziran 2016

Sigara ile savaşta son yıllarda önemli bir mesafe kat edilmiş olsa da özellikle genç nüfusta eletronik sigara, tütün ürünlerinin yerini almaya başladı. Türk Toraks Derneği Tütün Kontrolü Çalışma Grubu geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu yazılı açıklamada gençlerde e-sigara kullanımındaki artışın çok süratli ve endişe verici olduğunu bildirdi.

Grubun açıklamasında Dünya Sağlık Örgütüne üye ülkeler tarafından oluşturulan Tütün Kontrol Çerçeve Sözleşmesi'nin (TKÇS) tamamen tütün kontrolüne adanmış ilk küresel anlaşma olduğu ve Türkiye'nin 2004'te Tütün Kontrol Çerçeve Sözleşmesi'ni imzaladığı hatırlatıldı.

Açıklamada vurgulandığı üzere TKÇS'nin 2014 olağan genel toplantısında, e-sigara tehdidine dikkat çekildiği belirtilen açıklamada, tüm üye ülkelerin

  • Sigara içmeyen bireyler ve özellikle de gençlerin e-sigaraya başlamalarının önlenmesi
  • E-sigara ilişkili potansiyel sağlık risklerin minimize edilmesi ve pasif maruziyetinin önlenmesi
  • E-sigara ile ilişkili ticari çevreler, özellikle de tütün endüstrisinin, tütün kontrol faaliyetlerine müdahil olmasının önlenmesi konusunda gerekli düzenlemeleri yapmak ve gerekli önlemleri almak konusunda uyarmıştır. 

Mevcut verilerin dünyada e-sigara satışlarının belirgin ölçüde arttığını gösterdiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Elektronik sigara, tütün endüstrisinin ürünüdür. Özellikle ürünü pazarlayan tütün endüstrisinin ana hedef kitlesini oluşturan gençlerde e-sigara kullanımındaki artış çok süratli ve endişe vericidir. Yakın gelecekte e-sigara satışlarının klasik sigara satışlarını geride bırakabileceği öngörülmektedir. Tütün kontrol sağlık politikalarının halk sağlığı açısından potansiyel riskleri en aza indirgeyecek şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Böylece tütün endüstrisinin e-sigarayı normalize etmeye çalışmasının önüne geçilerek, sigara ve e-sigara kullanımının azalması sağlanabilecektir.

E-sigaranın internette satışının yaygın olması, zamanının çoğunu bilgisayar başında  geçiren gençlerin e-sigaraya ulaşmasına neden olmaktadır. Yapılan çalışmalarda gençlerin, web sitelerinde e-sigaranın daha az zararlı olduğu, sigarayı bırakmak için kullanılabileceği, pasif maruziyete sebebiyet vermeyeceği iddialarından etkilendikleri gözlenmiştir. Ayrıca e-sigara ve sigaranın ikili kullanımının en sık e-sigara kullanım türü olduğu da çalışmalarda belirtilmiştir.

E-sigara, sigarayı taklit eden, kullanıcısının nikotin çekmesini sağlayan bir cihazdır. Elektronik-sigarada nikotinin yanı sıra propilen glikol, gliserol gibi kimyasal maddeler, uçucu organik bileşenler ve ince partiküller bulunmaktadır. Ayrıca özellikle gençlerin ilgisini çekecek meyveli, tatlı, alkollü katkı maddeleri yer almaktadır. Farklı markalarda farklı içerikler bulunabilmekte, içerikleri etiket bilgileriyle uyuşmamaktadır. E-sigara kullanan kişide bağımlığa ve solunum sistem fonksiyonlarında bozulmaya yol açabilmektedir. Diğer yandan tıpkı sigara da olduğu gibi, elektronik sigaraya bağlı pasif içicilik de söz konusudur. Vücutta nikotinin metabolize olması (işlem görmesi) sonucunda idrarda atılan kotinin isimli metabolik ürünün ise e-sigara kullanan bireylerde tıpkı sigara kullanan bireylerle aynı düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, e-sigaranın kısa dönem sağlık riskleri konusundaki veriler oldukça sınırlı iken, uzun dönem sağlık riskleri de bilinmeyenler arasında yer almaktadır.”

Kistik Fibrozis Hastalarında Uzun Periyotlu Sigara Kullanımını Önleme ve Bırakma Programlarının Etkileri Araştırıldı

26 Nisan 2016

Kistik fibrozis (KF); pankreas yetmezliği, malabsorbsiyon, akciğer fonksiyonlarında ilerleyici bozulma ve büyüme geriliği gibi ciddi bozukluklara neden olabilen Avrupa’da her 0,73/10.000 oranında görülen otozomal resesif bir hastalıktır. KF hastalarında tütün dumanı maruziyetinden zarar görme riskinin artmış olduğu gösterilmiştir. Yapılan bazı çalışmalarda prenatal ya da postnatal tütün dumanı maruziyetinin çocukların akciğer fonksiyonlarını etkilediği raporlanmıştır. Yayınlanmış bazı KF çalışmalarında tütün dumanı maruziyeti prevelansının %6-21 oranıyla genel popülasyondan daha düşük olduğu saptanmıştır. Sigara kullanımının mukozal duvarda irritasyona neden olduğu ve öksürme ile solunum yollarında mukus üretimini arttırdığı bilinmektedir. Bu süreçler, KF hastalarında bakteriyel enfeksiyon gelişme olasılığı, semptomlarda kötüleşme ve hastaneye yatış oranlarında artışa neden olmaktadır. Çalışmalarda bu hastalarda kullanılan sigara miktarı ile solunumsal hastalık şiddeti arasında doz bağımlı ilişki olduğu gösterilmiştir.

Telefon tabanlı yardım programları sigara bırakmada uygulanan faydalı yöntemlerdir fakat KF hastalarında etkililiğinin daha ciddi bir şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. Telefon tabanlı yardım programlarına ilave psikolojik danışmanlığın daha başarılı olduğu gösterilmiştir. Sigara kullanımını önleme ve bırakmada kullanılan bu müdahale yönteminde KF hastalarının ve ailelerinin bir yıllık izlem sürecinde yeterli bağlılığı gösterdiği gösterilmiştir.

İspanya’dan bir grup araştırmacı yaptıkları çalışmada beş yıllık gözlem süreci boyunca KF hastaları arasında entegre telefon bazlı sigara kullanımını önleme ve bırakma müdahale programının dikey etkilerini araştırdılar. Araştırmacılar yaptıkları deneysel prospektif çalışmayı, 2008-2013 yılları arasında, bütünleştirici sigara bırakma programı kullanan KF hastalarının kohortu ile yürüttüler. Hedef popülasyon KF ünitelerinden hastalar ve bunların aileleriydi. Bu çalışmada başlangıçta tütün maruziyeti anketi uygulandı ve akciğer fonksiyonları değerlendirmesi, üriner kotinin düzeyleri, antropometrik değerlendirmeler yapıldı.

Araştırmacılar çalışmalarına 49’u erkek 38’i kadın toplam 88 hastayı dahil ettiler. Katılımcıların ortalama yaşı 23,61’di ve ortalama sigara kullanımına başlama yaşı 15,3’tü. Katılımcılar haftada ortalama 45,25 adet sigara kullanıyorlardı. Araştırmacılar 5 yıllık gözlem sürecinin sonunda sonuçları değerlendirdiklerinde, aktif sigara kullanım oranının %10,23’ten %4,55’e düştüğünü ve çevresel sigara maruziyeti oranının sigara kullanmayan hastalarda %62,03’ten %36,90’a düştüğünü gördüler. Ayrıca ev tütün dumanı maruziyetinde de %31,65’ten %19,05’e dikkat çekici bir düşüş gözlemlediler. Kotinin düzeylerinin de aktif ve pasif maruziyetin her ikisi ile ilişkili şekilde %63,13’ten %20,56’ya düştüğünü buldular. Araştırmacılar çalışma sonundaki tüm spirometrik parametrelerde başlangıca göre artış olduğunu gözlemlediler.

Araştırmacılar telefon bazlı sigara kullanımını önleme ve bırakma müdahale programının uzun süreli uygulamalarda oldukça yararlı olduğu sonucuna vardıklarını belirttiler. KF’nin tedavisinde çevresel sağlık yaklaşımlarında bu alanda eğitimli müdahale profesyonellerine ihtiyaç olduğunu söylediler.

Literatür talep et Sonra Oku

Referanslar :

J A Ortega-García et al. Long term follow-up of a tobacco prevention and cessation program in cystic fibrosis patients, Adicciones. 2016 Mar 2:778.

İki Farklı Dekattaki Kistik Fibrozisli Çocukların Akciğer Fonksiyonları Karşılaştırıldı

22 Mart 2016

Kistik fibrozis (KF), kafkas ırkında yaklaşık her 3000 yeni doğandan birinde görülen ve yaşam ömrünü kısaltan hastalıklar arasındaki en yaygın genetik hastalıktır. Ölümlere en sık solunum yetmezliği ile sonuçlanan alt solunum yolu enfeksiyonları neden olur. Yakın zamana kadar hastalık modifiye edici antiromatizmal ilaçlar kullanılamıyordu. Bu ilaçların gelmesiyle hastaların sağ kalımlarında ve pulmoner fonksiyonlarında önemli gelişme sağlandı fakat bu iyileşmeyi tek bir değişime bağlamak da güçtür. Daha agresif tedaviler ve erken tanı ile bakımda global bir iyileşme olduğu söylenebilir.

 Hastalık doğumdan itibaren var olmasına rağmen puberte ve adolesan çağında hastalık ilerlemesi kritik bir döneme girer. Bu yaşlarda KF hastalarının akciğer fonksiyonlarında, kısmen tedaviye olan bağlılığında düşmesine de bağlı olarak, hızlı bir kötüleşme gözlenir.

Şimdiye kadar yapılan çalışmaların hiçbirinde preadolesan KF hastalarında kohort etkisi araştırılmamış ve yeni doğan taraması sırasında tanı konan hastaların kohort karşılaştırması yapılmadı.

İtalyalı bir grup araştırmacı yaptıkları çalışmada, yeni doğan tarama programında KF tanısı almış farklı dekatlarda takip edilen 10-15 yaş arası hastalarda pulmoner fonksiyon testlerini karşılaştırdılar ve bu kritik yaşlarda pulmoner fonksiyonlarda düzelme olup olmadığını araştırdılar.

Kohort 1 1976-1984 yılları arasında KF ile doğmuş ve kohort 2 1991-1996 yılları arasında doğmuş, her birinin her yıl en az iki pulmoner fonksiyon değerlendirmesi yapılmış çocuklardan oluşuyordu. Doğrusal karışık model yaklaşımı ile FEV 1% ve FEF 25-75% değerleri analiz edildi. İki kohort arasında ki farklılıklar değerlendirildi ve genel kohort etkisi test edildi.

Çalışma için kriterleri karşılayan 51’i kız ve 41’i erkek toplam 92 KF seçildi. Hastaların %91’inde pankreas yetmezliği ve %20’sinde KF ilişkili diyabet mevcuttu.  Kohort 1’deFEV 1%’deki ortalama mutlak azalma 9,2’ydi ve kohort 2’de bu değer 0,6’ydı. Kohort 1’de FEF 25-75 %’de ki azalma 16,3 iken kohort 2’de 1,3’tü Pseudomonas aeruginosa kolonizasyonu görülme oranı kohort 1’de %28 ve kohort 2’de %15’ti.

 Çalışmada on yıl içinde KF hastalarının akciğer fonksiyonlarında açık bir iyileşme olduğunu gösterildi. Araştırmacılar bu iyileşmenin dornase alfa, tobramisin ve hipertonik salin gibi önemli tedavilere bağlı olduğunu belirttiler. 

Literatür talep et Sonra Oku

Referanslar :

Tridello et al.  Lung Function Comparison Between Two Decades in Cystic Fibrosis Children: A Single Centre Study, Pediatric Pulmonology 50:1237–1243 (2015)

Kistik Fibrozis İçin Hassas, Hızlı ve Ucuz Bir Tarama Testi Geliştirildi

22 Mart 2016

Kistik fibrozis (KF), akciğerler, pankreas ve diğer organlarda mukus birikimi ile karakterize, Amerika’da en sık rastlanılan ölümcül genetik hastalıktır. Hastalığın gelişmesi için, anne ve babanın her birinden KF geninin mutasyona uğramış birer kopyasının çocuğa aktarılması gerekmektedir. Amerika’da 2010 yılından beri her yeni doğan KF için taranmaktadır fakat kullanılan testin geliştirilmeye ihtiyacı vardır.

Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesinden bir grup araştırmacı KF için hassas, hızlı ve ucuz bir tarama testi geliştirdiler. Araştırmacılar bu testin neredeyse tüm kistik fibrozis gen mutasyonlarını saptayabildiğini ve tanı atlamayı önleyerek bebeklerin temel tedaviyi almasında ki gecikmeleri önleyebildiğini belirtiyorlar. Araştırmacılar şu anda kullanılmakta olan testin artık zamanının tükendiğini ayrıca tüm KF gen mutasyonlarını saptamada kullanılamadığını söylüyorlar. Araştırmacılar geliştirdikleri testin erken tanı için önemli olduğunun özellikle altını çiziyorlar.

Daha önce yapılan çalışmalarda yeni doğan taraması ve zamanında medikal izlem ile KF’nin akciğer enfeksiyonu, solunum yolları enflamasyonu, sindirim problemleri ve büyüme geriliği gibi semptomlarının azaltılabildiğine dikkat çekiyorlar.

Günümüzde kullanılan testte KF vakalarında kanda yüksek düzeyde rastlanılan immünoreaktif tripsinojen enzimine bakılıyor ve bu enzim aynı zamanda, KF geninin bir kopyasının normal diğerinin mutasyona uğramış olduğu bebeklerde de yüksek bulunabiliyor. Yüksek tripsinojen düzeyine sahip bebeklerin büyük kısmında KF gelişmiyor. KF geninin şu anda bilinen 2,000 mutasyonu mevcut. Kaliforniya’da yeni doğanlar en sık rastlanılan 40 mutasyon için taranıyor ve eğer bunlardan biri saptanırsa sonrasında nadir görülen diğer mutasyonlar için de bakılıyor. Bu süreç iki haftadan uzun sürebiliyor ayrıca nadir görülen mutasyonlara sahip yeni doğanlar atlanabiliyor.

Araştırmacılar taramanın gen sekanslama kısmını  ilerleterek,  tek adımda tüm KF mutasyonlarını saptayabilen, daha düşük maliyetli ve şu an ihtiyaç duyulanın yarısı kadar zamanda uygulanabilir bir metod geliştirdiklerini belirtiyorlar.

Araştırmacılar yeni bir teknik ile,  kurutulmuş 1 nanogram kadar küçük miktarda kandan elde edilen oldukça küçük DNA örneğinden KF gen kopyası çıkarmayı amaçlıyorlar. Araştırmacılar tekniklerinin yeni ortaya çıkabilecek mutasyonları da tanımlayabilecek şekilde olması gerektiğini ve bunu da göz önünde bulundurduklarını söylüyorlar.

Araştırmacılar bu yeni testin kabul edilmesi için uygulayacak personele moleküler patoloji laboratuvarlarında eğitim verilmesine ve testin güvenilirliği ile uygulanabilirliğinin yapılacak daha geniş çaplı çalışmalarla doğrulanmasına ihtiyaç olduğunu belirtiyorlar. Ayrıca geliştirdikleri tekniğin diğer yeni doğan problemlerinin saptanmasında da kullanılabileceğini iddia ediyorlar.

Literatür talep et Sonra Oku

Referanslar :

www.sciencedaily.com/releases/2016/02/160204151459.htm

Yeni Doğanlarda Kistif Fibrozis İsimlendirmesinde Konsensus Sağlandı

23 Şubat 2016

Kistik Fibrozis (KF) için yapılan yeni doğan taraması hastalık insidansının yüksek olduğu toplumlarda geçerli halk sağlığı stratejilerindendir. Son on yıl içinde stratejide, kullanılan geniş protokol çeşitliliğiyle, hızlı ve önemli küresel gelişmeler yaşanmaktadır. Bütün tarama programları doğumdan sonraki ilk bir hafta içerisinde alınan kan örneğinde ölçülen immünoreaktif tripsinojene dayanmaktadır. Bu test hassas bir tarama testidir fakat ikinci aşama bir test ile özgüllüğü desteklenmektedir. İkinci aşama test programdan programa değişmekle birlikte sıklıkla DNA analizini içerir. Tanı klinik değerlendirme, DNA testi ve terde klorid konsantrasyonu ölçümü (ter testi) ile doğrulanır.

 Bazı vakalarda fenotipik sonuçlar belirsizken ter klorid sonuçları orta düzeyde olabilir ya da CFTR gen değişiklikleri tanımlanabilir. Bu grupta daha önce yapılan çalışmada, tarama sonrası belirsiz ve şüpheli kalınan durumlarda değerlendirme ve erken yönetim için görüş birliği kılavuzu oluşturulmuştur. Bu çalışma yeni doğanların aileleri ile iletişimini odak alan bir araştırma için algoritma geliştirilmesini sağladı.

Amerikalı bir grup da Avrupa’daki kılavuzlara benzer amaçla ayrı bir kılavuz geliştirdiler. Amerika grubu bu vakalar için CFTR- ilişkili metabolik sendrom terimini önerdiler. Avrupa kılavuzlarında isimlendirme önerilmemektedir ve bu belirsiz durumdaki ailelerle açık iletişim savunulmaktadır. Bu iki kılavuza rağmen, KF merkezinde az bilgi ile erken taburculuktan tüm KF tedavisini alanlara kadar değişen aralıkta bu yeni doğanların yönetimi ile ilgili farklı uygulamaların olduğu Avrupa programlarının yayınlanan eleştiri ve incelemeleri sayesinde belirgin hale gelmiştir.

Uzun dönem sonuçlarla ilgili yeterli bilgi yoktur. Fakat epidemiyolojik çalışmalar önemli sayıda hastada bu durumun çok az ya da hiç fenotipik sonucunun olacağını net bir şekilde ortaya koymaktadır. Ayrıca küçük vaka raporlarından, iyilik halini ve yaşam süresi potansiyeli üzerinde etkisi olan önemli CFTR ilişkili solunum yolu hastalıklarının az sayıda gelişeceği de düşünülmektedir. Görüş birliği eksikliği ve tedavi kılavuzu için baz alınacak kanıtların sınırlı olması nedeniyle, EC FS Yeni Doğan Taraması Çalışma Grubu (NSWG) bu yeni doğanların yönetimi ile ilgili bir görüş birliğine karar verilmesi için daha fazla Delphi süreci organize ettiler.

Delphi konsensüs yaklaşımı, bir çekirdek uzman grup tarafından oluşturulan ifadeler üzerinde anlaşmas sağlamak için kullanıldı. İsimlendirme egzersizleri birinci aşama sonrası gerekliydi ve bu sürece kılavuzluk edecek daha fazla uzman görüşü arandı. İkinci aşamadan sonra, sonraki anlaşma düzeyleri üzerindeki yıpranmanın etkisini değerlendirmeyi duyarlılık analizleri üstlendi.

Çekirdek grup bir dizi yüz yüze görüşme, telekonferans ve e-posta tartışmaları ile ön ifadeler oluşturdular. Her ifadeyi destekleyen kanıt düzeyleri kaydedildi. İfadeler çekirdek grup tarafından sonlandırılır sonlandırılmaz e-posta yoluyla iki ECFS grubunun tüm üyelerine dolaştırıldı.

Yeni doğanlar normal ter kloridi ve iki CFTR mutasyonu, en az bir belirsiz fenotipik sonucu olanlardan oluşan A grubu ve orta ter kloridi ve bir CFTR mutasyonu olan ya da hiç mutasyonu olmayanlardan oluşan B grubu şeklinde ikiye bölündü. Birinci aşama için 32 ifade oluşturuldu ve 24 tanesinde görüş birliğine varıldı. Birinci aşamadan sonra ifade egzersizleri yapıldı ve ikinci aşama için ‘KF taraması pozitif - yetersiz tanı’ (CFSPID) terimi önerildi. “Rutin solunum kültürü” dışında bu ve bütün ifadeler için ortak karara varıldı. “Rutin solunum kültürü gerekenler” ifadesi içinse farklı görüşler mevcuttu. Çekirdek grup bu konu için yerel uygulamaları savundu. İkinci aşamadaki fikir birliğinin görüş değişikliği ile gerçekleştiği duyarlılık analizi ile tespti edildi.

Araştırmacılar,  güvenilir uluslararası delphi metodu  ile  “KF taraması pozitif, yetersiz tanı”lı yeni doğanların yönetiminde yol gösterecek yeni bir isimlendirme ve açıklama kılavuzu meydana getirdiklerini belirttiler. Bu açıklamanın KF grubu için mükemmel bir araç olacağını ve yeni doğanların yönetiminde tutarlılığın gelişmesini sağlayacağını söylediler.

Literatür talep et Sonra Oku

Referanslar :

  Munck et al. Cystic Fibrosis Screen Positive, Inconclusive Diagnosis (CFSPID): A new designation and management recommendations for infants with an inconclusive diagnosis following newborn screening, Journal of Cystic Fibrosis 14 (2015) 706–713

Kanada’da Kistik Fibrozisli Hastaların Günümüzdeki Sağ Kalım Oranları Ve İlişkili Faktörler Araştırıldı

19 Ocak 2016

Kistik fibrosizte (KF) ortalama sağ kalım süresi giderek artmıştır. Kadın olmak, malnütrisyon, azalmış akciğer fonksiyonları, belirli enfeksiyonlar ve KF ilişkili diyabet kötü sağ kalım oranları ile ilişkili bulunmuştur. Yeni inhaler antibiyotikler,  Pseudomonas aeruginosa eredikasyon tedavisi, mukolitik tedaviler, akciğer transplantasyonu ve daha yeni KF transmembran iletkenlik regülatörü (CFTR) modülatörleri ile sağ kalım oranlarında artış olmakta ve daha da olması beklenmektedir. Komplikasyonların için yapılan taramalar ile erken müdahale imkanı ve tedavi etme oranında artış sağlamaktadır. Son dönemde, yeni doğan taraması Kanada’da ki 10 vilayetten 7’sinde uygulanabilir durumdadır. Bu gelişmeler dolayısıyla, araştırmacılar daha önce yayınlanan sağ kalım modelleri günümüzde artık geçerli olmayabileceğini düşünüyorlar. Tüm KF şiddet spektrumlarında, demografik özellikler, klinik faktörler ve KF ilişkili komplikasyonların sağ kalım üzerine etkilerini ele alan sınırlı sayıda yayın mevcuttur.

Yapılan bir çalışmada malnütrisyon, inhale antibiyotikler ve uzun dönem oksijen kullanımı kötü sağ kalımla ilişkili olduğu bulundu. Daha önce yapılmış bir çalışmanın aksine, yapılan başka bir çalışmada ise erkek ve kadın cinsiyet arasında sağ kalım oranlarında fark bulunamadı. 40 yaş ve üzeri hayatta kalmış bireylerde yapılan başka bir çalışmada, ergenlikte KF tanısı alan hastaların 10 yaşından önce tanı alanlara göre daha ılımlı kliniğe sahip olduğu ve yine 10 yaşından önce tanı alan hastalarda kadın cinsiyetin sağ kalımı kötü yönde etkilediği görüldü.

Beklenen sağ kalım süresinin belirlenmesi; değiştirilebilir risk faktörlerine müdahale edebilme, yüksek riske sahip grupta daha yoğun tedavi uygulayabilme, doktorlara ve bakım verenlere risk ve yararları daha kolay açıklayıp daha uygun müdahalelerde bulunma imkanı sağlaması nedeniyle önemlidir.

Kanada’dan bir grup araştırmacı, tüm şiddet aralıklarındaki KF hastalarında güncel toplum tabanlı verileri kullanarak sağ kalım ve ilişkili risk faktörlerini araştırdılar. Araştırmacılar, ortalama sağ kalım süresini hesaplamak ve hasta özelliklerini ortaya koymak için 1990-2012 yılları arasında ki Kanada KF kayıtlarını (CCFR) kullandılar. CCFR Kanada’da ki yetkili 43 KF merkezinde bakım gören 5787 KF hastasının detaylı demografik ve yıllık klinik bilgilerini kapsıyordu. Araştırmacılar, çalışmada cox oransal risk modellerini kullanarak, klinik, demografik- coğrafi faktörleri ve sağ kalım sürelerini değerlendirdiler.

Araştırmacılar sonuçlara baktıklarında, ortalama sağ kalım süresinin 1990 yılında 31,9 yıl iken 2012 yılında sonlanan 5 yıllık pencere döneminde bu değerin 49,7’ye yükseldiğini buldular. Ortalama ölüm yaşı 1990’da 21,7 iken 2012’de 32’ye yükseldi ve veriler daha az kötü beslenme ve daha çok kilolu hasta olduğunu gösterdi. 1990’da normalden düşük kilolu hasta oranı %31 iken 2012 yılında bu oran %19’du.  Çalışma periyodu boyunca yıllık transplantasyon sayılarının da arttığı gözlendi. Ortalama FEV-1 değerleri %71,4’ten %75,4’e yükseldi.

2000-2012 yılları arasında KF tanısı ile takip edilen 5089 hasta vardı. Tüm bu süre boyunca 485 hasta öldü ve 4886 hasta güncel kohort çalışmasına katıldı. Yıllık pulmoner alevlenme oranları ölüm riskini ciddi anlamda etkiliyordu. Yılda 1-2 alevlenme olan hastalarda risk oranı 2,98 ve 3’ten fazla alevlenme olan hastalarda 4,53 ‘ti. Kötü beslenmenin yeterli beslenenlerle kıyaslandığında ölüm risk oranını arttırdığı izlendi. Çok değişkenli modelde kadınlarda ölüm oranının daha fazla olduğu görüldü. KF ilişkili diyabet ve kadın olmanın erkeklere göre ölüm riskini daha çok arttırdığını fakat erkekler arasında KF ilişkili diyabete sahip olmanın ölüm riskini değiştirmediği tespit edildi.

Araştırmacılar yaptıkları çalışmada, KF’li Kanadalılarda beklenen yaşam süresinin arttığını, malnütrisyon, pulmoner alevlenmenin artmış ölüm riski ile ilişkili olduğunu gösterdiler. Araştırmacılar ayrıca, KF’de sağ kalımındaki cinsiyetler arası farklılığın, KF ilişkili diyabete sahip kadınlarda ki artmış ölüm riski ile açıklanabileceğini söylediler.

Literatür talep et Sonra Oku

Referanslar :

 A.L. Stephenson et al. A contemporary survival analysis of individuals with cystic fibrosis: a cohort study, Eur Respir J. 2015 Mar;45(3):670-679.

Kistik fibrozisli adolesanlarda karaciğer hastalığı, farklılaşmış mikrobiyomla ilişkili midir?

18 Şubat 2015

Kronik karaciğer hastalığı kistik fibrozisin sık görülen bir komplikasyonudur ve bu nedenle kistik fibrozise bağlı karaciğer hastalığının nedenleri araştırılmaktadır. PLOS One dergisinde yayınlanan bir araştırmada,  kistik fibrozis ve sirozu olan adolesanlar, kistik fibrozis olan fakat karaciğer hastalığı olmayan adolesanlarla karşılaştırmıştır.

Karaciğer hastalığı olmayan 19 adolesanla, karaciğer hastalığı olan 11 adolesan karşılaştırılmış ve karaciğer hastalığı olanlarda mikrobiyomun farklı,  ince barsak hareketlerinin daha yavaş ve barsakta enflamasyon belirtilerinin daha fazla olduğu bulunmuştur. Bu bulgular, kistik fibrozisde barsak bakterileri ile karaciğer arasında bir etkileşim olduğunu ve bunun karaciğer hastalığına yol açabildiğini düşündürmektedir.

Literatür talep et Sonra Oku

Referanslar :

Kaynak: Science Dailyhttp://www.sciencedaily.com/releases/2015/02/150218122949.htm

E-Posta ve şifrenizi girerek
medikal referans noktanıza ulaşabilirsiniz.

GİRİŞ YAP

Yeni hesap oluştururken vereceğiniz bilgiler, cegedim tarafından onaylanacak
ve siteye tam üyeliğiniz bu onaydan sonra sağlanacaktır.

* Tüm alanları doldurmak zorunludur.

Loading Image