Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü
ÜYE OLUN / GİRİŞ YAPIN Medikaynak Icon
Medikaynak Rxmediapharma

Nöromyelitis Optika (NMO), ciddi Optik Nevrit (ON) ve Miyelit atağı ile karakterize, genellikle relaps gösteren, inflamatuar bir hastalıktır. NMO hastalarının çoğunun çocuk doğurma çağındaki kadın olmasına rağmen, NMO hastalarında gebelik sonuçları ve gebelikle ilişkili ataklara ilişkin veri oldukça sınırlıdır

Cerrahpaşa Tıp Fakiltesi’nden Prof. Dr. Ayşe Altıntaş’ın öncülük ettiği bir grup araştırmacı, Nöromyelitis Optika Spektrum Bozukluğu (NMOSD) ile gebelik arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla bir çalışma yaptılar.

Çalışmaya Türkiye genelinde farklı merkezlerde takip edilen NMOSDlu toplam 29 kadın dahil edildi. En az bir gebelik olması dahil edilme kriteri olarak tanımlandı. Hastalara NMOnun başlamasından önce ve sonrası dönemi içeren gebelik sayısı, spontan ve tıbbi düşüğü içeren bir anket uygulandı ve gebelik ve fetüse ait sonuçlar kaydedildi. Toplam 58'gebelik değerlendirildi. Her bir trimesterdeki relaps sayısı ve postpartum dönem de değerlendirildi.

Hastaların yaş ortalaması 42.4 (dağılım: 24-59) olarak hesaplandı. İlk gebeliğin yaş ortalaması 23.2 (dağılım: 15-34) idi. Toplam doğurganlık hızı NMO grubunda 1.75 olarak hesaplandı. Resmi raporlara göre Türk nüfusunda ise bu oran 2.07’dir.

NMOnun başlamasından önce gebelik sayısı 49 ve tanı sonrası 9du. Tanıdan önce 6'spontan düşük (% 12.24), tanıdan sonra 1'(% 11) düşük spontan düşük olduğu bildirildi ve bu oranlar Genel Türk nüfusunda görülen orandan düşüktü (% 20.5).

Birinci gebelikte 29'hastanın 7sinde'(% 24.1) relaps görülürken, 6sı'doğum sonrası dönemde (% 85.7) görüldü, diğer 1'hastada ise'üçüncü trimester sırasında oldu. 18'hastada ikinci doğum vardı ve bunlardan sadece 1 tanesinde'(% 12.5) ikinci trimesterde görülen relaps oldu. Hastaların 5inde'üçüncü doğum gerçekleşti ve relaps görülmedi.

Sonuç olarak bu çalışma ile NMOda gebelik oranı genel popülasyondan düşük bulundu. Yenidoğanlarda önemli konjenital anomali saptanmamıştır. Multiple skleroza benzer şekilde NMO, doğum sonrası dönemi olumsuz etkilemektedir ve postpartum ilk 3 ayda relaps oranı daha yüksektir.

Medikaynak Referanslar

Altintas A. et al. Outcomes of pregnancy in neuromyelitis optica patients:turkish multicenter study data. ECTRIMS Online Library. Altintas A. Sep 16, 2016; 146650

+ Tüm Referansları Göster