Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Yeni ABD verileri, multipl sklerozlu hastalarda COVID-19 enfeksiyonundan ciddi sonuç alma riskinin genel popülasyonda görülenle aynı oranda olduğunu göstermiştir. İngiltere'den ayrı bir çalışma, MS hastalarında ve genel popülasyonda benzer COVID-19 enfeksiyonu oranları eğilimi bulmuştur. Her iki çalışma da 26 Eylül'de multipl skleroz ve COVID-19 konulu özel bir oturumda, 8. Birleşik Avrupa Multipl Skleroz 2020 Tedavi ve Araştırma Komitesi-Amerika Çoklu Sklerozda Tedavi ve Araştırma Komitesi'nin (ECTRIMS- ACTRIMS) son bir "Encore" etkinliğinde sunulmuş olup, bu yıl MS Virtual 2020 olarak bilinmektedir. Araştırmacılar, ABD verilerinin, daha kötü COVID-19 sonuçlarının yaşla ve daha yüksek engellilik seviyelerinin artması ve her ikisinin de genel popülasyondaki bulgulardan bekleneceği şekilde, diğer birkaç ülkeden yapılan çalışmalarla tutarlı göründüğünü belirtmişlerdir. ABD verileri, yine genel popülasyonda görülenlerle uyumlu olarak, siyah hastalarda daha yüksek olumsuz COVID-19 sonuç oranları ile MS'deki ırkın açık bir etkisini göstermektedir. Medscape Medical News'e verdiği demeçte Amber Salter, çalışma sonuçlarının genel olarak MS'in genel popülasyona kıyasla ciddi COVID-19 sonuçlarının daha yüksek riskleriyle ilişkili olduğunu önermediğini söyleyebileceğini belirtmiştir. Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi, St. Louis, Missouri'de biyoistatistikte yardımcı doçent olan Salter, sağlık hizmeti sağlayıcılarının COVID-19 ile enfekte olan MS hastalarını rapor etmeleri için kurulan COViMS Kuzey Amerika kayıt çalışmasından veri sunmuştur. Şu ana kadar COViMS'de, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'daki 150 farklı sağlık hizmeti sağlayıcısından bildirildiği üzere, COVID-19 olan 858 MS hastası hakkında bilgi bulunmaktadır. Araştırmacılar ortalama yaşın 48, ortalama hastalık süresinin 13.6 yıl olduğunu belirtmişlerdir. MS klinik seyri, %78'inde relapsing remitting, %15'inde sekonder progresif ve %5'inde primer progresif olarak bildirilmiştir. Çalışmada hastaların çoğunun tam olarak yürüyebildiği, %16'sının yardımla yürüyebildiği ve %12'sinin yürüyemediği belirtilmiştir. Şiddetli COVID-19 sonuçları; mortalite, mortalite/YBÜ'ye kabul ve mortalite/YBÜ'ye kabul/hastaneye yatış olarak sınıflandırılmıştır. Sonuçlar; cinsiyet, yaş, sigara kullanımı, MS klinik seyri, hastalık süresi, ambulasyon, bireysel komorbiditeler ve hastalığı değiştiren tedavi kullanımı dahil olmak üzere birçok farklı ortak değişken için ayarlanmıştır.

MS hastalarında daha kötü COVID-19 sonuçları için ırkın bağımsız bir etkisi

Çok değişkenli lojistik regresyon analizlerinde, ileri yaş, kronik böbrek hastalığına sahip olmak ve ambulatuvar olmamak, daha kötü sonuçların olasılığının artmasıyla tutarlı bir şekilde ilişkilendirilmiştir. Araştırmacılar kronik böbrek hastalığının, ölümle en güçlü ilişkiye sahip olduğunu belirtmişlerdir. Mortalite ile ilişkili diğer faktörler arasında kardiyovasküler hastalık, yaş ve erkek cinsiyeti olduğu bildirilmiştir. Çalışmada gezici olmayan hastalarda mortalite/YBÜ'ye kabul/hastaneye yatış riskinin daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Bu sonlanım noktası, anti-CD20 ilaçları kullanan hastalarda, diğer hastalığı modifiye edici tedavilere kıyasla artmıştır ve araştırmacılar bunun, en az başka iki çalışmanın sonuçlarıyla tutarlı olduğunu belirtmişlerdir. Genel olarak hastalığı modifiye edici terapi, artmış kötü sonuçlar ile ilişkilendirilmemiştir. Araştırmacılar Kuzey Amerika verilerindeki endişe verici bir bulgunun ise ırkın etkisi olduğunu ifade etmişlerdir. Slater, MS hastalarında daha kötü COVID-19 sonuçları için ırkın bağımsız bir etkisini bulduklarını belirtmiştir. COViMS kayıt çalışmasında 858 hastanın %65,7'sinin beyaz ve %26,1'inin siyah olduğu bildirilmiştir. Sonuçlar, ölüm oranlarının beyaz ve siyah hastalar arasında istatistiksel olarak farklı olmadığını göstermiştir. Ancak siyah ırkın, beyaz hastalara kıyasla artmış ölüm riski veya YBÜ'ye yatma riski ile ilişkili olduğunu göstermiş olmakla birlikte çok değişkenli lojistik regresyon analizi, ortak değişkenler için ayarlamalar yapıldıktan sonra siyah ırkın mortalite / YBÜ'ye kabul ile bağımsız olarak ilişkili olduğunu göstermiştir.

Medikaynak Referanslar

Sue Hughes, COVID-19 Risks No Higher in Patients With Multiple Sclerosis, Medscape, Oct 02, 2020.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler