Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Otoimmün romatizmal hastalıklar spektrumundaki otoantikorlar, klinik olarak faydalıdır çünkü tanısal biyobelirteçler olarak hizmet edebilir, prognozu tanımlamaya yardımcı olabilir ve patogenez hakkında bilgi verebilirler. Sjögren sendromunda (SS), antikorlar spesifik ekstraglandüler hastalık türleri ile ilişkili olabilir veya uç - organ hasarı mekanizmalarının tanımlanmasına yardımcı olabilir. Bu çalışmada SS'li bir kohortta yeni bir otoantikor özgüllüğü olan anti-kalponin 3 tanımlandı ve doğrulandı. Nöropatik ağrı ve periferik sinir durumuna göre sınıflandırılan SS hastalarının alt gruplarında bu antikorların sıklığı da incelendi. İlginç bir şekilde, bu antikorların genel SS grubundaki sıklığı, sağlıklı kontrol grubundan (%11.0'a karşı %2.2;P=0.09) önemli ölçüde farklı olmamasına rağmen, nöropati ile kontroller karşılaştırıldığında (%17.9'a karşı %2.2;P=0.02) SS'li hastaların alt kümeleri arasındaki fark anlamlıydı.

Sistemik lupus eritematozus (SLE) ve miyozitli hastalar SS ile güçlü humoral otoimmünitenin altında yatan mekanizmaları paylaşabildiğinden (örn. Anti-Ro 52, anti-Ro 60 ve anti - La) araştırmacılar bu hastalık gruplarında anti-kalponin 3 antikorlarının sıklığını da incelediler. Bu hasta gruplarının her ikisinde de SS kohortundan daha az sıklıkta da olsa (sırasıyla %8.7 ve %5.1) anti-kalponin 3 antikorları bulundu. Otoantikorlar, otoimmün romatizmal hastalıklar spektrumundaki hastaları fenotiplemek için klinik olarak faydalıdır. Araştırmacılar Sjögren sendromu (SS) olan bir hastanın serumunu kullanarak, immünoblotlama ile yeni bir özgüllük tespit ettiler. Bu çalışma bu otoantikoru tanımlamak ve hastalığın özgüllüğünü değerlendirmek için yapıldı. SS hasta serumu ve fare dorsal kök gangliyonlarından (DRG'ler) lizat kullanılarak immüno-lekeleme gerçekleştirildiğinde, göze çarpan bir 40-kd bandı saptandı. 2-boyutlu jel elektroforezi ve sıvı kromatografisi tandem kütle spektrometrisi peptit sekanslaması kullanılarak, otoantijen; kalponin 3 olarak tanımlandı. Anti-kalponin 3 antikorları serumda primer SS'li hastalarda (n = 209), sistemik lupus eritematozuslu hastalarda (SLE; n = 138), miyozitli hastalarda (n = 138), multipl sklerozlu hastalarda (MS; n = 44) ve enzime bağlı immünosorbent testi ile sağlıklı kontrollerde (n = 46) değerlendirildi. Kalponin 3 ekspresyonu immünohistokimya ile değerlendirildi.

Yeni Bir Otoantijen - Kalponin 3

209 SS hastasının 23'ünde (%11.0), 138 SLE hastasının 12'sinde (%8.7), 138 miyozit hastasının 7'sinde (%5.1), 44 MS hastasının 3'ünde (%6.8) ve 46 sağlıklı kontrolün 1'inde (%2.2) anti-kalponin 3 antikorları saptandı. SS hastaları arasında, anti-kalponin 3 antikorlarının sıklığı nöropatisi olanlarda en yüksekti (39'un 7'si [% 17.9]). Bu alt grupta, anti-kalponin 3 antikorlarının sıklığı, kontrol grubundan anlamlı olarak farklıydı (P= 0.02). Kalponin 3, esas olarak fare DRG perineuronal uydu hücrelerinde eksprese edildi, ancak nöronlarda ifade edilmedi. Kalponin 3 yeni bir otoantijendir. Bu proteine karşı antikorlar SS'de bulunur ve nöropatileri yaşayan hastaların alt kümeleriyle ilişkilidir. Şaşırtıcı bir şekilde, kalponin 3'ün DRG perineuronal uydu hücrelerinde eksprese edildiğini ve bunların SS'de bir hedef olabileceğini düşündürdü.

Medikaynak Referanslar

Birnbaum J, Hoke A, Lalji A, Calabresi P, Bhargava P, Casciola-Rosen L. Brief Report: Anti-Calponin 3 Autoantibodies: A Newly Identified Specificity in Patients With Sjögren's Syndrome. Arthritis Rheumatol. 2018;70(10):1610–1616. doi:10.1002/art.40550

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler