Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Küçük hücreli akciğer kanseri (KHAK), ABD'de yılda tüm akciğer kanserlerinin yaklaşık %15'ine ve yaklaşık 30.000 ölüme neden olur. Hastalığın kaçınılmaz patofizyolojisi, hastaların kötü prognozu ve son birkaç on yılda tedavilerin etkinliğinde minimal iyileşme nedeniyle, KHAK ABD Ulusal Kanser Enstitüsü tarafından belirlenmiş bir inatçı malignitedir. Karboplatin, etoposit ve anti-programlanmış hücre ölümü ligand 1 (PD-L1) antikoru Atezolizumabın birinci basamak tedavi olarak FDA onayı ve anti-programlanmış hücre ölüm proteini 1 (PD-1) antikorları nivolumab ve pembrolizumab üçüncü sıradaki monoterapiler olarak bağışıklık kontrol noktası inhibitörleri (ICI), KHAK'li hastalar için tedavi donanımına girmiştir. Bu onaylar, tedavi stratejileri ve klinik sonuçları onlarca yıldır değişmeyen KHAK hastaları için önemli bir ilerlemedir. Bununla birlikte, bugüne kadar, KHAK'li hastalarda ICI'lerin kullanımını doğru bir şekilde yönlendirebilecek tutarlı bir öngörücü biyobelirteç tanımlanmamıştır; ilk seviyedeki yanıt oranları, ICI ile veya ICI olmadan %60-65 arasında bir seviyede kalır. KHAK'nin nispeten yüksek bir tümör mutasyon yüküne sahip olduğu bilinmesine rağmen (TMB; megabaz başına medyan ~8 mutasyon (mut/Mb)), tümör materyalinin histolojik incelemeleri, KHAK'lerin < %20'sinin tümör hücrelerinin >%1'inde PD - L1 ifade ettiğini göstermektedir.

Küçük Hücreli Akciğer Kanseri Hastalarında Genel Sağ Kalımda Artış

İmmün kontrol noktası inhibitörleri (ICI), sırasıyla yaygın evre veya relaps gösteren küçük hücreli akciğer kanseri (KHAK) olan hastalar için birinci basamak ve üçüncü basamak ortamlarında onaylanmıştır. Birinci basamakta, anti-programlanmış hücre ölümü ligand 1 (PD-L1) antikoru Atezolizumabın kemoterapiye eklenmesi genel sağ kalımı (OS) geliştirmiştir. Nükseden hastalığı olan hastalarda, randomize olmayan çalışmalardan elde edilen veriler umut verici yanıtlar ortaya koymuştur, ancak bu ortamda geleneksel bir kemoterapi ile elde edilene göre OS'de önemli bir iyileşme sağlanamamıştır. KHAK hastalarında ICI'lerin kullanımını yönlendirebilecek öngörücü biyobelirteçlerin belirlenmesi araştırmacıların ilgisini çeken bir konudur. PD-L1 ekspresyonu, öngörücü bir biyobelirteç olarak kullanılmasını engelleyen KHAK'de tipik olarak düşük veya yoktur. Tümör mutasyonal yükü bazı öngörüsel değere sahip olabilir, ancak ilk basamakta Atezolizumab artı kemoterapi alan hastalarda kan bazlı tümör mutasyonal yükün kan bazlı ölçüleri tahmin değerine sahip değildi. Otuz yıl sonra, ICI'lar sonunda KHAK hastaları için OS'de bir iyileşme sağlamıştır; bununla birlikte, optimal terapötik stratejinin ve öngörücü biyobelirteçlerin tanımlanması da dahil olmak üzere önemli miktarda araştırma yapılması gereklidir. Bu araştırma, KHAK'li hastalarda ICI'ler ve diğer immünoterapiler kullanılarak klinik etkinlik, biyobelirteçlere ilişkin ortaya çıkan kanıtlar ve devam eden klinik araştırmalar hakkında mevcut verileri açıklar.

Medikaynak Referanslar

Iams WT, Porter J, Horn L. Immunotherapeutic approaches for small-cell lung cancer [published online ahead of print, 2020 Feb 13]. Nat Rev Clin Oncol. 2020;10.1038/s41571-019-0316-z. doi:10.1038/s41571-019-0316-z

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler