Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

PolyIran çalışması, aspirin, atorvastatin, hidroklorotiyazid ve enalapril veya valsartan dahil dört bileşenli bir polipilin kardiyovasküler hastalığın birincil ve ikincil düzeyde önlenmesi için etkinliğini ve güvenirliğini değerlendirmeyi amaçlamıştır. PolyIran çalışması İran'ın Golestan eyaletinden 40-75 yaşları arasındaki 50.045 katılımcıyla yapılan bir kohort çalışma olan Golestan Kohort Çalışması (GCS) içinde yapılan randomize çalışmadır. Küçük gruplar ya tek başına farmakolojik olmayan önleyici müdahalelere (asgari bakım grubu) ya da günde bir kez polipil tablete (polipil grubu) rastgele dağıtıldı (1: 1). Randomizasyon, yerel çalışma ekibinden bağımsız olarak Birmingham Üniversitesi'ndeki (Birmingham, İngiltere) istatistikçiler tarafından sabit bir zamanda (18 Ocak 2011) yapıldı. 3. ve 6. ay ve ardından her 6 ayda bir farmakolojik olmayan önleyici müdahaleler (sağlıklı yaşam tarzı ile ilgili eğitim, örneğin düşük tuz, şeker ve yağ içeriği ile sağlıklı beslenme, egzersiz, kilo kontrolü ve sigara ve afyondan uzak durma dahil) PolyIran saha ziyaret ekibi tarafından verildi.

Bu çalışmada iki polipil tablet formülasyonu kullanılmıştır. Katılımcılara önce polipil bir (hidroklorotiyazid 12 · 5 mg, aspirin 81 mg, atorvastatin 20 mg ve enalapril 5 mg) reçete edildi. İzleme sırasında öksürük davranışı gösteren katılımcılar, eğitimli bir çalışma doktoru tarafından 5 mg enalapril yerine 40 mg valsartan içeren iki polipil grubuna değiştirildi. Katılımcılar 60 ay boyunca takip edildi. Başlıca kardiyovasküler olayların ortaya çıkması (akut koroner sendrom için hastaneye yatış, ölümcül miyokard enfarktüsü, ani ölüm, kalp yetmezliği, koroner arter revaskülarizasyon prosedürleri ve ölümcül olmayan ve ölümcül inme dahil) - GCS takibi tarafından merkezi olarak değerlendirildi. İki çalışma grubuna uygunluk kriterlerini karşılayan tüm katılımcıları dahil ederek tedavi etmek için analizler yapıldı.

Kardiyovasküler Olayları Önlemede Etkili

22 Şubat 2011 ve 15 Nisan 2013 arasında 6838 kişi, asgari bakım grubunda 3417 (116 kümede) ve polipil grubunda 3421 (120 kümede) omak üzere çalışmaya dahil edildi. Polipil grubundaki 3421 katılımcının 1761'i (% 51.5), asgari bakım grubundaki 3417 katılımcının 1679'u (% 49.1) kadınlardı. Polipil tabletlere ortalama uyum % 80.5 idi. (IQR 48. 5-92.2). Takip sırasında, minimal bakım grubundaki 3417 katılımcının 301'inde (%8.8) büyük kardiyovasküler olaylar görülmüştür, buna karşılık polipil grubundaki 3421 katılımcının 202'sinde büyük kardiyovasküler olaylar görüldü (%5.9) (ayarlanmış tehlike oranı [HR] %0.66 95 CI %0.55-0.80). Önceden kardiyovasküler hastalık varlığı (HR 0.61, %95 CI 0.49-0.75) veya yokluğu (0 .80; 0.51-1.12; p = 0.19) ile istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmadı. Yüksek aderansa sahip polipil grubundaki katılımcılarla sınırlandırıldığında, majör kardiyovasküler olay riskindeki azalma, minimal bakım grubuna kıyasla daha da fazla oldu (düzeltilmiş HR 0·43, %95 CI 0.33-0.55). Olumsuz vakaların sıklığı iki çalışma grubu arasında benzerdi. Polypil grubundaki on katılımcıdan ve minimal bakım grubundan 11 katılımcıdan olmak üzere 5 yıl boyunca 21 intrakraniyal kanama bildirilmiştir. Polipil grubunda doktor tarafından onaylanmış 13 ve minimal bakım grubunda 9 üst gastrointestinal kanama tanısı vardı. Araştırmacılar polipil kullanımının majör kardiyovasküler olayların önlenmesinde etkili olduğunu belirttiler. Çalışmada ilaç uyumunun yüksek ve olumsuz vaka sayısının düşük olduğu görüldü. Polipil stratejisi, özellikle LMIC'lerde kardiyovasküler hastalıkların kontrolünde ek etkili bir bileşen olarak düşünülebilir.

Medikaynak Referanslar

Roshandel G, Khoshnia M, Poustchi H, et al. Effectiveness of polypill for primary and secondary prevention of cardiovascular diseases (PolyIran): a pragmatic, cluster-randomised trial.Lancet. 2019;394(10199):672–683. doi:10.1016/S0140-6736(19)31791-X

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler