Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü
Üye Olun / Giriş Yapın Medikaynak Icon
Medikaynak Rxmediapharma

İdiyopatik pulmoner fibroz (İPF), ağırlıklı olarak görece yaşlı yetişkinlerde görülen, geri dönüşümsüz, ilerleyici, öngörülemeyen ve ölümcül fibrotik akciğer hastalığıdır. İPF'nin prognozu kötüdür, tanı süresinden itibaren 2-5 yıl ile birçok yaygın kansere kıyasla daha düşük medyan sağkalım oranlarına sahiptir. Yakın zamana kadar, IPF için hiçbir tedavi mevcut değildi. 2014 yılında, ABD'de IPF tedavisi için pirfenidon ve nintedanib olmak üzere iki ilaç onaylanmıştır. Pirfenidon, çeşitli in vivo modellerde fibrozisi yavaşlatan antifibrotik ve antienflamatuar özelliklere sahip oral küçük bir moleküldür. Nintedanib, trombosit kaynaklı büyüme faktörü reseptörü a ve b, fibroblast büyüme faktörü reseptörleri 1-3 ve IPF patogenezinde rol oynayan vasküler endotel büyüme faktörü reseptörleri 1-3 dahil çoklu reseptör tirozin kinazlarını inhibe eden yine oral küçük bir moleküldür.

Yapılan yeni bir çalışmada, pirfenidon’a ait üç randomize plasebo kontrollü çalışmada İPF’li hastalardaki bazal kardiyovasküler (KV) risk faktörleri, eşlik eden KV ilaç kullanımı, majör olumsuz kardiyak olay artı (MACE-plus) ve kanama içeren advers olay (AE) riski değerlendirildi.

Çalışmaya pirfenidon faz III çalışmalarındaki hastalar dahil edildi. Çalışma kayıt dönemi öncesinde 6 ay içerisinde dengesiz veya kötüleşen kardiyak hastalığı olan hastalar çalışmaya kabul edilmedi. Başlangıçta tıbbi geçmiş ve tedavi sırasında eşlik eden KV ilaç kullanımı bildirildi. MACE-plus ve kanama olaylarını tanımlamak için AE'nin tercih ettiği terimlerin geriye dönük, kör bir incelemesi yapıldı. Çalışmada alt grup analizleri kapsamında, eşlik eden KV ilaç kullanımının pirfenidon tedavisinin klinik sonuçları nasıl etkilediği ile ilgili incelemeler de yapıldı.

Pirfenidon KV Hastalık Tedavisini Olumsuz Etkilemiyor

İnceleme için toplamda 1247 hasta çalışmaya dahil edildi [n = 623 pirfenidon (2403 mg / gün) ve n = 624 plasebo]. Katılımcılardaki medyan yaş 68’di. Bu kişilerin %74'ü erkek ve %65'i mevcut / eski sigara içicisiydi. Grupta yaygın olarak bildirilen KV risk faktörleri arasında hipertansiyon (%52), obezite (%44), hiperkolesterolemi (%23) ve hiperlipidemi (%23) vardı. Önceden var olan kalp hastalıkları koroner arter hastalığı (%16), miyokard enfarktüsü (% ) ve atriyal fibrilasyon (%5) idi. Lipid modifiye edici ajanlar (%60), antitrombotik ajanlar (%54) ve renin-anjiyotensin inhibitörleri (%39) grupta en yaygın olarak kullanılan KV ilaçlarıydı. MACE-plus ve kanama olaylarının insidansı pirfenidon ve plasebo grupları arasında benzerdi (MACE-plus olayları için %1.8 ve 2.9, kanama olayları için %3.7 ve %4.3). Heparin alan hastalar dışında, pirfenidon, eşlik eden KV ilaçlarından bağımsız olarak, etkililik sonuçları üzerinde plaseboya kıyasla yararlı bir etkiye sahipti.

KV risk faktörleri ve komorbiditeleri ve eşlik eden KV ilaçlarının kullanımı, İPF hastalarında yaygındır. Araştırmacılar incelenen popülasyonda pirfenidon'un KV veya kanama olayları riskini arttırmadığını tespit ettiklerini belirttiler. Varfarin de dahil olmak üzere pek çok eşzamanlı KV ilacının kullanılması, pirfenidonun etkinlik sonuçları üzerindeki faydalı etkisini olumsuz olarak etkilemediği bildirildi.

Medikaynak Referanslar

Glassberg MK et al. Cardiovascular Risks, Bleeding Risks, and Clinical Events from 3 Phase III Trials of Pirfenidone in Patients with Idiopathic Pulmonary Fibrosis. Adv Ther. 2019 Aug 10.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler