Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Amerikan Kanser Araştırma Derneği tarafından yayınlanan Kanser Epidemiyolojisi, Biyobelirteçleri ve Önlenmesi isimli dergide yayınlanan bir çalışmaya göre kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) veya konjestif kalp yetmezliği gibi komorbid hastalıkları olan akciğer kanseri hastalarında mortalite riskinin, komorbid hastalıkları olmayan akciğer kanseri hastalarına kıyasla daha yüksek olduğu belirtildi.

Nebraska Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Akademisi'nden Dr Monirul Islam, 'yaşlı akciğer kanseri hastalarında komorbidite prevalansının genç hastalara kıyasla daha yüksek olduğunu, nüfus yaşlandıkça komorbiditesi olan akciğer kanseri hastalarının sayısının artacağına' dikkat çekti.

Dr Islam, tedavi başarısının ölçütünün 'sağkalım' olduğu, komorbid durumların sağkalımı, hastalık evrelendirmesini ve tanısal değerlendirmeyi olumsuz etkilediğini belirtti. Dr Islam yaptıkları çalışmalarda komorbiditeleri olan akciğer kanseri hastalarının ortalama sağkalım sürelerinin 9 ay olduğunu, bu sürenin ABD'nin ulusal ortalamasından düşük olduğunu, komorbid durumların %50'den fazlanın akciğer hastalığı, %16'sının diyabet ve %13'ünün konjestif kalp yetmezliği olduğuna dikkat çekti. Dr Islam ayrıca, lokalize akciğer kanseri olan hastalar arasında, 1 komorbiditesi olan hastalardaki mortalite riskinin, komorbiditesi olmayan hastalara kıyasla %30 daha yüksek olduğuna, metastatik akciğer kanseri olan hastalarda ise komorbid durumların sağkalım üzerine etkisinin daha az olduğuna dikkat çekti.

Dr Islam, bu durumun ileri evre akciğer kanseri hastalarındaki çok kısa sağkalımdan kaynaklanabileceğini, komorbiditeli hastalarda her evrede kötü sağkalım saptandığını, komorbiditesi olan ve olmayan hastalarda sağkalım bakımından farkın daha az ilerlemiş evredeki hastalarda daha fazla olduğunu belirtti.

Komorbiditesi olan ve olmayan akciğer kanseri hastalarında genel sağkalımı analiz etmek amacıyla bir çalışma tasarlayan Dr Islam ve arkadaşları, 5683 akciğer kanseri hastasının dahil edildiği bir kohort çalışması yürüttüler. Çalışmada Charlson Komorbidite İndeksi'nde tanımlanan 14 komorbiditeden herhangi biri bulunan hastalardaki genel sağkalım da araştırıldı.

Dr Islam, konu ile ilgili daha önce yapılan çalışmaların çoğunda, spesifik bir komorbid hastalığın akciğer kanseri hastalarındaki sağkalımı nasıl etkilediğinin çok az dikkate alındığını belirtti ve yaptıkları çalışmadan elde edilen sonuçların belli bir bölgedeki kanser kayıtlarını içerdiğini, diğer popülasyonlar için ayrıca çalışma yapılması gerektiğini, ileriye dönük çalışmalara ihtiyaç olduğunu belirtti.

Dr Islam, yaptıkları çalışma sonucu, her bir komorbid durumun akciğer kanseri hastalarında sağkalım üzerine etkisini hesaplamak için, ileriye dönük verilerin kullanılacağı akciğer kanserine özgü komorbidite indeksi geliştirmeyi planladıklarını söyledi.

  1. Benzer İçerikler