Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Kapesitabin yıllardır meme kanseri tedavisinde çeşitli kombinasyonlarla kulanılmakta olan bir ajan. Çin’in Luoyang şehrindeki Henan Üniversitesi’nde çalışmakta olan araştırıcılar bir meta-analizle kapesitabinin ileri evre ve metastatik meme kanseri tedavisindeki rolünü araştırdılar.

Bu çalışmada kapesitabinin tek başına veya diğer ajanlarla kombine şekilde kullanıldığı randomize kontrollü çalışmalardaki veriler analiz edildi. Bu veriler toplanırken PubMed, EMBASE, Cochrane Library veritabanı ve alandaki önemli kongrelerde sunulmuş olan veriler kullanıldı ve bir meta-analiz yapıldı. Toplamda 9 çalışma ve 1798 hasta bu analize dahil edildi.

Bu meta-analiz sonucunda görüldü ki kapesitabin temelli kemoterapi ile kapesitabinsiz kemoterapiye göre daha başarılı sonuçlar almak mümkündür. Kapesitabin kullanıldığı zaman objektif yanıt oranında (rölatif risk [RR] 1.14, 95% güvenlik aralığı [CI] 1.03 - 1.26, P = 0.013) ve progresyonsuz sağkalımda (hazard oranı [HR] 0.77, 95% CI 0.69 - 0.87, P < 0.0001) istatistiksel anlamlı olarak bu iyileşmeleri sağlamak mümkün oluyor. Genel sağkalım içinse kapesitabin kullanılan rejimle daha uzun bir süre elde etmek mümkün ancak aradaki fark istatistiksel anlam kazanmamış.

Advers olaylar incelendiğinde kapesitabinsiz grupta nötropeni ve febril nötropeni ön plana çıkarken, kapesitabin kullanılan grupta kusma, ishal ve el-ayak sendromu ön plana çıkmış. Bulantı, halsizlik, kardiyotoksisite ve mukozit/stomatit içinse iki grup arasında anlamlı fark saptanmamış.

Bu meta-analiz sonucunda kapesitabinin meme kanseri tedavisindeki önemi bir kez daha gösterilmiş oldu. İleri evre ve metastatik meme kanseri hastalarında kapesitabinli kemoterapi rejimleri kullanıldığında daha başarılı sonuçlar elde etmek mümkün olabilmektedir.

Medikaynak Referanslar

  Yin W, Pei G, Liu G, Huang L, Gao S, Feng X. Efficacy and safety of capecitabine-based first-line chemotherapy in advanced or metastatic breast cancer: a meta-analysis of randomised controlled trials. Oncotarget. 2015 Sep 30. [Epub ahead of print]

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler