Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Meme kanseri kadın popülasyonunda en sık görülen deri dışı kanser türüdür. Hastalığın erken başlangıç ve yüksek insidans oranları, bu hastalığın önemli tıbbi ve sosyo-ekonomik sonuçları ile sonuçlanmaktadır. Prospektif randomize çalışmalardan elde edilen sonuçlar, meme kanserinin erken teşhisinin meme kanserinden ölüm oranının azalması ile sonuçlandığını gösteriyor. Bu nedenle mamografi 40-50 yaş ve üstü kadınları taramak için önerilir.

Bu konu ile ilgili yapılan güncel bir çalışmanın amacı, meme kanseri için ortalama risk altında olan kadınlarda meme manyetik rezonans (MR) görüntülemenin yarar ve doğruluğunu araştırmak ve MR görüntüleme taraması ile tespit edilen kanser türlerini araştırmaktı.

Yapılan bu prospektif gözlemsel çalışma, 40-70 yaş arası kadınlarda meme kanseri ile ilişkili risk faktörleri (yaşam boyu risk, %15) olmayan iki akademik meme merkezinde gerçekleştirilmiştir. Ocak 2005 ve Aralık 2013 arasında, en azından minimal rezidüel meme dokusu (Amerikan Radyoloji Koleji A – D kategorileri) ve normal konvansiyonel görüntüleme bulguları (tarama ultrasonografisi olan veya olmayan [US]) tarama mamografisi olan kadınlar ek görüntüleme taraması için MR'a davet edildi. Sonuç ölçümleri, ek kanser tespit oranları, aralıklı kanser oranları ve MR görüntülemenin tespit ettiği ek kanserlerin biyolojik profilleri ve MR görüntüleme taramasının özgüllüğü ve pozitif prediktif değeri (PPV) idi. Referans standardı oluşturmak için doku tanısı veya 2 yıllık takip yöntemi kullanılmıştır.

MR Erken Teşhisi Geliştiriyor

Toplam 2120 kadın çalışmaya dahil edildi ve veriler 7007 kadın/yıl gözlem süresini kapsayan 3861 MR görüntüleme taramasına alındı. Meme MR görüntülemesinde, 1000 olguda toplam ek kanser tespit oranı için 60 ek meme kanseri (duktal karsinom in situ, n = 20; invaziv karsinom, n = 40) gösterilmiştir (%95 güven aralığı [CI]: 11.9, 20.0). İlk taramada MR görüntüleme ile 48 ek kanser tespit edildi (ek kanser tespit oranı, 1000 vaka başına 22.6). Sonraki 1741 taramada, 13 kanserden 12'si sadece MR görüntüleme ile bulunmuştur (ek kanser tespit oranı, 1000 vaka başına 6.9). Bir kanser her üç yöntemle de (mamografi, US ve MR görüntüleme) ve hiçbiri sadece mamografi veya sadece US ile tespit edilemedi. MR görüntüleme tanısı alan kanserler olguların %93.4'ünde küçük (medyan, 8 mm), düğüm negatifti ve prevalans taramasında olguların %41.7'sinde farklılaştı (yüksek dereceli kanser) ve insidans taramasında olguların %46.0'ında bulundu. Çalışma kapsamında interval kanser olguları gözlenmedi. MR görüntüleme taraması yüksek özgüllük (%97.1;% 95 CI: 96.5, 97.6) ve yüksek PPV (%35.7;% 95 CI: 28.9, 43.1) göstermekteydi.

Araştırmacılar yaptıkları çalışma ile orta derece meme kanseri riski olan kadınlarda, MR görüntüleme taramasının prognostik olarak bağlantılı meme kanserinin erken teşhisini iyileştirdiğini belirttiler.

Medikaynak Referanslar

Kuhl CK, Strobel K, Bieling H, Leutner C, Schild HH, Schrading S. Supplemental Breast MR Imaging Screening of Women with Average Risk of Breast Cancer. Radiology. 2017;283(2):361–370. doi:10.1148/radiol.2016161444

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler