Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Kanın bir bileşeni olan trombositler, kesintiye uğramış vasküler endotel bölgesinde hemostaz oluşumuna katkıda bulunur. Trombositlerin fonksiyonları genellikle boyutlarına bağlıdır. Büyük trombositlerin metabolik ve enzimatik aktiviteleri küçük trombositlerden daha yüksektir. Ortalama trombosit hacmi (MPV), trombositlerin ortalama büyüklüğünü tahmin ederek fonksiyonel değişiklikleri ve trombositlerin aktivasyonunu tahmin etmek için yararlı bir parametredir. Ayrıca MPV, trombosit üretimi oranındaki değişiklikleri yansıtabilir. MPV, hematolojik analizörler tarafından kolayca hesaplanabilir.

Dolaşımdaki trombositlerin büyüklüğü ve aktivitesi sağlık ve çeşitli hastalık durumlarında değişiklik gösterir. Ek olarak, MPV farklı hastalıklarda inflamasyonun bir göstergesi olabilir. Kardiyovasküler hastalık, periferik arter hastalığı ve serebrovasküler hastalıkta yüksek MPV düzeyleri bulunmuştur. Buna karşılık, romatoid artrit ve ülseratif kolit hastalarında sağlıklı bireylere göre MPV azalması görülür. Malign tümörlerde, trombositler enflamatuar sürece dahil olur ve tümör ilerlemesine ve anjiyogeneze yol açabilir. Tiroid, yumurtalık, pankreas, kolon ve mide kanserleri gibi çeşitli habis tümörlerde MPV'nin tanısal rolleri bildirilmiş olmasına rağmen, MPV'nin tanı ve prognostik rolleri tam olarak aydınlatılamamıştır. Bu çalışmada, olası bir tanı rolünü daha iyi açıklamak için çeşitli malign tümörlerde MPV düzeyleri araştırılmıştır. Havuzlanmış MPV seviyeleri ve sağlıklı denekler ile malign tümörü olan hastalar arasındaki ortalama fark için spesifik organlar ve trombosit sayılarına dayanan alt grup analizini içeren bir meta-analiz gerçekleştirilmiştir.

Ortalama Trombosit Hacmi ve Sağkalım Arasındaki Korelasyon

Bu alanda yapılan güncel bir çalışmanın amacı, çeşitli malign tümörlerde ortalama trombosit hacminin (MPV) tanısal ve prognostik rollerini sistematik bir gözden geçirme ve meta-analiz yoluyla açıklamaktır. Bu çalışmaya 18 uygun çalışmada 2.053 hasta ve 1.396 sağlıklı birey dahil edildi. MPV düzeylerinin meta-analizi ve sağlıklı denekler ile tedavi öncesi ve sonrası hastalar arasındaki ortalama fark incelendi. Alt grup analizi spesifik organlar ve trombosit sayılarına göre yapıldı. Ayrıca MPV ile sağkalım arasındaki korelasyon araştırıldı. Sağlıklı deneklerin, tedavi öncesi ve tedavi sonrası hastaların birleştirilmiş MPV'leri 8.428 fL (% 95 güven aralığı [CI] 8.118 - 8.738), 8.831 fL (% 95 CI 8.582 - 9.087) ve 8.521 fL (% 95 CI) 8.162 - 8.880) olarak belirlendi. Sağlıklı denekler ile tedavi öncesi hastalar arasındaki ortalama MPV farkı 0.502 şeklindeydi (% 95 CI 0.285 - 0.719, P <0.001). Bununla birlikte, akciğer kanserinde, tedavi öncesi hastalar ve sağlıklı kişiler arasındaki ortalama fark - 0.352'dir (% 95 CI - 0.763 - 0.060, P = 0.094). Tedavi sonrası hastaların toplanmış MPV'si tedavi öncesi hastalara göre anlamlı oranda azaldı. MPV ile hastalıksız sağkalım oranı arasında korelasyon yoktu (tehlike oranı 1.033,% 95 CI 0.369 - 2.895).

Sonuçlar, MPV düzeyinin malign tümörlerde sağlıklı deneklere göre anlamlı derecede yüksek olduğunu ve tedaviden sonra azaldığını göstermiştir. Malign tümörlerin taranması ve prognozun öngörülmesi amacıyla MPV seviyelerinin uygulanabilmesi için daha fazla kümülatif çalışma gerekecektir. Sonuç olarak, bu çalışma MPV'nin malign tümörü olan hastalarda sağlıklı deneklere göre anlamlı derecede yüksek olduğunu göstermiştir. Ayrıca, meta-analizde MPV ile hastalıksız sağkalım oranı arasında korelasyon yoktu. Klinik uygulamada spesifik malign tümörlerin taranması veya izlenmesi için MPV uygulamaya geçilmeden önce spesifik tümörler için daha fazla kümülatif çalışmaya ihtiyaç vardır.

Medikaynak Referanslar

Jung-Soo Pyo, Jin Hee Sohn & Guhyun Kang (2016) Diagnostic and prognostic roles of the mean platelet volume in malignant tumors: a systematic review and meta-analysis, Platelets, 27:8, 722-728, DOI: 10.3109/09537104.2016.1169265

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler