Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Yeni nesil sekanslama (NGS) teknolojilerinin ortaya çıkmasıyla, kanser tanısı alanında, hastaların ve tümör tiplerinin genomik profillerini daha iyi anlamak için önemli başarılar elde edilmiştir. Son yıllarda, tümörlerdeki somatik mutasyonları profilleyen NGS tabanlı teşhisler, klinik bakım ve kanser bakımında pozitif maliyet-fayda göstermiştir. Bu NGS tabanlı teşhisler, kanserde yaygın olarak değiştirilen genlerin spesifik kısımlarını sıralayan etkin nokta veya hedefli panelleri ve çoklu genlerin tüm kodlama bölgelerinin sıralanması yoluyla kapsamlı genomik profillemeyi (CGP) içermektedir. Prospektif ve retrospektif klinik çalışmalar, NGS profillemesinin, seçilmiş hasta gruplarında kemoterapi ve hedefli tedavi ile ilişkili genel sağkalım (OS) ve progresyonsuz sağkalım (PFS) yararlarını öngördüğünü göstermiştir.

NGS temelli tanı ile belirlendiği gibi yüksek tümör mutasyon yükü (TMB) olan küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) hastaları, hem hedefe yönelik tedavi hem de kemoterapi ile tedaviyi takiben önemli ölçüde daha uzun PFS elde ettiği gözlemlenmiştir. Benzer şekilde, NGS tabanlı teşhisler tarafından bildirildiği gibi, kemoterapiye hedefli tedavinin eklenmesi, yüksek TMB'li ve vahşi tip KRAS ve NRAS genleri olan metastatik kolorektal kanser (CRC) hastaları arasında sağkalımı arttırmıştır. Akciğer ve kolorektal kanserin yanı sıra NGS profillemesinin, göğüs ve yumurtalık kanseri, akutemiyeloid lösemi (AML) ve çeşitli refrakter kanserlerde kemoterapi ve hedefli tedavi ile ilişkili OS ve PFS gelişimlerini tahmin ettiği de gösterilmiştir. Hasta sonuçlarının iyileştirilmesine ek olarak NGS profili, tek biyobelirteç testlerine kıyasla tedavi maliyetlerini ve tanı süresini azaltmaktadır.

İki maliyet-etki modeli çalışmasında, araştırmacılar, NGS profillemesinin, hedeflenmemiş tedavi ve advers olaylardan kaynaklanan maliyetlerin azalması nedeniyle ileri KHDAK hastaları için toplam tedavi maliyetinin 2.7 milyon ABD Doları azaltılmasına yardımcı olduğunu ve NGS tabanlı tanılama yöntemlerini kullanarak yeniden biyopsi ile yapılan sıralı tek gen testlerine kıyasla 1,5 milyon ABD doları tasarruf sağladığını belirlemişlerdir. Ayrıca tanı süresinin, sıralı tekli biyobelirteç testine kıyasla 2,8 hafta azaldığını ifade etmişlerdir.

Açık Nokta Panellerinin Açık Kullanımının Desteklenmesi

NGS tabanlı teşhislerle ilişkili klinik faydalar ışığında, Amerikan Klinik Onkoloji Derneği (ASCO) ve Ulusal Kapsamlı Kanser Ağı (NCCN), spesifik kanser türleri için hot spot paneller ve CGP gibi daha geniş moleküler profilleme testlerinin kullanılmasını öneren kılavuzlar yayınlamıştır. Tıp camiasındaki klinik kanıtlar ve savunuculuk organları büyümeye devam ettikçe, ABD ve Japonya gibi ülkeler, özellikle NSCLC ve CRC için NGS tabanlı teşhislerin yüksek benimsenme oranlarını görmektedirler. Singapur'da, tek gen/biyobelirteç kanseri teşhis testlerinin yaygın kullanımı olmasına ve bu testlerin düzenleyici onaylarına ve ticari kullanılabilirliğine rağmen NGS tabanlı testlerin benimsenme oranının düşük olduğu gözlemlenmiştir. Bir uzman görüşü incelemesi olan bu çalışmada, Singapur'da NGS tabanlı teşhislerin klinik olarak benimsenmesine ilişkin temel zorlukları incelenmiş olup benimsenmeyi iyileştirmek için etkili girişimler hakkında öneriler ve ayrıca NGS tabanlı teşhislerin Singapur'da kullanım için uygun olduğu belirli kanser türleri hakkında pratik rehberlik sunmaktadır. Araştırmacılar sınırlı hasta satın alınabilirliğinin, NGS temelli teşhislerin klinik olarak benimsenmesi için önemli bir zorluk olduğunu ve bunun da hastanın belirgin faydaları olan belirli kanser türleri için daha fazla fona erişmesini sağlayarak geliştirilebileceğini belirtmişlerdir. Mevcut kanıtlara ve klinik deneyime dayanan çalışma, KHDAK, metastatik kolorektal kanser, ileri ve tekrarlayan yumurtalık kanseri ve akutemiyeloid lösemide açık nokta panellerinin kullanımını desteklemekte olup kapsamlı genomik profilleme, KHDAK ve yumurtalık kanserli belirli hastalarda veya dört kanser tipine sahip refrakter hastalarda açık kullanım için düşünülebileceğini göstermiştir. Sonuç olarak NGS tabanlı teşhislerin daha geniş şekilde benimsenmesi, Singapur ve Asya-Pasifik'te kanser bakımının sunumunu iyileştirecek ve böylece daha iyi hasta sonuçlarına yol açacaktır.

Medikaynak Referanslar

Tan DS, Tan DS, Tan IBH, et al. Recommendations to improve the clinical adoption of NGS-based cancer diagnostics in Singapore [published online ahead of print, 2020 Apr 16]. Asia Pac J Clin Oncol. 2020;10.1111/ajco.13339. doi:10.1111/ajco.13339

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler