Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Yapılan çalışmalar akciğer kanserinin, 2018'de dünya çapında en yaygın, yeni teşhis edilmiş malignite ve kansere bağlı ölümlerin önde gelen nedeni olduğunu göstermiş olmakla birlikte vakaların yaklaşık % 85'inin küçük hücreli dışı akciğer kanseri olarak sınıflandırıldığı bildirilmiştir. Bir monoterapi olarak veya kemoterapi ile kombinasyon halinde kanser immünoterapisinin (CIT), lokal olarak ilerlemiş veya metastatik küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) olan hastalarda genel sağkalımı uzattığı gösterilmiştir. Bununla birlikte bilim insanları, hastaların, hastane ziyaretleri arasında hatırlamaları gereken tedaviye bağlı semptomlar yaşadıklarını belirtmişlerdir. Dijital hasta izleme ve yönetimi (DPMM) araçları, gerçek zamanlı semptom raporlamasına izin vererek klinik uygulamayı iyileştirebilmektedir. Bu kavram kanıtı pilot çalışması, CIT ile tedavi edilen ileri veya metastatik KHDAK hastaları için özel olarak tasarlanmış olan DPMM aracının hasta ve sağlık hizmetleri uzmanının benimsenmesini ve aracın klinik bakım üzerindeki etkisini değerlendirmiştir. Kaiku Health, Helsinki, Finlandiya'dan jenerik bir CIT DPMM aracına dayanan, ilaca ve endikasyona özgü bir CIT (CIT +) modülünü birlikte geliştirmek için dört danışma kurulu oluşturulmuştur. Çalışmada ileri veya metastatik KHDAK için ikinci basamak tek ajanlı CIT ile tedavi edilen toplam 45 hasta ve ayrıca klinikler tarafından kesin sayılarına karar verilen sağlık çalışanları Şubat ve Mayıs 2019 arasında Almanya, Finlandiya ve İsviçre'deki 10 klinikten işe alınmıştır. Tüm kliniklere CIT + modülü dahil Kaiku Health jenerik CIT DPMM aracı sağlanmıştır. Kullanıcı deneyimi, genel memnuniyet ve aracın klinik uygulama üzerindeki etkisine ilişkin veriler, anonimleştirilmiş anketler kullanılarak toplanmış olmakla birlikte cevaplar 1 (düşük anlaşmalı) ila 5 (yüksek düzeyde anlaşma) ve Sağlık Bakım Görevlisi mülakatları, anketler ve görüşmeler sırasıyla kapalı uçlu Likert ölçekleri ve açık uçlu sorulardan oluşmuştur. İlk anket 2 aylık DPMM kullanımından sonra gerçekleştirilmiş ve çalışma sonunda ikinci bir anket ve sağlık hizmetleri uzmanı görüşmeleri yapılmış olmakla birlikte anketlere ve görüşmelere her klinikten sadece bir sağlık hizmetleri uzmanı alt grubunun yanıt verdiği bildirilmiştir.

Araç kullanımının en sık karşılaştığı zorluk

Araştırmacılar anket verilerinin kantitatif olarak analiz edildiğini, görüşmelerin kaydedildiğini, kelimesi kelimesine yazıya döküldüğünü ve kodlama ve nitel tematik analiz için uygun olduğu yerlerde İngilizce'ye çevrildiğini belirtmişlerdir. Ara ankete katılanlar arasında, aracın yedi kullanılabilirlik özelliğinin ortalama sıralaması 3,2 ile 4,4 (hemşireler), 3,7 ile 4,5 (doktorlar) ve 3,7 ile 4,2 (hastalar) arasında değişmiştir. Çalışma sonu anketinde, yanıtlayıcıların çoğu, aracın hastalar ve sağlık çalışanları arasında daha verimli ve odaklanmış tartışmaları kolaylaştırdığını ve sağlık çalışanlarının hastalarla tartışmaları uyarlamasına izin verdiğini kabul etmiştir. Araştırmacılar bağımsız aracın, sağlık hizmetleri uzmanının günlük klinik iş akışına iyi bir şekilde entegre edildiğini, doktorlar ve hemşireler arasında iş akışı optimizasyonu ve telefon görüşmelerini ve hasta ziyaretlerini azaltarak zamandan tasarruf sağladığını belirtmişlerdir. Çalışmada iş yükünün, yanıt verenler arasında araç kullanımının en sık karşılaştığı zorluk olduğu gözlemlenmiştir. Çalışmanın sonuçları, yüksek kullanıcı memnuniyetini ve DPMM araçlarının sağlık hizmetleri uzmanları ve hastalar tarafından kabul edildiğini göstermekle birlikte CIT monoterapisi ile tedavi edilen ileri veya metastatik KHDAK'li hastalarda klinik bakımdaki gelişmeleri vurgulamıştır. Ancak, aracın klinik bilgi teknolojisi veri akışına daha fazla entegre edilmesi gerekmektedir. Araştırmacılar DPMM araçlarını kullanan gelecekteki çalışmalar veya kayıtların, hastanın yaşam kalitesi veya sağlık-ekonomik yararları üzerindeki önemli etkilere ilişkin içgörüler sağlayabileceğini belirtmişlerdir.

Medikaynak Referanslar

Schmalz O, Jacob C, Ammann J, Liss B, Iivanainen S, Kammermann M, Koivunen J, Klein A, Popescu RA. Digital Monitoring and Management of Patients With Advanced or Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer Treated With Cancer Immunotherapy and Its Impact on Quality of Clinical Care: Interview and Survey Study Among Health Care Professionals and Patients. J Med Internet Res. 2020 Dec 21;22(12):e18655. doi: 10.2196/18655. PMID: 33346738; PMCID: PMC7781800.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler