Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Romatoid artritin (RA) etiyopatogenezinin, çevresel faktörlerin duyarlı bireylerde bağışıklık sisteminin patolojik bir aktivasyonunu indüklediği çok aşamalı bir süreçten kaynaklandığı düşünülmektedir. Son çalışmalar, patolojik otoimmün yanıtın ilk adımlarının, eklemlerden ziyade mukozal bölgelere dayandığını göstermiştir.

Barsak disbiyozunun RA patogenezinde nedensel bir rol oynadığı ve genetik olarak duyarlı farelerde artrit gelişimini tetiklediği gösterilmiştir. Prevotella copri’nin, RA tanısı alan hastaların barsak mikrobiyotaslarında oldukça zengin olduğu tespit edilmiştir ve RA hastalarında başlangıçta P. copri'nin rolünü düşündüren bu organizmaya karşı artan bir bağışıklık tepkisi gösterilmiştir. Kesin mekanizmalar belirsiz kalmasına rağmen, RA'ya özgü otoantijenler ve P. copri proteinlerinden gelen epitoplar arasındaki sekans homolojisi rapor edilmiştir ve bu, moleküler taklit hipotezini desteklemektedir.

Bu gözlemler göz önüne alındığında, Prevotella spp. içeren intestinal disbiyoz RA ve potansiyel tedavi hedefi için bir risk faktörü olabileceği düşünülmektedir. Bununla birlikte, RA gelişiminde intestinal disbiyozun nedensel rolünün belirlenmesi için, RA gelişiminden önce Prevotella spp varlığının, RA başlangıcı öncesi longitudinal çalışmalarda gösterilmesi gereklidir.

İntestinal Disbiyoz Etkisi

Yapılan yeni bir çalışmada, klinik olarak görünür RA gelişmeden önce RA'nın klinik öncesi evrelerindeki bireylerde mikrobiyotayı karakterize etmek ve Prevotella spp. prevelansını tanımlamak amaçlandı. Araştırmacılar, RA'lı hastaların birinci derece akrabalarının (FDR) devam eden bir kohort çalışmasında; asemptomatik ve otoantikorlar olmadan 'FDR kontrollerini' ve klinik öncesi RA evrelerinde, anti-sitrüline peptid antikorları veya romatoid faktör pozitifliği veya olası RA ile ilişkili semptom ve bulguları geliştirmiş olan bireyleri belirlediler. Dışkı örneklemesi ve kültürden bağımsız mikrobiyota analizleri ardından tanımlayıcı istatistikler ve topluluk yapılarının istatistiksel analizleri yapıldı.

Çalışmaya, 50'si "FDR kontrolleri ve 83'ü "klinik öncesi RA evrelerinde sınıflandırılan toplam 133 katılımcı dahil edildi. 'Klinik öncesi RA evrelerinde' bireylerin mikrobiyotası FDR kontrollerine kıyasla önemli ölçüde değişmişti. 'Klinik öncesi RA' grubunda, Prevotellaceae bakteri ailesinin, özellikle Prevotella spp.'nin önemli bir zenginleşmesi olduğu tespit edildi.

Araştırmacılar, Prevotella spp.’nin RA'nın klinik öncesi evrelerindeki bireylerde RA'nın başlamasından önce zenginleşmesinin, RA gelişiminde intestinal disbiyozun rolünü ortaya koyduğunu belirttiler.

Medikaynak Referanslar

Alpizar-Rodriguez D, et al. Prevotella copri in individuals at risk for rheumatoid arthritisAnn Rheum Dis 2019;0:1–4.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler