Üye Girişi

Sağlık profesyonellerine özel hazırlanmış içeriklere erişebilmek için giriş yapmanız gerekmektedir. Henüz üye değilseniz lütfen üye ol seçeneğine tıklayın.

Giriş Yap Üye Ol
Şifremi Unuttum
Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Yaşlı yetişkinlerde (≥70 yaş) meme kanseri prevalansı artmaktadır ve bu hastalarda genç kadınlara kıyasla daha yüksek kanser mortalitesi, ileri evre, gecikmiş tanı, organ fonksiyonu bozukluğu ve diğer hastalıklar ile açıklanabilecek büyük bir sağlık eşitsizliği görülmektedir. Bununla birlikte, kronolojik değil fonksiyonel yaş ve altta yatan potansiyel kırılganlık tedavi hakkında karar vermeye katkıda bulunmalıdır. Yaşlı meme kanseri hastalarında tedavi kararı yalnızca yaşa göre verilmemeli, geriatrik değerlendirmelerle birlikte yaşam beklentisi dikkatli bir şekilde değerlendirilmeli, diğer mortalite riskleri ve hasta tercihleri dikkate alınmalıdır.

Avrupa Meme Kanseri Uzmanları Derneği ve Uluslararası Geriatrik Onkoloji Derneği üyeleri de dahil olmak üzere çoklu disiplinli bir çalışma grubu yaşlı bireylerde meme kanseri tedavisinin 2012 yılındaki kanıta dayalı önerilerini Avrupa Kanser Örgütü'nün onayıyla genişletmek ve güncellemek için bir araya gelmiştir.

Bu kılavuzlara eklenen öneriler;

 • Kemoterapi toksisite hesaplayıcıları

Toksisite hesaplayıcıları (CARG ve CRASH) yaşlı hastalarda 3-5 dereceli kemoterapi toksisite riskini hesaplamakta kullanılabilir. Kemoterapi kararında yardımcı olabilir.

 • Kültürel ve sosyal konular

Yaygın göç olgusuna bağlı olarak toplumlar giderek çok kültürlü ve çeşitli hale gelmektedir. Yaşlı göçmenler sağlık hizmetine erişimde sayısız güçlük yaşamaları nedeniyle kötü sonuç riski ile karşı karşıyadır. Hastanın sosyal ve kültürel çevresinin tanınması sonuçların düzeltilmesinde önemli bir faktördür.

 • Sürveyans mamografisi

≥70 yaşındaki meme kanseri hastalarında tedavi sonrasında yıllık ya da iki yıllık mamografi izlemi uygundur. ≥80 yaşında, ileri düzeyde başka hastalıkları olan, yaşam beklentisi 5 yıldan az hastalarda tıbbi hizmetlerin aşırı kullanımından kaçınılmalıdır.

 • Genetik tarama

Genetik tarama aile ve tedavi kararı açısından önemli olabilir.

 • Gen ekspresyon profilleri

Çoklu gen prognostik modellerine genel sağlık durumu ile ilgili bilgilerin entegrasyonu, yaşlı hastalarda bu tahmin araçlarının doğruluğu için gereklidir.

 • Neoadjuvan sistemik tedavi

Genç kadınlara benzer şekilde dikkatlice seçilmiş, zinde, yaşlı hastalarda neoadjuvan sistemik tedavi düşünülmelidir; daha az formda yaşlı hastalara, patolojik bulgulara ve ameliyat sonrası fiziksel iyileşmeye bağlı olarak uygulanmak üzere en iyi tedavi cerrahidir. Derecesi yüksek, üçlü negatif meme kanseri olan zinde yaşlı insanlarda optimal kemoterapi tartışmalıdır.

 • Adjuvan kemik modifiye edici ilaçlar

Adjuvan kemik modifiye edici ilaçlar kemik sağlığını iyileştirir ve kanser rekürrens riskini azaltarak sağkalımı iyileştirir. Adjuvan bifosfonatlar orta ve yüksek riskli hastalara önerilmelidir.

 • Hedefe yönelik tedaviler

CDK4/6 inhibitörleri ve endokrin tedavi kombinasyonu yaşlı hastalar için uygun bir tedavidir. Tek başına endokrin tedavi, seçilmiş hastalarda halen mantıklı ilk tercihtir. Yaşlı hastalardaki güvenlilik profilinin iyi olmaması nedeniyle everolimus dikkatli kullanılmalıdır.

 • Destekleyici bakım

Artan fizyolojik kırılganlık ve fonksiyonel rezervin azalması nedeniyle yaşlı hastalarının kanser tedavisi sırasında sistem dengeleri risk altındadır. Yaşlı hastalarda febril nötropeni için %20 eşiği kullanılabilir. Sindirim sistemi semptomları, yetersiz beslenme, ağrı kontrolü ve depresyona özel olarak dikkat edilmelidir.

Bu kılavuzlarda güncellenen öneriler;

 • Geriatrik değerlendirme

Yaşlı hastalarda herhangi bir kanser tedavisi kararında başlangıç noktası olacak bir tarama aracı düşünülmelidir.

 • Duktal karsinoma in situ (DCIS)

DCIS için cerrahi tedavide derece ve yaşam beklentisi göz önünde bulundurmalıdır. Zinde hastalarda yüksek dereceli DCIS ameliyat edilmelidir.

 • Tarama

70-75 yaş arası kadınlarda iki yılda bir mamografi taraması yararlı olabilir. ≥75 kadınlarda risk/yarar, hasta tercihi ve yaşam beklentisine dayalı karara göre uygun olabilir.

 • Primer endokrin tedavi (PET)

Primer endokrin tedavi aromataz inhibitörlerini içerdiğinde progresyona kadar geçen medyan süre yaklaşık 5 yıldır; PET'e karşı ön cerrahinin yararının en çok <5 yıllık yaşam beklentisiyle belirgin olması beklenir.

 • Cerrahi

Cerrahi, erken meme kanseri olan yaşlı hastaların çoğunda birincil tedavi seçeneği olmaya devam etmektedir. Sentinel lenf nodu biyopsisi (SLNB), klinik veya radyolojik olarak aksillası negatif hastalarda aksilla evrelendirmesi için bakım standardı olmaya devam etmektedir.

 • Radyoterapi

Cerrahi ardından tüm meme radyoterapisi yaşlı hastaların çoğunda standart bakımdır. Düşük riskli hastalarda radyoterapi uygulanmaması güvenli ve makul olabilir.

Medikaynak Referanslar

Updated recommendations regarding the management of older patients with breast cancer: a joint paper from the European Society of Breast Cancer Specialists (EUSOMA) and the International Society of Geriatric Oncology (SIOG), The Lancet Oncology, Vol 22, No 7, July 2021, Pages e327-e340. https://doi.org/10.1016/S1470-2045(20)30741-5

+ Tüm Referansları Göster
 1. Benzer İçerikler