Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Hastaları bakımlarına dâhil etmenin kronik hastalığı olan hastalar için daha iyi sağlık sonuçları ürettiği iyi bilinmektedir. Ortaya çıkan kanıtlar, katılımın akut bakım ortamlarında, özellikle hasta güvenliği ve memnuniyeti ile ilgili olarak hasta sonuçlarını iyileştirebileceğini göstermektedir. Hastanın sağlık hizmetlerine katılımını teşvik etmenin algılanan ve ortaya çıkan faydalarına rağmen, akut sağlık bakım ortamlarına hastanın katılımını teşvik etmek için müdahalelerin etkinliğini ve sürdürülebilirliğini değerlendiren kayda değer bir çalışma eksikliği bulunmaktadır. Akut bakıma hastanın katılımını sağlama ile ilgili zorluklar, hastalığın daha yüksek akuitisini, tıbbi tedavi rejimlerinde daha fazla karmaşıklığı ve diğer akut olmayan ortamlara kıyasla daha kısa kalış süresini içerir. Bu faktörlerin tümü, hastaların bakımlarına istedikleri seviyeye katılma becerisini ve sonuçlarını etkileyebilir. Şimdiye kadar yapılan akut bakımdaki hasta katılımı araştırmaları beş alana odaklanır: bakım katılımı tercihi, katılım deneyimi, karar alma sürecine katılım, olumsuz olayları en aza indirmek için güvenlik girişimlerine katılım ve bakım ve taburcu planlaması geçişleri sırasında hasta-klinisyen iletişimine katılım.

Bu alanda yapılan güncel bir çalışmanın amacı; akut iyileşme bağlamında hasta katılımının sağlanması ve hangi sonuçların ölçüldüğünün tespit edilmesi için multimedya müdahalesinin kullanılabilirliğinin ve uygulanabilirliğinin bir platform olarak incelenmesidir. Bu çalışmada, dört elektronik veri tabanının (MEDLINE, CINAHL, EMBASE ve PsycInfo) taranmasıyla tanımlanan birincil araştırma makalelerinin anlatı incelemesi yapıldı ve İngilizce dilinde yayınlanan ve zaman dilimi veya yayın türünde herhangi bir sınırlama olmaksızın hakemli çalışma bulgularına yer verildi. Tarama ile tespit edilen 277 makaleden, yedi çalışmanın sonuçlarını bildiren 10 makale bu çalışmaya dâhil edildi. Ek olarak, makaleler, iki yazar tarafından kalite ve alaka düzeyi açısından bağımsız olarak değerlendirildi. Bu çalışmadaki veri sentezi için en uygun yöntem anlatımsal sentezdi. Çalışmadan elde edilen iki bulguya göre, ilk olarak multimedya müdahalelerinin akut bakım bağlamında uygulanabilir ve kullanılabilir olduğu ve ikinci olarak da multimedya müdahalelerinin hastaların bakımla ilgili bilgi algısını geliştirebildiği tespit edildi. Müdahalelerin hastaların bakımlarına katılma becerilerini artırma üzerindeki etkisine ve hastaların sağlıkla ilgili sonuçları üzerindeki etkisine ilişkin bulguların olmayışı giderilmesi gereken eksikliklerdir.

Yüksek Hasta Memnuniyeti

İncelenen tüm çalışmalarda multimedya müdahalelerinin kullanımının bir sonucu olarak yüksek hasta memnuniyeti bildirildi. Bu, akut bakım ve iyileşme bağlamında bu tür müdahaleleri kullanarak hastaların rahat olmalarını sağlama açısından önemli bir bulgudur. Multimedya müdahalelerinin hastaların akut bakım bağlamlarında bilgi alma ve tutma becerisini artırıp artırmadığını belirlemek için randomize kontrollü çalışmalar veya yarı deneysel çalışmalar gibi sağlam yöntemler kullanılarak daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. Ayrıca, bu müdahalelerin kullanımını takiben hastanın katılımının sağlıkla ilgili daha iyi sonuçlara yol açıp açmadığını yapılacak çalışmalarla değerlendirmek oldukça önemlidir.

Medikaynak Referanslar

McDonall J, Hutchinson AF, Redley B, Livingston PM, Botti    M. Usability and feasibility of multimedia interventions for engaging patients in their care in the context of acute recovery: A narrative review. Health Expect. 2019;00:1–12. https://doi.org/10.1111/hex.12957

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler