Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Sistemik Lupus Eritematozus (SLE), zaman içinde ağırlaşan ve azalan hastalık aktivitesi ile karakterize heterojen, çok sistemli bir otoimmün hastalıktır. Lupus hastalığı aktivitesini ve hastalık aktivitesindeki değişiklikleri doğru bir şekilde ölçmenin zor bir görev olduğu kanıtlanmıştır. Birden fazla klinik değerlendirme aracı, sayısız semptomları farklı şiddet dereceleri ve hayati organlar için risk ile damıtmaya çalışır ve bu çalışmaların klinik çalışmalarda son nokta olarak tutarlı ve başarılı bir şekilde uygulanmasının anlaşılması da güçtür.

Uluslararası, çok merkezli çalışmalarda en yaygın kullanılan hastalık aktivite önlemleri SLE Hastalık Aktivite İndeksi (SLEDAI) ve British Isles Lupus Değerlendirme Grubu İndeksidir (BILAG 2004). Bireysel güçlü ve zayıf yönlerinin ötesinde, her iki araç da hastalık aktivitesindeki değişiklikler için eşikler elde etmek üzere bir konsensüs yaklaşımı ile geliştirilmiştir. SLEDAI değişime karşı daha az duyarlıdır, iyileşme için yüksek bir çıta belirler ve bir semptomdaki tipik ciddiyetine bağlı olarak, bireysel bir hastanın mevcut ciddiyetine bakılmaksızın puanlanır, kötüleşme veya kısmi iyileşme kaydedemez. BİLAG şiddetteki dereceleri barındırır, ancak önceden belirlenmiş değişim eşikleri doğruluğunu engeller. Ayrıca, BILAG her organ içindeki farklı tanımlayıcıları sıkıştırır, bir organ içindeki ≥2 tanımlayıcı eşit derecede şiddetli olduğunda puanlama artmaz. Her hastalık aktivite aracının eksikliklerini gidermek için, her ikisi de büyük kayıt çalışmalarında kullanılan SLE Yanıtlayıcı Endeksi (SRI) ve BILAG Tabanlı Kombine Lupus Değerlendirmesi (BICLA) gibi kompozit endeksler geliştirilmiş olup bu son noktalara, gelişimi ölçen SLEDAI ve BILAG araçları hakimdir ve bunlarla sınırlıdır.

SSPGA ve LFA-REAL, Yaygın SLE Deneme Uç noktalarının Güvenilir Taşıyıcılarıdır

Lupus alevlenmelerini veya iyileştirmeyi derecelendirmek için mevcut yöntemler, değişim artışları olarak tanım tabanlı eşikleri gerektirdiği gibi görsel analog skalalar (VAS) hastalık şiddetinin hızlı ve sürekli ölçeklenmesini sağlamaktadır. Yapılan bu çalışmada araştırmacılar SELENA SLEDAI Hekiminin Global Değerlendirmesi'nin (SSPGA) ve Lupus Amerika-Lupus Vakfı'nın Lupus'taki Hızlı Aktivite Değerlendirmesi'ni (LFA-REAL) SLE'deki iyileşme veya kötüleşme önlemleri olarak analiz etmişlerdir. Araştırmacılar prospektif olarak toplanan lupus hastalığı aktivitesi ölçümlerini, Kutanöz Lupus Alanı ile klinik çalışmada yanıt arasındaki uyumu değerlendirmişlerdir. Yapılan çalışmada 50 hasta (47 kadın, ort. Yaş 45 (± 11,6) yıl) arka arkaya 528 ziyarette (ortalama 10,6 (± 4,1) ziyaret / hasta) değerlendirilmiş olup başlangıç düzeyine kıyasla hastalık aktivitesindeki değişiklikler 478 vizit çiftinde incelenmiştir.

Sonuç olarak SSPGA ve LFA-REAL birbirleriyle (r = 0.936) ve SLEDAI ve BILAG (SSPGA: r = 0.742 (SLEDAI), r = 0.776 (BILAG); LFA-REAL: r = 0.778 (SLEDAI), r = 0.813 (BİLA); hepsi p <0.0001) ile korelasyon göstermiştir. Ayrıca tarama ile karşılaştırıldığında SSPGA ve LFA-REAL’deki değişiklikler (∆) birbiriyle (r = 0.857) ve SLEDAI ve BILAG'daki (∆SSPGA: r = 0.678 (∆SLEDAI), r = 0.624 (∆BILAG); LFA-REAL: r = 0.686 (∆SLEDAI) ve 0.700 (∆BILAG); hepsi p <0.0001) değişikliklerle korelasyon göstermiştir. Ayrıca SSPGA ve LFA-REAL’deki değişiklikler, alıcının çalışma karakteristik analiziyle SRI-4 ve BICLA ile güçlü bir korelasyon göstermiştir (herkes için p <0.0001). Ek olarak, LFA-REAL bireysel BILAG organ skorlarıyla da korelasyon göstermiştir (kas-iskelet sistemi: r = 0.842, mukokutanöz: r = 0.826 (her ikisi için p <0.0001)). SSPGA ve LFA-REAL, yaygın SLE deneme uç noktalarının güvenilir taşıyıcılarıdır ve sürekli veya dikotom yanıt ölçümleri olarak kullanılabilir. Ek olarak, LFA-REAL semptom veya organ düzeyinde bireysel puanlama sağlayabilir.

Medikaynak Referanslar

Thanou A, James JA, Arriens C, et al. Scoring systemic lupus erythematosus (SLE) disease activity with simple, rapid outcome measures. Lupus Sci Med. 2019;6(1):e000365. Published 2019 Dec 30. doi:10,1136/lupus-2019-000365

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler